Uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje i za davanje odobrenja za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljaninom

Servis računara online zakazivanje

Uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje i za davanje odobrenja za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljaninom

Sl. list SFRJ br. 51/81, Sl. list SCG br. 1/2003

1. Ovim uputstvom propisuje se sprovođenje odredaba čl. 3. do 5. Zakona o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima u pogledu načina podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za zasnivanje radnog odnosa i za davanje odobrenja za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima.

2. Strani državljanin koji ima odobrenje za stalno nastanjenje u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, zahtev za izdavanje odobrenja za zasnivanje radnog odnosa podnosi na obrascu broj 1 – Zahtev za izdavanje odobrenja za zasnivanje radnog odnosa stranom državljaninu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje u SFRJ.

Uz zahtev se prilaže overen prepis odobrenja za stalno nastanjenje u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.

Zahtev se podnosi na jednom od jezika naroda i narodnosti Jugoslavije.

Samoupravna interesna zajednica za zapošljavanje kojoj je podnesen zahtev za izdavanje odobrenja za zasnivanje radnog odnosa dostavlja zahtev, sa svojim mišljenjem, republičkoj, odnosno pokrajinskoj interesnoj zajednici za zapošljavanje.

3. Organizacija udruženog rada, odnosno radni čovek koji samostalno obavlja delatnost ličnim radom sredstvima u svojini građana, radni čovek koji ličnim radom samostalno u vidu zanimanja obavlja profesionalnu delatnost, odnosno građansko pravno lice, zahtev za izdavanje odobrenja za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljaninom koji ima odobrenje za privremeni boravak u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji podnosi samoupravnoj interesnoj zajednici za zapošljavanje osnovanoj za poslove zapošljavanja za teritoriju opštine na kojoj se nalazi sedište organizacije, odnosno prebivalište radnog čoveka koji samostalno obavlja delatnost ličnim radom sredstvima u svojini građana, radnog čoveka koji ličnim radom samostalno u vidu zanimanja obavlja profesionalnu delatnost, odnosno građanskog pravnog lica, na obrascu broj 2 – Zahtev za izdavanje odobrenja za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljaninom koji ima odobrenje za privremeni boravak u SFRJ.

Uz zahtev se podnosi posebno obrazloženje o potrebi za zaposlenjem stranog državljanina i prilažu odobrenje za privremeni boravak u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i isprave kojima se dokazuje da strani državljanin ispunjava opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa i uslove propisane za vršenje određenih poslova, odnosno radnih zadataka.

Isprave izdate u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji prilažu se u overenom prepisu, a isprave izdate u stranoj državi – u overenom prevodu na jednom od jezika naroda i narodnosti Jugoslavije.

Samoupravna interesna zajednica za zapošljavanje kojoj je podnesen zahtev za izdavanje odobrenja za zasnivanje radnog odnosa dostavlja zahtev, sa svojim mišljenjem, republičkoj, odnosno pokrajinskoj samoupravnoj interesnoj zajednici za zapošljavanje.

4. Stranom državljaninu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji izdaje se odobrenje za zasnivanje radnog odnosa na obrascu broj 3 – Odobrenje za zasnivanje radnog odnosa stranom državljaninu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje u SFRJ.

Rešenje doneseno po zahtevu za izdavanje odobrenja za zasnivanje radnog odnosa stranom državljaninu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji dostavlja se samoupravnoj interesnoj zajednici kojoj je podnesen zahtev, a odobrenje za zasnivanje radnog odnosa – stranom državljaninu.

5. Stranom državljaninu koji ima odobrenje za privremeni boravak u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji izdaje se odobrenje za zasnivanje radnog odnosa na obrascu broj 4 – Odobrenje za zasnivanje radnog odnosa stranom državljaninu koji ima odobrenje za privremeni boravak u SFRJ.

Rešenje doneseno po zahtevu za izdavanje odobrenja za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljaninom koji ima odobrenje za privremeni boravak u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji dostavlja se samoupravnoj interesnoj zajednici za zapošljavanje kojoj je podnesen zahtev i podnosiocu zahteva, a odobrenje za zasnivanje radnog odnosa – stranom državljaninu.

6. Obrasci br. 1 do 4 priloženi su uz ovo uputstvo i čine njegov sastavni deo.

7. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ“.

Obrazac br. 1

Zahtev za izdavanje odobrenja za zasnivanje radnog odnosa stranom državljaninu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje u SFRJ

SAMOUPRAVNOJ INTERESNOJ ZAJEDNICI
ZA ZAPOŠLJAVANJE __________________

ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA STRANOM DRŽAVLJANINU KOJI IMA ODOBRENJE ZA STALNO NASTANJENJE U SFRJ

1. Prezime
(prezime pre zaključenja braka)
2. Ime
3. Ime jednog od roditelja
4. Pol
5. Dan, mesec, godina rođenja
6. Mesto i država rođenja
7. Državljanstvo i narodnost
8. Prebivalište i adresa stana
9. Lična karta – registarski broj, mesto, datum izdavanja i lični broj
10. Zanimanje, specijalnost
11. Stručna sprema
12. Koje jezike govori

 

U _____________________
Dana ________ 19__ godine (potpis podnosioca zahteva)

Prilog: Overen prepis odobrenja za stalno nastanjenje u SFRJ.

Obrazac br. 2

Zahtev za izdavanje odobrenja za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljaninom koji ima odobrenje za privremeni boravak u SFRJ

Strana 1

SAMOUPRAVNOJ INTERESNOJ ZAJEDNICI
ZA ZAPOŠLJAVANJE __________________

ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANINOM KOJI IMA ODOBRENJE ZA PRIVREMENI BORAVAK U SFRJ

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA

1. Firma, odnosno naziv organizacije ili ime poslodavca
2. Sedište ili prebivalište
3. Poslovi i zadaci za čije se vršenje zasniva radni odnos
4. Uslovi propisani za vršenje poslova i zadataka za koje se traži odobrenje za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljaninom
5. Period za koji se zahteva važenje odobrenja

Strana 2

PODACI O STRANOM DRŽAVLJANINU

1. Prezime
(prezime pre zaključenja braka)
2. Ime
3. Ime jednog od roditelja
4. Pol
5. Dan, mesec i godina rođenja
6. Mesto i država rođenja
7. Državljanstvo i narodnost
8. Vrsta i broj putne isprave, gde i kada je izdata i do kad važi
9. Prebivalište, odnosno boravište i adresa u inostranstvu
10. Mesto i adresa boravka, ukoliko se nalazi u SFRJ
11. Zanimanje, specijalnost
12. Stručna sprema
13. Radno iskustvo
14. Koje jezike govori

 

U ______________________
Dana _________ 19__ godine (potpis ovlašćenog lica)

 

Prilozi: 1. Obrazloženje o potrebi za zaposlenjem stranog državljanina
2. Isprave koje sadrže podatke o stranom državljaninu:
a) overeni prepis putne isprave
b) odobrenje za privremeni boravak u SFRJ
v) uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
g) isprava kojom se dokazuje godina i datum rođenja
d) isprave kojima se dokazuje da strani državljanin ispunjava uslove propisane za vršenje određenih poslova i zadataka

Obrazac br. 3

Odobrenje
za zasnivanje radnog odnosa stranom državljaninu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje u SFRJ

____________________________________ ZAJEDNICA ZA ZAPOŠLJAVANJE
__________________________
Broj ______________________
Datum _____________ godine
Mesto ___________________

Na osnovu člana 5. Zakona o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima („Službeni list SFRJ“, br. 11/78) i mišljenja Samoupravne interesne zajednice _____________________ broj _____________ od __________, izdaje se

ODOBRENJE
ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA STRANOM DRŽAVLJANINU KOJI IMA ODOBRENJE ZA STALNO NASTANJENJE U SFRJ

1. ODOBRAVA SE
(ime i prezime)

 

rođen , državljaninu , stalno
dan, mesec, godina, mesto i država rođenja

 

nastanjenom u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, u
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA. mesto i adresa

2. Ovo odobrenje važi za period za koji važi i odobrenje za stalno nastanjenje u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Na osnovu ovog odobrenja imenovani može zasnovati radni odnos u svakoj osnovnoj organizaciji udruženog rada, odnosno radnoj zajednici, odnosno kod svakog poslodavca, pod uslovima utvrđenim zakonom i drugim propisima i samoupravnim opštim aktima.

(potpis ovlašćenog lica)

Obrazac br. 4

Odobrenje za zasnivanje radnog odnosa stranom državljaninu koji ima odobrenje za privremeni boravak u SFRJ

____________________________________ ZAJEDNICA ZA ZAPOŠLJAVANJE
__________________________
Broj ______________________
Datum ______________ godine
Mesto ____________________

Na osnovu člana 5. Zakona o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima („Službeni list SFRJ“, br. 11/78) i mišljenja Samoupravne interesne zajednice ________________ broj _____________ od ____________, izdaje se

ODOBRENJE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA STRANOM DRŽAVLJANINU KOJI IMA ODOBRENJE ZA PRIVREMENI BORAVAK U SFRJ

1. ODOBRAVA SE
ime i prezime
rođen _______________ (dan, mesec, godina, mesto i država rođenja), državljaninu __________, koji ima odobrenje za privremeni boravak u SFRJ do __________, sa važećom putnom ispravom ____________________________ (vrsta i broj gde i kada je izdata i do kad važi), po zanimanju __________,
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA sa ________________________ (firma, odnosno naziv organizacije ili ime poslodavca), sa sedištem, odnosno prebivalištem u __________ (mesto i adresa), radi vršenja poslova i radnih zadataka __________

 

2. Ovo odobrenje važi do

 

(potpis ovlašćenog lica)

 

 

Servis računara online zakazivanje