Gubitak prava na subvenciju plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlena lica usled sprovođenja statusne promene

Servis računara online zakazivanje

Gubitak prava na subvenciju plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlena lica usled sprovođenja statusne promene

„U slučaju kada je poslodavac („xxx“ d.o.o.) tokom 2006. i 2007. godine zaposlio tri novozaposlena lica mlađa od 30 godina, za koja je koristio oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, pa je u toku korišćenja oslobođenja (2009. godine) sprovedena statusna promena u okviru tog privrednog društva izdvajanjem dela privrednog društva i osnivanjem novog pravnog lica („yyy“), što je za posledicu imalo smanjenje broja zaposlenih kod poslodavca („xxx“ d.o.o.) u odnosu na broj zaposlenih na dan 1. septembar 2006. godine uvećan za broj novozaposlenih lica za koja poslodavac ostvaruje oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (prema navodima, 1. septembra 2006. godine „xxx“ je imala 562 radnika, a nakon statusne promene 523 zaposlena), mišljenja smo da u tom slučaju poslodavac gubi pravo na oslobođenje od obaveze plaćanja doprinosa za novozaposlena lica mlađa od 30 godina i dužan je da plati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koje bi inače platio da nije koristio oslobođenje.

Naime, odredbom člana 45a stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac koji zaposli na neodređeno vreme lice koje je na dan zaključenja ugovora o radu mlađe od 30 godina, a koje je prijavljeno kao nezaposleno lice kod Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje tri meseca bez prekida pre zasnivanja radnog odnosa, oslobađa se obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca, za period od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa tog lica.

Navedeno oslobođenje od plaćanja doprinosa poslodavac može da ostvari ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem povećava broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 1. septembra 2006. godine (član 45a stav 5. Zakona).

Ako u toku korišćenja olakšice od plaćanja doprinosa za novozaposlena lica mlađa od 30 godina (u trajanju od dve godine), kao i u narednom periodu od dve godine posle isteka olakšice, poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 1. septembra 2006. godine, uvećan za novozaposlena lica za koja ostvaruje olakšicu od plaćanja doprinosa, gubi pravo na olakšicu, pri čemu, u slučaju kada je olakšica ostvarena za više novozaposlenih lica, prvo gubi olakšicu za onog novozaposlenog sa kojim je ranije zasnovao radni odnos (član 45a stav 6. Zakona). Poslodavac je dužan da plati doprinos koji bi inače platio da nije koristio olakšicu, valorizovan primenom indeksa potrošačkih cena prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u roku od 30 dana od dana smanjenja broja zaposlenih (član 45a stav 7. Zakona).

S tim u vezi, odredbom člana 45a stav 8. Zakona propisano je da ako zaposlenom licu prestane radni odnos u toku trajanja olakšice od plaćanja doprinosa, kao i u narednom periodu iz stava 6. ovog člana Zakona, poslodavac koji umesto njega, u roku od najviše 15 dana po prestanku radnog odnosa, zaposli drugo lice, pod uslovom da se ne smanjuje broj zaposlenih, nastavlja da koristi olakšicu po osnovu zaposlenja drugog novozaposlenog lica u obimu prava utvrđenog za prethodno novozaposleno lice.“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede  br. 414-00-6/2013-04 od 07.03.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje