Odluka o odobrenju službenog puta u inostranstvo

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor „“ / preduzetnik iz __ dana __. godine donosi sledeću

ODLUKU

o odobrenju službenog puta u inostranstvo

 

  1. Zaposlenom __ se odobrava se službeni put u __.
  2.  Službeni put __ u __ počinje __. godine, traje __ dana i završava se __.201_. godine.
  3.  Na službenom putu zaposleni će kao prevozno sredstvo koristiti avion, voz, autobus, taxi.
  4.  Odobrava se isplata akontacija za troškove službenog puta imenovanog u iznosu od __ EUR.

 

 

 

 

 

 

 

Direktor „“

_________________________

 

 

Servis računara online zakazivanje