Zakon o nacionalnim parkovima

Servis računara online zakazivanje

Zakon o nacionalnim parkovima

Sl.glasnik RS br. 84/2015

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se ciljevi, vrednosti, površina, granice i režimi zaštite, upravljanje i održivo korišćenje Nacionalnog parka „Fruška gora“, Nacionalnog parka „Đerdap“, Nacionalnog parka „Tara“, Nacionalnog parka „Kopaonik“ i Nacionalnog parka „Šar planina“ (u daljem tekstu: Nacionalni park).

Na upravljanje, korišćenje, čuvanje i prezentaciju Nacionalnog parka, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita prirode, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

ІI CILJ ZAKONA

Član 2

Ciljevi koji se ostvaruju ovim zakonom su:

1) očuvanje i unapređenje vrednosti biodiverziteta, geodiverziteta, kao i kulturno-istorijskih vrednosti;

2) očuvanje i unapređenje ekološki značajnih područja i raznovrsnost predela;

3) očuvanje objekata geonasleđa;

4) očuvanje i unapređenje staništa, tipova staništa i populacije divlje flore i faune;

5) očuvanje i unapređenje adekvatnog kvaliteta života ljudi u Nacionalnom parku kroz razvoj društvene, kulturne i ekonomske aktivnosti;

6) očuvanje kulturno-istorijskih nasleđa;

7) očuvanje tradicionalnog načina života;

8) očuvanje prirodnih procesa i ravnoteže između prirodnih procesa i ljudske aktivnosti, odnosno održivi razvoj Nacionalnog parka;

9) impresivan doživljaj prirode posetiocima, obrazovanje, istraživanje, sport i rekreacija.

IІI VREDNOSTI, POVRŠINA, GRANICE I REŽIMI ZAŠTITE

Vrednosti i površina

Član 3

Nacionalni park „Fruška gora“ osnovan je radi: održanja stepskih i šumo-stepskih staništa; održanja šumskih ekosistema sa raznovrsnim tipovima hrastovih šuma, posebno reliktnom termofilnom šumom hrastova sa grabićem, mediteranskog obeležja; očuvanja staništa i populacije divlje flore nacionalnog i evropskog značaja sa prisustvom panonskih endemskih i brojnih reliktnih vrsta iz tercijera i porodice orhideja; očuvanja staništa preko dvesta vrsta ptica, među kojima se ističe orao krstaš, orao kliktaš, crna roda, golub dupljaš, crna žuna, belovrata muharica i crnoglava strnadica; očuvanja globalno ugrožene vrste tekunica; očuvanja nalazišta fosila, izdanaka sa otkrivenim geološkim tvorevinama značajnim za sagledavanje geološke građe i istorijsko-geološkog razvoja litosfere; očuvanja jedinstvenog brdskog predela sa grebenskim delom pod šumom i padinama; očuvanja reke Dunav, izvorišta voda i vlažnih staništa; očuvanja kulturno-istorijskih spomenika sa 17 srpskih pravoslavnih manastira i zaštite i očuvanja spomen obeležja.

Nacionalni park „Fruška gora“ nalazi se na severu Republike Srbije u Autonomnoj pokrajini Vojvodini i zauzima Centralni masiv, Lipik, Vorovo, Nadoš i Opaljenik, i veći broj manjih prostornih celina: Čortanovačka šuma, Kurjakovac 1, Kurjakovac 2, Krušedolski pašnjak, Neradinski do, Ledinci – Staro Selo, Vrdnik kolonija, Jazački pašnjaci, Remetski do, Manđeloški pašnjaci, Ležimirski pašnjaci, Kosanište, Kunjat, Ade i sprudovi – Brazilija, Čerevićke livade – Lipska strana, Milovanovo brdo, Danguba, Markov do i Šidsko Cerje.

Nacionalni park „Fruška gora“ prostire se na delovima teritorija: grada Novog Sada – opština Petrovaradin, grada Sremske Mitrovice, opština Bačka Palanka, Beočin, Inđija, Irig, Sremski Karlovci i Šid, u okviru 45 katastarskih opština: Beočin, Čerević, Rakovac, Banoštor, Sviloš, Grabovo, Susek, Lug, Šid, Privina Glava, Molovin, Đipša, Sot, Ljuba, Berkasovo, Erdevik, Bingula, Neštin, Vizić, Ležimir, Manđelos, Bešenovo Prnjavor, Šuljam, Čalma, Divoš, Grgurevci, Irig, Vrdnik, Grgetek, Velika Remeta, Neradin, Jazak Prnjavor, Mala Remeta, Krušedol Prnjavor, Ledinci, Sremska Kamenica, Petrovaradin, Bukovac, Sremski Karlovci, Čortanovci, Inđija, Stari Slankamen, Novi Slankamen, Ljukovo i Krčedin, ukupne površine 26.672 ha, od čega je 19.308 ha u državnoj svojini, a u privatnoj i drugim oblicima svojine 7.364 ha, od čega je I stepenom obuhvaćeno 3%, II stepenom 67% i III stepenom 30% ukupne površine, na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4

Nacionalni park „Đerdap“ osnovan je radi očuvanja: objekata karstnog reljefa i hidrografije, Đerdapske klisure, kanjona Boljetinske reke, kanjona Brnjice i dr.; stanišnih tipova: polidominantnih reliktnih zajednica, osiromašenih reliktnih zajednica, šibljaka, savremenih i drugih tipova šuma (bukove šume, hrastovo-grabove šume, termofilne i supra-mediteranske hrastove šume, mešovite termofilne šume i obalske formacije vrba); staništa i populacije divlje flore, posebno koprivića, oraha, mečje leske, jorgovana, maklena, crnog jasena, grabića, srebrne lipe, kavkaske lipe, Pančićevog maklena, medunca, zlatne paprati, božikovine, tise, brekinje, divlje kruške, divlje trešnje i dr.; staništa i populacije divlje faune, posebno ptica (crna roda, belorepan, orao zmijar, patuljasti orao, orao kliktaš, suri orao, soko, buljina i mali vranac), sisara (ris, evropski jelen, divlja svinja, medved, vidra, šareni tvor, divokoza i srna) i riba (som, kečiga, smuđ, deverika, mrena, balkanski vijun, linjak, karaš, veliki i mali vretenar i jegulja) i dr.; kulturno-istorijskog nasleđa, naročito Golubačkog grada, Lepenskog vira, Trajanove table, Dijane Karataš i zaštite i očuvanja spomen obeležja i dr.

Nacionalni park „Đerdap“ nalazi se u severoistočnom delu Republike Srbije i obuhvata deo područja Đerdapske klisure (Gvozdena vrata) u srednjem toku Dunava. Obuhvata delove masiva Severnog Kučaja, Miroča i Štrbca širine 2-10 km, kao i deo Dunava, koji pripada Republici Srbiji.

Područje Nacionalnog parka „Đerdap“ prostire se na teritoriji opština: Golubac, Majdanpek i Kladovo, u okviru 17 katastarskih opština: Golubac, Brnjica, Dobra, Boljetin, Majdanpek, Donji Milanovac, Mosna, Topolnica, Golubinje, Miroč, Petrovo Selo, Tekija, Novi Sip, Davidovac, Manastirica, Kladušnica i Podvrška, ukupne površine 63.786,48 ha, od čega je 45.454,87 ha u državnoj svojini, a u privatnoj i drugim oblicima svojine 18.331,60 ha, od čega je I stepenom obuhvaćeno 8,01%, II stepenom 21,50% i III stepenom 70,79% ukupne površine, na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Član 5

Nacionalni park „Tara“ osnovan je radi očuvanja: kraškog reljefa (uvale i doline, ponornice i vrtače), tresave i dr.; najkvalitetnijih šumskih ekosistema lišćarskih, četinarskih i mešovitih zajednica, na Balkanu i u Evropi, izvanredne strukture, kvaliteta i zdravstvenog stanja sastojina; staništa i populacije divlje flore, sa brojnim vrstama biljaka od značaja na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou, a posebno Pančićeve omorike na njenom ishodnom autohtonom staništu i mestima na kojima je prvi put pronađena i opisana kao za nauku nova vrsta četinarskog drveta, kao i derventanskog različka; staništa i populacije divlje faune, posebno ptica (crna žuna, veliki detlić, uralska sova, gaćasta kukumavka, divlja kanarinka i planinska senica), sisara (medved, divokoza, vuk, divlja svinja, divlja mačka i kuna zlatica), insekata (endemo-reliktni Pančićev skakavac) i dr.; živopisnih i privlačnih predela sa nizom karakterističnih obeležja uslovljenih stanjem i odlikama prirodnih činioca, odmerenim uticajem ljudi na prirodu, narodnim stvaralaštvom i graditeljstvom; bogatog kulturno-istorijskog nasleđa, na prvom mestu manastira Rača, nekropole u Perućcu i u Rastištu, skita Sv. Đorđa i zaštite i očuvanja spomen obeležja; adekvatnog kvaliteta života ljudi u nacionalnom parku kroz razvoj društvene, kulturne i ekonomske aktivnosti.

Nacionalni park „Tara“ nalazi se na krajnjem zapadu Republike Srbije, zahvata područje ograničeno laktastim tokom reke Drine, između Višegrada i Bajine Bašte, a čine ga planinski masivi Zvezda, Crni vrh i Ravna Tara. Sa istočne strane područje je odvojeno Solotuškom rekom i visoravni Ponikve, a sa južne Kremanskom i Mokrogorskom kotlinom.

Područje Nacionalnog parka „Tara“ prostire se na teritoriji opštine Bajina Bašta, u okviru 10 katastarskih opština: Jagoštica, Rastište, Zaovine, Konjska reka, Perućac, Beserovina, Zaugline, Rača, Mala reka i Solotuša, ukupne površine 24.991,82 ha, od čega je 13.588,51 ha u državnoj svojini, a u privatnoj i drugim oblicima svojine 11.403,36 ha, od čega je I stepenom obuhvaćeno 13,35%, II stepenom 34,07% i III stepenom 52,58% ukupne površine, na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6

Nacionalni park „Kopaonik“ osnovan je radi očuvanja: raznovrsne geološke građe sa stenama različitog nastanka i starosti (graniti, serpentiniti, škriljci, mermeri, andeziti i krečnjaci); vegetacijskih pojaseva visokih planina centralnog dela Balkana; šumskih vegetacija, vegetacija subalpijskih žbunova, pašnjaka, tresavska vegetacija i dr.; florističke heterogenosti i endemske planinske flore, endemske, subendemske i stenoendemske vrste biljaka (Pančićeva režuha, kopaonička čuvarkuća, kopaonička ljubičica, kohova gencijana i dr.); bogate faune, među kojom se posebno ističu ptice (balkanska ušata ševa i dr.), veći broj gmizavaca, vodozemaca i sisara (vuk, vidra, srna, alpska rovčica, puh lešnikar, šareni tvor, divlja svinja i dr.), riba (potočna pastrmka) i dr.; objekata geonasleđa, vode i predela (Pančićev vrh, Kozje stene, Bele stene, kanjon Samokovke, Oštri krš, vodopad Jelovarnik, sedam devojačkih izvora, Marine vode, Krčmar i dr.); kulturno-istorijskih vrednosti (ostaci crkve Sv. Prokopija na Nebeskim stolicama, crkvište u Metođu i crkva Sv. Petra i Pavla u Krivoj Reci) i zaštite i očuvanja spomen obeležja.

Nacionalni park „Kopaonik“ nalazi se u južnom delu Republike Srbije i zahvata najvrednije i najviše delove planine Kopaonik i to, slivove Samokovske, Gobeljske, Brzećke i Barske reke, sa nizom vrhova viših od 1600 m nadmorske visine i Pančićevim vrhom od 2017 m.

Područje Nacionalnog parka „Kopaonik“ prostire se na teritorijama opština Raška i Brus, u okviru 16 katastarskih opština: Kopaonik, Crna Glava, Jošanička Banja, Kremiće, Tiodže, Semeteš, Badanj, Lisina, Bozoljin, Brzeće, Ravnište, Kneževo, Gočmanci, Livađe, Paljevštica i Kriva Reka, ukupne površine 11 969, 04 ha, od čega su u državnoj svojini 9.862,6 ha, a u privatnoj i drugim oblicima svojine 2.106,98 ha, od čega je I stepenom obuhvaćeno 12,38%, II stepenom 29,94% i III stepenom 57,68% ukupne površine, na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Član 7

Nacionalni park „Šar planina“ osnovan je radi očuvanja: različitih oblika glacijalnog (cirkovi, morene glacijalna jezera i dr.), periglacijalnog (snežanički cirkovi, klizeći blokovi, mikro-oblici tundra mozaika sa drobinama i dr.), kraškog i fluvijalnog reljefa; hidroloških objekata i pojava (rečni tokovi, izvori, potoci, tresave i jezera); šumskih i visokoplaninskih vegetacija i njihovih staništa (zajednice munike, molike, krivulja, tresave i visoke zeleni i dr.); staništa i populacije divlje flore (hajdučica kralja Aleksandra, Nikolićev pucavac, bornmilera, šarplaninski karanfil i dr.) i faune, posebno bogate faune dnevnih leptira, ptica (sivi soko, veliki tetreb, jarebica kamenjarka, prdavac, balkanska ušata ševa), sisara (snežna i dinarska voluharica, mrki medved, vuk, divokoza i dr.); predela sa nizom karakterističnih obeležja; brojnih objekata kulturne baštine koji potiču iz srednjevekovne srpske države (manastiri Sv. Arhanđela, Sv. Petra Koriškog, Sv. Bogorodice i crkve Sv. Nikole, Sv. Petke, Sv. Đorđa i dr.) i zaštite i očuvanja spomen obeležja.

Nacionalni park „Šar planina“ prostire se na krajnjem jugu Srbije, u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, duž glavnog grebena, sa vrhovima iznad 2000 m nadmorske visine i najvećim vrhom Bistra (2641 m). Obuhvata severne i severozapadne delove glavnog masiva, na koji se preko Prevalaca nadovezuju šarplaninski ogranci Ošljak, Ostrovica i Kodža Balkan.

Područje Nacionalnog parka „Šar planina“ nalazi se na teritoriji opština Prizren, Štrpce, Suva Reka i Kačanik, u okviru 31 katastarske opštine: Zaplužje, Manastirica, Stružje, Nebregošte, Donje Ljubinje, Gornje Ljubinje, Drajčići, Mušnikovo, Gornje selo, Jažince, Berevce, Štrpce, Gotovuša, Drajkovce, Slatina, Bičevac, Sevce, Sredska, Planjane, Živinjane, Vrbičane, Skorobište, Kabaš, Koriša, Selogržde, Mušutište, Delovce, Bukoš ІІ, Gornja Bitina, Berevce І i Vrbeštica, ukupne površine 22.805,43 ha, od čega je 10.359,00 ha u državnoj svojini, a u privatnoj i drugim oblicima svojine 12.446 ha, od čega je I stepenom obuhvaćeno 32,27%, II stepenom 13,15% i III stepenom 54,58% ukupne površine, na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Granice zaštite

Član 8

Granice Nacionalnih parkova pojedinačno, nazivi i okvirne granice prostornih jedinica na kojima je utvrđen režim zaštite I, II, III stepena i zaštitne zone, prikazani su tekstualno i grafički u Prilogu – Opis granica Nacionalnog parka i preglednim kartama nacionalnih parkova u umanjenom prikazu razmere 1:300.000, koji su odštampani uz ovaj zakon i čine njegov sastavni deo.

Granice iz stava 1. ovog člana prikazane su grafički i na Ortofoto karti Nacionalnog parka razmere 1:5.000 čiji se štampani i digitalni primerci nalaze i čuvaju u ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), zavodima za zaštitu prirode, Republičkom geodetskom zavodu i javnim preduzećima za upravljanje Nacionalnim parkovima.

Član 9

Upravljač Nacionalnog parka dužan je da, u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom i nadležnim zavodom za zaštitu prirode, izvrši identifikaciju granica zaštite na katastarskom planu Nacionalnog parka, najkasnije u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Katastarski podaci neophodni za potrebe upravljanja Nacionalnim parkom, obezbeđuju se iz baze podataka katastra nepokretnosti koje izdaje Republički geodetski zavod, na zahtev Upravljača Nacionalnim parkom.

Na operat, odnosno zapisnik o utvrđivanju granica zaštite iz stava 1. ovog člana, saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja.

Režimi zaštite

Član 10

Zaštita i održivo korišćenje Nacionalnog parka sprovodi se prema Planu upravljanja Nacionalnim parkom za period od deset godina i drugim aktima donetim na osnovu zakona, kojim se uređuje zaštita prirode.

Na području Nacionalnog parka utvrđuju se režimi zaštite I, II i III stepena, na koje se primenjuju zabrane i ograničenja radova i aktivnosti, utvrđene Planom upravljanja i propisima kojima se uređuje zaštita prirode.

Plan upravljanja i prostorni plan područja posebne namene ne smeju biti u suprotnosti.

Na području Nacionalnog parka, zabranjuje se izgradnja objekata, koja je u suprotnosti sa prostornim planom područja posebne namene.

IV UPRAVLJANJE I ODRŽIVO KORIŠĆENJE NACIONALNOG PARKA

Član 11

Upravljanje Nacionalnim parkom i delatnost upravljača su poslovi od opšteg interesa.

Nacionalnim parkom „Fruška gora“ upravlja Javno preduzeće „Nacionalni park Fruška gora“ sa sedištem u Sremskoj Kamenici, Nacionalnim parkom „Đerdap“ upravlja Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ sa sedištem u Donjem Milanovcu, Nacionalnim parkom „Tara“ upravlja Javno preduzeće „Nacionalni park Tara“ sa sedištem u Bajinoj Bašti, Nacionalnim parkom „Kopaonik“ upravlja Javno preduzeće „Nacionalni park Kopaonik“ sa sedištem na Kopaoniku i Nacionalnim parkom „Šar planina“ upravlja Javno preduzeće „Nacionalni park Šar planina“ sa sedištem u Štrpcu (u daljem tekstu: Upravljač).

Prava osnivača vrši Vlada.

Član 12

Očuvanje, unapređenje, održivo korišćenje, uređenje i prikazivanje prirodnih i drugih vrednosti područja Nacionalnog parka, sprovodi se prema planu upravljanja koji se donosi za period od deset godina (u daljem tekstu: Plan upravljanja), u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Plan upravljanja sadrži mere, zabrane i ograničenja radova i aktivnosti saglasno propisanim režimima zaštite.

Pravna lica, preduzetnici i fizička lica, koja obavljaju delatnosti, radove i aktivnosti ili na drugi način ostvaruju svoje interese u Nacionalnom parku, dužna su da to čine u skladu sa Planom upravljanja i zabranama i ograničenjima iz stava 2. ovog člana.

Na Plan upravljanja, saglasnost daje Vlada po prethodno pribavljenim mišljenjima nadležnih ministarstava.

Plan upravljanja realizuje se godišnjim programom upravljanja Nacionalnim parkom (u daljem tekstu: Program upravljanja).

Program upravljanja za narednu godinu, Upravljač dostavlja nadležnom organu do 15. novembra tekuće godine i sadrži aktivnosti s dinamikom izvršavanja poslova i visinom potrebnih sredstava za sledeću godinu.

Program upravljanja, pored elemenata iz stava 6. ovog člana sadrži i finansijski plan izrađen u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast finansija i finansijskog poslovanja Upravljača kao pravnog subjekta.

Na Program upravljanja saglasnost daje Ministarstvo.

Član 13

Sprovođenje režima zaštite, odnosno unutrašnji red i čuvanje Nacionalnog parka obezbeđuje Upravljač u skladu sa pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi, koji donosi Upravljač uz saglasnost Ministarstva.

U skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita prirode, pravilnikom se bliže utvrđuju zabranjeni radovi i aktivnosti, kao i pravila i uslovi obavljanja radova i aktivnosti koji su dopušteni.

Pravilnik iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Član 14

Čuvar zaštićenog područja obavlja poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Čuvarsku službu, Upravljač formira posebno od službi čuvanja koje se u Nacionalnom parku organizuju u skladu sa posebnim zakonima.

Čuvar zaštićenog područja nosi značku čuvara zaštićenog područja.

Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine bliže propisuje izgled značke čuvara zaštićenog područja i uslove za korišćenje značke čuvara.

Član 15

Objekti za koje se ne plaća naknada za korišćenje Nacionalnog parka po osnovu zakona kojim se uređuje zaštita prirode i koji svojim izgledom narušavaju svojstva Nacionalnog parka, a koji su u vlasništvu pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica, podležu naplati naknade za zauzeće prostora u Nacionalnom parku.

Član 16

U obavljanju poslova zaštite i razvoja Nacionalnog parka Upravljač:

1) sprovodi režime zaštite u Nacionalnom parku i donosi Plan upravljanja;

2) gazduje šumama u državnoj svojini i upravlja šumama u Nacionalnom parku;

3) obavlja poslove zaštite, gajenja, unapređivanja i korišćenja lovne i ribolovne faune;

4) upravlja građevinskim zemljištem u državnoj svojini, koje mu je preneto na korišćenje;

5) daje u zakup zemljište i objekte kojima upravlja, uz saglasnost Vlade;

6) organizuje i učestvuje u naučnim istraživanjima u oblasti zaštite i razvoja Nacionalnog parka;

7) daje saglasnost za obavljanje naučnih istraživanja, izvođenja istražnih radova, snimanje filmova, postavljanje privremenih objekata na površinama u Nacionalnom parku i druga odobrenja utvrđena zakonom po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva i nadležnog zavoda za zaštitu prirode;

8) obavlja poslove prezentacije i popularizacije Nacionalnog parka;

9) obavlja poslove projektovanja, izgradnje i održavanja objekata koji su u funkciji zaštite, unapređivanja, prezentacije prirodnih i kulturnih dobara Nacionalnog parka;

10) sarađuje sa lokalnom zajednicom, mesnim organizacijama, udruženjima građana i stanovništvom u svim programskim i investicionim aktivnostima na području Nacionalnog parka, daje saglasnosti i mišljenja i koordinira aktivnostima koje se sprovode podsticajnim sredstvima na osnovu ovog zakona;

11) sprovodi edukaciju i daje savetodavna mišljenja lokalnom stanovništvu u pogledu razvojnih aktivnosti i očuvanja tradicionalnih delatnosti, kulturne baštine i narodnog stvaralaštva;

12) prati i analizira stanje flore i faune i drugih vrednosti Nacionalnog parka, vodi potrebne evidencije i u saradnji sa nadležnim zavodom za zaštitu prirode preduzima odgovarajuće mere i aktivnosti;

13) sarađuje sa međunarodnim organizacijama iste ili slične delatnosti i sprovodi međunarodne projekte na području Nacionalnog parka;

14) organizuje, koordinira i planira sve vrste poseta i obilazaka Nacionalnog parka preko svoje čuvarske službe ili edukovane vodičke službe drugih organizacija;

15) omogućava dostupnost informacija od značaja za javnost;

16) obavlja i druge aktivnosti u skladu sa zakonom i statutom.

Član 17

Ako se prekomernim ili neadekvatnim korišćenjem, ugrožava ili nanosi veća šteta Nacionalnom parku i prirodnim procesima u njemu, Upravljač može zabraniti, ograničiti ili promeniti režim saobraćaja na javnim i nekategorisanim putevima i drugim saobraćajnicama unutar Nacionalnog parka ili naložiti druge mere propisane pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi.

Član 18

Upravljač je dužan da dostavi Ministarstvu i zavodima Izveštaj o stanju prirodnih vrednosti i radom stvorenih vrednosti do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, koji sadrži:

1) poslove i zadatke koje u funkciji zaštite i razvoja Upravljač obavlja u skladu sa dugoročnim planskim osnovama, Prostornim planom područja posebne namene Nacionalnog parka, Planom detaljne regulacije za teritoriju Nacionalnog parka, Planom upravljanja i Programom upravljanja;

2) pregled radova i aktivnosti na zaštiti, održavanju, praćenju stanja i unapređenju prirodnih i radom stvorenih vrednosti;

3) pregled radova i aktivnosti koji predstavljaju faktor ugrožavanja i oštećenja Nacionalnog parka;

4) pregled naučnoistraživačkih, obrazovnih i kulturnih aktivnosti;

5) pregled aktivnosti na promociji vrednosti Nacionalnog parka, kao i aktivnosti na uspostavljanju saradnje sa lokalnim stanovništvom i drugim korisnicima na području Nacionalnog parka;

6) pregled aktivnosti i delatnosti, koje su u suprotnosti sa aktom o zaštiti i predstavljaju faktor ugrožavanja i devastacije Nacionalnog parka, izvršene u saradnji sa republičkom inspekcijom i organima bezbednosti;

7) pregled nepokretnosti sa podacima koji su od značaja za upravljanje Nacionalnim parkom;

8) evidenciju o stanju biljnih i životinjskih vrsta, kao i drugih vrednosti Nacionalnog parka;

9) evidenciju o kretanju i aktivnostima posetilaca i drugih korisnika Nacionalnog parka;

10) podatke o naplati i korišćenju naknada u skladu sa aktom o naknadama.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo sa mišljenjem podnosi Vladi.

Član 19

Za područje Nacionalnog parka donosi se prostorni plan područja posebne namene sa režimima zaštite I, II i III stepena, propisanim ovim zakonom.

Urbanistički planovi na području Nacionalnog parka donose se po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.

Do donošenja urbanističkih planova iz stava 2. ovog člana, uslovi za uređenje pojedinačnih lokacija utvrđuju se po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.

Organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekta u Nacionalnom parku dostavlja jedan primerak dozvole Upravljaču.

Član 20

Zaštita i unapređivanje flore, faune (posebno lovne i ribolovne) i vegetacije, šuma i voda, planiranje korišćenja i korišćenje prirodnih resursa i prostora, uređivanje građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u Nacionalnom parku, sprovodi se prema posebnim planovima, programima, osnovama i projektima, u skladu sa ovim i drugim posebnim zakonima, kao i Planom upravljanja.

Na akta iz stava 1. ovog člana za područje Nacionalnog parka saglasnost daje Ministarstvo.

Član 21

Upravljač može angažovati specijalizovane organizacije, pravna i fizička lica, u skladu sa zakonom za pojedine poslove, kojima se koriste resursi Nacionalnog parka, kao što su poslovi iz oblasti šumarstva, lova i drugo, po dobijanju saglasnosti Ministarstva.

Stručni savet Nacionalnog parka

Član 22

Stručni savet Nacionalnog parka (u daljem tekstu: Stručni savet) je stručno i konsultativno telo koje prati i analizira programe i projekte iz oblasti zaštite prirode i održivog korišćenja prirodnih resursa, a naročito:

1) Plan upravljanja Nacionalnim parkom;

2) Program upravljanja Nacionalnim parkom;

3) programe i projekte kojima se sprovode mere i aktivnosti zaštite i razvoja Nacionalnog parka;

4) razmatra druge aktivnosti Upravljača koje se odnose na poslove zaštite i razvoja Nacionalnog parka.

Stručni savet ima pet članova od kojih je jedan predsednik.

Za članove Stručnog saveta imenuju se lica koja svojim naučnim i stručnim radom prate i analiziraju oblast zaštite prirode i održivog korišćenja prirodnih resursa, a jedan član je predstavnik Upravljača.

Predlog za člana Stručnog saveta daju obrazovne i naučne institucije, zavodi za zaštitu prirode i Upravljač.

Ministarstvo utvrđuje postupak za predlaganje i imenovanje članova Stručnog saveta.

Predsednika i članove Stručnog saveta imenuje Ministarstvo.

Članovi Stručnog saveta biraju se na period od četiri godine.

Administrativne poslove Stručnog saveta obavlja Upravljač Nacionalnog parka.

Stručni savet donosi Poslovnik o svom radu koji se usvaja većinom glasova članova Stručnog saveta.

Za rad u Stručnom savetu ne prima se novčana naknada.

Savet korisnika Nacionalnog parka

Član 23

U cilju obezbeđivanja interesa lokalnog stanovništva i korisnika Nacionalnog parka Upravljač osniva Savet korisnika Nacionalnog parka (u daljem tekstu: Savet korisnika).

Savet korisnika čine predstavnici lokalnih samouprava, organizacija i udruženja čija se aktivnost odvija na području Nacionalnog parka ili u zaštitnoj zoni i njega čine:

1) po jedan član iz svake opštine Nacionalnog parka, koji se poimenično delegira iz svake opštine;

2) jedan član predstavnik lovstva koga imenuje Lovačka komora Srbije, iz članstva regionalnog odbora komore kome teritorijalno pripada Nacionalni park;

3) jedan član iz ribolovačkih organizacija koga imenuje nadležna ribolovačka organizacija;

4) jedan član predstavnik poljoprivrednika, sa područja Nacionalnog parka;

5) jedan član predstavnik turističkih organizacija, sa područja Nacionalnog parka;

6) jedan član predstavnik udruženja građana iz oblasti unapređenja ciljeva i zadataka Nacionalnog parka, koga zajednički predlože udruženja građana sa područja Nacionalnog parka a ukoliko se ne postigne saglasnost, ovog člana imenuje Ministar, vodeći računa o reprezentativnosti udruženja građana.

Na teritoriji Nacionalnog parka na kojoj postoje vojni kompleksi i objekti, u Savet korisnika imenuje se i jedan predstavnik Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

U rad Saveta korisnika mogu se uključivati i drugi članovi nosioci prava korišćenja i eksperti sa savetodavnim glasom.

Ministarstvo utvrđuje i sprovodi postupak za predlaganje i imenovanje članova Saveta korisnika.

Savet korisnika donosi preporuke o lokalno značajnim stvarima u okviru zakonom propisanih mera koji se tiču Nacionalnog parka i upućuje ih Upravljaču ili Stručnom savetu.

Savet korisnika donosi Poslovnik o radu.

Radi informisanja stanovništva u opštinama Nacionalnog parka i usaglašavanje njihovih interesa sa interesima Nacionalnog parka, Upravljač Nacionalnog parka, saziva najmanje jednom godišnje Savet korisnika.

Korisnik Nacionalnog parka dužan je da poštuje mere koje nalaže Upravljač, a u cilju izvršavanja zakonom poverenih poslova.

Član 24

U postupku donošenja Plana upravljanja i Programa upravljanja, aktivnu ulogu imaju lokalna samouprava, lokalno stanovništvo, udruženja građana i druga zainteresovana lica.

U skladu sa Planom upravljanja, aktom Vlade, utvrđuje se namenski transfer za jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se uspostavlja područje od nacionalnog značaja u cilju razvoja onih delatnosti koje pogoduju očuvanju Nacionalnog parka.

Vlada utvrđuje visinu namenskog transfera, merila i kriterijume za njegovu raspodelu po jedinicama lokalne samouprave, kriterijume za učešće lokalne samouprave i dinamiku prenosa sredstava, kao i usluge za lokalnu samoupravu i stanovništvo na području Nacionalnog parka.

V NADZOR

Član 25

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona vrši Ministarstvo.

Upravni nadzor nad radom Upravljača vrši Ministarstvo.

U vršenju nadzora nad radom Upravljača, Ministarstvo:

1) zahteva izveštaje o radu;

2) zahteva obaveštenja o vršenju poverenih poslova;

3) upozorava na neizvršavanje poverenih poslova;

4) daje saglasnost na akt o unutrašnjoj sistematizaciji;

5) izdaje obavezne instrukcije i vrši druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.

Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo, preko inspektora nadležnih za poslove zaštite životne sredine.

Odredbe o inspekcijskom nadzoru, pravima, dužnostima i ovlašćenjima inspektora sadržane u zakonu kojim se uređuje zaštita prirode, shodno se primenjuju u vršenju inspekcijskog nadzora u Nacionalnom parku.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26

Javno preduzeće „Nacionalni park Fruška gora“, osnovano Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93 – ispravka, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 36/09 – dr. zakon), nastavlja sa radom u skladu sa ovim zakonom i Odlukom o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora“ sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 46/13).

Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“, osnovano Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93 – ispravka, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 36/09 – dr. zakon), nastavlja sa radom u skladu sa ovim zakonom i Odlukom o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 46/13).

Javno preduzeće „Nacionalni park Tara“, osnovano Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93 – ispravka, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 36/09 – dr. zakon), nastavlja sa radom u skladu sa ovim zakonom i Odlukom o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara“ sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 46/13).

Javno preduzeće „Nacionalni park Kopaonik“ osnovano Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93 – ispravka, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 36/09 – dr. zakon), nastavlja sa radom u skladu sa ovim zakonom i Odlukom o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik“ sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 46/13).

Javno preduzeće „Nacionalni park Šar planina“, osnovano Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93 – ispravka, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 36/09 – dr. zakon) nastavlja sa radom u skladu sa ovim zakonom i Odlukom o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planina“ sa Zakonom o javnim preduzećima, („Službeni glasnik RS“, broj 46/13).

Član 27

Upravljač je dužan da uskladi upravljanje Nacionalnim parkom sa odredbama ovog zakona, u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 28

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 6. i 7. i Opis područja Nacionalnih parkova Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93 – ispravka, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 36/09 – dr. zakon).

Član 29

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prilog

OPIS GRANICA NACIONALNOG PARKA

 1. NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

I.1. OPIS GRANICA NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA

 1. Područje Nacionalnog parka Fruška gora nalazi se na teritoriji grada Novog Sada i opština Sremski Karlovci, Beočin, Bačka Palanka, Šid, Sremska Mitrovica, Irig i Inđija.

Površina Nacionalnog parka Fruška gora iznosi 26.672 ha.

 1. Nacionalni park Fruška gora je fragmentisana celina i sastoji se iz 5 većih i 19 manjih kompleksa. Najveći deo Nacionalnog parka nalazi se unutar Centralnog masiva.

2.1. Centralni masiv

Granice Nacionalnog parka obuhvataju granične parcele, koje su u okviru Nacionalnog parka, a to su: granica počinje na tromeđi kat. parc. br. 7669/6, 7896/3 i 7912 (Partizanski put) opština Sremski Karlovci, KO Sremski Karlovci. Granica zaštite ide na severozapad severnom granicom kat. parc. br. 7912, 7708, zapadnom granicom kat. parc. br. 7709, skreće na sever, istočnom granicom kat. parc. br. 5402 do tromeđe kat. parc. br. 5402, 5418 i 5419. Granica se lomi na istok južnom međnom linijom kat. parc. br. 5419, 5422, skreće na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 7865, 7514 i 7865 do naspram severozapadne međne tačke kat. parc. br. 7510. Tu se lomi na istok, preseca kat. parc. br. 7865 i nastavlja na istok severnom međnom linijom kat. parc. br. 7510, 7511 i 7504. Granica se lomi na jug, istočnom međnom linijom kat. parc. br. 7504 i nastavlja na zapad južnom međnom linijom kat. parc. br. 7504, 7511 i 7510. Seče kat. parc. br. 7865 naspram jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 7510 i lomi se na jug do naspram jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 7546. Lomi se na istok preseca kat. parc. br. 7865 i nastavlja južnom granicom kat. parc. br. 7546, skreće na jugozapad granicom kat. parc. br. 7563, 7562, 7559, 7555 do kat. parc. br. 7865. Lomi se na istok idući severnom granicom kat. parc. br. 7865. Na jugoistočnoj međnoj tački kat. parc. br. 7556 lomi se na sever prateći istočnom međnom linijom kat. parc. br. 7556. Lomi se na jugoistok i prati severoistočnu međnu liniju kat. parc. br. 7557 i 7558. Skreće na severoistok prateći južnu međnu liniju kat. parc. br. 7560 i 7567. skreće ka severu na južnoj međnoj tački kat. parc. br. 7567 prateći istočnu međnu liniju kat. parc. br. 7567 do granice sa parcelom 7566, gde skreće na zapad. Prati severnu međnu liniju kat. parc. br. 7567 i severoistočnu međnu liniju kat. parc. br. 7560 do kat. parc. br. 7559. Dalje ide na severozapad granicom kat. parc. br. 7559 do južne međne tačke kat. parc. br. 7562 gde se lomi i nastavlja na severoistok granicom kat. parc. br. 7562, južnom međnom linijom kat. parc. br. 7565 i 7573. Nastavlja na sever, istočnom međnom linijom kat. parc. br. 7573 do kat. parc. br. 7496, gde skreće na istok. Ide dalje na istok, južnom granicom kat. parc. br. 7496, 7495 i 7497, do jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 7497. Lomi se na sever, prateći istočnu međnu liniju kat. parc. br. 7497 do granice sa kat. parc. br. 7499. Skreće na istok, pa na sever, prateći južnu pa istočnu međnu liniju kat. parc. br. 7499. Nastavlja na sever istočnom međnom linijom kat. parc. br. 5522 do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 7478. Dalje ide na istok, pa na sever, prateći granicu kat. parc. br. 7478. Skreće na istok južnom međnom linijom kat. parc. br. 7477. Preseca kat. parc. br. 7476 i nastavlja ka severu, istočnom međnom linijom kat. parc. br. 7476. Naspram severne međne tačke kat. parc. br. 7477 preseca kat. parc. br. 7476 i 7841 i lomi se na jugozapad granicom kat. parc. br. 7841 do kat. parc. br. 5516. Nastavlja na zapad, granicom kat. parc. br. 5516 do južne međne tačke kat. parc. br. 5513. Dalje ide na sever, granicom kat. parc. br. 5513 i 5508. Lomi se na istok prateći severnu međnu liniju kat. parc. br. 5508. Lomi se na sever, zapad i jug, prateći granicu kat. parc. br. 5498. Nastavlja na zapad severnom međnom linijom do kraja kat. parc. br. 5507. Lomi se dalje na jug, prateći istočnu granicu kat. parc. br. 5506. Preseca kat. parc. br. 5506 i nastavlja na jug zapadnom međnom linijom kat. parc. br. 5506, 5517 i 5519. Naspram južne međne tačke kat. parc. br. 5518 preseca kat. parc. br. 7868 i nastavlja na jug zapadnom međnom linijom kat. parc. br. 7868 do kat. parc. br. 7506. Skreće na zapad i severozapad prateći severnu međnu liniju kat. parc. br. 7506 i 7507. Dalje ide na sever istočnom međnom linijom kat. parc. br. 7508. Dalje ide na zapad, severnom međnom linijom kat. parc. br. 7508, 5459 i 5460. Na severozapadnoj međnoj tački kat. parc. br. 5460 skreće na sever i dalje ide na sever istočnom granicom kat. parc. br. 7865. Dalje ide na severoistok, pa severozapad, obuhvatajući kat. parc. br. 5450. Nastavlja na sever istočnom granicom kat. parc. br. 7865, 5437/2 i 5437/3. Nastavlja na zapad, severnom međnom linijom kat. parc. br. 5437/3, preseca kat. parc. br. 7865, dalje granicom kat. parc. br. 5435, 5402, 5392, preseca kat. parc. br. 7865 i njenom istočnom graničnom linijom ide na severoistok, u istom pravcu nastavlja istočnom linijom kat. parc. br. 7839 do naspram severoistočne međne tačke kat. parc. br. 4981. Skreće na jugozapad preseca kat. parc. br. 4465 i nastavlja granicom kat. parc. br. 4981, preseca kat. parc. br. 7905 i ide na severozapad pa na jugozapad granicom kat. parc. br. 4983, 4997, skreće na sever istočnom granicom kat. parc. br. 5011, 5013, 5014 lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 5014, 5011, 5012, 5011, 5317, 5316 do kat. parc. br. 7848. Njenom severnom graničnom linijom skreće na zapad do naspram severoistočne međne tačke kat. parc. br. 5088. Lomi se na jugozapad pa na sever granicom kat. parc. br. 5088, 5092, istočnom granicom kat. parc. br. 5099, skreće na zapad severnom granicom kat. parc. br. 7849 do međnog kamena sa KO Bukovac.

Granica zaštite ide na sever granicom KO Sremski Karlovci, KO Bukovac do severne međne tačke kat. parc. br. 3038 KO Bukovac. Skreće na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 3325, lomi se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 2944/1 do njene krajnje severne međne tačke. Skreće na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 2944/1, 2887, lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 2929/2, 2887, na sever istočnom granicom kat. parc. br. 2886, 2885/2, 2939/1 do graničnog kamena građevinske zone. Granica zaštite dalje nastavlja granicom građevinske zone do kat. parc. br. 3333. Lomi se na jugozapad južnom granicom kat. parc. br. 3333 do naspram severoistočne međne tačke kat. parc. br. 2701. Skreće na severozapad granicom kat. parc. br. 2701, 2709, lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 2709, skreće na jugozapad preseca kat. parc. br. 2712, ide granicom kat. parc. br. 2707, lomi se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 3317, preseca istu i nastavlja istočnom granicom kat. parc. br. 2657/1, 2633, lomi se na jugozapad granicom kat. parc. br. 2633, 2591 do međnog kamena sa KO Sremska Kamenica. Skreće na severozapad granicom KO Bukovac i KO Sremska Kamenica do naspram severoistočne međne tačke kat. parc. br. 3965/1 KO Sremska Kamenica.

Područje koje se izuzima iz granica zaštite u KO Bukovac. Početna tačka ovog područja je severoistočna međna tačka kat. parc. br. 3110. Granica ide na jug istočnom granicom kat. parc. br. 3110, 3111, skreće na istok preseca kat. parc. br. 3333 i ide severnom granicom kat. parc. br. 3077, 3163, istočnom granicom kat. parc. br. 3163, 3165, 3166/1, 3166/2, 3171/1, 3172, 3176, lomi se na istok severnom granicom kat. parc. br. 3180, 3192, 3191, 3202, 3201, 3200, skreće na jugoistok granicom kat. parc. br. 3200, lomi se na jugozapad granicom kat. parc. br. 3200, 3201, a zatim na istok granicom kat. parc. br. 3201 i 3074. Dalje ide na zapad duž kat. parc. br. 3074 i 3208/2. Nastavlja na jug granicom kat. parc. br. 3208/2, 3208/3. Preseca kat. parc. br. 3217. Prati kat. parc. br. 3222, 3221, 3227, 3228, skreće na severozapad granicom kat. parc. br. 3228, preseca kat. parc. br. 3333, lomi se na sever, zapadnom granicom kat. parc. br. 3333 do jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 3267, skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 3267, 3269, 3256, 3269, 3270, skreće na sever, zapadnom granicom kat. parc. br. 3270, 3281/1, 3333, lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 3149, 3150, 3134, skreće na sever pa na severoistok granicom kat. parc. br. 3134, 3150, 3151, 3152, lomi se na severozapad granicom kat. parc. br. 3115/1, 3115/2, 3108, 3104, 3107, 3106, skreće na istok severnom granicom kat. parc. br. 3106, 3109, 3110 do početne tačke opisa područja koje se izuzima iz granica Nacionalnog parka.

Granica u pravcu severozapada preseca kat. parc. br. 3932 KO Sremska Kamenica i ide zapadno severnom granicom kat. parc. br. 3965/1, 3531, zatim na sever, istočnom granicom kat. parc. br. 3522, 3524, 3526, severnom granicom kat. parc. br. 3508, 3507, lomi se na jug, zapadnom granicom kat. parc. br. 3507, 3615/1, 3615/4, 3518, 3517, 3519, 3533, skreće na jugozapad, pa na severozapad granicom kat. parc. br. 3965/1, 3984, 3206, 3200, 3984, 3552, lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 3552, 3072, 3552, 3053, 3553, 3560, 3561, 3965/2, 3566, 3965/2, preseca put Ruma – Novi Sad, skreće na sever istočnom granicom kat. parc. br. 4010/1, 3613, 3612/1, lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 3612/1, 3613, lomi se na jug pa na istok južnom granicom kat. parc. br. 3613, 3617/2, 3613, na jugozapad granicom kat. parc. br. 3613, preseca kat. parc. br. 4001, nastavlja granicom kat. parc. br. 3952/1, lomi se na zapad severnim granicama kat. parc. br. 3933, 3923, 3916, 3906, 3904/1, 3902, 3865, 3864, skreće na sever, istočnom granicom kat. parc. br. 3863/1, lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 3861/2, skreće na jug, zapadnom granicom kat. parc. br. 3861/2, 3862, 3861/1, 3863/1, 3948/5, 3948/6, 3952/1, lomi se na severozapad istočnom granicom kat. parc. br. 3997, obuhvata kat. parc. br. 3847/1 i nastavlja istočnom granicom kat. parc. br. 3997, do kat. parc. br. 3834. Izostavlja kat. parc. br. 3834, 3833 i nastavlja u pravcu severa istočnom granicom kat. parc. br. 3997 do kat. parc. br. 2499. U pravcu severa ide granicom kat. parc. br. 2499, 2496, 2499, 2497, 2499, 2498, 2309, lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 2309, 3949, 1373, do međnog kamena sa KO Ledinci.

Granica zaštite ide na zapad severnom granicom kat. parc. br. 2545/2, 2942, KO Ledinci. Skreće na jug preseca kat. parc. br. 3621, obuhvata kat. parc. br. 2937, ponovo preseca kat. parc. br. 3621 i u pravcu istoka ide južnom međnom linijom kat. parc. br. 2942 do međnog kamena KO Sremska Kamenica. Granica skreće na jug, granicom KO Sremska Kamenica: KO Ledinci do severoistočne međne tačke kat. parc. br. 2977 KO Ledinci. Granica skreće na zapad severnom granicom kat. parc. br. 2977, istočnom granicom kat. parc. br. 2976, ponovo na zapad severnom granicom kat. parc. br. 2977, 3432/1. Lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 3432/1 do jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 3437/1. Skreće na zapad pa na severozapad, severnom granicom kat. parc. br. 3437/2, 3438/1, 3610/3, 3574/1, na sever, istočnom granicom kat. parc. br. 3574/1, 3475, 3462, 3461, 3574/1, 3572/2, 3490, 3496/2, 3487/2, lomi se na severoistok granicom kat. parc. br. 3507, 3623/2, 3366/1, na zapad, pa na sever granicom kat. parc. br. 3366/1, skreće na jugozapad granicom kat. parc. br. 3303, 3306, 3309, lomi se na severoistok, istočnom granicom kat. parc. br. 3311, 2757, 2755. Na istok, južnom granicom kat. parc. br. 2749, 2751, istočnom granicom kat. parc. br. 2751, 2750, na severozapad granicom 2750, 2745, 2735, lomi se na jugoistok, preseca kat. parc. br. 2730 i ide na sever do kat. parc. br. 2701. Dalje ide na istok južnom granicom kat. parc. br. 2701, 2705/1, 2705/4, 2707, 2716/1, skreće na sever istočnom granicom kat. parc. br. 2716/1, 2719, 2683, lomi se na severozapad, severnom granicom kat. parc. br. 2683, 2688, 2690, 2694, 2695, 2696, 2697, do KO Rakovac, opština Beočin. Granicom KO Rakovac ide do kat. parc. br. 2182 KO Ledinci. Na zapad ide severnom granicom kat. parc. br. 2182, 2181, 2178, 2169, 2168 do KO Rakovac. Granicom katastarskih opština ide do tromeđe kat. parc. br. 2164, KO Ledinci, 2609 i 2608 KO Rakovac, opština Beočin.

Granica ide na jugozapad kroz KO Rakovac zapadnom granicom kat. parc. br. 2609, 2611, 2610/2, 2612, 2607/1, 2586, 2587, 2586, 2589, skreće na severozapad granicom kat. parc. br. 2589, 2573/2, lomi se na severoistok granicom kat. parc. br. 2592/2, 2593, 2594, 2595, 2596, 2601, na severozapad, severnom granicom kat. parc. br. 2601, 2561/2, 2562, 2556/5, 2557, 2552, 2544/3, 2542, 2541/1, 2537, 2538/1, 2538/2, 2521/2, 2521/3, 2518/2, 2519/8, preseca kat. parc. br. 4045, nastavlja na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 4045, 2438/1, ponovo preseca kat. parc. br. 4045 i ide na istok južnom granicom kat. parc. br. 4012 do kat. parc. br. 2501. Lomi se na jug, granicom kat. parc. br. 2501, 2499, 2498, 4012 do naspram jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 2579. Skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 2579, 2583, 2584, 2625, lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 2628, 2485, skreće na zapad severnom granicom kat. parc. br. 2475, 2476, obuhvata kat. parc. br. 2754 do severozapadne međne tačke kat. parc. br. 2761. Skreće na jugozapad, zapadnom granicom kat. parc. br. 2761, 2762, 2763, 2764, 2766, 4017, 2782, 2783, 2784, 2788, 2790, 2792, 2793, 2812, 2811, 2810, 4020, 4023, preseca kat. parc. br. 2968 i skreće na severozapad granicom kat. parc. br. 2952/3, 2970, 2972/1, 2973, 2972/1 u pravcu jugozapada do severozapadne međne tačke kat. parc. br. 2976. Granica ide na severozapad, preseca kat. parc. br. 2977, ide granicom kat. parc. br. 2980, preseca kat. parc. br. 2981, 4024, lomi se na severoistok granicom kat. parc. br. 3002/1, 3002/2 skreće na zapad severnom granicom kat. parc. br. 3002/2, 3002/1, 3114, 3152, lomi se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 3152, 4051 do kat. parc. br. 3198/2. Skreće na severoistok pa na jugoistok granicom kat. parc. br. 3198/2, 3199/2, 3202, 3201/1, 3200, 3197/2, 3197/1, preseca kat. parc. br. 3190, nastavlja na jugoistok južnom granicom kat. parc. br. 3186/13, 3186/17, 3186/9, 3186/4, 3186/3, 3186/2, 3186/1, 3181 lomi se na severoistok granicom kat. parc. br. 3181, preseca kat. parc. br. 4031, nastavlja granicom kat. parc. br. 3412, 3411, 3410, 3414, skreće na severozapad granicom 3414, 3424, 3425, 3426/1, 3430, 3431, 3432, 3433, 3441, preseca kat. parc. br. 4033 u istom pravcu granicom 3365, 3363, 3362, 3290/1, lomi se na sever, preseca kat. parc. br. 3304 i ide istočnom granicom kat. parc. br. 3292 do kat. parc. br. 4040. Skreće na severozapad granicom 3292, 3290/1, lomi se na jug zapadnom granicom 3290/1, 3310, 3290/1, skreće na zapad, severnom granicom kat. parc. br. 3312, 3313, lomi se na jugoistok granicom kat. parc. br. 3313, 3318, seče kat. parc. br. 3320 i ide dalje na istok granicom kat. parc. br. 3321, 3322, 3333/2, 3333/1, 3324, 3326, 3290/1, 3327. Preseca 3338/1 i ide njenom južnom granicom do kat. parc. br. 3290/2. Lomi se na jugozapad granicom kat. parc. br. 3346, 3290/2 i nastavlja na jugoistok i jug, južnim i zapadnim međnim linijama kat. parc. br. 3290/2, 3290/5, 3360, 3359/1, 3359/2, preseca kat. parc. br. 3369, u istom pravcu granicom kat. parc. br. 3373/3, 3377/1, 3381, 3380, 3387, 3391, 3392, 3393, 3397, 3398/1, 3202, 3204 do kat. parc. br. 4051. Skreće na severozapad istočnom granicom kat. parc. br. 4051 do prelomne tačke kat. parc. br. 3228. Granica skreće na zapad preseca kat. parc. br. 4051 do međne tačke sa KO Beočin, opština Beočin.

Granica zaštite preseca kat. parc. br. 3947, KO Beočin, opština Beočin u pravcu zapada ide severnom granicom kat. parc. br. 2626, 2623 do kat. parc. br. 2630. Lomi se na sever, istočnom granicom kat. parc. br. 2630 do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 2614. Granica skreće na jug zapadno granicom kat. parc. br. 2646/3 do severoistočne međne tačke kat. parc. br. 2643/1. Lomi se na zapad, severnom granicom kat. parc. br. 2643/1, 2642/1, 2649/1, 2640. Lomi se na severozapad zapadnom granicom kat. parc. br. 3926 do severoistočne međne tačke kat. parc. br. 2670. Skreće na zapad, severnom granicom kat. parc. br. 2670, 2679. Lomi se na jugoistok, zapadnom granicom kat. parc. br. 2679, 2666, 2667, 2664, 2663, 2685, 2684, 2683, 2689, 2690 do kat. parc. br. 3926. Skreće na zapad granicom kat. parc. br. 3926 do naspram severozapadne međne tačke kat. parc. br. 3003. Lomi se na jug, preseca kat. parc. br. 3926 i nastavlja granicom kat. parc. br. 3003, 3926, lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 3012, 3011, 3010, 3014, 3015, 2990, do kat. parc. br. 3930. Njenom istočnom graničnom linijom ide na jug do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 3021. Skreće na jugoistok granicom kat. parc. br. 3021, 3022, 3023, 3049, preseca kat. parc. br. 3930. Lomi se na jugozapad, zapadnom granicom kat. parc. br. 3930, istočnom granicom kat. parc. br. 3879 do naspram severoistočne međne tačke kat. parc. br. 3070. Skreće na zapad, preseca kat. parc. br. 3879 i ide severnom granicom kat. parc. br. 3070 i 3081. Skreće na sever, istočnom granicom kat. parc. br. 3927, 3087, 2929, 3088/1, 2877, 2876, do međne tačke građevinskog reona.

Granica skreće na jugoistok granicom kat. parc. br. 2877, 2878, 3090, 3089/1, 3094, lomi se na zapad pa na jug granicom kat. parc. br. 3096, do jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 3173. U pravcu jugoistoka preseca kat. parc. br. 3096 do prelomne tačke kat. parc. br. 3094. Nastavlja granicom kat. parc. br. 3094 u pravcu jugoistoka, pa jugozapada do prelomne tačke, gde u istom pravcu preseca kat. parc. br. 3094 do kat. parc. br. 3918. Njenom istočnom graničnom linijom ide na severozapad do kat. parc. br. 3178/2. Granicom iste parcele ide do tromeđe kat. parc. br. 3178/2, 3177 i 3096. U pravcu severoistoka preseca kat. parc. br. 3096 do kat. parc. br. 3174. Dalje na sever ide granicom kat. parc. br. 3096, pa na jug granicom iste parcele do kat. parc. br. 3914. Lomi se na severozapad preseca kat. parc. br. 3914 i ide granicom kat. parc. br. 3815, preseca kat. parc. br. 3817, nastavlja granicom kat. parc. br. 3802, 3801, 3792, 3782/1, 3784/1, 3230/2, 3230/1, 3269, 3270, 3276, 3277, lomi se na jug granicom kat. parc. br. 3277, 3267, 3230/1, 3231, 3230/1, 3230/2. Skreće na severozapad granicom kat. parc. br. 3737, 3735/8, 3735/4, 3731/1, 3735/4, lomi se na sever, istočnom granicom kat. parc. br. 3380, 3381, 3384, 3385/1, skreće na severozapad granicom kat. parc. br. 3399/1, 3401/1, 3400/1, 3392/3, 3395, 3418/1, 3419/1, 3428/1, 3428/2, 3427/1, 3426/2, 3427/1, 3428/1. Lomi se na jug pa na zapad granicom kat. parc. br. 3425, 3532, preseca kat. parc. br. 3894, skreće na jug njenom zapadnom granicom do kat. parc. br. 3535. Lomi sena zapad preseca kat. parc. br. 3676 i nastavlja granicom kat. parc. br. 3712, 3710, 3756 do međnog kamena sa KO Čerević, opština Beočin, odnosno do kat. parc. br. br. 3339 KO Čerević.

Granica zaštite ide na severozapad, preseca kat. parc. br. 4074 KO Čerević, opština Beočin i nastavlja severnom granicom kat. parc. br. 3339, zapadnom granicom kat. parc. br. 3349, 3350. Severnom granicom kat. parc. br. 3351, 3355, 3358/2, preseca kat. parc. br. 4065 i njenom zapadnom granicom ide do severoistočne međne tačke kat. parc. br. 3365. Granica skreće na zapad, pa na severozapad graničnim kat.parc.br. 3366, 3361, 3363, 3360, 3359, 2765/3, 3205, lomi se na jugozapad, severnom granicom kat. parc. br. 3205, 3204, preseca kat. parc. br. 3171 i ide na severozapad istočnom granicom kat. parc. br. 3203, 3190, 3189, 3186, 3184, 3183, 3182, 3181, lomi se na jug, zapadnom granicom kat. parc. br. 3181, 3182, 3183, 3185, 3186, 3187, 3194. Skreće na zapad, severnom granicom kat. parc. br. 3179, istočnom granicom kat. parc. br. 2765/2, 2765/1 na sever do naspram jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 2577. Skreće na jugozapad, preseca kat. parc. br. 2765/1 i nastavlja u istom pravcu zapadnom granicom kat. parc. br. 2569, 2567/2, 2567/1, 2568, 2565/2, lomi se na zapad, severnom granicom kat. parc. br. 2565/1, 2555, skreće na sever, istočnom granicom kat. parc. br. 2554, 2553, lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 2552, 2544, skreće na jug, zapadnom granicom kat. parc. br. 3432, 3437, 4070, do severoistočne međne tačke kat. parc. br. 3562. Lomi se na jugozapad, graničnim kat.parc.br. 3562, 3557/1, 3556, 3576/1. Skreće na severozapad granicom kat. parc. br. 3578, 3580, 3579, preseca kat. parc. br. 4037 i nastavlja njenom zapadnom graničnom linijom do severoistočne međne tačke kat. parc. br. 3727. U pravcu severozapada, severoistoka ide zapadnom granicom kat. parc. br. 3695 do naspram međne tačke kat. parc. br. 3698/1. Dalje ide na severozapad, prateći južnu granicu kat. parc. br. 3710/1, 3704, 3703. Skreće ka jugoistoku granicom kat. parc. br. 3701, 3697 i 3696. Ide na sever, istočnom granicom kat. parc. br. 3696, 3700, 2152, 2151 i 2150. Lomi se na zapad prateći severnu granicu kat. parc. br. 2150, i dalje na jug do kat. parc. br. 2151. Nastavlja na zapad, severnom granicom kat. parc. br. 2151, 2153, 3701, 2146, 3701, 3705, 3707 i 2139. Dalje ide na istok, južnim granicama kat. parc. br. 2139 i 3707, lomi se na jugozapad granicom kat. parc. br. 3706, 3709/4, 3709/5, 3709/2, 3709/1, 3715/5, 3714/3, 3714/4, 3724/1, 3722, 3730, 3731. Lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 3759/2, 3796/1, 3797/2. Lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 3759/2, 3796/1, 3797/2.

Preseca kat. parc. br. 4036 i spušta se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 4036. Skreće na zapad severnom granicom kat. parc. br. 3803/3, 3804/3, preseca kat. parc. br. 4072 i njenom zapadnom graničnom linijom ide na jug do kat. parc. br. 3916/1. Skreće na zapad granicom kat. parc. br. 3916/1, na sever granicom kat. parc. br. 3796/1, 3913, 3907/2, lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 3907/1, 3796/1. Skreće na sever istočnom granicom kat. parc. br. 3872, na severoistok granicom kat. parc. br. 3904, 3903, 3902, 3900, na sever istočnom granicom kat. parc. br. 3900, 3894, 3888, 3890, 3885, 3881, 3878/3, 3875, 3849 lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 3850, 3851, 3860, 3861, preseca kat. parc. br. 4073 do granične linije sa KO Banoštor, opština Beočin. Granica skreće na sever granicom katastarskih opština do jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 851 KO Banoštor.

Granica zaštite ide na zapad, graničnim kat.parc.br. 854, 855/1, skreće na severozapad granicom kat. parc. br. 855/1, 855/7, 855/6, 855/3, 855/4, 859, 855/5, 863, 864, lomi se na jugoistok granicom kat. parc. br. 864, 855/5, 855/6, 855/7, 855/1 do naspram severoistočne međne tačke kat. parc. br. 1055/1. Granica skreće na zapad, preseca kat. parc. br. 3245 i ide severnom granicom kat. parc. br. 1055/1, 1057, 1058, 1059, preseca kat. parc. br. 3223/1, 1187, 1235, 1236, 1239, 1242, 1236, 1176, preseca kat. parc. br. 3240, 1556, 1558, 1585, 1584, 1580/1, 1578, lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 1578, na zapad severnom granicom kat. parc. br. 1570, zatim na jug do kat. parc. br. 1567, pa opet na zapad severnim rubom kat. parc. br. 1567, preseca 3238 i ide na sever prateći istočne rubove kat. parc. br. 1847, seče 3222, 2012, 2011, 2009, 2006, 3236 do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 1991. Ide na istok južnim rubovima kat. parc. br. 1991, 3222, pa na sever 3222, 1989, 1986. Seče 3236 i ide na jug zapadnim granicama kat. parc. br. 3236, 2050/2. Skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 2050/2, lomi se na jugoistok, granicom kat. parc. br. 2043, 2038, 2036, 2035, 2016/1, 2019, 2016/1 do međne linije sa KO Grabovo, odnosno do severozapadne međne tačke kat. parc. br. 141/1 KO Grabovo, opština Beočin.

Granica zaštite ide na jug, zapadnom granicom kat. parc. br. 141/1, KO Grabovo, opština Beočin. U istom pravcu, zapadnom granicom kat. parc. br. 172, 174, 168, 166, lomi se na zapad granicom kat. parc. br. 166, 181, 183, na istok južnom granicom kat. parc. br. 183, 182, 166. Skreće na jug pa na istok granicom kat. parc. br. 164/1 do naspram severozapadne međne tačke kat. parc. br. 148. Lomi se na jug, preseca kat. parc. br. 968 i ide na istok pa na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 146/1 ide do kat. parc. br. 962. Njenom severnom granicom ide na severoistok. Preseca kat. parc. br. 962 i nastavlja južnom, odnosno istočnom granicom kat. parc. br. 376, 962, preseca kat. parc. br. 961, južnom granicom kat. parc. br. 961. Lomi se na jug idući zapadnom granicom kat. parc. br. 403, 943 do kat. parc. br. 944. Granica skreće na jugozapad, zapadnom graničnom linijom kat. parc. br. 944, 645, 944, 732, 944, 912, 944 do kat. parc. br. 923. Lomi se na zapad, severnom granicom kat. parc. br. 923, 924, preseca kat. parc. br. 989, severnom granicom kat. parc. br. 844, preseca kat. parc. br. 1011 do granične linije sa KO Sviloš, opština Beočin.

Granica zaštite ide na severozapad granicom katastarskih opština do jugozapadne međne tačke 1944 KO Sviloš, opština Beočin. Granica ide na zapad, severnom granicom kat. parc. br. 1862, 1864, 1938, 1866/3, 1868/1, 1886. Skreće na severoistok južnom granicom kat. parc. br. 1886, 1587/1 na severozapad istočnom granicom kat. parc. br. 1588, na istok južnom granicom kat. parc. br. 1589/2, 1632 i 1921. Skreće na zapad prateći severnu granicu kat. parc. br. 1921, pa na sever istočnim rubom kat. parc. br. 1346, 1346/2, 1346/1, seče 1920/1, i ide istočnim, severnim i zapadnim rubom kat. parc. br. 1350. Ponovo seče kat. parc. br. 1920/1 i nastavlja južnom granicom kat. parc. br. 1589/1. Skreće na zapad severnom granicom kat. parc. br. 1589/2, na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 1595, 1593, 1591, 1588, 1587, skreće na severozapad granicom kat. parc. br. 1886, 1542, 1537, do 1894/2. Istočnom granicom kat. parc. br. 1894/2 ide do međnog kamena sa KO Lug, opština Beočin. Lomi se na jugozapad granicom dveju katastarskih opština do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 2149 KO Lug.

Granica ide na zapad, preseca kat. parc. br. 2645 KO Lug, opština Beočin i njenom zapadnom granicom ide do severoistočne međne tačke kat. parc. br. 1468. Skreće na severozapad severnom granicom kat. parc. br. 1468, 1466, preseca kat. parc. br. 2622, lomi se na sever, istočnom granicom kat. parc. br. 1426, 1425, 1407 do međnog kamena KO Susek, opština Beočin.

Granica zaštite ide na sever kroz KO Susek, opština Beočin, istočnom granicom kat. parc. br. 5531, 5528, 5526, 5524, 5521, 5531, 5499, 6142, preseca istu i nastavlja u istom pravcu istočnom granicom kat. parc. br. 5494, 5415, lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 5415, 5537, 5538, skreće na severozapad granicom kat. parc. br. 5723, lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 5833, na severozapad granicom kat. parc. br. 5834, 5835, preseca kat. parc. br. 6141 do međnog kamena KO Neštin, opština Bačka Palanka.

Granica zaštite ide na zapad kroz KO Neštin, opština Bačka Palanka, prirodnom granicom šume, deo kat. parc. br. 3714 do severoistočne međne tačke kat. parc. br. 3688. Skreće na jugoistok granicom kat. parc. br. 3688, lomi se na jugozapad zapadnom granicom kat. parc. br. 3685, na severozapad granicom kat. parc. br. 3692. Skreće na jugozapad granicom kat. parc. br. 1808, na jugoistok kat. parc. br. 1817, lomi se na jugozapad granicom kat. parc. br. 1818, na jugoistok kat. parc. br. 4781, skreće na zapad severnom granicom kat. parc. br. 2374, 2373, na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 2373, 2369, 2356, 2358, na istok južnom granicom kat. parc. br. 2358, 2361, 2357, 2369, 2364, 2365, 2372, 2432, 2424, 2426, 3032, 3031/2, 3031/3, na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 3030, 3017, 3016/2, 3016/1, 3008, 3003, 2909, 2996/2, 2995, 2994, 2993, 2991, 2989, 2979, 2969, 2967, 2966, 2965, 2955, 3211/1. Skreće na zapad severnom granicom kat. parc. br. 3211/1, 2793, 2791, 2790, 3211/1, 2603, 2537/2, 2605, 2600/1, 2598, 2597, 2537/2, lomi se na sever istočnom granicom kat.parc.br. 2537/2, 2538, 2539, 2540, 2519, 2523/1, 2516, 2209/2, 2503 i 2494, lomi se na zapad, severnom granicom kat.parc.br. 2494, 2495/2, 2495/1, 2490/1, 2497, 2499/3, 2499/1 i 2209/2 skreće na sever istočnom granicom kat.parc.br. 2209/2 do kat.parc.br. 2209/1. Lomi se na zapad severnom granicom kat.parc.br. 2209/2 do međne linije KO Vizić, opština Bačka Palanka. Skreće na jug granicom katastarskih opština do tromeđe KO Neštin, KO Vizić, opština Bačka Planka i KO Đipša, opština Šid.

Granica zaštite ide na severoistok granicom KO Neštin, KO Đipša u dužini od 710 m, gde se lomi pod pravim uglom, preseca kat.parc.br. 1008 do prelomne tačke kat.parc.br. 177. Skreće na istok severnom granicom kat.parc.br. 177. Lomi se na jug zapadnom granicom kat.parc.br. 174, 175 i 161, skreće na istok južnom granicom kat.parc.br. 161, 162, 163, 164 i 165, na sever zapadnom granicom kat.parc.br. 12, na istok severnom granicom kat.parc.br. 12 i 11, lomi se na jug zapadnom granicom kat.parc.br. 10, 1003/1, 908 i 907, lomi se na zapad severnom granicom kat.parc.br. 486 do međne linije KO Bingula, opština Šid. Lomi se na severoistok do tromeđe KO Đipša, KO Bingula, opština Šid i KO Vizić, opština Bačka Palanka.

Granica ide na zapad granicom KO Bingula, opština Šid i KO Vizić, opština Bačka Palanka, lomi se na jugozapad granicom istih katastarskih opština do jugozapadne međne tačke kat.parc.br. 788 KO Bingula opština Šid. Skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 788 do KO Divoš, opština Sremska Mitrovica. Lomi se na severoistok granicom KO Bingula, KO Divoš, KO Divoš, opština Sremska Mitrovica. Lomi se na severoistok granicom KO Bingula, KO Divoš, KO Divoš, KO Đipša do kat. parc. br. 486 KO Đipša. Skreće na istok granicom kat. parc. br. 486 do kat. parc. br. 1029, lomi se na severoistok zapadnom granicom kat. parc. br. 1029 do kraja šume. Lomi se na severozapad pa na severoistok granicom šume kroz kat. parc. br. 486, 907, 908 do kat. parc. br. 1019. Skreće na jugoistok granicom kat. parc. br. 1019 do KO Divoš opština Sremska Mitrovica.

Granica ide na jug, jugozapad granicom KO Divoš i KO Đipša do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 484/2 KO Divoš, opština Sremska Mitrovica. Granica ide na istok južnom granicom kat. parc. br. 464/2, 465/2, 471, 470, 468/2, 468/13, 468/14, 468/11, 468/9, 468/10, 468/6, 468/7, 468/5, 467/15, 457/14, 467/13, 467/12, 467/10, zapadnom granicom kat. parc. br. 467/9. Južnom granicom kat. parc. br. 467/9, 467/8, 467/3, lomi se na jug. Zapadnom granicom kat. parc. br. 1385, 1391, 1888, 1887, 1888 južnom granicom kat. parc. br. 1890, 417, skreće na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 417, preseca kat. parc. br. 7698 i nastavlja u istom pravcu zapadnom granicom kat. parc. br. 2287, 1847, 1846, skreće na istok pa na sever graničnim kat.parc.br. 1846, 2287, 1962, preseca kat. parc. br. 7698, lomi se na severoistok granicom kat. parc. br. 405, 414, 415, 412, 410, lomi se na severozapad, graničnim kat.parc.br. 410, 409, 405, 403, istočnom granicom kat. parc. br. na sever 240, 239/2, 239/1, 237, 236, 234, 231. Lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 228, 227, 221, 64/2, 65/2 do naspram severozapadne međne tačke kat. parc. br. 136. Skreće na jug preseca kat. parc. br. 65/1 i ide zapadnom granicom kat. parc. br. 136, 134, 129, 91, 2034, 2035/1, 2035/2, 2037/2, skreće na jug zapadnom, pa južnom granicom kat. parc. br. 2052/1, južnom granicom kat. parc. br. 2051, na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 2058, 2060″ 2062. Skreće na zapad severnom granicom kat. parc. br. 2426, 2421, 2071, 2421. Lomi se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 2084, skreće na zapad pa na jug graničnim kat.parc.br. 2209, 2210, na jug zapadnog granicom kat. parc. br. 2421, 2228, 2421, 2418, 2420, 2421, skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 2431, 2572, 2559, 2431, 2461, 2466, 2465, lomi se na sever, istočnom granicom kat. parc. br. 2465, 2458, 2454, 2453, 2452, 2448, lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 2443, 2439 do KO Ležimir, opština Sremska Mitrovica.

Granica zaštite ide na istok južnom granicom kat. parc. br. 1298, 1327, KO Ležimir, opština Sremska Mitrovica. Skreće na jugoistok granicom kat. parc. br. 1237, 1347, 1348, 1349, lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 1273, 1351, skreće na istok, južnom granicom kat. parc. br. 1351, 1362, na severoistok graničnom parcelom 1362, 1366/2 do kat. parc. br. 5316. Njenom zapadnom granicom ide na sever do naspram jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 1256. Lomi se na istok preseca kat. parc. br. 5316, ide južnom granicom kat. parc. br. 1256, skreće na severozapad pa na severoistok granicom parcela 1256, 1260, 1273 do kat. parc. br. 1250. Skreće na jugoistok, zapadnom granicom kat. parc. br. 1250, lomi se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 1244, 1248, 1244, 1242, 1240, skreće na jugoistok, zapadnom granicom kat. parc. br. 400/1, južnom granicom kat. parc. br. 5295/1, 565, 443, 444, zapadnom granicom kat. parc. br. 445, preseca kat. parc. br. 5308 i skreće na jugoistok, južnom granicom kat. parc. br. 5308, na jugozapad graničnom parcelom 461, do kat. parc. br. 5308. Lomi se na jug, preseca kat. parc. br. 461, 5308, 457, 5307 do tromeđe kat. parc. br. 456, 5307 i 448. Skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 448, 3282, skreće na sever granicom kat. parc. br. 3282, 3286, 3282, 3291, 455, skreće na jugoistok graničnim kat.parc.br. 3294, do KO Manđelos. Opština Sremska Mitrovica. Lomi se na jug granicom katastarskih opština do jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 3320. Skreće na zapad južnom granicom kat. parc. br. 3320, 3319, pa na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 3324, 3322, 3357 i 3350. Skreće na severozapad graničnim kat.parc.br. 3358, seče kat. parc. br. 3279, zapadnom granicom kat. parc. br. 3280, skreće na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 3414/1, vraća se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 3414/1 do severozapadne međne tačke kat. parc. br. 3404. U pravcu severa granica ide katastarskom linijom koja pripada parceli 3414/1 u dužini od 360 m gde skreće na istok preseca kat. parc. br. 5332/1, lomi se na severoistok istočnom granicom kat. parc. br. 5532/1 u dužini od 110m, gde skreće na istok, preseca kat. parc. br. 3279. Skreće na jug istočnom granicom kat. parc. br. 3279, pa na istok, južnim rubom kat. parc. br. 3364 i 3358 do KO Manđelos, Opština Sremska Mitrovica.

Granica zaštite ide preseca kat. parc. br. 453, KO Manđelos, opština Sremska Mitrovica, ide južnim rubom kat. parc. br. 448 i zapadnim rubom kat. parc. br. 440 i 406/2 do kat. parc. br. 439. Nastavlja na jugozapad, zapadnom granicom kat. parc. br. 439, 465, 466, 467, 468, 773, do krajnje jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 773. Vraća se na severoistok istočnom granicom kat. parc. br. 773, 468, 467, 466, 465, 439, 406/2, 406/1, 405, 442/2, 62, 61, 52, 48, 50, 35, 23/21, lomi sena severozapad graničnim kat.parc.br. 24, 37, 2, lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 2,3,169, 183, 184 do kat. parc. br. 2448. Skreće na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 2448 u dužini od 35m gde skreće na istok, preseca istu kat. parc. br. do KO Grgurevci, opština Sremska Mitrovica.

Granica zaštite ide na istok južnom granicom kat. parc. br. 43/1, KO Grgurevci, opština Sremska Mitrovica. Lomi se na jug, zapadnom granicom kat. parc. br. 41/1, 40, vraća se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 40. Skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 71, 72, 73, 76, lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 77, 78, 33, skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 33, 4065/2, 115/1, 115/2, 116/2, 129/2, do kat. parc. br. 4065/2. Lomi se na jugoistok granicom kat. parc. br. 4065/2 u dužini od 52m gde se lomi na istok preseca kat. parc. br. 4065/2 i nastavlja južnom granicom kat. parc. br. 158, preseca kat. parc. br. 153, 201, južnom granicom kat. parc. br. 200 skreće na sever, istočnom granicom kat. parc. br. 200, lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 196, 219, 221. Skreće na sever pa na istok preseca kat. parc. br. 4069, južnom granicom kat. parc. br. 230 do njene jugoistočne međne tačke. Lomi se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 230, 229, 228, 227, 226, 225, 4069, do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 265. Skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 265, 267, 271, preseca kat. parc. br. 4066 do kat. parc. br. 306/44. Lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 306/44, 306/2. Vraća se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 306/2 do kat. parc. br. 4071. Skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 4071, 310, 312. Lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 310, 308/1, 305, 307, 308/2, 309, 315. Skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 330/3, 348, 347, 346, 353, 362, 359, 408, 370, 369, 405, 382, lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 376, 377/1, na istok, južnom granicom kat. parc. br. 377/1, na istok, južnom granicom kat. parc. br. 377/1, 378/1, 389/1 do KO Šuljam, opština Sremska Mitrovica. Lomi se na jug istočnom granicom kat. parc. br. 389/2 do međnog kamena KO Šuljam.

Granica zaštite ide na istok južnom granicom kat. parc. br. 730/1 KO Šuljam, opština Sremska Mitrovica. Nastavlja na istok južnom granicom kat. parc. br. 1237, 1238, 1190, 1191, 1156, 1155, 1161, lomi se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 1161, 1162, 1153, 1126, 1127, 1130, 1135, 1109, 1110, 1111, skreće na severoistok graničnim kat.parc.br. 1053, 1054, 1057, 1047, 1046/2, 1043, 1042, 1041, 1038, 1037, 1036. Lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 1034, 1012, 1011, 1010, skreće na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 2249 do jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 1009/2, lomi se na istok preseca kat. parc. br. 2249 i nastavlja južnom granicom kat. parc. br. 734, 729, preseca kat. parc. br. 2251 do granične linije sa KO Bešenovo Prnjavor, opština Sremska Mitrovica.

Granica zaštite ide na jug, zapadnom granicom kat. parc. br. 95, KO Bešenovo Prnjavor, opština Sremska Mitrovica. Skreće na istok južnom granicom iste kat. parc. br., preseca kat. parc. br. 90 i lomi se na sever njenom istočnom graničnom linijom. Skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 5, lomi se na jugoistok zapadnom granicom kat. parc. br. 83, 129, skreće na severozapad granicom kat. parc. br. 80, 78, lomi se na jugoistok južnom granicom kat. parc. br. 157/1, skreće na jugozapad, zapadnom granicom kat. parc. br. 150, 155, 154, 153, 152, 148, vraća se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 148, 149, 183/1, 149, 150, 177, 150, 173, preseca kat. parc. br. 26 i skreće na istok, južnom granicom kat. parc. br. 25, 23, lomi se na jug, zapadnom granicom kat. parc. br. 22, 21, 20, skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 20, preseca kat. parc. br. 1793 i ide na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 14, vraća se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 14, i skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 13, 9 lomi se na severozapad istočnom granicom kat. parc. br. 9, skreće na severoistok granicom kat. parc. br. 8/2 do kat. parc. br. 1/1. Granica zaštite ide na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 1/1, 234, 233/1, preseca kat. parc. br. 1795 i u istom pravcu ide zapadnom granicom kat. parc. br. 255/2, 255/1, 256/1, 256/2, 1216, 1215, 1/1, do severozapadne međne tačke kat. parc. br. 625. Skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 1810/1, 266/1. Lomi se na jug istočnom granicom kat. parc. br. 266/2, skreće na severoistok, južnom granicom kat. parc. br. 272, 273/1, 273/2, 1/1, lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 275, 274/2, skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 274/2, 275, 276, 282, 283, 284, 283, 285, 2888/1, 469, 470, lomi se na jugozapad granicom kat. parc. br. 460/1, 502, 503, 504, 505 u pravcu jugoistoka obuhvata i kat. parc. br. 507, 508 i 509 da bi išla na severoistok granicom kat. parc. br. 460/1, 500, 501, 497, 498, 460/1 do kat. parc. br. 1809/1. Preseca istu i skreće na jugozapad južnom granicom kat. parc. br. 1809/1 do kat. parc. br. 730. Granica skreće na istok severnom granicom kat. parc. br. 730, granicom kat. parc. br. 755/1, 732/2. Lomi se na jug, preseca kat. parc. br. 1974/1 i nastavlja zapadnom granicom kat. parc. br. 755/4, 754, skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 754, lomi se na sever do prelomne tačke i skreće na istok, preseca kat. parc. br. 754 i skreće na sever istočnom granicom kat. parc. br. 752 do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 751. Granica skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 751, na jug, pa na severoistok granicom kat. parc. br. 762 do kat. parc. br. 759. Skreće na istok granicom kat. parc. br. 759, 840, lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 839, skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 839, 820, 819, 755, 755/3, lomi se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 755/3, 755/2, 755/1, preseca kat. parc. br. 1797/1, lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 806/1, 812/4, skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 812/4, 816/1, obilazi kat. parc. br. 972 i skreće na jug, preseca kat. parc. br. 1974/1, zapadnom granicom kat. parc. br. 872/1, lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 972/1, 812/3, skreće na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 812/1, 976/2, 812/1, 984, lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 984, 812/1, 991, skreće na sever, istočnom granicom kat. parc. br. 991, lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 815, skreće na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 993, do njene krajnje jugozapadne međne tačke. Skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 993, preseca kat. parc. br. 1814/1 do granične linije sa KO Mala Remeta, opština Irig. Granica skreće na sever granicom katastarskih opština do naspram jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 375/1. Granica skreće na severozapad preseca kat. parc. br. puta, lomi se na sever zapadnom granicom kat. parc. br. puta do naspram severozapadne međne tačke kat. parc. br. 1367, KO Mala Remeta, opština Irig. Granica skreće na istok preseca put do granice dveju katastarskih opština.

Granica zaštite ide na jugoistok kroz KO Mala Remeta, opština Irig, zapadnom granicom kat. parc. br. 1367, 1434, skreće na severoistok granicom kat. parc. br. 1429 do naspram jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 123. Skreće na jugoistok, preseca kat. parc. br. 1429 i nastavlja južnom granicom kat. parc. br. 123, 120, 119, 1256, lomi se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 1256, 1401/1, 1401/2 do jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 1203. Skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 1203, lomi se na jug, zapadnom granicom kat. parc. br. 1208, 1209, na istok, južnom granicom kat. parc. br. 1209, 1195, 1192, na jug zapadnom pa južnom granicom kat. parc. br. 1189, južnom granicom kat. parc. br. 1188 do KO Jazak Prnjavor, opština Irig.

Granica zaštite ide južnom granicom kat. parc. br. 787/25 KO Jazak Prnjavor, opština Irig, lomi se na jug prati granicu kat. parc. br. 787/1 do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 787/8, skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 787/8, 702, 710, 787/7 do kat. parc. br. 289. Skreće na sever istočnom granicom kat. parc. br. 787/7, 787/6, 787/5. Skreće na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 682/10, 682/1, 683, vraća se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 683, 682/1, lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 489/1. Skreće na jug, obuhvata kat. parc. br. 682/2, ide na sever istočnom granicom kat. parc. br. 682/3, 682/4, 682/5, 679/1 do kat. parc. br. 507. Skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 507, 501, 511, 512, na jug obuhvata kat. parc. br., 387, 388/1, 386 dalje na istok južnom granicom kat. parc. br. 513, 514, 521. Lomi se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 522/4, 522/2, 522/4 do severozapadne međne tačke kat. parc. br. 17. Skreće na istok granicom iste kat. parc. br. do kat. parc. br. 19. Skreće na sever granicom kat. parc. br. 19, 1083, lomi se na istok severnom granicom kat. parc. br. 67, preseca kat. parc. br. 1044, severnom granicom kat. parc. br. 68 skreće na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 1022/1, lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 1022/1, 92, 93 skreće na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 1021/4 na severoistok granicom kat. parc. br. 1021/4, 1021/19, lomi sena sever graničnim kat.parc.br. 1021/18, 1021/17, 1021/15, 1021/3, 1025/1, 1022/2, 1021/4, 1026, 977, 976/7, 976/6, 979, 1002, lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 993/15, skreće na sever istočnom granicom kat. parc. br. 993/15, 993/16, 993/18, 994, 993/20, do kat. parc. br. 903/6. Skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 903/6 do KO Vrdnik. Lomi se na jugoistok granicom katastarskih opština do severoistočne međne tačke kat. parc. br. 993/16.

Granica zaštite ide kroz KO Vrdnik. Opština Irig južnom granicom kat. parc. br. 1329, 1328, 1325, lomi se na jug, zapadnom granicom kat. parc. br. 1298, 1297 lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 1297, 1295, 1296, skreće na jug granicom kat. parc. br. 1295 do granice građevinskog reona. Granicom građevinskog reona ide na severoistok, pa na sever do severoistočne međne tačke kat. parc. br. 1288. Lomi se na istok ulazi u građevinsku zonu južnom granicom kat. parc. br. 1211, 1219, skreće na sever istočnom granicom kat. parc. br. 1219 do kat. parc. br. 1287, skreće na istok preseca industrijsku prugu do kat. parc. br. 1227. Skreće na sever granicom kat. parc. br. 1273, lomi se na severoistok graničnim kat.parc.br. 1238, 1222, 1228, 1230, 1228, 1231, 1232, 1228, 1238, do granice građevinskog reona. Na severozapad ide graničnim kat.parc.br. 2742, 2741, 2739, 2738, 2736, 2735, 2730, 2729, 1343 do kat. parc. br. 1373. Skreće na jugozapad, južnom granicom kat. parc. br. 1373. Lomi se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 1367, 1379/1 do kat. parc. br. 1380. Skreće na istok do tromeđe kat. parc. br. 2499, 2509, 2508. Granica ide na jug i sve vreme prati granicu kat. parc. br. 2499, na severozapad, istočna granica kat. parc. br. 2502, dalje u istom pravcu granica kat. parc. br. 2499, 7172. Lomi se na jug zapadnom granicom iste kat. parc. br. do naspram jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 2466. Skreće na istok preseca kat. parc. br. 7172 i ide južnom granicom kat. parc. br. 2466, 2468, 2469, lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 2448, 2449/2 do kat. parc. br. 7173. Skreće na jugoistok, južnom granicom kat. parc. br. 7173 do naspram južne međne tačke kat. parc. br. 2360/2. Skreće na severoistok, preseca kat. parc. br. 7173, 7156 i nastavlja graničnim kat.parc.br. 2360/2, 2360/1, 2361, lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 2360/1, 2360/2, 2358/1. Skreće na sever istočnom granicom kat. parc. br. 7171, lomi se na severozapad severnom granicom kat. parc. br. 2475, 2476, 7172, preseca kat. parc. br. 7162 i lomi se na jugozapad granicom proširenja kat. parc. br. 7162, do kat. parc. br. 1410. Skreće na severoistok granicom kat. parc. br. 1410, 1411, 1406, 1401 do kat. parc. br. 1421. Lomi se na jug, zapadnom granicom kat. parc. br. 1421, skreće na istok preseca kat. parc. br. 7162, ide južnom granicom kat. parc. br. 2487, 1444, 1446, 1449, 1456, 1455, 1457, 1458, 1432, na sever istočnom granicom kat. parc. br. 1432, preseca kat. parc. br. 7170, 1467, preseca kat. parc. br. 1470 i ide na jug granicom kat. parc. br. 1506, lomi se na sever istočnom granicom kat. parc. br. 1503, 1506, skreće na jug pa na severoistok južnom granicom kat. parc. br. 1519, lomi se na jug granicom kat. parc. br. 1517, 1541/1, 1540, 1541/1, 1548. Skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 1548, 1551, 1541/1, 1565, 1569, preseca kat. parc. br. 1561, nastavlja južnom granicom kat. parc. br. 1569, preseca kat. parc. br. 7158, njenom istočnom granicom ide do severozapadne međne tačke kat. parc. br. 1585. Na sever, pa na jugoistok ide granicom kat. parc. br. 1569, zapadnom granicom kat. parc. br. 1570, preseca kat. parc. br. 7167, ide na jug granicom kat. parc. br. 1645, 1663, 1670, 1665, 1666, 1687, 3057, lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 3057, 3054, skreće na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 3054, 3052, 3057, 3047, 3046, 3045/1, 3045/2, 3044/1, 3044/3, 3044/2, 3043, 3042, 3041, 3037, 3036, 3034, lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 3034, 3040, preseca kat. parc. br. 7159, granicom kat. parc. br. 3070, 3593, 3592, 3587, 3586, 3584, 3585, 3583, 3070, na sever istočnom granicom kat. parc. br. 3514, 3073, 1645 do KO Irig. Granica ide na sever granicom katastarskih opština do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 915 KO Irig, opština Irig.

Granica zaštite ide na severoistok kroz KO Irig graničnim kat.parc.br. 915, 3/1, 638/5, 3/1, 663, 664, 667, preseca kat. parc. br. 673 i njenom istočnom granicom ide na sever do kat. parc. br. 615, lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 615, 675, 590, skreće na jug, zapadnom granicom kat. parc. br. 587, 9741, preseca kat. parc. br. 9723/2 i nastavlja na jugoistok granicom kat. parc. br. 48, 1197, 1198/2, lomi se na severoistok južnom granicom kat. parc. br. 1198/2, preseca kat. parc. br. 9713/1, skreće na severoistok granicom kat. parc. br. 83/2, 84, 74/1, lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 1679 do kat. parc. br. 9734. Njenom zapadnom granicom ide na sever, pa skreće na istok preseca istu kat. parc. br. i ide južnom granicom kat. parc. br. 1690, 1717, 1718, 1727, 1722, 1723, preseca kat. parc. br. 9754, nastavlja u istom pravcu južnom granicom kat. parc. br. 500, 499, 498, 1737, 1738, 1739, 486/2, 483/2 do kat. parc. br. 9737. Lomi se na sever zapadnom granicom iste kat. parc. br. da bi skrenula na istok, preseca kat. parc. br. 9737 i ide južnom granicom kat. parc. br. 467/2, lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 456/1, 456/2. Skreće na sever istočnom granicom kat. parc. br. 456/2, 456/1, 467/1, 470/2, 471/2, 472, 473, 90, 85, 239, 229 lomi se na istok preseca kat. parc. br. 9735 i ide južnom granicom kat. parc. br. 211, 210, 209, 208/1, 205, 193, 194, 190, 189. Skreće na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 187, 389, 390, 392, 381/2, 397, preseca kat. parc. br. 402, lomi se na istok njenom južnom granicom da bi skrenula na jugoistok granicom kat. parc. br. 401, 9736/2 do naspram jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 358. Skreće na istok preseca kat. parc. br. 9736/2 ide na sever istočnom granicom kat. parc. br. 358, 359, 366, 365, 367, 368, 370, lomi se na jug preseca kat. parc. br. 9759 južnom granicom kat. parc. br. 350, preseca kat. parc. br. 9710/2 do granice sa KO Neradin, opština Irig. Granica ide na jug granicom katastarskih opština do severne međne tačke kat. parc. br. 844 KO Neradin.

Granica zaštite ide na istok južnom granicom kat. parc. br. 843 KO Neradin, opština Irig. Skreće na sever istočnom granicom kat. parc. br. 843, 842/2, 810, 843, do kat. parc. br. 801. Skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 801, 797, 796, 795, 793, 794, lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 784, skreće na severoistok granicom kat. parc. br. 403/2, 403/3, 403/4, 403/1, 412, 403/1, obuhvata kat. parc. br. 403/14, 403/13 na jug granicom kat. parc. br. 403/1, na severoistok, granicom kat. parc. br. 449, ponovo kat. parc. br. 403/1, preseca kat. parc. br. 3733, ide na istok južnom granicom kat. parc. br. 706, 686, 688, 653, 654, 650/2, 634, 633, 616, 617, preseca kat. parc. br. 3750, skreće na sever njenom istočnom granicom do međnog kamena sa KO Grgeteg, opština Irig.

Granica zaštite ide na istok kroz KO Grgeteg, opština Irig južnom granicom kat. parc. br. 423, 424, 425, 426, 428, 427, lomi se na jug, zapadnom granicom kat. parc. br. 395, 430 na istok južnom granicom kat. parc. br. 430, 392, 391, 390 na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 382, 442 do međnog kamena građevinskog reona. Granica zaštite ide na sever i prati granicu građevinskog reona, preseca kat. parc. br. 807, lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 376, 354, skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 322, 323, 321, lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 305, preseca kat. parc. br. 806 i skreće na zapad severnom granicom kat. parc. br. 769, do granice građevinskog reona. Granicom građevinskog reona ide na zapad, nastavlja granicom kat. parc. br. 766, lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 766, na jug zapadnom granicom iste kat. parc. br., skreće na istok južnom granicom kat. parc. br. 764, 761, preseca kat. parc. br. 805, lomi se na jug, zapadnom granicom kat. parc. br. 771/2 do KO Neradin. U istom pravcu ide zapadnom granicom kat. parc. br. 3009, KO Neradin do njene krajnje jugozapadne međne tačke. Skreće na istok, pa na sever granicom iste kat. parc. br. lomi se na istok obuhvata kat. parc. br. 3042, 3041, dalje na sever istočnom granicom kat. parc. br. 3009 do KO Grgeteg. U pravcu severa nastavlja istočnom granicom kat. parc. br. 771/2, KO Grgeteg, preseca kat. parc. br. 806 i u istom pravcu ide istočnom granicom kat. parc. br. 772, 292, 291, 293, 281, 279, 294, 305 lomi se na severoistok granicom kat. parc. br. 815, 337, 812, 217, 220, 219, 217, na istok granicom kat. parc. br. 203 do KO Velika Remeta, opština Irig. Granicom katastarskih opština ide na jug do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 425 KO Velika Remeta.

Granica zaštite ide na severoistok kroz KO Velika Remeta. Opština Irig južnom granicom kat. parc. br. 425, 1103, 1105, 1107, 1109 preseca kat. parc. br. 1231, lomi se na sever njenom istočnom granicom, skreće na severoistok granicom kat. parc. br. 1112/1 do kat. parc. br. 1230. Južnom granicom kat. parc. br. 1230 ide na zapad do kat. parc. br. 1231. Skreće na sever istočnom granicom iste kat. parc. br. do kat. parc. br. 487/1. U pravcu severoistoka prati granicu kat. parc. br. 487/1, obuhvata kat. parc. br. 529 i nastavlja granicom kat. parc. br. 487/1, obuhvata kat. parc. br. 498/1, 498/2, 498/3, nastavlja na severozapad granicom kat. parc. br. 487/1, 433, do međne tačke građevinskog reona. Skreće na jug, pa na sever, prati granicu građevinskog reona do jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 356/2. Skreće na sever istočnom granicom kat. parc. br. 356/2, 399, 398, 392, 397, na severoistok granicom kat. parc. br. 393, 384/1, lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 384/1, 328. Na istok granicom kat. parc. br. 384/1, 327, 384/1 do puta Iriški Venac – Partizanski put – Čortanovci. Granica zaštite preseca pomenuti put i ide do početne tačke opisa granice zaštite lokaliteta.

2.2. Lipik

Granica zaštićenog područja NP Fruška gora počinje na severoistoku kat. parc. br. 1439/2 u KO Vizić. Od te tačke granica ide severnom granicom kat. parc. br. 1439/2 prema zapadu i dalje nastavlja isto severnom granicom kat. parc. br. 1439/1, dolazi do granice kat. parc. br. 1623 i idući prema severozapadu dolazi do kat. parc. br. 1622 (put) koju preseca i granicom kat. parc. br. 1318/1 nastavlja u pravcu severozapada i dalje u istom pravcu duž granice kat. parc. br. 1296, prolazeći duž istočne granice kat. parc. br. 1313 i presecajući kat. parc. br. 1621 (put) nastavlja u istom pravcu duž istočne granice kat. parc. br. 1296 do državne granice sa Republikom Hrvatskom. Od ove tačke granica nacionalnog parka ide duž državne granice sa republikom Hrvatskom u pravcu jugozapada i dolazi do KO Ljuba kat. parc. br. 1515 i prateći severnu i zapadnu granicu kat. parc. br. 1515 dolazi do kat. parc. br. 1516, ide dalje njenom severnom i zapadnom granicom i dolazi do kat. parc. br. 1517. Prateći severnu granicu kat. parc. br. 1517 granica ide u pravcu zapada i ide dalje duž severnih granica kat. parc. br. 1117, kat. parc. br. 1119, kat. parc. br. 1115, kat. parc. br. 1114 i kat. parc. br. 1561/1. Prateći u nastavku zapadnu granicu kat. parc. br. 1561/1 u pravcu juga granica nacionalnog parka skreće na zapad i dolazi do kat. parc. br. 1563/1 čiju severnu i zapadnu granicu u nastavku prati idući ka jugu. U nastavku granica dolazi do KO Erdevik i nastavlja zapadnom stranom kat. parc. br. 2874 u pravcu jugoistoka i dalje nastavlja da prati južnu granicu kat. parc. br. 2874 idući prema istoku do tačke spajanja sa KO Ljuba i kat. parc. br. 2598 (Toplica potok) i kat. parc. br. 2597 (Mlinski potok) uz koji se neposredno nalaze kat. parc. br. 1562/2 i kat. parc. br. 1562/1. U nastavku granica nacionalnog parka skreće prema jugu u KO Erdevik idući zapadnom pa južnom i na kraju istočnom granicom kat. parc. br. 2744/1, zatim nastavlja u pravcu istoka južnom i istočnom granicom kat. parc. br. 2667, dolazi ponovo do istočnog dela kat. parc. br. 2744, obuhvatajući i granice kat. parc. br. 2686 i produžavajući dalje u pravcu istoka kat. parc. br. 2744. Prateći istočnu granicu kat. parc. br. 2744 granica nacionalnog parka skreće prema severu, a zatim ponovo skreće u pravcu zapada dolazeći do granice sa KO Ljuba i prateći istočnu granicu kat. parc. br. 2738 KO Erdevik produžava u pravcu severoistoka do južnog dela granice kat. parc. br. 1515 KO Ljuba i nastavlja dalje u pravcu jugoistoka idući granicom kat. parc. br. 2459 KO Erdevik. U nastavku, granica nacionalnog parka prati granicu kat. parc. br. 2459 u pravcu prema jugu, ide južnom stranom kat. parc. br. 2459, skreće granicom iste kat. parc. br. prema severoistoku i dolazi do granice kat. parc. br. 1439/1 KO Vizić koju prati u pravcu severoistoka, nastavljajući granicama kat. parc. br. 1441/1 i 1442 i ponovo granicom kat. parc. br. 1439/1, zatim granicom kat. parc. br. 1439/2 KO Vizić do polazne tačke.

2.3. Vorovo

Granica zaštićenog područja Nacionalnog parka Fruška gora polazi od jugoistočnog kraja kat. parc. br. 1564/1 KO Ljuba i kreće prema severu do kat. parc. br. 1564/198, gde dalje skreće ka zapadu južnom stranom kat. parc. br. 1564/198 sve do kat. parc. br. 1564/203. Tu skreće ka severu i prati zapadnu stranu kat. parc. br. 1564/203. Južnom granicom kat. parc. br. 2593 granica skreće ka zapadu. Kod kat. parc. br. 1695 granica skreće ka severu, seče kat. parc. br. 2593 i istočnom međnom linijom kat. parc. br. 1695 nastavlja ka severu. Granica seče kat. parc. br. 2583 i skreće ka zapadu severnom međnom linijom kat. parc. br. 2583. Kod istočne granice kat. parc. br. 1683 skreće ka severu do severoistočnog kraja kat. parc. br. 1684, gde severnom međnom linijom kat. parc. br. 1684 skreće ka zapadu. Kod jugozapadnog kraja kat. parc. br. 1685 granica skreće ka severu i prati istočnu međnu liniju kat. parc. br. 1799/1 do kat. parc. br. 2178 gde južnom međnom linijom skreće ka istoku i ide do kraja kat. parc. br. 2178. Tu granica dalje skreće ka severu i seče kat. parc. br. 2594 i kat. parc. br. 2591. Polazeći od jugoistočnog kraja kat. parc. br. 1829 granica prati istočnu međnu liniju kat. parc. br. 1829 i ide ka severu do južne međne linije kat. parc. br. 2567 gde skreće ka severozapadu. Granica zaštićenog područja na kraju kat. parc. br. 2567. dalje prati državnu granicu Republike Srbije sa Republikom Hrvatskom, sve do trojne granice KO Ljuba, KO Sot i Republike Hrvatske. Dalje granica nastavlja ka severu državnom granicom do severoistočnog kraja kat. parc. br. 1246 KO Sot, odakle prateći međnu liniju kat. parc. br. 1246, zatim granicu KO Sot i KO Ljuba do kat. parc. br. 3308 ko Sot. Prati severnu međnu liniju kat. parc. br. 3308 do kat. parc. br. 588/2 gde se lomi na sever istočnom granicom kat. parc. br. 588/2 i 588/1. Nastavlja južnom i zapadnom granicom kat. parc. br. 3307 dalje ka zapadu. Granica dalje seče kat. parc. br. 3306 i od severoistočnog oboda kat. parc. br. 509 prati južnu međnu liniju kat. parc. br. 3309. Granica zatim seče kat. parc. br. 3309 i međnom linijom između kat. parc. br. 603 i kat. parc. br. 602 dalje prati granicu kat. parc. br. 603 ka zapadu. Zatim skreće ka jugoistoku. Kod granice sa kat. parc. br. 10 skreće ka severoistoku, zatim na granici sa kat. parc. br. 2 ide dalje ka jugu i preseca kat. parc. br. 3309 i prati njenu južnu međnu liniju u pravcu istoka. Na tromeđi kat. parc. br. 3309, kat. parc. br. 11 i kat. parc. br. 600/2 granica zaštićenog područja skreće ka jugu i dalje prati međnu liniju kat. parc. br. 600/2 ka zapadu. Kod granice sa kat. parc. br. 34/1, granica zalama ka jugu i prati međnu liniju kat. parc. br. 122. Dalje granica prvo skreće ka istoku, pa zatim ka jugu i ponovo ka istoku, svo vreme prateći međnu liniju kat. parc. br. 122. Zatim granica prati južnu međnu liniju kat. parc. br. 600/2 sve do granice sa kat. parc. br. 600/1. Tu dalje prati jugozapadnu međnu liniju kat. parc. br. 600/1, pa zatim skreće ka jugozapadu međnom linijom kat. parc. br. 600/2. Na tromeđi kat. parc. br. 600/2, kat. parc. br. 953 i kat. parc. br. 997 granica naglo zalama ka severoistoku i dalje prateći međnu liniju kat. parc. br. 600/2. granica dalje ide u pravcu istoka, i zatim naglo skreće ka severu praveći oštru krivinu kod kat. parc. br. 599. granica skreće ka istoku istom međnom linijom sve do granice kat. parc. br. 600/2 i kat. parc. br. 601. Odatle južnom međnom linijom kat. parc. br. 590 granica kreće ka jugoistoku. Na granici kat. parc. br. 594 i kat. parc. br. 593 granica skreće ka jugu međnom linijom kat. parc. br. 594, sve do presecanja kat. parc. br. 997. Granica dalje nastavlja ka jugu zapadnom međnom linijom kat. parc. br. 1126 i kat. parc. br. 3306. Na granici kat. parc. br. 1194 i kat. parc. br. 1193 granica zaštićenog područja skreće ka zapadu prateći južnu međnu liniju kat. parc. br. 1194, presecajući kat. parc. br. 1192 dalje skreće ka jugu međnom linijom kat. parc. br. 1191. Na granici sa kat. parc. br. 251 skreće ka zapadu, pa na granici sa kat. parc. br. 570 ka jugu. Dalje prati međnu liniju kat. parc. br. 3306 i skreće ka istoku. Jugozapadnom međnom linijom kat. parc. br. 3308 se dalje nadovezuje na zapadnu međnu liniju kat. parc. br. 1196 i kod granice sa kat. parc. br. 1200 skreće i ide ka istoku međnom linijom kat. parc. br. 1195. Na granici sa kat. parc. br. 1358 skreće ka jugu i zatim ka zapadu ka granici sa kat. parc. br. 1359. Severozapadnom međnom linijom ide ka granici sa kat. parc. br. 1358 i skreće ka istoku južnom međnom linijom kat. parc. br. 1358. Na granici sa kat. parc. br. 1297 skreće ka jugu i zatim ka zapadu svo reme prateći međnu liniju kat. parc. br. 1297. Na tromeđi kat. parc. br. 1297, KOP 2187 i kat. parc. br. 3317 granica se nastavlja zapadnom međnom linijom kat. parc. br. 3317 i zatim preseca kat. parc. br. 3316. Odatle u pravcu jugozapada nastavlja severozapadnom međnom linijom kat. parc. br. 2072. Na jugozapadnom kraju kat. parc. br. 2072 granica skreće ka jugu prateći zapadnu međnu liniju kat. parc. br. 2189. Na granici sa kat. parc. br. 3319 dalje skreće ka istoku dalje prateći međnu liniju kat. parc. br. 2189 sve do presecanja kat. parc. br. 3316, odakle nastavlja dalje ka istoku južnom međnom linijom kat. parc. br. 2188. Granica zatim skreće ka jugu i na tromeći kat. parc. br. 2188, kat. parc. br. 2342/1 i kat. parc. br. 2342/2 skreće ka zapadu naslanjajući se na južnu granicu kat. parc. br. 2343. Dalje nastavlja ka zapadu i na granici sa kat. parc. br. 3316 skreće ka jugu. Zatim skreće ka zapadu i seče kat. parc. br. 3316 i dalje nastavlja međnom linijom kat. parc. br. 2368 i kat. parc. br. 2369 do kat. parc. br. 2372 gde skreće dalje ka jugu istočnim međnim linijama kat. parc. br. 2372, kat. parc. br. 2373, kat. parc. br. 2374 i kat. parc. br. 3320. Granica dalje nastavlja ka jugu istočnim međnim linijama kat. parc. br. 2519, kat. parc. br. 2508 sve do kat. parc. br. 2493 gde skreće ka istoku do granice kat. parc. br. 2494 i kat. parc. br. 2521. Granica zatim pod oštrim uglom skreće ka severoistoku prateći međne linije kat. parc. br. 2713, kat. parc. br. 2712, pa zatim nastavlja ka severu zapadnom međnom linijom kat. parc. br. 3316. Na granici sa kat. parc. br. 2523 skreće ka zapadu, pa ka severu prateći zapadnu međnu liniju kat. parc. br. 2524, kat. parc. br. 2525. Granica zatim skreće ka istoku severnom međnom linijom kat. parc. br. 2527, pa zatim skreće ka severu istočnom granicom kat. parc. br. 2528. Seče kat. parc. br. 3316 i zapadnom međnom linijom kat. parc. br. 2534 nastavlja ka severu. Prateći međnu liniju kat. parc. br. 2529 granica skreće ka istoku, jugu i zatim ka severu do granice sa kat. parc. br. 3321. Međnom linijom između kat. parc. br. 2575 i kat. parc. br. 2574 nastavlja ka istoku gde skreće ka jugu prateći zapadne granice kat. parc. br. 2188 sve do granice KO Sot sa KO Erdevik, gde seče kat. parc. br. 3331 u KO Sot.

Od granice između KO Sot sa KO Erdevik, granica zaštićenog područja nastavlja ka istoku granicom kat. parc. br. 5037. Granica skreće ka severu i zatim ka istoku gde seče kat. parc. br. 6300 i nastavlja ka severu istočnom međnom linijom kat. parc. br. 5039 ka severu do granice sa kat. parc. br. 6300 gde skreće ka istoku južnom međnom linijom, pa zatim skreće ka jugu do kat. parc. br. 6298. Granica zatim skreće ka istoku severnom međnom linijom kat. parc. br. 6298 koja skreće ka severu do granice sa kat. parc. br. 5017, gde skreće ka istoku sa južne strane kat. parc. br. 5017 do tačke gde skreće ka severu i nastavlja istočnim granicama kat. parc. br. 5037, kat. parc. br. 5018, kat. parc. br. 5019. Dalje prati granicu kat. parc. br. 5037 koja skreće ka istoku i zatim ka severu sve do granice KO Erdevik sa KO Ljuba.

2.4. Nadoš

Granica zaštićenog područja Nacionalni Park Fruška gora počinje na severoistoku kat. parc. br. 1998/1 u KO Sot i nastavlja u pravcu zapada do granične linije sa KO Privina Glava i kat. parc. br. 1138 od te tačke granica nastavlja u pravcu severozapada prateći granicu kat. parc. br. 1138 koja je granična linija KO Privina Glava i KO Sot do tačke na kojoj se granica kat. parc. br. 1138 odvaja od granične linije sa KO Sot i nastavlja u pravcu zapada idući dalje severnim granicama kat. parc. br. 1138, kat. parc. br. 1139, kat. parc. br. 1141. Prateći severnu granicu kat. parc. br. 1141 granica nacionalnog parka skreće u pravcu jugozapada, preseca kat. parc. br. 2335 (put) i nastavlja severnom granicom kat. parc. br. 1069, preseca deo kat. parc. br. 1062 i nastavlja severnom stranom kat. parc. br. 1061 i kat. parc. br. 1060. Granica u nastavku skreće u pravcu juga zapadnom i zatim u pravcu istoka južnom stranom kat. parc. br. 1060, a zatim i južnom stanom kat. parc. br. 1061, kat. parc. br. 1062 i kat. parc. br. 1069, preseca kat. parc. br. 2335 (put), dolazi do granice sa kat. parc. br. 1141 i skreće u pravcu juga duž ove granice. U nastavku granica nacionalnog parka prati granicu kat. parc. br. 1141 generalno u pravcu jugoistoka i dolazi do kat. parc. br. 1138 čiju granicu u nastavku prati sa istočne, južne i zapadne strane do granice sa KO Sot i kat. parc. br. 1998/2. Granica nacionalnog parka produžava u pravcu severoistoka duž kat. parc. br. 1998/2, dolazi do granice kat. parc. br. 1998/1 KO Sot i prateći ovu granicu dolazi do polazne tačke.

2.5. Opaljenik

Granica zaštićenog područja Nacionalni Park Fruška gora polazi od krajnje severoistočne tačke kat. parc. br. 1431 u KO Privina Glava i kreće u pravcu zapada duž severne granice kat. parc. br. 1431 i dolazi do KO Berkasovo kat. parc. br. 3057, nastavlja severnom granicom kat. parc. br. 3057, skreće u pravcu juga i dolazi do granice kat. parc. br. 3058 i dalje nastavlja u pravcu jugozapada severnom granicom kat. parc. br. 3058, preseca kat. parc. br. 3403 (put) i nastavlja dalje u istom pravcu duž severne granice kat. parc. br. 3059 idući do granične linije KO Berkasovo sa KO Šid. Od te tačke granica skreće u pravcu istoka, prolazi krajnjom južnom granicom kat. parc. br. 3403 (put) i nastavlja dalje granicom kat. parc. br. 3057/1 do granice KO Berkasovo sa KO Privina glava. Od te tačke se granica nacionalnog parka kreće duž južne i zapadne granice kat. parc. br. 1431. Idući u pravcu severa granicom kat. parc. br. 1431, granica Nacionalnog parka skreće na zapad i dolazi do polazne tačke kat. parc. br. 1431 KO Privina Glava.

U okviru Nacionalnog parka Fruška gora uključuju se i sledeći manji kompleksi planine Fruške gore:

1.1. Čortanovačka šuma – obuhvata kompleks šumu pored Dunava na području dve katastarske opštine u dužini od 5 000m i prosečnoj širini od 500m. Granica se poklapa sa granicom poseda Nacionalnog parka, a obuhvata kat. parc. br. 3479, 3478, 3477/1, 3477/1, 3476, 4470 i deo kat. parc. br. 7907/1 /reka Dunav u KO Sremski Karlovci, opština Sremski Karlovci. Opis granice dela kompleksa koji pripada KO Čortanovci, opština Inđija je prirodna granica šume u pravcu jugoistoka od KO Sremski Karlovaca koja se nalazi u kat. parc. br. 3370 (reka Dunav), granica zaštite ide do severozapadne međne tačke kat. parc. br. 3360. U istom pravcu ide severnom granicom kat. parc. br. 3360 do tačke gde prirodna granica (TK 25) skreće na severoistok ulazeći u kat.parc.br. 3369/1 i 3369/3 reke Dunav. Prirodnom granicom ide do istočne granice kat. parc. br. 3369/1 gde se lomi na jug istočnom granicom kat. parc. br. 3369/1, 3368 i 3367, skreće na zapad južnom granicom kat.parc.br. 3367, 3366, 3363, 3339, 3337, 3335, 3330, 3329, 3328, 3325/1, 3325/3 i 1003. Lomi se na sever zapadnom granicom kat.parc.br. 1003, 3325/2 i 3325/3, do KO Sremski Karlovci.

1.2. Kurjakovac 1 – obuhvata kompleks u KO Sremski Karlovci, opština Sremski Karlovci. Početna tačka opisa granice ovog kompleksa je južna međna tačka kat. parc. br. 7460 KO Sremski Karlovci. Naspram ove tačke, granice u pravcu jugozapada preseca kat. parc. br. 7461 i njenom zapadnom granicom međe ide na jug do kat. parc. br. 7629. Dalje ide na istok do kat. parc. br. 7644. Nastavlja na jug i jugozapad, istočnom i severoistočnom granicom kat. parc. br. 7644, 7643, 7679, 7677 lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 7677 do kat. parc. br. 7877/4. Granicom kat. parc. br. 7877/4 ide na sever do naspram jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 7651. Skreće na istok preseca kat. parc. br. 7877/4 i nastavlja južnom međnom linijom kat. parc. br. 7651 i 7653/1 do kat. parc. br. 7649. Lomi se na jug granicom kat. parc. br. 7649 i 7376, skreće na istok granicom kat. parc. br. 7376 i 7378. Nastavlja na sever, istočnom međnom linijom kat. parc. br. 7378, 7382, 7648, 7646, 7647/3 i 7645. Naspram severoistočne međne tačke kat. parc. br. 7645 skreće na istok obuhvatajući kat. parc. br. 7394 i 7395. Dalje ide na sever, prateći istočne međne linije kat. parc. br. 7395 i 7401 do kat. parc. br. 7870. Lomi se na istok pa na sever granicom kat. parc. br. 7870. Na južnoj graničnoj tački kat. parc. br. 7419 lomi se na istok severnom granicom kat. parc. br. 7418. Skreće na severozapad granicom kat. parc. br. 7418, 7419, 7423, 7431, 7433 i 7434 do kat. parc. br. 6135. Granica skreće na istok, južnom granicom kat. parc. br. 6135, 6133 i 6138, lomi se na severoistok istočnom granicom kat. parc. br. 6138, 6139, 6145 i 6147. Lomi se na zapad i prati severne međne linije kat. parc. br. 6147, 6148, 6143, 6142 i 6132. Dalje ide na jug, zapadnom međnom linijom kat. parc. br. 6132 i 6134 do krajnje južne tačke kat. parc. br. 6134. Dalje ide na jugozapad severozapadnom granicom kat. parc. br. 6135 i 5590 do tromeđe kat. parc. br. 5590, 5591 i 5588. Dalje ide na sever granicom kat. parc. br. 5588, 5587, 5584 i 5582/2. Lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 5581/4 i 5574/3. Skreće na sever istočnom granicom kat. parc. br. 5573, 5575/1 i 5575/2. Nastavlja na jugozapad i jug, zapadnom granicom kat. parc. br. 5575/2 i 5572 do kat. parc. br. 5571. Dalje ide na zapad, severnom granicom kat. parc. br. 5571 i 5554. Naspram severozapadne međne tačke kat. parc. br. 5570 preseca kat. parc. br. 5554 i ide na jug zapadnom međnom linijom kat. parc. br. 5570, 7442 i 7447 do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 7447. Lomi se na zapad severnom međnom linijom kat. parc. br. 7444 i 7869 do severne međne tačke kat. parc. br. 7463. Dalje ide na jug prateći zapadnu međnu liniju kat. parc. br. 7463 i 7464/1 do zapadne međne tačke kat. parc. br. 7464/1. Lomi se na istok, prateći južnu međnu liniju kat. parc. br. 7464/1 do njene istočne međne tačke. Preseca kat. parc. br. 7461 i lomi se na sever prateći je do granice sa parcelom 7459. Dalje ide na istok i jug obuhvatajući kat. parc. br. 7459 do početne tačke opisa kompleksa.

1.3. Kurjakovac 2 – obuhvata kompleks u KO Sremski Karlovci, opština Sremski Karlovci. Početna tačka opisa granice kompleksa je tromeđa kat. parc. br. 6114, 6113 i 6115 KO Sremski Karlovci. Granica se dalje lomi na severoistok istočnom granicom kat. parc. br. 6114, 6111, 6104 i 6101. Ide na istok južnom granicom kat. parc. br. 6102, 5834, 6095 i 6090, skreće na sever, istočnom granicom kat. parc. br. 6090. Lomi se na zapad, i prati severnu granicu kat. parc. br. 6090, 6096 i 5834. Dalje ide na istok, južnom granicom kat. parc. br. 5830 i 5823. Lomi se na severozapad obuhvatajući kat. parc. br. 5823, a zatim na jugozapad granicom kat. parc. br. 5823 i 5830, zapadnom granicom kat. parc. br. 5828, 6105, 6106, 6107, 6104, 6110, 6121, 5615, 5614, 5613 i 5612. Lomi se na istok, prateći južnu granicu kat. parc. br. 5612, 6124 i 6150. Dalje ide na zapad, prateći severnu granicu kat. parc. br. 6150. Lomi se na sever uz granice kat. parc. br. 6123 i 6121 i dalje ide na zapad južnom međnom linijom kat. parc. br. 6120 i 6114 do početne tačke opisa granice kompleksa.

1.4. Krušedolski pašnjak – nalazi se u KO Krušedol Selo, opština Irig. Početna tačka opisa granice ovog kompleksa je severoistočna međna tačka kat. parc. br. 1826. Granica ide na jug istočnom granicom kat. parc. br. 1826, 1821/1 i 1848, vraća se na sever zapadnom granicom kat. parc. br. 1848, lomi se na jugozapad granicom kat. parc. br. 1615 do kat. parc. br. 2063. Skreće na severozapad istočnom granicom iste kat. parc. br., lomi se na zapad, zapadnom granicom kat. parc. br. 2064, južnom granicom kat. parc. br. 1821/1, 1827 i 1821/1, lomi se na sever zapadnom granicom kat. parc. br. 1821/1 do tromeđe kat. parc. br. 1821/1,1801 i 1878. Granica skreće na sever, preseca kat. parc. br. 1821/1 do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 1821/65. Vraća se na jug istočnom granicom kat. parc. br. 1821/1 i sve vreme je prati do kat. parc. br. 1821/2, obuhvata kat. parc. br. 1821/2 i ide do početne tačke opisa kompleksa.

1.5. Neradinski do – nalazi se u KO Neradin u Opštini Irig. Prostire se na četiri odvojene celine. Početna tačka opisa kompleksa I celine je tromeđa kat. parc. br. 1737, 1736/2 i 1719. granica ide na jug granicom kat. parc. br. 1719, lomi se na istok severnom granicom kat. parc. br. 1733 na jug istočnom granicom kat. parc. br. 3806. Skreće na jugozapad severnom granicom kat. parc. br. 3805. Lomi se na severozapad zapadnom graničnom linijom kat. parc. br. 3805. Naspram kat. parc. br. 1722, gde preseca kat. parc. br. 3727 i nastavlja na severozapad zapadnom granicom kat. parc. br. 1719. Lomi se na severozapad granicom kat. parc. br. 1719 do naspram početne tačke opisa kompleksa I celine. Skreće na severoistok preseca kat. parc. br. 1719 i ide do početne tačke opisa granice. U granice kompleksa II celine ulazi kat. parc. br. 3722 KO Neradin. U granice kompleksa III celine ulazi kat. parc. br. 3009 KO Neradin. U granice kompleksa IV celine ulazi kat. parc. br. 2670 KO Neradin.

1.6. Ledinci – Staro Selo – nalaze se u KO Ledinci, grad Novi Sad. Prostire se na 5 odvojenih celina i u većoj meri su u posedu Nacionalnog parka u GJ 3804. Prva celina obuhvata kat. parc. br. 2559 i 2560. Druga celina obuhvata kat. parc. br. 2578, 2558, 2579, 2557, 2580 i 2556. Početna tačka opisa treće celine je severozapadna međna tačka kat. parc. br. 2636. Granica ide na jug, prati istočnu granicu iste kat. parc. br., u istom pravcu ide istočnom granicom kat. parc. br. 2871/1, 2871/8, 2871/1, 2615 i 2905/5, skreće na zapad južnom granicom kat. parc. br. 2905/5, 2905/4. Skreće na severozapad granicom kat. parc. br. 2905/4, 2905/3, 2905/2 i 2871/1, na sever zapadnom granicom kat. parc. br. 2903, 2871/1, 2884, 2881, 2880/2, 2877/2, 2871/1, 2864/2, 2865, 2871/1 i 2636 do početne tačke opisa kompleksa treće celine. U četvrtu celinu ulazi kat. parc. br. 2554. U petu celinu ulaze kat. parc. br. 3022 i 3023.

1.7. Vrdnik kolonija – nalazi se u KO Vrdnik, opština Irig, u granicama je poseda nacionalnog parka, GJ 3803. Početna tačka opisa granice kompleksa je severoistočna međna tačka kat. parc. br. 1927. Granica ide na jugoistok istočnom granicom kat. parc. br. 1927, 1921, 1936, 1636/2, 1636/1, 1943, 1944, 1946, 1947, 1950, 1901, 1902, 1903, 11904 i 1883, lomi se na zapad južnom granicom kat. parc. br. 1882, izostavlja kat. parc. br. 1880, južnom pa zapadnom granicom kat. parc. br. 1881, skreće na severoistok granicom kat. parc. br. 1881, 1918, 1927, 1928 i 19227 do početne tačke opisa granice kompleksa.

1.8. Jazački pašnjaci – nalaze se u KO Jazak Selo, opština Irig. Početna tačka opisa granice kompleksa je severozapadna međna tačka kat. parc. br. 1097 (na putu za Rivicu). Granica ide na istok u dužini od 63m da bi skrenula na jug, preseca kat. parc. br. 1097 do severozapadne međne tačke kat. parc. br. 858. U istom pravcu ide istočnom granicom kat. parc. br. 1097 i 1098/6, skreće na zapad južnom granicom kat. parc. br. kat. parc. br. 1099, na sever istočnom granicom kat. parc. br. 1799/23, lomi se na zapad južnom granicom kat. parc. br. 1799/1, lomi se na sever zapadnom granicom kat. parc. br. 1797/1 i dalje u pravcu zapada, pa severozapada ide granicom kat. parc. br. 1797/1, na jugoistok granicom kat. parc. br. 1797/1, na sever zapadnom granicom kat. parc. br. 1797/1, 1420/1, skreće na jug istočnom granicom kat. parc. br. 1420/1 do naspram severozapadne međne tačke kat. parc. br. 1296/1, lomi se na istok preseca parcelu 3753/1 i njenom istočnom granicom ide na jug u istom pravcu istočnom granicom kat. parc. br. 2082 i 3807. U pravcu istoka preseca kat. parc. br. 3803, lomi se na sever zapadnom granicom kat. parc. br. 1099, 1298, 1098/6 i 1097 do početne tačke opisa granice kompleksa.

1.9. Remetski do – nalazi se u KO Mala Remeta opština Irig, obuhvata kat. parc. br. 1000/3 i 1001.

1.10. Manđeloški pašnjaci – nalaze se u KO Manđelos, opština Sremska Mitrovica. Početna tačka opisa granice kompleksa je severoistočna međna tačka kat. parc. br. 834/2 lomi se na jugoistok, severnom granicom kat. parc. br. 834/2, obuhvata kat. parc. br. 1592, istočnom granicom kat. parc. br. 834/2, dalje na jug istočnom granicom kat. parc. br. 834/2 do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 1871 skreće na zapad, preseca kat. parc. br. 834/2 do jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 1815 lomi se na severozapad zapadnom granicom kat. parc. br. 834/2 obuhvata kat. parc. br. 1614/6, dalje na severozapad granicom kat. parc. br. 834/2 i 834/5 do njene krajnje severozapadne međne tačke. Lomi se na severoistok pa na jug granicom kat. parc. br. 834/5 i 834/2 do početne tačke opisa granice kompleksa.

1.11. Ležimirski pašnjaci – nalaze se u KO Ležimir opština Sremska Mitrovica. Početna tačka opisa granice kompleksa je severna međna tačka kat. parc. br. 3841. granica ide na jugoistok granicom kat. parc. br. 3841 do naspram severozapadne međne tačke kat. parc. br. 3794 skreće na istok, preseca kat. parc. br. 5339 i 3789, lomi se na jugoistok istočnom granicom kat. parc. br. 3789 i 3774. Lomi se na jug istočnom granicom kat. parc. br. 5288/3 i 5293 i ide južnom granicom kat. parc. br. 3916 i 3925. Skreće na jug istočnom granicom kat. parc. br. 3925, obuhvata je sa juga i nastavlja na sever granicama kat. parc. br. 3925 i 3841, do početne tačke opisa granice kompleksa.

1.12. Kosanište – Nalazi se u KO Ležimir, opština Sremska Mitrovica u granicama je poseda Nacionalnog parka GJ 3809. Obuhvata sledeće kat. parc. br. 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1902, deo 5317 i 1901.

1.13. Kunjat – Nalazi se u KO Divoš, opština Sremska Mitrovica. U granicama je poseda Nacionalnog parka GJ 3809. Kompleks obuhvata dve odvojene celine. Prva celina obuhvata kat. parc. br. 108, 109 i 110, dok druga celina obuhvata kat. parc. br. 2001, 1010, 2136, 2138/1 i 2139.

1.14. Ade i sprudovi – Brazilija – Nalaze se u KO Čerević, opština Beočin. Obuhvata kat. parc. br. deo 1, deo 2, 105/51 i deo kat. parc. br. 4075/1 (reka Dunav). Deo kat. parc. br. 4075/1 (reka Dunav), oivičen šporom (naper) naspram kat. parc. br. 111, severnom granicom kat. parc. br. 4075/1 (reka Dunav), šporom (naper) koji spaja Ljubavno ostrvo i obalu i južnom granicom kat. parc. br. 4075/1 (reka Dunav).

1.15. Čerevićke livade – Lipska strana – Nalazi se u KO Čerević, opština Beočin. Početna tačka opisa granica kompleksa je jugoistočna međna tačka kat. parc. br. 2302 KO Čerević. Granica kompleksa ide na istok, prateći južnu granicu kat. parc. br. 2302. preseca kat. parc. br. 4038 naspram južna međna tačke kat. parc. br. 2455. Nastavlja na istok južnom međnom linijom kat. parc. br. 2455, preseca kat. parc. br. 4070 i ide dalje na istok južnom granicom kat. parc. br. 2491 i 2492 preseca kat. parc. br. 4039/1, skreće na jugoistok granicom kat. parc. br. 2657/1 i 2617, lomi se na istok južnom granicom kat. parc. br. 2617 do kat. parc. br. 4061. Granica zaštite ide na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 4061 preseca kat. parc. br. 4061 naspram zapadne međne tačke kat. parc. br. 2652/3. Dalje ide na istok i jug, južnom granicom kat. parc. br. 2657/1, 4040/4 i 2765/1 preseca kat. parc. br. 2765/1, 4040/4 i 2764 naspram južnog ruba kat. parc. br. 2761 lomi se na sever, prateći istočne granice kat. parc. br. 2764, 4041 i 2695 do naspram kat. parc. br. 2697, gde se lomi na zapad i preseca kat. parc. br. 2695 dalje ide na sever, istočnim rubovima kat. parc. br. 4041, 2694 i 2659 ponovo preseca kat. parc. br. 4041 i ide na jug zapadnom međnom linijom do kat. parc. br. 2658/1 tu se lomi na zapad prateći severne rubove kat. parc. br. 2658/1 i 2657/1 skreće na sever, istočnom granicom kat. parc. br. 2656, lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 2488, na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 2488 skreće na zapad severnom granicom kat. parc. br. 2489, preseca kat. parc. br. 4070 i spušta se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 4070, skreće na zapad severnom granicom kat. parc. br. 2457, na sever istočnom granicom kat. parc. br. 4038. do naspram jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 1121 lomi se na zapad preseca kat. parc. br. 4038 i ide na sever graničnim kat.parc.br. 1122 i 2302. Vraća se na jug granicom kat. parc. br. 2302, na severozapad granicom kat. parc. br. 4037 lomi se na jug, prateći zapadne granice kat. parc. br. 4037 i 2260 i opet kat. parc. br. 4037 do naspram kat. parc. br. 2317., gde preseca kat. parc. br. 4037. Dalje ide na istok, južnom međnom linijom kat. parc. br. 2305. do početne tačke opisa granice kompleksa.

1.16. Milovanovo brdo – Nalazi se u KO Sviloš, opština Beočin. U granicama je poseda Nacionalnog parka GJ 3809. Obuhvata kat. parc. br. 440, deo 1911, 439, 448 i deo 1912. Takođe, obuhvata i susednu celinu koju čine kat. parc. br. 785, 801 803 i deo 1911.

1.17. Danguba – nalazi se u KO Berkasovo, opština Šid. U posedu je Nacionalnog parka GJ 3812. Kompleks se prostire na dve odvojene celine. Prva celina obuhvata kat. parc. br. 2458, 2461 i deo 3368, dok druga celina obuhvata kat. parc. br. 2537 i 2536.

1.18. Markov do – Nalazi se u KO Privina Glava, opština Šid. U posedu je Nacionalnog parka GJ 3812. U ovaj kompleks ulaze kat. parc. br. 1627, 1631, 1632 i 1633.

1.19. Šidsko Cerje – Nalazi se u KO Šid, opština Šid. U posedu je Nacionalnog parka GJ 3812. Početna tačka opisa ovog kompleksa je tromeđa kat. parc. br. 5421, 8488 i 8574. Granica ide na jugoistok granicom kat. parc. br. 5421, 5427 (granicom sa Republikom Hrvatskom) i 5444 do tromeđe kat. parc. br. 5444 i 5445 i graničnog kamena sa Republikom Hrvatskom. Skreće na jugozapad granicom kat. parc. br. 5444, lomi se na severozapad granicom iste parcele, u istom pravcu zapadnom granicom kat. parc. br. 5440, 5442, 5441, 5430, 5431, 5430 i 8490, skreće na severoistok granicom kat. parc. br. 5419 i 5421 do početne tačke opisa kompleksa.

I.2. OPIS GRANICE ZAŠTITNE ZONE NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA

Zaštitna zona obuhvata površinu od 56.650 hektara.

Granica zaštitne zone Nacionalnog parka Fruška gora počinje na državnoj granici sa Republikom Hrvatskom i u pravcu istoka prati tok Dunava, odnosno severnom granicom katastarskih opština, Neštin, Susek, Banoštor, Čerević, Beočin, Rakovac, ledinci, Sremska kamenica, Petrovaradin, deo Sremski Karlovci do tromeđe katastarskih opština Čortanovci, Beška i Kovilj. Od tromeđe granica skreće u pravcu juga i ide granicom katastarskih opština Čortanovci i Beška, a zatim kroz KO Bešku putevima kat.parc.br. 2999 i 3002, granicom katastarskih opština Beška i Maradik. Kroz KO Maradik u pravcu zapada prati puteve, kat. parc. br. 3957 i 3434 a zatim u pravcu jugozapada putevima, kat. parc. br. 3712, 594, 711, 667, 469, 969, 966 i 1012 obilazi selo Maradik južnom međom kat.parc.br. 4271 i 4275 i putevima, kat.parc.br. 4323 i 4308 prelazi u KO Krušedol selo. Skreće na jug ide granicom katastarskih opština KO Maradin, i KO Krušedol Selo do jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 1838 KO Krušedol, lomi se na jugozapad granicom kat. parc. br. 1846 i 1849 do kat.parc.br. 2063 (potok Šelevrenac). Skreće na severozapad granicom kat. parc. br. 2063 do severozapadne međne tačke kat. parc. br. 1757 lomi se na jugozapad, preseca kat. parc. br. 2063 i ide južnom granicom kat. parc. br. 1486 i 1161 do KO Krušedol – Prnjavor. U pravcu severa ide granicom katastarskih opština, kroz KO Krušedol Selo ide na severozapad, zapadnom granicom kat. parc. br. 1160, 1156, 1155, 1150, 1149, 1148, 1145 i 1142/2, na zapad pa na sever granicom građevinske zone da se severozapadne međne tačke kat. parc. br. 1132. Lomi se na jugozapad granicom iste parcele do KO Krušedol-Prnjavor. Kroz KO Krušedol Prnjavor granica u pravcu zapada ide putevima, kat. parc. br. 2072 i 2071 i prelazi u KO Neradin. Kroz KO Neradin ide severnom granicom kat. parc. br. puta 3730 i 3731, do jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 2570 lomi se na jug, preseca kat. parc. br. 3731, skreće na zapad južnom granicom puta do granice kompleksa „Neradinski do“, lomi se na jug obuhvata granicu kompleksa, preseca kat. parc. br. 3731 i skreće na zapad severnom granicom kat. parc. br. 3731 do KO Irig. Kroz KO Irig ide severnom granicom kat. parc. br. 9780, 9728/2 i 5014/4, lomi se na severozapad, severnom granicom kat. parc. br. 5014/1, 5012/2, 5014/3 i 11996. Lomi se na jug zapadnom granicom kat. parc. br. 11996, 11997 i 9724/1, na jugozapad severnom granicom kat. parc. br. 9727/1 i 9727/2 do KO Rivica. Granica dalje ide u pravcu zapada putevima kat. parc. br. 3838, 3837 i 3852 (KO Rivica), kat. parc. br. 7217 i 7216 (KO Vrdnik), kat. parc. br. 1672 i 1796, južnom međom kat. parc. br. 1318 i 1343 (KO Pavlovci), putevima kat. parc. br. 3769, 3768 i 3765 (KO Jazak), kat. parc. br. 1419 (KO Mala Remeta), kat. parc. br. 1927 (KO Stejanovci), kat. parc. br. 1500, 1609/3, 1598, preseca kat. parc. br. 1589 i 1586, zapadnom međom kat. parc. br. 1853 i putem kat. parc. br. 1813 (KO Bešenovo selo), istočnom međom kat. parc. br. 2379/2, preseca istu, južnom međom granice sela, preseca kat. parc. br. 2379/1 i 2382/1, južnom međom kat. parc. br. 1341, skreće ka severu putem kat. parc. br. 1341 (KO Šuljam), ka zapadu južnom međom 3162, 3159 putem 1093, 4040 1087, 3395, 1086, 2816 i 2164 (KO Grgurevci). Kroz KO Manđelos u pravcu zapad ide do kat. parc. br. 952 puta, skreće na sever do kat. parc. br. 946 puta. Lomi se na zapad severnom granicom kat. parc. br. 946 i 944. Skreće na jugozapad zapadnom granicom kat. parc. br. 949, skreće na sever do jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 901/2, lomi se na zapad južnom granicom kat. parc. br. 901/2, 867/4, 845 i 842 do kat. parc. br. 834/1. Ide na sever pa na zapad granicom iste parcele do granice zaštite kompleksa „Manđeloski pašnjaci“, ide granicom kompleksa do severoistočne međne tačke kat. parc. br. 1677/8, skreće na jugozapad do kat. parc. br. 1678 na severozapad do KO Ležimir. Ide putem Ležimir – Sremska Mitrovica, kat. parc. br. 5297, putevima, kat. parc. br. 5348, 5345, 4441, 5344 i 5346 (KO Ležimir), severnom međom kat. parc. br. 6833, potokom, putem, kat. parc. br. 7762, južnom međom kat. parc. br. 7079, 7080, 71081, 7086, 7286, 7263, putem kat. parc. br. 7766, južnom međom kat. parc. br. 7362, putevima kat. parc. br. 7769, 7697, severnom međom kat. parc. br. 7606, 7602, 7655, putevima kat. parc. br. 5277, 4679 i 5173 (KO Divoš). Ovde granica prelazi na teritoriju opštine Šid i nastavlja u pravcu zapada putem, kat. parc. br. 2097, zapadnom međom kat. parc. br. 910, putevima, kat. parc. br. 2115, 2113, 2075, 2105, 2109, 2106, 1199, 2108, 2098 (KO Bingula), putevima, kat. parc. br. 6258, 2443, 2442, 2445, 2456, 2457, 6265 i 6314 (KO Erdevik), 3324 (KO Sot), 4953 (KO Kukujevci), 3357 (KO Bačinci), 3227, 3228, 3229, 3221, 3223, 3222, 3220, 3205, 3199 i ka severu granicom sa KO Šid (KO Gibarac), ka severozapadu putevima kat. parc. br. 8545 i 8541, granicom katastarskih opština Šid i Berkasovo, putem kat. parc. br. 3384 u KO Berkasovo i dalje granicom katastarskih opština Šid i Berkasovo, putem, kat. parc. br. 8489 (KO Šid) do državne granice sa Republikom Hrvatskom. Odavde granica ide dalje u pravcu istoka prateći državnu granicu sa Republikom Hrvatskom do početne tačke opisa granice zaštitne zone Nacionalnog parka Fruška gora.

I.3. GRANICE POVRŠINA SA REŽIMOM ZAŠTITE I I II STEPENA

 1. Površine sa režimom zaštite I stepena:

1.1. Lokalitet „Stražilovo“ – 15,12 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Sremski Karlovci, KO Sremski Karlovci, u GJ 3801 – Stražilovo Paragovo, odeljenja: 16, odsek a i 17, odsek d.

1.2. Lokalitet „Suvi potok“ – 6,35 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Sremski Karlovci, KO Sremski Karlovci, u GJ 3801 – Stražilovo Paragovo, odeljenje: 14, odseci d i f.

1.3. Lokalitet „Rokov potok – Papradine“ – 36,83 ha

Nalazi se na teritoriji grada Novi Sad, KO Sremska Kamenica, u GJ 3801 – Stražilovo Paragovo, odeljenja: 31, odseci a, b i c, čistine 1 i3; 34, odseci c i d.

1.4. Lokalitet „Kalin potok“ – 82,66 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Irig, KO Grgeteg, u GJ 3802 Čortanovačka šuma – Hopovo, odeljenja: 9, odseci a i b; 10, odseci b, c, d, e, f, g i h, čistina 1; 18.

1.5. Lokalitet „Ignjatov hrast“ – 28,52 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Irig, KO Grgeteg, u GJ 3802 Čortanovačka šuma – Hopovo, odeljenje: 16.

1.6. Lokalitet „Vrbica“ – 2,58 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Irig, KO Vrdnik u GJ3803 Vrdnik – Morintovo, odeljenje: 50, odsek h.

1.7. Lokalitet „Srneći potok – Tatarica“ – 36,03 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Irig, KO Jazak – Prnjavor, u GJ3803 Vrdnik – Morintovo, odeljenja: 83, odseci a, b, c i d; 84.

1.8. Lokalitet „Jazak“ – 5,14 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Irig, KO Jazak – Prnjavor, u GJ 3803 Vrdnik – Morintovo, odeljenje: 67, odsek g.

1.9. Lokalitet „Popovica“ – 18,70 ha

Nalazi se na teritoriji grada Novi Sad, KO Ledinci, KO Sremska Kamenica, u GJ 3804 Popovica – Majdan – Zmajevac, odeljenje: 11, odseci e, f, g, h, i, j, k, l i m.

1.10. Lokalitet „Javornati do“ – 20,67 ha

Nalazi se na teritoriji grada Novi Sad, KO Ledinci, u GJ3804 Popovica – Majdan – Zmajevac, odeljenja: 28, odseci d i e; 33, odsek f; 34, odsek a.

1.11. Lokalitet „Zmajevac – Kamenar“ – 50,90 ha

Obuhvata dve odvojene celine.

Prva celina je površine 4,59 ha i nalazi se na teritoriji grada Novi Sad, KO Ledinci, u GJ 3804 Popovica – Majdan – Zmajevac.

Druga celina je je površine 46,31 ha i nalazi se na teritoriji grada Novi Sad, KO Ledinci, u GJ 3804 Popovica – Majdan – Zmajevac, odeljenja: 25, odseci e i g; 29, odseci b i e; 30, odseci a i b osim puta; 31, odseci a, b, c i d.

1.12. Lokalitet „Kraljeve stolice“ – 12,82 ha

Nalazi se na teritoriji grada Novi Sad, KO Ledinci, u GJ 3804 Popovica – Majdan – Zmajevac, odeljenje: 20, odseci h i j.

1.13. Lokalitet „Veliki Gradac“ – 0,93 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Beočin, KO Rakovac, u GJ3804 Popovica – Majdan – Zmajevac, odeljenje: 48, čistina 1.

1.14. Lokalitet „Rakovački mali potok“ – 72,39 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Beočin, KO Rakovac, u GJ 3804 Popovica – Majdan – Zmajevac, odeljenja: 53, odseci b, c, d, e, f, g, h, i, j i k; 54, odseci b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l i m; 56, odseci b, c, d, e, f, g, h, i i j.

1.15. Lokalitet „Čendreviti čot (Kobila)“ – 0,81 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Beočin, KO Beočin, odeljenje: 67, čistina 1. Udruženje vlasnika privatnih šuma „Šumska zajednica Beočin“.

1.16. Lokalitet „Crvene krečane – Kozarski potok“ – 21,93 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Beočin, KO Beočin u GJ 3805 Beočin manastir – Katanske livade – Osovlje, odeljenja: 11, odseci a, b, c, d, e i f; 12, odsek a.

1.17. Lokalitet „Orlovac“ – 28,65 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Beočin, KO Beočin, KO Čerević, u GJ 3805 Beočin manastir – Katanske livade – Osovlje, odeljenje: 52, odseci b, c i d, čistina 1.

1.18. Lokalitet „Ravni breg“ – 16,20 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Beočin, KO Beočin, u GJ3805 Beočin manastir – Katanske livade – Osovlje, odeljenje: 44, odseci c, e i d.

1.19. Lokalitet „Drenovac“ – 3,90 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Beočin, KO Beočin, u GJ 3805 Beočin manastir – Katanske livade – Osovlje, odeljenje: 30, odseci g i f.

1.20. Lokalitet „Grabić na Kestenskom putu“ – 10,27 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Beočin, KO Čerević, u GJ 3805 Beočin manastir – Katanske livade – Osovlje, odeljenje: 62, odseci g i h.

1.21. Lokalitet „Čerevićki potok – Đerova kosa“ – 102,51 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Beočin, KO Čerević, u GJ3805 Beočin manastir – Katanske livade – Osovlje, odeljenja: 49, 55, 56 i 57.

1.22. Lokalitet „Široki cer“

Nalazi se na teritoriji opštine Beočin, KO Čerević, obuhvata tri odvojene celine:

Prva celina – 1,92 ha, druga celina- 1,50 ha, treća celina- 0,67 ha,

Nalazi se u GJ3806 Andrevlje – Testera – Hajdučki breg, odeljenje: 10, odseci c, f, g i d.

1.23. Lokalitet „Gradac“ – 19,51 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Beočin, KO Čerević i opštine Sremska Mitrovica KO Šuljam, u GJ 3806 Andrevlje – Testera – Hajdučki breg, odeljenje: 20.

1.24. Lokalitet „Đurđin grab“ – 43,99 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Sremska Mitrovica, KO Šuljam, u GJ 3806 Andrevlje – Testera – Hajdučki breg, odeljenja: 59 i 60.

1.25. Lokalitet “ Kraljevac“

Obuhvata četiri odvojene celine. Nalazi se u opštini Sremska Mitrovica, KO Bešenovo Prnjavor.

Prva celina – 2,24 ha, Druga celina – 1,17 ha, Treća celina – 1,65 ha, Četvrta celina – 1,02 ha. Nalazi se u GJ 3807 Šuljamačka glavica – Kraljevac, odeljenja: 21, odseci b i f; 22, odsek i; 26, odsek f.

1.26. Lokalitet „Šuljam“ – 15,63 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Sremska Mitrovica, KO Grgurevci, u GJ 3807 Šuljamačka glavica – Kraljevac, odeljenje: 48, odseci c, d, e, f i g.

1.27. Lokalitet „Grgurevačka pećina na Popovom čotu“ – 0,89 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Sremska Mitrovica, KO Grgurevci, u GJ 3807 Šuljamačka glavica – Kraljevac, odeljenje: 49, čistina 1.

1.28. Lokalitet „Papratski do“ – 71,35 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Sremska Mitrovica, KO Grgurevci u GJ 3808 Ravne, odeljenja: 5, odseci a, b, d i e; 6, odseci c, d, e, f i h; 7, odseci a i b; 8, odseci a i b.

1.29. Lokalitet „Ležimir“ – 28,93 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Sremska Mitrovica, KO Ležimir, u GJ 3808 Ravne, odeljenja: 41, odseci j, k, l i m; 42, odseci f i g.

1.30. Lokalitet „Ravne“ – 95,69 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Beočin, KO Grabovo i opštine Sremska Mitrovica, KO Manđelos, u GJ 3808 Ravne, odeljenja: 18, odseci e, f, g, h i i; 19, odseci b, c, d, e i f; 20, odsek c; 21.

1.31. Lokalitet „Biklav“ – 11,09 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Beočin, KO Sviloš i opštine Sremska Mitrovica, KO Ležimir, u GJ 3809 Biklav, odeljenje: 2, odseci a i c.

1.32. Lokalitet „Janok – Kišelez“ – 62,15 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Beočin, KO Susek i KO Lug, u GJ 3809 Biklav. odeljenja: 26, odseci a, b, c, d, e, f i g; 27, odseci a, b i c, čistina 1; 28, odsek d.

 1. Površine sa režimom zaštite II stepena:

2.1. Gazdinske jedinice u Nacionalnom parku Fruška gora“

1) GJ Stražilovo – Paragovo 3801 – odeljenje 1, odseci a, b, c, e, f, g deo i i; odeljenje 2, odseci b, c i d; odeljenje 3, odseci b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 4, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 5, odseci b i e i čistina 1; odeljenje 6, odseci a, b, c, d, e, f, g i h; odeljenje 7, odseci a i b; odeljenje 8, odseci a, b i c; odeljenje 9, odseci a, b, c, d i g; odeljenje 10, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k i l i čistina 1; odeljenje 11, odsek a; odeljenje 12, odseci a, b, c, d, e, f i g; odeljenje 13, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 14, odseci a, b, c, e i g i čistina 1; odeljenje 15, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 16, odseci b, c, d, e, f i k; odeljenje 18, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j i k; odeljenje 19, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 20, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistina 1; odeljenje 21, odseci a, b, c, d, e, f i g; odeljenje 22, odseci b, c, d, e, f i g; odeljenje 23, odseci c, d, g, h, i, j, k, l i m i čistina 1; odeljenje 24, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 25, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 26, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 27, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 28, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 29, odseci a, b, c deo, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 30, odseci a i e i čistina 1; odeljenje 31, odseci d i e i čistina 4; odeljenje 32, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 33, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 34, odseci a, b i e; odeljenje 35, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j i k i čistina 1; odeljenje 36, odseci e, f, g, h, i, j i k; odeljenje 37, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 39, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 40, odsek a i čistina 1; odeljenje 41, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 42, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k i l i čistina 1; odeljenje 43, odseci b, c, d, e, f, g, h i i; odeljenje 44, odseci a, b i c; odeljenje 45, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i; odeljenje 46, odseci a, b i c i čistine 1 i 2; odeljenje 47, odseci a, b, c, d, e, f, g, i, k i l i čistine 1 i 2; odeljenje 48, odseci c, d i e; odeljenje 49, odseci a, b, c, d, e, f i h i čistina 1; odeljenje 50, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j i k i čistina 1; odeljenje 52, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 53, odseci a, b, c i d i čistine 1 i 2; odeljenje 54, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 55, odseci b, e, g i h i čistine 1 i 6; odeljenje 56, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 57, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistina 1; odeljenje 58, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 60, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l i m i čistina 1; odeljenje 61, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l i m i čistina 1; odeljenje 62, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k i l i čistina 1; odeljenje 63, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j i k i čistina 2; odeljenje 64, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j i k; odeljenje 65, odseci a i b; odeljenje 66, odseci a, b, c, d, e, f, g i h; odeljenje 67, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l i s.

2) GJ Čortanovačke šume – Hopovo – V. Remeta 3802 – odeljenje 8, odseci a, b, c i d, čistina 1; odeljenje 9, odseci c, d i e, čistina 1; odeljenje 10, odsek a i čistina 1; odeljenje 11, odseci a, b, c, d i e, čistina 1; odeljenje 12, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, čistina 1; odeljenje 13, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m i n; odeljenje 14, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m i n; odeljenje 15, odseci a i b; odeljenje 17, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 18, odseci h, i i j; odeljenje 19, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 2; odeljenje 21, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 2; odeljenje 22, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 23, odseci a i b i čistina 1; odeljenje 24, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 7; odeljenje 25, odseci a, b, c i d; odeljenje 26, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 27, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 28, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 29, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 30, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, ku i r, 5; odeljenje 31, odseci a, b, c i d; odeljenje 32, odseci d, e, f, g, h, i, j, k, l, m i n; odeljenje 33, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 34, odseci a, b, c i d; odeljenje 35, odseci a, b, c deo, d, e i f i čistine 1 i 3; odeljenje 36, odseci a i b; odeljenje 37, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 38, odseci c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 39, odseci a, b, c, d, e, f, h i i; odeljenje 40, odseci a, b, c i d; odeljenje 41, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 4; odeljenje 42, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 43, odseci a, b, c, d, e, f i g; odeljenje 45, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 46, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k i l i čistine 1 i 2; odeljenje 47, odseci c, d, e, f, g, h, i i j i čistina 2; odeljenje 49, odsek e; odeljenje 51, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 4; odeljenje 52, odseci a, b i c; odeljenje 53, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 54, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 55, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i j i čistine 1 i 2.

3) GJ Vrdnik – Vorintovo (Ravanica) 3803 – odeljenje 1, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j; odeljenje 2, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 2; odeljenje 3, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 4, odseci a, b, c i d; odeljenje 5, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 6, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 3; odeljenje 7, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 8, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 9, odseci a, b, c, d i e i čistina 3; odeljenje 10, odseci a, b i c i čistina 2; odeljenje 11, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 12, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 13, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 14, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 20, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 21, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 22, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 27, odseci a i b i čistina 1; odeljenje 28, odseci b i c; odeljenje 29, odseci b, c i d; odeljenje 30, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 31, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 32, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 33, odseci a, b, c, d, e, f i g; odeljenje 34, odseci a, b i c; odeljenje 35, odseci a i b i čistina 1; odeljenje 39, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistina 1; odeljenje 40, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 41, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 42, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 43, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistina 1; odeljenje 44, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 45, odseci b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 46, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 47, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 48, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 49, odseci a, b, c, d i e i čistine 1 i 2; odeljenje 50, odseci a, b, c, d, e, f, g, i i j i čistina 1; odeljenje 51, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 52, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistina 1; odeljenje 53, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 54, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j i k i čistina 1; odeljenje 55, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 56, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 57, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 58, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 59, odseci a, b, d i e i čistina 1; odeljenje 60, odseci b i c; odeljenje 65, odsek b; odeljenje 66, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistine 1 i 2; odeljenje 67, odseci a, b, c, d, e, f, h, i i j; odeljenje 68, odseci a i b; odeljenje 69, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 70, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 71, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 72, odseci a i b i čistine 1 i 2; odeljenje 73, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 74, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 75, odseci a, b i c i čistine 1 i 2; odeljenje 76, odseci a, b i c i čistine 1 i 2; odeljenje 77, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 78, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 79, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 80, odseci a i b i čistina 1; odeljenje 81, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 82, odseci a, b, c, d, e, i f i čistina 1; odeljenje 83, odseci e, f i g i čistina 1; odeljenje 85, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 86, odseci a, b, c, d i e i čistina 2; odeljenje 87, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p i ku; odeljenje 88, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 89, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 90, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 91, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 92, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 93, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 94, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 95, odseci a, b, c, d, e, f i g; odeljenje 96, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 97, odseci a, b i c i čistina 2; odeljenje 98, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 99, odseci a i b i čistina 1; odeljenje 100, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 101, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 102, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 103, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 104, odseci a, b i c i čistina 2; odeljenje 105, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 4; odeljenje 106, odseci e, f, g i h; odeljenje 107, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 108, odsek a; odeljenje 109, odsek a; odeljenje 113, odseci a, b, c, d, e, f, g i i.

4) GJ Popovica – Majdan – Zmajevac 3804 – odeljenje 1, odsek j; odeljenje 3, odseci a, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l i m; odeljenje 4, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i; odeljenje 5, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 6, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 7, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 13, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 14, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 15, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 16, odseci a, b, c, d, e, f, g, h deo i i deo; odeljenje 17, odseci a, b, c, d, e, f i g; odeljenje 18, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 19, odseci a, b, c, d, e, f i g; odeljenje 20, odseci a, b, c, d, e, f, g i i, i čistina 2; odeljenje 21, odseci a, b, c, d, e, f i h; odeljenje 22, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 23, odseci a, b i c; odeljenje 24, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 25, odseci a, b, c, d i f i čistina 2; odeljenje 26, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 27, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 2; odeljenje 28, odseci a, b, c i f i čistina 1; odeljenje 29, odseci a, c, d, f, g, h i i, i čistina 2; odeljenje 30, odsek c; odeljenje 31, odseci e, f, g, h, i i j; odeljenje 32, odseci a, b, c i d; odeljenje 33, odseci a, b, c, d, e i g i čistina 2; odeljenje 34, odseci b, c, d, e, f i i; odeljenje 35, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j i k; odeljenje 37, odseci e, k, l, m i n; odeljenje 38, odseci a, b, c, d, e, f, j, k, l, m i n; odeljenje 39, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n i o i čistina 4; odeljenje 40, odseci b, c, d, e, f, g deo i h; odeljenje 41, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 42, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j i čistina 1; odeljenje 43, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistina 1; odeljenje 44, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j i čistina 2; odeljenje 45, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j i čistine 1 i 2; odeljenje 46, odseci e, i i j; odeljenje 47, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, ku, r i s i čistine 1 i 2; odeljenje 48, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 49, odseci a, c, d, e, f, g, h i i; odeljenje 50, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 51, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k i l i čistina 1; odeljenje 52, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n i o; odeljenje 55, odseci a, b, c, d, e, f, g i h; odeljenje 57, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j; odeljenje 58, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j; odeljenje 59, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k i l; odeljenje 60, odseci a, b, c, d, e, f i g; odeljenje 61, odseci a, b, c i d.

5) GJ Beočin, Manastir, Katanske Livade, Osovlje 3805 – odeljenje 1, odseci a, b, c, d deo, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 2, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 3, odseci a, b, c i d; odeljenje 4, odseci a i b deo; odeljenje 5, odseci b deo, c i d; odeljenje 6, odseci a, b, c deo, d, e deo i f; odeljenje 7, odseci a, b, c, d, e i f deo; odeljenje 8, odseci a, b i c i čistina 2; odeljenje 9, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 10, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 11, odsek g i čistina 1; odeljenje 12, odseci b, c, d, e, f, g, h i i, i čistine 1 i 2; odeljenje 13, odseci a i b i čistina 1; odeljenje 14, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 15, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 16, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 17, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 18, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 3; odeljenje 19, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 20, odseci a, b, c, d i e i čistina 2; odeljenje 21, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistina 1; odeljenje 22, odseci a, b i c; odeljenje 23, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j i čistina 2; odeljenje 24, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 2; odeljenje 25, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j i čistina 1; odeljenje 26, odseci a, b, c, d i e i čistina 2; odeljenje 27, odseci a, b i c i čistina 2; odeljenje 28, odseci a, b, c i d; odeljenje 29, odseci a, b i c; odeljenje 30, odseci a, b, c, d, e, h, i, j, k i l; odeljenje 31, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m i n; odeljenje 32, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 2; odeljenje 33, odseci a, b, c, d i e i čistina 4; odeljenje 34, odseci a, b, c, d i e i čistina ; odeljenje 35, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistina 2; odeljenje 36, odsek a i čistina 1; odeljenje 37, odseci a, b, c i d i čistina 2; odeljenje 38, odseci a, b, c i d; odeljenje 39, odseci a i b i čistina 2; odeljenje 40, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistina 7; odeljenje 41, odseci a, b, c, d i e i čistina 4; odeljenje 42, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k i l i čistina 3; odeljenje 43, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 4; odeljenje 44, odseci a, b, f i g i čistina 1; odeljenje 45, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 2; odeljenje 46, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 47, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 3; odeljenje 48, odseci a, b, c, d i e i čistina 3; odeljenje 50, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 51, odseci a i d; odeljenje 52, odsek a; odeljenje 53, odseci a, b i c; odeljenje 54, odseci a i b i čistina 1; odeljenje 58, odseci a, b, c i d i čistina 4; odeljenje 59, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 60, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 3; odeljenje 61, odseci a, b, c, d i e i čistina 2; odeljenje 62, odseci a, b, c, d, e, f i i, i čistina 2; odeljenje 63, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 2; odeljenje 64, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j; odeljenje 65, odseci a, b, c, d, e i f.

6) GJ Andrevlje, Testera, Hajdučki Breg 3806 – odeljenje 1, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, ku, r, s, t, u, v, dabl ve i iks; odeljenje 2, odseci a, c, d, e, f, g, h i i; odeljenje 3, odsek c; odeljenje 4, odseci b, c, d, e i f; odeljenje 5, odseci b, c i d; odeljenje 6, odseci b, c i d; odeljenje 7, odseci b, c, d, e, f i g; odeljenje 8, odseci b, c, d, e, f, g, h, i, j i k i čistina 2; odeljenje 9, odseci a, b, c i d i čistina 2; odeljenje 10, odseci b, d i e i čistina 3; odeljenje 11, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 12, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 13, odseci a i b i čistina 1; odeljenje 14, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 15, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 16, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 2; odeljenje 17, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 3; odeljenje 18, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l i m i čistina 1; odeljenje 19, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j i k i čistina 2; odeljenje 21, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 22, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 2; odeljenje 23, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 24, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 25, odseci a i b i čistina 1; odeljenje 26, odseci a i b i čistina 1; odeljenje 27, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 28, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 29, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 30, odseci b, c i d i čistina 2; odeljenje 31, odseci a, b, c i d i čistina 2; odeljenje 32, odseci a, b, c i d; odeljenje 33, odseci b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 34, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 35, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 2; odeljenje 36, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 37, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 38, odseci a, b, c, d i e i čistina 2; odeljenje 39, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 41, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 2; odeljenje 42, odseci a, b, c i e; odeljenje 43, odseci a i b i čistina 1; odeljenje 44, odseci a, b i f; odeljenje 45, odseci d, e i f; odeljenje 47, odseci a, b i c; odeljenje 48, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i; odeljenje 49, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 50, odseci i i j; odeljenje 51, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 2; odeljenje 52, odseci a, b, c, d i e i čistina 2; odeljenje 53, odseci a, b, c, d, e, f i g; odeljenje 54, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 55, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 56, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 2; odeljenje 57, odseci b, c, d, e, f, g, h i i, i čistina 2; odeljenje 58, odseci a, b, c, d i e i čistina 2; odeljenje 61, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 62, odseci a, b, c i d i čistina 2; odeljenje 63, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 64, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 65, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j; odeljenje 66, odseci a, b, c, d i e i čistina 2; odeljenje 67, odseci c, d, e, f i g; odeljenje 71, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 72, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 2; odeljenje 73, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 74, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 2; odeljenje 75, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistina 1; odeljenje 76, odseci b, c, d, e, f i g; odeljenje 77, odseci b, d, e, f i g i čistina 3; odeljenje 78, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 79, odseci a i b i čistina 1; odeljenje 80, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 81, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 82, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 3; odeljenje 83, odseci a, b i c i čistina 2; odeljenje 84, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 85, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 2; odeljenje 86, odseci a, b i c; odeljenje 87, odseci a, b, e, f, g i i; odeljenje 88, odseci a, b, c, d, e, f, j, k i l; odeljenje 89, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 3; odeljenje 90, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 2.

7) GJ Šuljamačka Glavica, Kraljevac 3807 – odeljenje 1, odseci a deo, b, c, d, e, f, g, i, j i k; odeljenje 2, odseci d, e, f, i, j, l i m; odeljenje 3, odseci f, g, i, j, l, n, o, p, ku, r i s; odeljenje 4, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 5, odseci a, b, c, d, e, f i g; odeljenje 6, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistina 1; odeljenje 7, odseci a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, m, n, o i p; odeljenje 8, odseci i, j, l, m i n; odeljenje 9, odseci a, b, c i d; odeljenje 10, odseci a, b, c i d; odeljenje 11, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 12, odseci a, b, c, d, e, f i g; odeljenje 13, odseci a, b i c; odeljenje 14, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 15, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 16, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j i čistina 1; odeljenje 17, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 18, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 19, odseci a, b, c, d, e, f i g; odeljenje 20, odseci a, b, c, d, e, f i g; odeljenje 21, odseci a, c, d, e, g, h, i, j i k; odeljenje 22, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i j; odeljenje 23, odseci a, b i c; odeljenje 24, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 25, odseci d, e, f, g, j, k, m i o; odeljenje 26, odseci a, b, c, d, e, g, h, i, j i k i čistina 2; odeljenje 27, odseci a, d, e, f, g, h, k deo, l, m deo, n i o i čistina 4; odeljenje 28, odseci b, c, d, e, f, g, h, j, k i l; odeljenje 29, odseci e, f, g, h, i, j i k i čistina 2; odeljenje 30, odseci a, b i c; odeljenje 31, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 3; odeljenje 32, odseci a, b, c i d i čistina 2; odeljenje 33, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 34, odseci a, b, c, d, e, f, i i j i čistina 1; odeljenje 35, odseci b, c, d, e, f, g, h, i i j i čistina 2; odeljenje 36, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 37, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k i l; odeljenje 38, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j i k; odeljenje 39, odseci a, b, c, d, e, f, g i h; odeljenje 40, odseci a, b, c, d, e, f i g; odeljenje 41, odseci a, b, c i d i čistina 2; odeljenje 42, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 43, odseci a, c, d, e, f, g, h i i, i čistina 2; odeljenje 44, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 45, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j i k; odeljenje 46, odseci a, b, c, d, e, f, g i h; odeljenje 47, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i; odeljenje 48, odseci a, b, h, i, j, k, l, m, n, o, p, ku i r i čistine 3 i 7; odeljenje 49, odseci a, b, c i d; odeljenje 50, odseci a, b, c, d i e i čistina 2; odeljenje 51, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k i l i čistina 2; odeljenje 52, odseci a, b, c, d, e, f i i, i čistina 1; odeljenje 53, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i; odeljenje 54, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j; odeljenje 55, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 56, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistina 1; odeljenje 57, odseci a, b i c; odeljenje 58, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 2; odeljenje 59, odseci a, b, c, d, e, f i g.

8) GJ Ravne 3808 – odeljenje 1, odseci a, b, c, d i e; odeljenje 2, odseci a, b, c, d, e, f i g; odeljenje 3, odseci a i b i čistina 2; odeljenje 4, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k i l i čistina 2; odeljenje 5, odsek c i čistina 1; odeljenje 6, odseci a, b i g i čistina 2; odeljenje 7, odsek c; odeljenje 8, odsek d i čistina 1; odeljenje 9, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 10, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 11, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j i čistine 1 i 2; odeljenje 12, odseci a, b, c, d, e i f i čistine 1 i 2; odeljenje 13, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 14, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 15, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 16, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistine 1, 2, 3 i 4; odeljenje 17, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j, i čistina 1; odeljenje 18, odseci a, b, c i d; odeljenje 19, odsek a; odeljenje 20, odseci a, b i d i čistina 4; odeljenje 22, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 23, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 24, odseci a, b, c, d i e deo i čistina 1; odeljenje 25, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 26, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1, 2 i 3; odeljenje 27, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 28, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 29, odseci c, d, e, f i g i čistina 3; odeljenje 30, odseci a, b i c i čistina 3; odeljenje 31, odseci a deo, b, c, d, g i h i čistina 3; odeljenje 32, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 33, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 34, odseci b, c i e i čistina 3; odeljenje 35, odseci b, c, d, e, g i h i čistine 2 i 3; odeljenje 36, odseci a i b i čistina 1; odeljenje 37, odseci a i b i čistina 1; odeljenje 38, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 39, odseci a, b i c i čistina 2; odeljenje 40, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 2; odeljenje 41, odseci b, c, d, e, f, g, h, i, n, o, p, ku, r i s i čistine 2 i 3; odeljenje 42, odseci a, b, c, d i e i čistine 3 i 4; odeljenje 43, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l i m i čistina 3; odeljenje 44, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 3; odeljenje 45, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i k i čistina 3; odeljenje 46, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l i m i čistina 2; odeljenje 47, odseci a, c, d, e i f.

9) GJ Biklav 3809 – odeljenje 1, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistine 1 i 2; odeljenje 2, odseci b, d, e i f i čistine 1 i 2; odeljenje 3, odseci a, b i c i čistine 1 i 2; odeljenje 4, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k i l i čistine 1, 2 i 3; odeljenje 5, odseci a i b i čistine 1 i 2; odeljenje 6, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistina 1; odeljenje 7, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 2; odeljenje 8, odseci a, b i c i čistine 3, 4 i 5; odeljenje 9, odseci a, b, c i d i čistine 1 i 2; odeljenje 10, odseci a, b, c, d, e i f i čistine 1 i 2; odeljenje 11, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 12, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistine 1 i 2; odeljenje 13, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistine 1, 2 i 3; odeljenje 14, odseci a, b, c, d i e i čistine 1 i 2; odeljenje 15, odseci a, b, c, d, e, g i h i čistina 1; odeljenje 16, odseci a, b, c, d, e i f i čistine 1, 2 i 3; odeljenje 17, odseci b, c, d, e, f i g i čistine 1 i 2; odeljenje 18, odseci c i e; odeljenje 19, odseci b, c, d, e, f, g, h, i i j i čistina 1; odeljenje 22, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 23, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistine 1 i 2; odeljenje 24, odseci a, b i c i čistine 1 i 2; odeljenje 25, odseci a, b, c i d i čistina 2; odeljenje 28, odseci a, b, c, e, f i g i čistine 1 i 2; odeljenje 29, odseci a, b, c i d i čistine 1 i 2; odeljenje 30, odseci a, b, c i d i čistine 1 i 2; odeljenje 31, odseci a, b, c i d i čistine 1 i 2; odeljenje 32, odseci a, b, c, d i e i čistine 1 i 2; odeljenje 33, odseci a, b i c i čistina 1; odeljenje 34, odsek b; odeljenje 35, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 36, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistine 1 i 2; odeljenje 37, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistine 1 i 2; odeljenje 38, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistine 1, 2, 3 i 4; odeljenje 39, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j i k i čistine 1 i 2; odeljenje 40, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j i čistine 3 i 4; odeljenje 41, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistine 2 i 3; odeljenje 42, odseci a, b, c i d deo i čistina 1; odeljenje 43, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 44, odsek a i čistina 2; odeljenje 45, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 2; odeljenje 46, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j i čistina 3; odeljenje 47, odseci a, b, c, d, e, f i g; odeljenje 48, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 3; odeljenje 49, odseci a, b, c, f, g, h i i, i čistina 1; odeljenje 50, odseci b, c i d i čistina 2; odeljenje 52, odseci a, b, c, d i e i čistine 1 i 2; odeljenje 53, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 4; odeljenje 54, odseci c, d, e, f, g, h, i i j i čistina 1; odeljenje 55, odseci a, c i d; odeljenje 57, odseci a deo, b deo, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 60, odseci a i b; odeljenje 61, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k i l; odeljenje 66, odseci b, c i d i čistina 2; odeljenje 67, odseci d, e, f i g.

10) GJ Janok 3810 – odeljenje 1, odseci a, b, c, d, e i f; odeljenje 2, odseci a, b, c, d, e i f i čistine 1 i 2; odeljenje 3, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 4, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistine 1 i 2; odeljenje 5, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 6, odseci a, b, c, d, e, f, g i h; odeljenje 7, odsek f; odeljenje 8, odseci b, c, d, e i g; odeljenje 9, odseci a, b i c i čistine 1 i 2; odeljenje 10, odseci b, c, d, e, f, g i h i čistine 1 i 2; odeljenje 11, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 12, odseci a, b, c, d i e i čistine 1 i 2; odeljenje 13, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 14, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistine 1 i 2; odeljenje 15, odseci a, b, c, d i e i čistine 3 i 4; odeljenje 16, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 17, odseci a i b i čistine 3 i 4; odeljenje 18, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistine 3 i 4; odeljenje 19, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 2; odeljenje 20, odseci a, b, c i g i čistina 2; odeljenje 21, odseci a, b, c i d i čistine 3 i 4; odeljenje 22, odseci a, b i c i čistine 2 i 3; odeljenje 23, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistine 2 i 3; odeljenje 24, odseci a, b i c i čistina 6; odeljenje 25, odseci a, b, c, d, e, f, g i h deo i čistina 1; odeljenje 26, odseci a, b, c, e, f i g i čistine 3 i 4; odeljenje 28, odseci a, b, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 29, odseci a, b, c, d i e i čistine 1 i 8; odeljenje 30, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k i l i čistina 2; odeljenje 31, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 32, odseci a, b, c, d, e, f, g, h deo, i deo, j deo, k, l i m i čistina 1; odeljenje 33, odseci a, b i c i čistina 2; odeljenje 34, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i i j i čistine 2, 3 i 4; odeljenje 35, odseci a, b i d.

11) GJ Gvozdenjak, Lice 3811 – odeljenje 1, odseci b, c deo, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m i n i čistina 1; odeljenje 2, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 3, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 4, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 5, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 6, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 7, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 8, odseci a, b, c i d i čistina 3; odeljenje 9, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 10, odseci b, c, d, e, f, g, h i i, i čistina 3; odeljenje 12, odseci a i b i čistina 1; odeljenje 13, odseci d, e, f, g i h i čistine 1 i 2; odeljenje 14, odseci c, d i e i čistina 1; odeljenje 15, odseci b i c i čistina 1; odeljenje 16, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m i n i čistine 1 i 2; odeljenje 17, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistina 1; odeljenje 18, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 19, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistine 1 i 2; odeljenje 20, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l i m i čistine 1, 2 i 3; odeljenje 21, odseci d, e, f i g i čistina 1; odeljenje 22, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, ku i r i čistine 2 i 3; odeljenje 23, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistine 1 i 2; odeljenje 24, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistine 1, 7 i 8; odeljenje 25, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j i k i čistine 2 i 3; odeljenje 26, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistine 1 i 2; odeljenje 27, odseci a, b, c i d i čistine 1 i 2; odeljenje 28, odseci a, b, c i d i čistina 1; odeljenje 29, odseci a, b, c, d, e i f i čistine 1, 2 i 3; odeljenje 30, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 31, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistine 1 i 2; odeljenje 32, odseci a, b, c, d, e i f i čistine 1 i 2; odeljenje 33, odseci a, b, c i d i čistine 1 i 2; odeljenje 34, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m i n i čistine 1 i 2; odeljenje 36, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistine 1 i 2; odeljenje 37, odseci a, b, c, d, e, f, g i h i čistine 1 i 2; odeljenje 38, odseci a, b, c i d i čistine 1 i 2; odeljenje 39, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 40, odseci a, b, c, d, e, f, g i i, i čistina 1; odeljenje 41, odseci a, b, c, d, e, f, g i i, i čistine 1 i 2; odeljenje 42, odseci a, c, d i e i čistina 1; odeljenje 43, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistine 2 i 3; odeljenje 44, odsek b i čistina 1; odeljenje 45, odseci a, b, c, d, f, g, h i i, i čistine 1 i 2; odeljenje 46, odseci a, b, c, d, e i f i čistine 1 i 2; odeljenje 47, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistine 1 i 2; odeljenje 48, odseci a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l i m i čistine 1 i 2; odeljenje 49, odseci a, b, c, d, e, f, g, l i m; odeljenje 50, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistine 1, 2 i 3; odeljenje 51, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m i n i čistine 6 i 7; odeljenje 52, odseci a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, ku i r; odeljenje 53, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k i l i čistine 1 i 2; odeljenje 54, odseci c, d, f, g, h, i, j, k i l i čistine 2 i 3.

12) GJ Lipovača, Vorovo, Šidsko cerje 3812 – odeljenje 1, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j i k i čistina 2; odeljenje 2, odseci a, b, c i d i čistine 2 i 3; odeljenje 7, odseci a, b, c, d i e i čistine 1 i 2; odeljenje 10, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j i k i čistine 4 i 5; odeljenje 11, odseci a, b, c i d i čistine 2 i 3; odeljenje 14, odsek c; odeljenje 15, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistine 3 i 4; odeljenje 34, odseci a, b, c i d i čistine 1 i 2; odeljenje 35, odseci a, b, c i d i čistine 1 i 2; odeljenje 37, odseci a, b i c i čistine 1 i 2; odeljenje 38, odseci a, b, c, d i e i čistine 1 i 2; odeljenje 39, odseci a, b, c, d, e i f i čistine 1 i 2; odeljenje 55, odseci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j i k i čistine 1 i 2; odeljenje 56, odseci a, b, c, d, e i f i čistina 1; odeljenje 57, odseci a, b, c, d, e, f, g, h i i, i čistine 1 i 2; odeljenje 58, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistine 1 i 2; odeljenje 59, odseci a, b, c, d, e, f i g i čistine 1 i 2; odeljenje 60, odseci a, b, c, d, e i f i čistine 1 i 2; odeljenje 61, odseci a, b, c, d, e i f i čistine 1 i 2; odeljenje 62, odseci a, b, c, d i e i čistina 1; odeljenje 63, odseci d, f i g.

2.2 Udruženje vlasnika privatnih šuma u NP „Fruška gora“, Udruženje vlasnika privatnih šuma „Šumska zajednica Beočin“ 3804 62 celo, 63 celo, 64 celo, 65 celo, 66 celo, 67 bez čistine 1, 68 celo, 69 celo.

2.3. Mala Sanča, opština Sremska Mitrovica, KO Grgurevci kat. parc. br. 33 i 153 deo.

2.4. Grabovački pašnjaci, opština Beočin, KO Grabovo. Početna tačka opisa lokaliteta je jugozapadna međna tačka 696. Granica ide na severozapad granicom kat. parc. br. 696, 645 i 944 i skreće na istok preseca kat. parc. br. 944, lomi se na sever zapadnom granicom kat. parc. br. 666, 665 i 944. U pravcu severoistoka ide severnom granicom kat. parc. br. 975 lomi se na jug istočnom granicom kat. parc. br. 1010. Skreće na zapad južnom granicom kat. parc. br. 686, 687 i 689/1. Skreće na jug istočnom granicom kat. parc. br. 943, 693, 1002, na jugozapad južnom granicom kat. parc. br. 1000 do početne tačke opisa granice lokaliteta.

2.5. Ležimirski pašnjaci – nalaze se u KO Ležimir opština Sremska Mitrovica. Početna tačka opisa granice kompleksa je severna međna tačka kat. parc. br. 3841. Granica ide na jugoistok granicom kat. parc. br. 3841 do naspram severozapadne međne tačke kat. parc. br. 3794. Skreće na istok, preseca kat. parc. br. 5339 i 3789, lomi se na jugoistok istočnom granicom kat. parc. br. 3789 i 3774. Lomi se na jug istočnom granicom kat. parc. br. 5288/3 i 5293 i ide južnom granicom kat. parc. br. 3916 i 3925. Skreće na jug istočnom granicom kat. parc. br. 3925, obuhvata je sa juga i nastavlja na sever granicama kat. parc. br. 3925 i 3841, do početne tačke opisa granice kompleksa.

2.6. Manđeloški pašnjaci – nalaze se u KO Manđelos, opština Sremska Mitrovica. Početna tačka opisa granice kompleksa je severoistočna međna tačka kat. parc. br. 834/2. Lomi se na jugoistok, severnom granicom kat. parc. br. 834/2, obuhvata kat. parc. br. 1592, istočnom granicom kat. parc. br. 834/2, dalje na jug istočnom granicom kat. parc. br. 834/2 do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 1871. Skreće na zapad, preseca kat. parc. br. 834/2 do jugoistočne međne tačke kat. parc. br. 1815. Lomi se na severozapad zapadnom granicom kat. parc. br. 834/2. Obuhvata kat. parc. br. 1614/6, dalje na severozapad granicom kat. parc. br. 834/2, 834/5 do njene krajnje severozapadne međne tačke. Lomi se na severoistok pa na jug granicom kat. parc. br. 834/5 i 834/2 do početne tačke opisa granice kompleksa.

2.7. Remetski do – nalazi se u KO Mala Remeta opština Irig. Obuhvata kat. parc. br. 1000/3 i 1001.

2.8. Jazački pašnjaci – nalaze se u KO Jazak Selo, opština Irig. Sastoji se iz dva kompleksa. Početna tačka opisa granice prvog kompleksa je severozapadna međna tačka kat. parc. br. 1097 (na putu za Rivicu). Granica ide na istok u dužini od 63m da bi skrenula na jug, preseca kat. parc. br. 1097 do severozapadne međne tačke kat. parc. br. 858. U istom pravcu ide istočnom granicom kat. parc. br. 1097 i 1098/6. Skreće na severozapad i sever istočnom granicom kat. parc. br. 3756 (put), 1298, 1098/6 i 1097 do početne tačke opisa granice kompleksa.

Početna tačka opisa granice drugog kompleksa je severoistočna međna tačka kat. parc. br. 1797/4. Granica ide u pravcu zapada, pa severozapada ide granicom kat. parc. br. 1797/1, na jugoistok granicom kat. parc. br. 1797/1, na sever zapadnom granicom kat. parc. br. 1797/1 i 1420/1, skreće na jug istočnom granicom kat. parc. br. 1420/1 i 1797/1 do početne tačke opisa.

2.9. Neradinski do – nalazi se u KO Neradin u opštini Irig. Prostire se na četiri odvojene celine. Početna tačka opisa kompleksa I celine je tromeđa kat. parc. br. 1737, 1736/2 i 1719. granica ide na jug granicom kat. parc. br. 1719, lomi se na istok severnom granicom kat. parc. br. 1733 na jug istočnom granicom kat. parc. br. 3806. Skreće na jugozapad severnom granicom kat. parc. br. 3805. Lomi se na severozapad zapadnom graničnom linijom kat. parc. br. 3805. Naspram kat. parc. br. 1722, gde preseca kat. parc. br. 3727 i nastavlja na severozapad zapadnom granicom kat. parc. br. 1719. Lomi se na severozapad granicom kat. parc. br. 1719 do naspram početne tačke opisa kompleksa I celine. Skreće na severoistok preseca kat. parc. br. 1719 i ide do početne tačke opisa granice. U granice kompleksa II celine ulazi kat. parc. br. 3722 KO Neradin. U granice kompleksa III celine ulazi kat. parc. br. 3009 KO Neradin. U granice kompleksa IV celine ulazi kat. parc. br. 2670 KO Neradin.

2.10. Krušedolski pašnjak – nalazi se u KO Krušedol Selo, opština Irig. Početna tačka opisa granice ovog kompleksa je severoistočna međna tačka kat. parc. br. 1826. Granica ide na jug istočnom granicom kat. parc. br. 1826, 1821/1 i 1848, vraća se na sever zapadnom granicom kat. parc. br. 1848, lomi se na jugozapad granicom kat. parc. br. 1615 do kat. parc. br. 2063. Skreće na severozapad istočnom granicom iste kat. parc. br., lomi se na zapad, zapadnom granicom kat. parc. br. 2064, južnom granicom kat. parc. br. 1821/1, 1827, 1821/1, lomi se na sever zapadnom granicom kat. parc. br. 1821/1 do tromeđe kat. parc. br. 1821/1,1801 i 1878. Granica skreće na sever, preseca kat. parc. br. 1821/1 do jugozapadne međne tačke kat. parc. br. 1821/65. Vraća se na jug istočnom granicom kat. parc. br. 1821/1 i sve vreme je prati do kat. parc. br. 1821/2, obuhvata kat. parc. br. 1821/2 i ide do početne tačke opisa kompleksa.

 1. NACIONALNI PARK ĐERDAP

II.1. OPIS GRANICA NACIONALNOG PARKA ĐERDAP

 1. Područje Nacionalnog parka Đerdap nalazi se na teritoriji opština Golubac, Majdanpek i Kladovo.

Površina Nacionalnog parka Đerdap iznosi 63.786,48 ha.

 1. Opis granice počinje od tromeđe kat. parc. br. 772/4, 772/3 i 5862/1 (reka Dunav) u KO Golubac. Odatle se granica proteže u pravcu juga, seče put Golubac-Donji Milanovac (kat. parc. br. 5766) i nastavlja istočnom stranom kat. parc. br. 850/1, prolazeći međom sa kat. parc. br. 850/27, 850/25 i 850/26. Nastavlja južnom stranom kat. parc. br. 850/26 i seče put kat. parc. br. 5775. Ide u pravcu juga putem kat. parc. br. 5775 do tromeđe puta kat. parc. br. 5775, 896 i 893 čijom međom nastavlja u pravcu juga, a dalje međom kat. parc. br. 895 i 894. Granica izlazi na put kat. parc. br. 5773 koga seče i pravom linijom seče kat. parc. br. 883/1 u pravcu puta kat. parc. br. 5776. Nastavlja u pravcu jugoistoka putem kat. parc. br. 5767, prolazeći međom pored kat. parc. br. 883/1, 3859, 3836, 4108, 4106, 5772, 4103, 4102, 4095, 4094, 4093, 4085, 4325, 4326, 4327, 4328, 4332/1, 4333, 4340, 4341, 4343, 4344, 4345, 4346, 4350, 4349, 4348, 4347, 4478, 4477, 4476, 4474, 4473, 4472, 4471, 4470, 4468, 4467, 4464, 4463, 4462, 4460, 4459, 4456/2, 4456/1, 4542, 4539, 4538/1, 4538/3 i 4537. Dolazi do puta kat. parc. br. 5845 koga prati u pravcu jugoistoka sve do granice KO Golubac i KO Dvorište. Odatle granica ide granicom KO Golubac i KO Dvorište, a zatim granicom KO Golubac i KO Krivača, KO Golubac i KO Radenka do tromeđe KO Golubac, KO Radenka i KO Brnjica. U pravcu istoka, granica ide granicom KO Brnjica i KO Radenka, a zatim KO Radenka i KO Dobra, dalje granicom KO Dobra i KO Voluja i dolazi do tromeđe KO Voluja, KO Dobra i KO Boljetin. Granica odatle ide u pravcu juga prateći granicu KO Voluja i Boljetin, a zatim granicu KO Voluja i KO Majdanpek do mesta zvanog „Ispod Čoka Frasen“. Odatle granica ide u pravcu istoka kroz KO Majdanpek južnom stranom GJ „Boljetinska reka“ (seče kat. parc. br. 562/1) do kat. parc. br. 616 i severnim stranama kat. parc. br. 603, 602, 599, 598 i 527 gde izlazi na put kat. parc. br. 578 koga prati do mesta zvanog „Štacion Kapetanska“ izostavljajući kat. parc. br. 691 izlazi na put Majdanpek – Donji Milanovac kat. parc. br. 1513 i prateći njega dolazi do raskrsnice sa putem kat. parc. br. 700 kojim dalje ide u pravcu juga ka zvanom mestu „Liškovac“ do zvanog mesta „Veliki Šopot“ gde izlazi na granicu KO Rudna Glava i KO Majdanpek. Granica ide granicom KO Majdanpek i KO Rudna Glava, zatim KO Majdanpek i KO Topolnica, dalje KO Mosna i KO Topolnica do mesta zvanog „Kraku Petri“. Odatle granica ide kroz KO Topolnicu u pravcu mesta zvanog „Kraku Trifej“ od tromeđe kat. parc. br. 216, 150 i potoka Kosovica (kat. parc. br. 5086) međom kat. parc. br. 150 i 216, 152 i 198, 199 i 151 do puta kat. parc. br. 5098. Prati put kat. parc. br. 5098 u pravcu istoka do raskrsnice sa putem kat. parc. br. 3427 kojim nastavlja do tromeđe kat. parc. br. 3428/2, 3428/4 i puta 3427. Granica nastavlja međama kat. parc. br. 3428/4 i 3428/2, 3428/4 i 1906/2, 1906/2 i 1913/1, 1906/2 i 1913/2, 1913/2 i 3444, 1913/2 i 3447/1, 1911/2 i 3451/1 i 1911/3 i 3452/1. Od tromeđe kat. parc. br. 1911/3, 3452/1 i 5085/3 (Porečka reka) seče Porečku reku u pravcu tromeđe kat. parc. br. 5085/3 (Porečka reka), 1657/1 i potoka Količan (kat. parc. br. 1663). Ide dalje međama kat. parc. br. 1657/1 i 1660/2, 1657/1 i 1656/2, 1655/2 i 1656/2, 1656/1 i 1656/2, zatim seče put Donji Milanovac – Negotin kat. parc. br. 5102/1 i nastavlja južnom stranom kat. parc. br. 1647/1, 1644 i 1643. Ide dalje međama kat. parc. br. 1601/4 i 3824/3, 1609 i 3837/2,1601/5 i 3814/1, 1601/5 i 3845, 1608 i 3845, 1606 i 3850, 3850 i 3856 i 3855 i 3856 gde izlazi na put 5105. Tim putem ide u pravcu istoka do KO Vratna, a dalje nastavlja u pravcu severa preko mesta zvanog „Cigansko groblje“ granicom KO Topolnica i KO Vratna, zatim granicom KO Topolnica i KO Urovica. Dolazi do KO Mosna i nastavlja u pravcu sever a granicom KO Mosna i KO Urovica, a zatim granicom KO Mosna i KO Miroč, granicom KO Golubinje i KO Miroč. Kod mesta zvanog „Šupaljka“ se odvaja od granice KO Golubinje i nastavlja kroz KO Miroč putem Donji Milanovac – Velika Palanka ka selu Miroč. Dolazi do sela putem, a zatim se odvaja od puta na tromeđi kat. parc. br. 869/2, 932/1, 932/17 i ide u pravcu severa istočnom stranom kat. parc. br. 932/1 do granice sa KO Golubinje koju prati do najsevernije tačke kat. parc. br. 932/2, a zatim prelazi u KO Golubinje. U KO Golubinje granica ide u pravcu puta kat. parc. br. 5673 međom kat. parc. br. 4170 i 4168, 4171 i 4169. Prati put u pravcu severa, prolazi pored mesta zvanog „Beljevine“ sve do mesta zvanog „Golubinjska glavica“ gde granica pod oštrim uglom prelazi na put kat. parc. br. 5645 obilazeći oko kat. parc. br. 3557. U pravcu istoka, a zatim severa ide putem kat. parc. br. 5645 do raskrsnice sa putem kat. parc. br. 5658. Granica nastavlja putem kat. parc. br. 5658 u pravcu istoka a zatim se odvaja putem kat. parc. br. 5654, do puta kat. parc. br. 5644 koga seče i nastavlja putem kat. parc. br. 2020 do raskrsnice sa putem kat. parc. br. 933 kojim nastavlja do međe kat. parc. br. 935 i 934 čijom međom ide u pravcu severozapada. Granica dalje nastavlja u pravcu severa prateći istočnu stranu kat. parc. br. 958 do mesta zvanog „Mali vis“ gde dolazi do puta kat. parc. br. 925 koga prati a zatim putem kat. parc. br. 5640 do kat. parc. br. 3/1 gde menja pravac u severni i ide zapadnom stranom kat. parc. br. 3/1 do puta kat. parc. br. 907. Nastavlja u pravcu severa zapadnom stranom kat. parc. br. 3/1 do mesta zvanog „Kalanfirov čukar“ gde od trigonometra br. 191 seče kat. parc. br. 3/1 u pravcu istoka južnom stranom GJ „Štrbačko korito“ do granice sa KO Petrovo Selo. Nastavlja u pravcu istoka kroz KO Petrovo selo kroz lokalitet „Štrbac“ prateći južnu stranu GJ „Štrbačko korito“ i seče kat. parc. br. 978/1 do puta kat. parc. br. 3432 koji je i granica sa KO Velika Kamenica. Nastavlja tom granicom a zatim granicom KO Petrovo selo i KO Podvrška do međe kat. parc. br. 269 i 481/2 u KO Podrvška. U KO Podvrška granica obilazi sa unutrašnje strane kat. parc. br. 269 i ponovo izlazi na granicu KO Podvrška i KO Petrovo selo kojom ide do međe kat. parc. br. 59 i 42. Odatle granica ide u pravcu istoka prolazeći međama kat. parc. br. 59 i 42, 59 i 46, 46 i 47/1, 45 i 47/2, 45 i 47/3, 44 i 58 do međnog kamena br. 1 odakle u pravcu istoka seče put Petrovo selo-Kladovo kat. parc. br. 5479, i izlazi na granicu KO Manastirica. Granica kroz KO Manastiricu prolazi putem kat. parc. br. 2158/2 do zvanog mesta „Kalfa“ gde se odvaja od puta i prolazi međom kat. parc. br. 2 i 6, a zatim 3 i 6 i izlazi na granicu sa KO Kladušnica. Granica prolazi kroz KO Kladušnica putem kat. parc. br. 4 i dolazi do KO Davidovac. Nastavlja putem kat. parc. br. 1939 kroz KO Davidovac od kojeg se odvaja na tromeđi kat. parc. br. 1039, 1365 i puta kat. parc. br. 1939. Od tromeđe granica ide u pravcu severa a zatim istoka, prateći istočnu, a zatim južnu stranu kat. parc. br. 1039 do mesta zvanog „Kiseljača“, odnosno tromeđe kat. parc. br. 1039, 867/2 i 867/1. Granica se proteže jugoistočno međom kat. parc. br. 867/1 i 867/2, 867/1 i 869, 867/1 i 870, 867/1 i 866 i 868 i 866 do puta kat. parc. br. 1935 kojim ide u pravcu istoka do tromeđe kat. parc. br. 518, 515/4 i puta kat. parc. br. 1935. Dalje ide jugoistočnom stranom kat. parc. br. 515/4, seče put i obilazi kat. parc. br. 375 i 373 sa severne strane i nastavlja granicom KO Davidovac i KO Sip do kat. parc. br. 1692 u KO Sip. Kroz KO Sip granica ide međom kat. parc. br. 1692 i 1797, seče put kat. parc. br. 1627 od međe kat. parc. br. 1797 i 1798 u pravcu međe kat. parc. br. 1698 i 1693. Granica međom kat. parc. br. 1697 i 1693, 1697 i 1695 dolazi do ulice kat. parc. br. 2122 koju seče od tromeđe ulice kat. parc. br. 2122, 1697 i 1697, u pravcu tromeđe ulice kat. parc. br. 2122, 1728 i 1727/1. Od te tromeđe, pravom linijom, granica seče kat. parc. br. 1727/1 i magistralni put Golubac-Kladovo kat. parc. br. 2121, u pravcu tromeđe magistralnog puta kat. parc. br. 2121, 1609 i 1608. Granica ide jugoistočno magistralnim putem kat. parc. br. 2121 sve do puta kat. parc. br. 1726 koji predstavlja i granicu sa KO Davidovac. Granica menja pravac u severni i ide granicom KO Davidovac do državne granice sa Rumunijom. Ide uzvodno Dunavom, prateći državnu granicu sve do početne tačke opisa granice.

II.2. GRANICE POVRŠINA SA REŽIMOM ZAŠTITE I I II STEPENA

 1. Površine sa režimom zaštite I stepena

Ukupna površina sa režimom zaštite I stepena iznosi oko 5.106,27 ha, odnosno 8,01% od ukupne površine Nacionalnog parka.

1.1. Lokalitet „Golubački grad“, površine 86,86 ha

Nalazi se na teritoriji Opštine Golubac, KO Golubac, obuhvata odeljenja: deo 96a, 96b, 96c i deo 96d GJ „Čezava“.

Opis počinje u KO Golubac, od istočne tačke kat. parc. br. 112/4, odnosno Stari grad Golubac. Granica ide putem kat. parc. br. 5766/3 Veliko Gradište – Donji Milanovac, i odvaja se od njega međom kat. parc. br. 770 i 769/1. Dalje ide međom kat. parc. br. 771/1 istočno, i menja pravac u južni prateći istočnu stranu kat. parc. br. 764. Obilazi sa severne strane kat. parc. br. 763/1, zatim 746 i dolazi do puta kat. parc. br. 5770. Ide u pravcu juga putem, a zatim ga seče pod pravim uglom i izlazi na među kat. parc. br. 640/39 i 640/1. Granica dalje nastavlja prateći među kat. parc. br. 640/1 i sledećih kat. parc. br. 640/29, 649/28, 640/34, 640/33, 640/32, 640/25, 640/23, 640/22, 640/21, 640/20, 640/19, 640/30, 640/26, 640/24 i 640/8. Ponovo izlazi na put Veliko Gradište-Donji Milanovac koga prati do tromeđe puta, kat. parc. br. 640/2 i 640/40. Nastavlja u pravcu juga, a zatim zapada, prateći među kat. parc. br. 640/2 sa istočne, a zatim južne strane. Granica zadržava pravac zapada i prolazi južnom stranom kat. parc. br. 640/1 i 745/1, dolazi do puta kat. parc. br. 5769/1, seče ga i menja pravac u severozapadni, krećući se zapadnom stranom kat. parc. br. 744. Dalje prati međe kat. parc. br. 763/1 i 761, 763/1 i 762/1, 771/3 i 762/1, a zatim međom kat. parc. br. 771/1 prolazi sa zapadne strane kat. parc. br. 762/1, 761, 760, 759 i 758. Granica dalje seče put kat. parc. br. 5769/1, obuhvata celu kat. parc. br. 774, ponovo seče put kat. parc. br. 5769/1 i nastavlja u pravcu zapada kat. parc. br. 771/1 do mesta zvanog „Livazujka“. Dalje granica obuhvata celu kat. parc. br. 851/1, zatim preseca put kat. parc. br. 5769/1 i prati među kat. parc. br. 771/1 i 771/2, a zatim 772/1 i 771/1 dolazi do početne tačke opisa.

1.2. Lokalitet „Bojana“, površine 98,14 ha

Nalazi se na teritoriji Opštine Golubac, KO Golubac.

Lokalitet „Bojana“ nalazi se u predelu Gornje Golubačke klisure, između Golubačkog grada i Jelenskih stena, blizu mesta Livadice u opštini Golubac. Obuhvata 90a, 90b, 90c, 90d, 91i, 91j, 94a, 94d, deo 94c, 95a, 95b, 95c i 95d GJ „Čezava“.

Opis počinje na tromeđi puta kat. parc. br. 5766/3 Veliko Gradište – Donji Milanovac i kat. parc. br. 609/2 i 609/39. Od početne tačke granica ide u pravcu jugozapada prateći među kat. parc. br. 609/2, 609/39 i 609/5, dolazi do kat. parc. br. 680, i nastavlja u pravcu juga međom kat. parc. br. 609/5, a zatim 609/1 do tromeđe kat. parc. br. 609/1, 3974 i 3975. Na tromeđi granica ide kroz kat. parc. br. 609/1 i 609/40 granicama odeljenja 95d, 95a, 90a, 91i, 94a, 94d, 91j, 90b i 90c GJ „Čezava“ i izlazi na put Veliko Gradište – Donji Milanovac kojeg prati u pravcu severozapada, odvaja se prateći međe kat. parc. br. 609/38, 619/1, 620 i 617/1, ostavljajući ih van režima zaštite I stepena. Granica u pravcu juga ide putem kat. parc. br. 5768, seče ga pod pravim uglom i izlazi na najjužniju tačku kat. parc. br. 609/26. Nastavlja zapadnom stranom kat. parc. br. 609/26, 609/25, 609/17 i 609/15 do tromeđe kat. parc. br. 609/15, 609/14 i 609/1. Od tromeđe granica ide zapadno, seče kat. parc. br. 609/1 i prati južnu stranu kat. parc. br. 609/12, 609/11, 609/10, 609/9, 609/16 i 609/24, obilazi oko kat. parc. br. 609/3 i dolazi do puta kat. parc. br. 609/4 koga prati do kat. parc. br. 609/18. Granica prati zapadnu stranu kat. parc. br. 609/18, najkraćim putem dolazi do kat. parc. br. 609/31 koju obilazi i nastavlja u pravcu severoistoka severnom stranom kat. parc. br. 609/31, 609/30, 609/29, 609/28, 609/27, 609/22, 609/23 i 609/33. Granica izlazi na put Veliko Gradište – Donji Milanovac i prati ga, u pravcu severozapada do početne tačke opisa.

Van režima zaštite I stepena nalaze se kat. parcele na potesu „Livadica“. Granica je definisana međom kat. parc. br. 609/1 i sledećih kat. parcela br. 623, 627, 628, 629, 630, 638, 639, 4621, 636, 4624, 4627, 4628, 4633, 633, 621, 622, 625, dela puta 5768 i 624.

1.3. Lokalitet „Klisura reke Brnjice“, površine 693,74 ha

Lokalitet se nalazi u opštini Golubac.

Po šumskoj podeli lokalitet ulazi u sastav GJ „Čezava“ i obuhvata odeljenja 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, deo 83a, 83b, 83/1, 83/2, 84a, 84b, 84c i 84d.

Opis granice počinje na tromeđi KO Dvorište, KO Golubac i puta kat. parc. br. 5847 (KO Golubac). Granica prati spoljnu granicu Nacionalnog parka Đerdap, odnosno, granicu KO Golubac i KO Dvorište, KO Krivača i KO Radenka do međnog kamena br. 11, kat. parc. br. 1 u KO Radenka. Odatle granica ide u pravcu zapada, seče kat. parc. br. 4717 (KO Golubac) granicama odeljenja 78, 77, 76 i 71 GJ „Čezava“ i dolazi do granice KO Golubac i KO Brnjica, prati je u pravcu severa do puta kat. parc. br. 5847. Prati put kat. parc. br. 5847 u pravcu zapada i dolazi do početne tačke opisa.

1.4. Lokalitet „Tatarski vis“, površine 34,01 ha

Prema šumskoj podeli „Tatarski vis“ se nalazi u GJ „Leva reka“, obuhvatajući odeljenja 51c, 51d, 52b, 53b, 54b, 54c i 54d.

Lokalitet obuhvata deo kat. parc. br. 3880, KO Dobra.

Opis granice počinje na tromeđi KO Dobra, KO Duboka i KO Boljetin. Granica od početne tačke ide severoistočno, granicom KO Dobra i KO Boljetin, a zatim seče kat. parc. br. 3880 prolazeći granicom odeljenja 51c, 51d, 52b, 53b, 54b, 54c i 54d GJ „Leva reka“ i dolazi do spoljne granice Nacionalnog parka Đerdap, odnosno KO Dobra i KO Duboka, koju prati do početne tačke opisa.

1.5. Lokalitet „Šomrda“, površine 20,34 ha

Lokalitet obuhvata deo katastarske parcele br. 710, KO Boljetin i nalazi se unutar istoimene prirodne predeone celine i obuhvata odeljenje 128 GJ „Boljetinska reka“.

Granica lokaliteta se poklapa sa spoljnom granicom odeljenja 128 GJ „Boljetinska reka“.

1.6. Lokalitet „Tilva Toma“, površine 231,90 ha

Po šumskoj podeli lokalitet ulazi u sastav GJ „Boljetinska reka“ i obuhvata odeljenja 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 i 89.

Lokalitet obuhvata deo katastarske parcele br. 562/1, KO Majdanpek.

Opis počinje na spoljnoj granici Nacionalnog parka Đerdap, odnosno granici KO Majdanpek i KO Voluja, kod mesta zvanog „Čoka Grljaj“ i poligonske tačke br. 317. Granica prati spoljnu granicu Nacionalnog parka Đerdap u pravcu juga, prolazeći pored potesa „Tilva Tome“, istočno pored „Ispod Čoka Frasen“ do granice odeljenja 82, odatle ide severno i seče kat. parc. br. 562/1 (KO Majdanpek), prateći istočnu stranu odeljenja 82 GJ „Boljetinska reka“, dolazi do potoka Isenja, ide zapadno potokom, a zatim seče kat. parc. br. 561/1 granicama odeljenja 89 GJ „Boljetinska reka“ i dolazi do početne tačke opisa.

1.7. Lokalitet „Ciganski potok“, površine 206,69 ha

Po važećoj šumskoj podeli „Ciganski potok“ ulazi u sastav GJ „Boljetinka“ i obuhvata 51, 52, 53, 57a, 57b, deo 57c, 57d, 57e, 57(1-6) i 60.

Opis granice počinje u KO Boljetin, na tromeđi kat. parc. br. 724, 696/1 i puta kat. parc. br. 3397. Granica ide u pravcu zvanog mesta „Kameniti rt“, prateći među kat. parc. br. 696/1 do najjužnije tačke kat. parc. br. 729/2 gde preseca kat. parc. br. 696/1 zapadnom stranom odeljenja 60 GJ „Boljetinka“, a zatim preseca Ciganski potok i kat. parc. br. 862/1. Granica dalje prati kat. parc. br. 862/1 sa južne strane u pravcu istoka, obuhvatajući i kat. parc. br. 862/2 i izlazi na put kat. parc. br. 3398, seče ga i nastavlja u pravcu zapada, južnim stranama kat. parc. br. 858, 859, 857, 856, 853/3, 696/97, 696/96, 696/95, 696/94, zatim izlazi na put kat. parc. br. 3398 i prati ga do granice sa odeljenjem 57, zatim ide južno zapadnim stranama odeljenja 57 i 53 GJ „Boljetinka“ i izlazi na put kat. parc. br. 3399. Granica dalje nastavlja putem, a zatim severnim stranama kat. parc. br. 696/32, 696/132, 696/133, 696/134, 1633, 1632/2, 1632/1, 1631/2, preseca put kat. parc. br. 6969/138 obilazi oko kat. parc. br. 696/139, 1629/1, 1628, 696/140, 696/141, 696/142, 696/143. Dalje granica nastavlja međom kat. parc. br. 865/1, obuhvatajući i kat. parc. br. 1622 i 865/10. Granica ide kat. parc. br. 865/1 i 867/1, nadalje granica nastavlja istočnom stranom odeljenja 51 GJ „Boljetinka“ i seče kat. parc. br. 867/1 i 866 i put kat. parc. br. 3400. Nastavlja međom kat. parc. br. 865/1, 819/2 i 819/1, a zatim putem kat. parc. br. 815 do tromeđe puta kat. parc. br. 815, 825 i 696/1. Odatle ide zapadnim stranama kat. parc. br. 825, 829/1, 829/2, 3420, 846, 844 gde izbija na put kat. parc. br. 3421, seče ga i ide istočnom stranom kat. parc. br. 696/1 a zatim seče kat. parc. br. 696/1 granicom odeljenja 60 GJ Boljetinka i prati južnu stranu kat. parc. br. 696/44, 745/2, 744, obilazi oko kat. parc. br. 696/50, 742, 741/1, a zatim međom kat. parc. br. 740 i 745/1 izlazi na put kat. parc. br. 3397 i prati ga u pravcu zapada do početne tačke opisa.

1.8. Lokalitet „Bosman-Sokolovac“, površine 266,87 ha

Prema šumskoj podeli Bosman-Sokolovac se nalazi u GJ „Kožica“. Obuhvata odeljenja 8a, 8b, 9a, 9b, 9/2, 9/3, 10a, 10b, 10c, 10/1, 10/2, 11a, 12a, 14a, 14b i 15a.

Lokalitet se nalazi na KO Dobra i obuhvata sledeće kat. parc.: 2941/1deo, 4480, 4481, 4476, 4432, 3030.

Početna tačka opisa se nalazi na tromeđi kat. parc. br. 2882/1, puta Golubac-Donji Milanovac, kat. parc. br. 5737/2 i kat. parc. br. 2941/1 u KO Dobra. Granica ide zapadnom stranom kat. parc. br. 2941/1 i prolazi međom pored kat. parc. br. 2882/1, 2942, 2943, 2944, 2889/1, put kat. parc. br. 4698, 2955/2, 2956, 2959, 2960, 2967, 2976/1, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, put kat. parc. br. 4698, 2993, 2994, 2998, 3000, 3004, 3006, 3005, 3011, 3007, 3008, 3009, 3010, 3012, 3013, 3014, 3020 i 3029. Granica obuhvata kat. parc. br. 3030 i nastavlja međom kat. parc. br. 4432 i 4433, a zatim ponovo izlazi na među sa kat. parc. br. 2941/1 i ide južno prolazeći oko kat. parc. br. 4433, 4434, 4435, 4484, 4485, 4484, 4483, 4482 izlazi na put kat. parc. br. 4658. U pravcu juga, granica ide putem kat. parc. br. 4658, a zatim skreće ka istoku severnom stranom kat. parc. br. 4479. Menja pravac u južni i ide zapadnom stranom kat. parc. br. 4180 i opet izlazi na kat. parc. br. 2941/1 kojom se spušta južno do granice KO Dobra i KO Boljetin. Menja pravac u severoistočni i rekom Pesača, koja je ujedno i granica KO Dobra i KO Boljetin, ide do puta Golubac – Donji Milanovac. Ide u pravcu severozapada putem, a zatim seče kat. parc. br. 2941/1 na mestu prvog i drugog tunela. Pri ulasku u treći tunel prati granicu odeljenja 11 G.J. „Kožica“, a zatim ponovo izlazi na put Golubac – Donji Milanovac koga prati do početne tačke opisa.

1.9. Lokalitet „Čoka Njalta sa Pesačom“, površine 628,98 ha

Lokalitet pripada gazdinskoj jedinici „Boljetinka“ i obuhvata odeljenja 69a, 69b, 69c, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, deo 79a, 79b, 79c i 79 (1-6).

Početna tačka opisa granice se nalazi u KO Boljetin, na tromeđi kat. parc. br. 156, puta 3391/6 i 164/1. Od tromeđe se granica kreće severno međom kat. parc. br. 164/1 i obilazi oko kat. parc. br. 156, 149/1, 149/4, 160, 159, 148, 147 i 145. Granica dalje ide severnom stranom kat. parc. br. 137 a zatim međom kat. parc. br. 164/3 i 164/4 ponovo izlazi na kat. parc. br. 164/1. Prati u pravcu juga zapadnu stranu kat. parc. br. 164/1 do mesta zvanog „Štrbin“ gde savija prema istoku prateći i dalje među kat. parc. br. 164/1, zatim dolazi do puta kat. parc. br. 200, kojeg seče pod pravim uglom izlazeći na među kat. parc. br. 205/1 i 212/1. Prateći zapadnu stranu kat. parc. br. 212/1 dolazi do lokaliteta „Košo brdo“ gde seče kat. parc. br. 212/1 po južnoj strani odeljenja 69 GJ „Boljetinka“ i izlazi na obalu reke Dunav. Nastavlja obalom u pravcu severozapada do reke Pesače, odnosno granice K.O Boljetin i KO Dobra. Granica dalje prati granicu KO Dobra i KO Boljetin, odnosno reku Pesaču do mosta, gde se odvaja putem kat. parc. br. 1103 do granice odeljenja 79 i seče kat. parc. br. 20/1 južnom stranom odeljenja 79 GJ „Boljetinka“. Nastavlja međom kat. parc. br. 20/1 i 75, 20/1 i 73/1, 62 i 73/1, opet 20/1 i 73/1, 20/1 i 66, 66 i 48, 48 i 73/1, 48 i 54, 48 i 53, 48 i 52, 48 i 51, 48 i 50, 48 i 49, 49 i 42, gde preseca put 3391/6, a zatim ga prati u pravcu jugoistoka do međne linije kat. parc. br. 156 i 164/1 koja je i početna tačka opisa.

1.10. Lokalitet „Lepenski vir“, površine 62,06 ha

Lokalitet „Lepenski vir“ obuhvata 68 odeljenje GJ „Boljetinka“.

Početak opisa granice počinje u KO Boljetin, na tromeđi puta kat. parc. br. 3402/2, 966 i 212/1. Granica kreće u pravcu severa, obalom reke Dunav, odnosno istočnim stranama kat. parc. br. 212/1, 948/1 i 212/12. Granica izlazi na istočnu stranu puta kat. parc. br. 212/19 i prati ga u pravcu severa, a zatim istočnom stranom kat. parc. br. 212/18 do međe kat. parc. br. 212/4 i 956/4 gde savija prema istoku i izlazi na obalu reke Dunav. Granica dalje ide u pravcu severa prateći obalu reke Dunav do granice odeljenja 68, prati ga sa severne strane, a zatim menja pravac u južni, prateći zapadnu stranu kat. parc. br. 212/1. Na južnom delu kat. parc. br. 212/1 menja pravac u istočni i obilazi put 212/20, obilazi oko njega pri ulasku u tunel, prolazeći međom kat. parc. br. 992. Granica se nadalje kreće međom kat. parc. br. 212/1 i putem kat. parc. br. 212/20, 212/1 i 987, 212/1 i 991/3 i 212/1 i putem 3402/3 kojim dolazi do početne tačke opisa. Iz režima I stepena zaštite na ovom lokalitetu je izuzeta kat. parc. br. 216/2 u celini.

1.11. Lokalitet „Kanjon Boljetinske reke sa Grebenom“, površine 102,48 ha

Lokalitet se nalazi u opštini Majdanpek.

Po šumskoj podeli ulazi u sastav GJ „Boljetinka“ i obuhvata odeljenja 67a, 67b, 67c, 67e, 1, 2 i 3.

Početna tačka opisa je tromeđa reke Dunav i granica KO Boljetin i KO Donji Milanovac. Granica ide uzvodno, obalnom linijom reke Dunav kroz KO Boljetin, u pravcu severozapada do tromeđe reke Dunav i kat. parc. br. 1132/1 i 1136. Prateći kat. parc. br. 1132/1 obilazi oko kat. parc. br. 1136, 1135 i 1134 gde ponovo izlazi na obalu reke Dunav, kojom nastavlja u pravcu severozapada do mesta zvanog „Lepena“ gde prati granicu kat. parc. br. 1099. U pravcu zapada ide severnom stranom kat. parc. br. 1100/1 i izlazi na put 3402/1. Granica ide putem kat. parc. br. 3402/1 do tromeđe puta i kat. parc. br. 1018 i 1101 a zatim prati granicu kat. parc. br. 1101 preko lokaliteta „Košo brdo“ do kat. parc. br. 3422/1. Granica se kat. parc. br. 3422/1 kreće u pravcu juga do mosta i kat. parc. br. 1104/2, a zatim u pravcu istoka seče kat. parc. br. 1104/2 u pravcu tromeđe kat. parc. br. 1104/2, 1132/14 i 1132/13. Dalje se granica kreće međom kat. parc. br. 1132/13 i 1132/14, zatim seče kat. parc. br. 1132/13 pod pravim uglom, a zatim 1132/13 i 1132/1, 1132/13 i 1131, i opet 1132/13 i 1132/1. Granica nastavlja prateći među kat. parc. br. 132/1 u pravcu jugoistoka, obilazi oko kat. parc. br. 2798, a zatim granicom odeljenja 1 GJ „Boljetinka“ dolazi do početne tačke opisa.

1.12. Lokalitet „Kovilovo“, površine 365,98 ha

Po važećoj šumskoj podeli „Kovilovo“ ulazi u sastav GJ „Porečke šume“ i obuhvata odeljenja 55, 56, 57, 58, 59, 60a, 60b, 60c, 60d, 63, 64, 65, 66, 67.

Početna tačka opisa granice je tromeđa KO Boljetin i kat. parc. br. 861 i 872/1 (KO Donji Milanovac). Granica se proteže severnom stranom kat. parc. br. 872/1 dolazi do puta Boljetin-Donji Milanovac kat. parc. br. 3055/5. Prati put u pravcu istoka izuzimajući kat. parc. br. 336/1 i 3363/2 do kat. parc. br. 872/19, a zatim u pravcu juga prati kat. parc. br. 872/1, preseca put 3060, nastavlja putem 1201, zatim spušta u pravcu juga kat. parc. br. 1127/1 do južne strane odeljenja 56 i 55 GJ „Porečke šume“ do tromeđe puta 3060, 1241 i 1127/1. Potom granicom kat. parc. br. 872/1, a zatim odeljenjima 58, 59, 60, 64 i 65 GJ „Porečke šume“ do granice sa KO Boljetin. Granica se kreće u pravcu severa, zapadnom stranom kat. parc. br. 3184/2, a zatim kat. parc. br. 872/1, prolazeći međom sa kat. parc. br. 3184/1, 869, 871, 870, 869, 868/1, 868/2867, 866, 865, 864, 863, 862 i 3258. Granica izlazi na granicu sa KO Boljetin i u pravcu severoistoka prati je do početne tačke opisa.

1.13. Lokalitet „Gradašnica“, površine 354,38 ha

Po važećoj šumskoj podeli „Gradašnica“ ulazi u sastav GJ „Crni vrh“ i obuhvata odeljenja 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23.

Opis granice počinje na granici KO Mosna i KO Golubinje i puta Negotin – Donji Milanovac. Granica prolazi kroz KO Mosna, preko mosta na reci Gradašnici i ide južno do severne strane kat. parc. br. 158/2. Granica prati do južne strane kat. parc. br. 27 i ide u pravcu istoka, obuhvatajući u celosti i kat. parc. br. 1339, 1350 i 1351, sve do granice odeljenja 17 GJ „Crni vrh“, prati ga i ide severno i izlazi na granicu KO Mosna i KO Golubinje, odnosno reku Gradašnicu. Ide uzvodno rekom Gradašnicom u pravcu severoistoka, seče reku i nadalje ide kroz KO Golubinje prateći severoistočnu stranu kat. parc. br. 5375/1 do puta 5690. Granica nastavlja putem kat. parc. br. 5690. do međe sa kat. parc. br. 5375/2. Nadalje granica prati među kat. parc. br. 5375/2 sve do puta kat. parc. br. 5622, nastavlja putem, a zatim ga seče pod pravim uglom u pravcu tromeđe kat. parc. br. 5513/1, 5234 i puta. Granica ide u pravcu istoka južnom stranom kat. parc. br. 5234 sve do granice odeljenja 7 GJ „Crni vrh“, seče kat. parc. br. 5234 granicom odeljenja i ide severozapadno, a zatim nastavlja južnom stranom kat. parc. br. 5523 i 5524. Granica nastavlja sa severne strane kat. parc. br. 5541 u pravcu zapada i izlazi do Reke Gradašnice i međe kat. parc. br. 5589/10, a zatim mostom preko reke Gradašnice dolazi na početnu tačku opisa.

1.14. Lokalitet „Veliki i Mali Štrbac sa Trajanovom tablom“, površine 1953,83 ha

Lokalitet obuhvata odeljenja 41 (deo 41a), 42 (deo 42a), 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 i 70 GJ „Štrbačko korito“.

Opis granice počinje u KO Tekija, na tromeđi kat. parc. br. 2595, 2594 i 2702/1. Granica preseca kat. parc. br. 2702/1 istočnim stranama odeljenja 45, 46, 50 i 51 GJ „Štrbačko korito“ u pravcu juga i dolazi do granice KO Tekija i KO Golubinje. Prati granicu katastarskih opština u pravcu jugoistoka, zatim prati granicu KO Golubinje i KO Petrovo selo u istom pravcu. Granica dalje nastavlja kroz KO Golubinje presecajući kat. parc. br. 3/1 po granicama odeljenja 60, 61, 62, 63 i 70 i dolazi na zvano mesto „Jenjić“ na među kat. parc. br. 3/1 kod pologonske tačke br. 1649. Odatle, granica ide zapadno, prateći južnu stranu kat. parc. br. 3/1, do puta kat. parc. br. 5629, preseca ga i prati južnu stranu kat. parc. br. 2/1, a zatim kat. parc. br. 19/2 do puta kat. parc. br. 5699/1. Granica prati put u pravcu severoistoka sve do granice sa KO Tekija, odakle nastavlja kroz KO Tekija, granicama odeljenja 59 i 55 GJ „Štrbačko korito“. Granica dalje prati obalu reke Dunav, ide u pravcu severoistoka, nizvodno sve do granice odeljenja 41 GJ „Štrbačko korito“ gde preseca kat. parc. br. 1201/1 koju prati u pravcu jugozapada sa njene južne strane. Na međi kat. parc. br. 1201/1 granica nailazi na poligonsku tačku br. 2263 odakle preseca put kat. parc. br. 2745/5 u pravcu međe kat. parc. br. 2674/1 i 2671/1. Granica nastavlja prateći severnu stranu kat. parc. br. 2674/1 u pravcu istoka i dolazi do kat. parc. br. 2702/1. Dalje granica prati kat. parc. br. 2702/1 u pravcu severoistoka do početne tačke opisa.

 1. Površine sa režimom zaštite II stepena

Ukupna površina sa režimom zaštite II stepena iznosi 13.715,39 ha, odnosno 21,50% od ukupne površine Nacionalnog parka.

2.1. Lokalitet „Golubačka klisura“, površine 197,77 ha

Na prostoru ovog lokaliteta nalaze se odeljenja 96e, 96f, 96g i 96h GJ „Čezava“.

Opis granice počinje na tromeđi kat. parc. br. 4344, 4345 i puta kat. parc. br. 5767, na spoljnoj granici Nacionalnog parka Đerdap u KO Golubac. Granica ide u pravcu severa prolazeći međom kat. parc. br. 4344 i 4345, 4481 i 4339, 4481 i 4338, 4481 i 4482, a zatim izlazi na put kat. parc. br. 4475, prati ga severno i izlazi na put kat. parc. br. 5772. Na raskrsnici sa putem kat. parc. br. 5834, granica savija prema istoku, ide putem kat. parc. br. 5834, a zatim putem kat. parc. br. 5833. Granica se lomi prateći istočnu stranu kat. parc. br. 3972, a zatim južne strane kat. parc. br. 3973 i 3974. U pravcu severa, granica prati zapadnu stranu kat. parc. br. 609/1 i 609/5, a zatim istočnom stranom kat. parc. br. 609/2 izlazi na put Veliko Gradište-Donji Milanovac. Zatim putem ide u pravcu severozapada, odvaja se od puta međom kat. parc. br. 640/40 i 640/2, prati južnu stranu kat. parc. br. 640/2, 640/1 i 745/1, potom zapadnom stranom kat. parc. br. 744 i 763/1. Spušta se u pravcu juga zapadnom stranom kat. parc. br. 762/1, 761, 760, 759 i 758, zatim preseca put i ide oko kat. parc. br. 774, ponovo preseca put kat. parc. br. 5769 i obuhvata kat. parc. br. 775 i 842. Granica ide u pravcu zapada putem kat. parc. br. 5769, odvaja se od puta severnom stranom kat. parc. br. 848. Granica menja pravac u južni, preseca put kat. parc. br. 5769 i izlazi na među kat. parc. br. 851, prati njenu južnu stranu do spoljne granice Nacionalnog parka Đerdap, odnosno tromeđe kat. parc. br. 851, 893 i 892. U pravcu juga, granica ide međom kat. parc. br. 896 i 893, 895 i 894 i izlazi na put kat. parc. br. 5767 koga prati do početne tačke opisa.

2.2. Lokalitet „Kukurek“, površine 422,67 ha

Na prostoru ovog lokaliteta nalaze se odeljenja 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88, 89, 92, deo 93a, 93b i 93c GJ „Čezava“.

Opis granice počinje u KO Golubac, na tromeđi KO Golubac, KO Dvorište i puta kat. parc. br. 5847 i ide istočno putem do granice sa K.O Brnjica. Kroz KO Brnjica granica ide putem kat. parc. br. 1958, odvaja se od njega međom kat. parc. br. 795 i 808/2 i prati u pravcu severa severozapadnu stranu kat. parc. br. 810, zapadnom stranom kat. parc. br. 833/4, južnom stranom kat. parc. br. 833/6. Granica izlazi na put kat. parc. br. 1955/1 obuhvatajući kat. parc. br. 741, kreće se putem 1955/1 u pravcu istoka, odvaja se od puta južnom stranom kat. parc. br. 724, 40/1 i 40/5, a zatim istočnom stranom kat. parc. br. 40/1 dolazi na put Golubac-Donji Milanovac, koga prati u pravcu zapada, izlazi iz KO Brnjica i ulazi u KO Golubac. Granica nastavlja istim putem kroz KO Golubac, odvaja se od njega spoljnom stranom kat. parc. br. 608/8 i 608/6, seče kat. parc. br. 4712 i nastavlja spoljnom stranom kat. parc. br. 608/7 do puta kat. parc. br. 5767, seče ga i zapadnim stranama kat. parc. br. 609/43 i 609/42, izlazi na put Golubac-Donji Milanovac kojim nastavlja sve do granice odeljenja 89 GJ Čezava, zatim prati zapadnu stranu odeljenja 89 i 88 i seče kat. parc. br. 609/40 i 609/1 u pravcu juga, a zatim zapada i dolazi do kat. parc. br. 4643. Granica nastavlja u pravcu juga međom kat. parc. br. 609/1 preko potesa „Kukurek“, zatim dolazi do puta kat. parc. br. 5767 i prati ga u pravcu zapada do međe kat. parc. br. 4639 i 608/1. Granica dalje prati zapadnu stranu kat. parc. br. 608/1 sve do početne tačke opisa.

2.3. Lokalitet „Ljubkovska kotlina“, površine 580,39 ha

Na prostoru ovog lokaliteta nalaze se odeljenja 40, deo 41, deo 42, 43, 44, 45, 46, 47 i deo 48 GJ „Čezava“.

Opis granica počinje u KO Brnjica, kod potesa „Selo“, na tromeđi puta Golubac – Donji Milanovac, kat. parc. br. 175/1 i 177/5. Granica ide južno prateći zapadnu stranu kat. parc. br. 175/1, zatim savija ka istoku i ide južnom stranom kat. parc. br. 174/1. Ponovo izlazi na kat. parc. br. 175/1 i prati njenu južnu stranu u pravcu istoka, a zatim nastavlja južnom stranom kat. parc. br. 224/1. Međom kat. parc. br. 241/1 i 224/3 izlazi na put kat. parc. br. 1946. Nastavlja putem kat. parc. br. 1946 sve do tromeđe puta, kat. parc. br. 1426 i KO Dobra. Granica savija u pravcu jugoistoka, prati granicu sa KO Dobra, obuhvatajući i kat. parc. br. 1476 (KO Brnjica). Ide granicom katastarske opštine do severne strane kat. parc. br. 1528 i trigonometra 202, ulazi u KO Dobra i seče kat. parc. br. 1661/1 granicom odeljenja 42 (istočnom stranom) GJ „Čezava“, izlazi na put kat. parc. br. 4643, a zatim nastavlja severno, prateći među kat. parc. br. 1661/1. Granica menja pravac u istočni i nastavlja južnom stranom kat. parc. br. 1651/1 i dolazi do puta Golubac – Donji Milanovac. Granica i dalje nastavlja da prati kat. parc. br. 1651/1 ali sada sa severne strane i prolazi međom kat. parc. br. 1651/8, 1651/7, 1651/6, 1651/5, 1651/4, 1651/3 i 1651/2, gde nastavlja putem Golubac-Donji Milanovac u pravcu zapada, izlazi iz KO Dobra i ulazi u KO Brnjica, dalje nastavlja putem do mesta zvanog „Velika Orlova“ gde se odvaja od puta i ide zapadnom stranom kat. parc. br. 308/1. Granica seče potok Velika Orlova kat. parc. br. 996 pod pravim uglom i izlazi na među kat. parc. br. 307/8 i 309/1, a zatim se u pravcu severa proteže kat. parc. br. 309/1, pravi zaokret i ide međom kat. parc. br. 301/1 sa južne strane. Preko lokaliteta „Velika Orlova“ granica ide severnom stranom kat. parc. br. 241/1 i 224/1 sve do početne tačke opisa.

2.4. Lokalitet „Crni vrh“, površine 166,54 ha

Lokalitet obuhvata deo katastarske parcele br. 4717 na KO Golubac.

Na prostoru ovog lokaliteta nalaze se odeljenja 72a, 72b, 72c, 72d, deo 72e, 73, 74 i 75 GJ „Čezava“.

Granica ovog lokaliteta ide spoljnom granicom odeljenja 72, 73, 74 i 75 GJ „Čezava“.

2.5. Lokalitet „Tatarski vis-Šomrda-Tilva Toma“, površine 6.070,67 ha

Na prostoru ovog lokaliteta nalaze se odeljenja: 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 55 i 56 GJ „Desna reka“; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51(a, b), 52a, 53a, 54a, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93 i 94 GJ „Leva reka“; 1, 2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 i 49 GJ „Kožica“; 82, 83 i 84 GJ „Boljetinka“ i 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133 i 134 GJ „Boljetinska reka“.

Granica lokaliteta počinje od ukrštanja spoljne granice Nacionalnog parka Đerdap i odeljenja 45 GJ „Desna reka“, nastavlja spoljnom granicom odeljenja 45, 48, 52, 51, 53, 56, 10, 11 i 5 GJ „Desna reka“; odeljenja 93, 94, 91 i 90 GJ „Leva reka“; odeljenja 13, 16, 23, 22, 50, 46, 43, 42 i 3 GJ „Kožica“, odeljenja 82 GJ „Boljetinka“; odeljenja 43 GJ „Leva reka“; odeljenja 127, 130, 133, 134, 112, 111, 110, 6, 65, 58, 57, 56, 60 i 75 GJ „Boljetinska reka“ do ukrštanja sa spoljnom granicom Nacionalnog parka Đerdap i dalje do početne tačke.

2.6. Lokalitet „Bosman“, površine 1.056,94 ha

Na prostoru ovog lokaliteta nalaze se odeljenje 6, 7, 13, deo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, deo 28, deo 29, deo 30 i deo 31 GJ „Kožica“.

Početak opisa granice je tromeđa potoka Kožica kat. parc. br. 4693/1, 2787 i 2772/1 u KO Dobra, na potesu „Kožica“. Granica se kreće južno, potokom kat. parc. br. 4693/1, zatim prelazi na put kat. parc. br. 4656, potom na kat. parc. br. 4665, gde izlazi na zapadnu stranu kat. parc. br. 3220 i nastavlja u pravcu juga zapadnim stranama kat. parc. br. 3268 i 3299. Granica ide putem kat. parc. br. 4666, potom sledi zapadnu stranu kat. parc. br. 4349, 4344, 4359/1 i 4359/2. Granica seče put i zapadnom stranom kat. parc. br. 3880 ide do najjužnije tačke kat. parc. br. 4334 odakle seče kat. parc. br. 3880 i izlazi na međnu tačku kat. parc. br. 4375 na njenoj severnoj strani. Granica ide istočno, prati međnu liniju kat. parc. br. 3880, a zatim savija južno preko potesa „Mali Sečinski“, do najjužnije tačke kat. parc. br. 4379 odakle nastavlja zapadnom granicom odeljenja 29b, 29a, 30b, 30a, 31a, 31b, 31c, 7 i 6 GJ Kožica i seče kat. parc. br. 3880, zatim seče reku Pesaču, ulazi u KO Boljetin i izlazi na put kat. parc. br. 1103 u KO Boljetin na potesu „Pesača“. Granica u pravcu severa ide putem, prelazi most i nastavlja rekom Pesačom, koja je i granica KO Boljetin i KO Dobra. Granica dolazi do kat. parc. br. 2941/1 u KO Dobra i prati njenu zapadnu stranu preko potesa „Hladna voda“, međom kat. parc. br. 4480 i 4478 i 4480 i 4479, gde se ponovo vraća na zapadnu stranu kat. parc. br. 2941/1 sve do puta Golubac-Donji Milanovac i isključujući kat. parc. br. 4432 i 3030 (u režimu zaštite prvog stepena). Putem Golubac-Donji Milanovac, granica ide u pravcu zapada i odvaja se od puta obilazeći kat. parc. br. 2771 (van režima zaštite drugog stepena) i međom kat. parc. br. 2788 i 2772/1 sve do početne tačke opisa na potesu „Kožica“.

2.7. Lokalitet „Pesača“, površine 194,39 ha

Na prostoru ovog lokaliteta nalaze se odeljenja deo 67, deo 68 i deo 80 GJ „Boljetinka“.

Opis granice dela oko Pesače počinje u KO Boljetin, na granici režima zaštite prvog stepena, na tromeđi kat. parc. br. 20/1, 48 i 66. Granica prati granicu režima prvog stepena i ide južnom, a zatim istočnom stranom kat. parc. br. 48, zatim međom kat. parc. br. 42 i 49, preseca put kat. parc. br. 3391/6 i prati ga u pravcu jugoistoka do međe kat. parc. br. 164/1 i 156. Granica se odvaja od puta i ide međom kat. parc. br. 164/1 i prolazi pored kat. parc. br. 156, 149/1, 149/2, 160, 159, 148, 147 i 145, zatim obuhvata kat. parc. br. 164/3 i 164/2, nastavlja dalje pored kat. parc. br. 164/4, 138, 139, 140, 133, 164/5, 125/1, 164/6, 164/7, 164/8, 125/1 i 126 južnom stranom kat. parc. br. 125/1, dolazi do puta kat. parc. br. 1103. Prati put u pravcu severozapada sve do lokaliteta „Pesača“ gde se odvaja od puta i prati granicu režima zaštite prvog stepena, odnosno ide južnom stranom granice odeljenja 79 GJ „Kožica“ i seče kat. parc. br. 20/1. Granica dalje nastavlja međom kat. parc. br. 20/1 i 75, 20/1 i 79/1, 62 i 79/1, 20/1 i 79/1, 20/1 i 66 i dolazi do početne tačke opisa.

Početna tačka opisa granice dela oko Lepenskog vira se nalazi u KO Boljetin, na potesu „Štrbin“ na tromeđi kat. parc. br. 164/1 i 164/9 i puta Donji Milanovac – Dobra, kat. parc. br. 1103. Granica se proteže u pravcu juga, prateći put Donji Milanovac-Dobra kat. parc. br. 1103, sve do mesta zvanog „Košo brdo“ gde se istočnom stranom kat. parc. br. 1080 odvaja od puta, seče put kat. parc. br. 3391/1 i izlazi na granicu režima zaštite prvog stepena koju nadalje prati. Granica ide zapadnom, a zatim severnom stranom kat. parc. br. 1101 i putem 3402/1, a zatim međom kat. parc. br. 1101/1 i prelazi na među kat. parc. br. 1099 koju prati do lokaliteta „Lepena“, odnosno obale reke Dunav. Granica prati obalu reke Dunav u pravcu severa, do granice režima zaštite prvog stepena, odnosno, najsevernije tačke kat. parc. br. 966, zatim pravi oštar zaokret i ide međom kat. parc. br. 212/1 i pored kat. parc. br. 966, 3402/3, 991/3, 982/1 i 987 i dolazi do puta kat. parc. br. 212/20, obilazi oko ulaza u tunel, a zatim nastavlja međom kat. parc. br. 212/1 do potesa „Štrbin“ i puta kat. parc. br. 200 i seče ga. Granica zatim nastavlja u pravcu zapada, prateći južnu stranu kat. parc. br. 164/1 sve do početne tačke opisa.

2.8. Lokalitet „Greben“, površine 192,93 ha

Na prostoru ovog lokaliteta nalaze se odeljenje deo 43 GJ „Boljetinka“ i 68 GJ „Porečke šume“.

Opis granice počinje u KO Boljetin, na tromeđi kat. parc. br. 1260, 1250 i puta kat. parc. br. 1328. Granica prati put sa severne strane i ide u pravcu jugoistoka preko potesa „Boljetinsko brdo“ do raskrsnice sa putem kat. parc. br. 3403/1, prelazi na njega, a zatim na put kat. parc. br. 2396. Putem kat. parc. br. 2396 ide u pravcu juga i odvaja se međom kat. parc. br. 2405/3 i 2405/2 i izlazi na severnu stranu puta kat. parc. br. 3413, prati ga u pravcu jugoistoka, a zatim prelazi na put kat. parc. br. 2695. Prati put kat. parc. br. 2695 do Deminog potoka, preseca ga i nastavlja zapadnom stranom kat. parc. br. 2861 do granice sa KO Donji Milanovac. Granica dalje ide granicom KO Boljetin i KO Milanovac u pravcu jugozapada do puta Donji Milanovac – Dobra. Putem granica ide kroz KO Donji Milanovac, odvaja se od njega na najzapadnijoj tački kat. parc. br. 530/1, pravi oštar zaokret i ide međama kat. parc. br. 530/1 i 530/17, 530/1 i 530/20, 530/20 i 530/22, 530/22 i 530/12, 530/22 i 530/6, 530/1 i 530/6, 530/15 i 530/6, zatim preseca put 3055/2 i prati istočnu stranu kat. parc. br. 551/1, 528 i 529 i opet dolazi na granicu KO Boljetin i KO Donji Milanovac. Prati granicu katastarskih opština u pravcu severoistoka, a zatim ide kat. parc. br. 480/1 preko potesa „Boljetinski greben“ do granice KO Boljetin i KO Donji Milanovac. Granica ponovo prolazi kroz KO Boljetin prateći kat. parc. br. 1132/1 sa njene jugozapadne strane, preko potesa „Greben“, zatim „Boljetinsko brdo“ sve do petlje na putu Golubac – Donji Milanovac. Granica obilazi oko petlje prateći među kat. parc. br. 1132/1, zatim preseca put Golubac – Donji Milanovac na početku mosta (sa južne strane), a zatim prati kat. parc. br. 1132/4 sa zapadne strane. Granica dalje preseca kat. parc. br. 1104/2 u pravcu zapada, zatim prelazi preko Boljetinske reke mostom i pravi zaokret ka jugu i nastavlja Boljetinskom rekom sa zapadne strane. Granica ponovo seče Boljetinsku reku pod pravim uglom izlazeći na tromeđu kat. parc. br. 3404/2, puta kat. parc. br. 1291/1 i Boljetinske reke. Granica se dalje kreće putem kat. parc. br. 1291/1, a zatim prelazi na put kat. parc. br. 1288. Putem kat. parc. br. 1288 granica dolazi do puta Dobra – Donji Milanovac, preseca ga u pravcu međe kat. parc. br. 1269/2 i 1265/2, ide tom međom i dolazi do puta Golubac-Donji Milanovac, seče ga u pravcu međe kat. parc. br. 1269/1 i 1265/1. Granica ide u pravcu severoistoka jugoistočnim stranama kat. parc. br. 1262 i 1261, preseca put kat. parc. br. 1328, te dolazi na početnu tačku opisa.

2.9. Lokalitet „Štrpsko korito“, površine 4.831,93 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Kladovo.

Na prostoru ovog lokaliteta nalaze se odeljenja 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 14GJ „Pecka bara“; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 GJ „Štrbačko korito“ i deo 87, 88, 90, 91, 92, 93 i 94 GJ „Đerdap“.

Početna tačka opisa granice nalazi se na spoljnoj granici Nacionalnog parka Đerdap, na raskrsnici puteva kat. parc. br. 5645 i 5658 i kat. parc. br. 2532 u KO Golubinje, prati spoljnu granicu Nacionalnog parka Đerdap kroz KO Golubinje, zatim nastavlja kroz KO Petrovo selo do mesta zvanog „Štrbac“. Granica se odvaja od spoljne granice Nacionalnog parka Đerdap i prati među kat. parc. br. 978/1 i prolazi pored kat. parc. br. 3163, 3164, 3165, 988 i 3166. U pravcu severa granica seče kat. parc. br. 978/1 istočnom stranom granice odeljenja 11 GJ „Štrbačko korito“, zatim prati zapadne strane kat. parc. br. 3112/7, 3112/8 i 3112/4. Granica nastavlja u pravcu istoka, a zatim jugoistoka prateći među kat. parc. br. 978/1 i prolazi pored kat. parc. br. 3112/4, 3112/5, 3108, 3000, 3001, 2991, 2974/3, 2974/2 i 2974/1, oštro savija ka zapadu i dalje pored kat. parc. br. 2932, 2933/1, 2933/2, 2935/1 i 2936, obilazi oko kat. parc. br. 987/2, 2964, 2966, 2965, 2964, 978/2, 2937, 2938, 2939, 2940, 2948, 2954, 2952, 2953, 2952, 2951, 2950, 2951, 2949, 2946, 2945, 2944, 2943, 2939, 2938, 2936, 2927, 2923, 1040, 1039 i 1038, obuhvata kat. parc. br. 992 (međom sa kat. parc. br. 1037), 1036, 1033 i 1020. Granica dalje nastavlja u pravcu severozapada severnom stranom odeljenja 90 GJ „Štrbačko korito“ i seče kat. parc. br. 978/1, izlazi na južnu stranu kat. parc. br. 1018 i prati njenu južnu stranu, zatim seče put kat. parc. br. 3406 i u pravcu severa prati zapadnu stranu kat. parc. br. 973. Nastavlja južnom stranom kat. parc. br. 963/8 do njene najzapadnije tačke odakle ide severnom stranom granice odeljenja 88 GJ „Štrbačko korito“ i seče kat. parc. br. 963/1, 963/3, 963/6 i 963/5. Granica prati sa južne, a zatim zapadne strane kat. parc. br. 965/1, 965/3 i 965/2, a zatim nastavlja granicom odeljenja 87 GJ „Štrbačko korito“ i seče kat. parc. br. 963. Granica dalje nastavlja kroz KO Tekiju i dalje prateći granice odeljenja 87 GJ „Štrbačko korito“ i seče kat. parc. br. 1422/1 i izlazi na njenu severnu stranu. Dalje u pravcu zapada prati severnu stranu kat. parc. br. 1422/1, obuhvata kat. parc. br. 1422/13, nastavlja severnom stranom kat. parc. br. 2702/1 i obuhvata kat. parc. br. 2578 u celosti. Na tromeđi kat. parc. br. 2595, 2594 i 2702/1 granica se lomi u pravcu juga granicama odeljenja 30, 3, 6, 16 i 17 GJ „Štrbačko korito“, prateći granicu režima zaštite prvog stepena, seče kat. parc. br. 2702/1 do granice sa KO Golubinje. Granica nastavlja prateći granicu KO Golubinje i KO Petrovo selo, odvaja se severnom stranom granice odeljenja 29, 30, 31 i 32 GJ „Štrbačko korito“ i seče kat. parc. br. 3/1 do poligonske tačke 1649 i međe kat. parc. br. 78, gde menja pravac u zapadni i prateći severnu stranu kat. parc. br. 78, 63 i 59, preseca put 5629, i ide južnom stranom kat. parc. br. 2/1, seče je po granici odeljenja 69 GJ „Štrbačko korito“ i severnom stranom kat. parc. br. 19/1 dolazi do puta i prati ga u pravcu juga. Odvaja se od puta severnom stranom kat. parc. br. 256 a zatim istočnom stranom kat. parc. br. 258, 257, 259/2, 259/1 i 259/3 gde ponovo izlazi na put i prati ga u pravcu juga. Granice se odvaja od puta međom kat. parc. br. 275/1 i 280, pravi zaokret i ide istočnom stranom kat. parc. br. 275/1, 275/2 i 272/1, zatim prati put kat. parc. br. 267, 312/1 i 5629. Od puta kat. parc. br. 5629 se granica odvaja međom kat. parc. br. 219 i 220, 219 i 368 i izlazi na put kat. parc. br. 397, prati ga u pravcu juga, zatim prelazi na put kat. parc. br. 5637, zatim na put kat. parc. br. 5638, na put kat. parc. br. 707 do potesa „Lamuri“. Granica ide u pravcu juga i kreće se zapadnom stranom kat. parc. br. 698, 713, 726, 706, 705 i 698. Kod potesa „Čisti rt“ granica prati južnu, a zatim zapadnu stranu kat. parc. br. 734/2 i izlazi na put kat. parc. br. 736, a zatim prelazi na put kat. parc. br. 5638 i prati ga u pravcu juga. Granica dalje nastavlja putem kat. parc. br. 5645 i prati ga u pravcu juga sve do početne tačke opisa.

2.10. Lokalitet „Velika Peštera“, površine 1,18 ha

Nalazi se na teritoriji opštine Kladovo.

Lokalitet obuhvata delove kat. parc. br. 2736 i 2224 na KO Tekija i deo kat. parc. br. 54 na KO Petrovo selo.

III. NACIONALNI PARK „TARA“

III.1. OPIS GRANICA NACIONALNOG PARKA TARA

 1. Područje Nacionalnog parka Tara prostire se na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Površina Nacionalnog parka Tara iznosi 24.991,82 ha.

 1. Opis granice počinje od ušća Brusničkog potoka u reku Drinu i ide u pravcu toka i maticom toka reke Drine, uz državnu granicu Republike Srbije, istom dolazeći do krune brane HE Bajina Bašta – Perućac. Sa krune brane granica izlazi na put Perućac-Rastište i dalje ide putem u pravcu Perućca do raskrsnice za Mitrovac, a dalje putem za Mitrovac i dolazi do granice kat. parc. br. 1450/1 i 1453 i dalje ide istočnom stranom kat. parc. br. 1450/1, 1451/1, 1451/3 i izlazi na put Perućac-Mitrovac i istim ide u pravcu Perućca, dolazeći do kat. parc. br. 1484/1 KO Rastište. Od ovog mesta, granica ide u pravcu jugoistoka južnom stranom kat. parc. br. 1490/1, 1490/2 i 1491 dolazeći do KO Perućac, odakle skreće u pravcu severa i to granicom KO Rastište, dolazeći do kat. parc. br. 1656 KO Perućac, obuhvatajući korito reke Vrelo i to kat. parc. br. 4451/1 KO Rastište i 1056 KO Perućac, u istom pravcu granicom između kat. parc. br. 31 i 873, a potom skreće u pravcu istoka granicom između kat. parc. br. 34, 24, 23, 35, 60, 61, 63, 65, 67 i 873. Granica zatim ide prema jugu granicom kat. parc. br. br. 88, 97 i 873 dolazeći do poligone tačke 369 KO Perućac gde skreće ka istoku granicom kat. parc. br. 97 i 873 preko poligone tačke 370 i 371 KO Perućac, a potom skreće ka severoistoku granicom kat. parc. br. 97 i 93 dolazeći do četvoromeđe između kat. parc. br. 93, 92, 98 i 873, odakle skreće prema istoku granicom kat. parc. br. 98 dolazeći do poligone tačke 362 KO Perućac, odakle skreće ka jugu, a zatim istoku granicom kat. parc. br. 104 i 873 dolazeći do seoskog puta koji se vodi pod brojem 1047, odakle skreće ka jugu istim putem do kat. parc. br. 869 gde preseca put i kat. parc. br. 1047 u pravcu jugoistoka prateći spoljnu granicu kat. parc. br. 869 sve do do puta br. 110, koji preseca i odatle pravcem severoistok kreće do kat. parc. br. 774, onda ide granicom između kat. parc. br. 774, 772, 771, 770, 760, 759, 752/3, 752/2, 751/1, 757, 744/1, 742 i 743 sa južne strane i kat. parc. br. 653 sa druge strane dolazeći na seoski put koji nosi broj 741, ide prema istoku u dužini od 30 m, a onda skreće na jug međom između kat. parc. br. 698 i 653, zatim skreće na severozapad i ide međom kat. parc. br. 695 i 652/1. Zatim produžava međom između kat. parc. br. 652/1 i 4049, onda pravi lom u pravcu jugoistok i ide međom između kat. parc. br. 693, 692, 659/2, 694, 650, 655 i 654 sa jedne strane i kat. parc. br. 652/1, 659/1 i 654 sa druge strane. Produžava prema istoku i ide međom između kat. parc. br. 654, 625, 626 i 627/1 sa jedne strane i kat. parc. br. 650 sa druge strane. Tu skreće pravcem jugozapad-severoistok međom između kat. parc. br. 627/1 i 627/2, 623 i 628 i 622 zatim ka severoistoku međom kat. parc. br. 658 i 622, 621 i 650/1. Skreće na istok međom između kat. parc. br. 634/1 i 634/2 sa jedne strane i 650/1 sa druge strane. Tu skreće na jug međom između kat. parc. br. 643 i 650/1. Ide prema istoku međom između istih katastarskih parcela tu skreće na jug, zatim istok, pa na sever između kat. parc. br. 644/2, 644/1, 646 i 647 sa jedne strane i kat. parc. br. 650/1 sa druge strane. Tu izlazi na seoski put broj 604 i produžava na istok seoskim putem sve do kraja KO Perućac. Nastavlja istim pravcem, putem koji se nastavlja na dosadašnji put, a ide kroz KO Beserovinu i ima kat. parc. br. 1588. Tim putem ide sve do drugog seoskog puta koji skreće na jug pa onda severozapad-jugoistok, a nosi broj 1589. On dolazi na drugi seoski put broj 1584, a sve u pravcu istoka. Tim putem ide sve do kat. parc. br. 579 gde preseca put i prati među kat. parc. br. 579 i 578 sa jedne strane i 571, 572 i 577 sa druge strane do granice sa KO Zaugline. Od tog mesta prati put granicom kat. parc. br. 1224 KO Zaugline, a zatim ide međom između KO Beserovine i kat. parc. br. 795 i 935 KO Zaugline. Tu se lomi i skreće na istok međom između kat. parc. br. 935, 934, 933, 932, 931, 930 i 929/2 sa severne strane i kat. parc. br. 936, 927/3, 927/1, 927/2, 927/5, 927/6 i 927/7 sa južne strane. Zatim se lomi ide pravcem severoistok, izlazi međom između kat. parc. br. 929/2 i 928 i izlazi na seoski put koji nosi katastarski broj 945. Dalje nastavlja seoskim putem koji se lomi pravcem severozapad-jugoistok, potom se lomi prema zapadu, zatim južno do kraja puta broj 945. Zatim u istom pravcu preseca seoski put 1209 i produžava međom između kat. parc. br. 984, 983, 988, 982, 980, 979 i 1097/2 sa jedne strane i kat. parc. br. 974/9, 974/8, 974/7, 974/6, 974/2, 974/3, 976, 978, 1128, 1121 i 1116 sa druge strane, a sve u KO Zaugline. Dalje se lomi i ide pravcem jugozapad-severoistok međom između KO Zaugline i KO Rača. Odatle skreće na istok i ide međom između KO Zaugline, odnosno kat. parc. br. 1098/3 i KO Rača sve do poligone tačke 136 KO Rača. Dalje skreće u pravcu juga i ide međom između kat. parc. br. 1496 i 1495 sa jedne strane i kat. parc. br. 1497 sa druge strane, a sve KO Rača, do izlaska na seoski put broj 1991. Zatim ide navedenim seoskim putem prema istoku sve do kat. parc. br. 1550 sa jedne strane i kat. parc. br. 1552 sa druge presecajući put i nastavlja preka istoku prateći među kat. parc. br. 1552 sa jedne i kat. parc. br. 1492, 1491, 1474, 1473 i 1472 ponovo do istog puta presecajući ga i spuštajući se na drugi seoski put koji nosi katastarski broj 1986, sve do kat. parc. br. 1588 odakle preseca put i prati među kat. parc. br. 1588 sa jedne i 1589 sa druge strane, a zatim se ponovo vraća na put i nastavlja dalje prema istoku do drugog puta katastarski broj 1592. Ide navedenim putem do tromeđe između kat. parc. br. 1591, 1593 i 1594, skreće u pravcu istoka međom između kat. parc. br. 1591 i 1593, preseca put broj 1986 i dalje ide pravcem juga, zatim se lomi na istok pa opet se lomi na jug sve do izlaska na seoski put broj 1993 – a sve međom između kat. parc. br. 1661, 1662, 1698/1, 1698/2, 1698/3, 1699/1 i 1699/2 sa jedne strane i kat. parc. br. 1544/1 sa druge strane. Zatim ide dalje seoskim putem prema jugu (kat. parc. br. 1993) i ide do kat. parc. br. 1713. Dalje ide na istok prateći reku Raču i među kat. parc. br. 2000 sa jedne strane i kat. parc. br. 1713, 1711 i 1710 do mosta odakle kreće u pravcu severoistok i dalje prateći reku Raču sa jedne i kat. parc. br. 1706/2, 1706/1, 1705/1, 1705/2, 1691, 1690/1, 1682, 1681, 1637, 1636/2, 1636/1 i 1624 do kat. parc. br. 1094 KO Rača odakle kreće ka zapadu međom kat. parc. br. 1094, 1623/2, 1623/3 i 1623/4 sa jedne i 1624, 1627/2, 1627/1 i 1627/3 sa druge strane sve do puta i kat. parc. br. 1993 koji preseca i dalje nastavlja u pravcu severozapada međom kat. parc. br. 1622/1 i 1622/2 sa jedne i 1621/2 sa druge strane do drugog puta kat. parc. br. 1986 koji preseca prateći ga na zapad do međe kat. parc. br. 1426/20 i 1619/1 odakle nastavlja u pravcu severozapada međom kat. parc. br. 1426/20, 1426/19 i 1426/16 sa jedne i kat. parc. br. 1618, 1619/1, 1575, 1459, 1458 i 1457 sa druge strane do kat. parc. br. 1433. Odavde granica prati među kat. parc. br. 1433, 1426/13 i 1432 sa jedne strane kat. parc. br. 1426/16, 1426/14 i 1426/12 u pravcu severoistoka sve do puta i kat. parc. br. 1991/2 nastavljajući u smeru severoistoka sve do kat. parc. br. 1428 odakle naglo skreće ka jugu prateći novi put i kat. parc. br. 1989 sve do međe kat. parc. br. 1426/6 i 1427 gde se odvaja od puta i prati među kat. parc. br. 1427 i kat. parc. br. 1426/6, 1426/5 i 1426/7. Seče seoski put broj 1990 i u istom pravcu međom između kat. parc. br. 1421 i 1423/21. Ide u pravcu severa međom između kat. parc. br. 1420 i 1421 sa jedne strane, a sa druge strane kat. parc. br. 1422/2 i 1423/3, zatim jugo-istočno međom između kat. parc. br. 1419 i 1401 sa jedne strane, a sa druge strane kat. parc. br. 1422/3, 1422/4, 1422/1 i 1423/24. Odatle ide pravcem severoistok međom između kat. parc. br. 1401, 1402, 1395 i 1396 sa jedne i 1097/1 sa druge strane. Skreće u pravcu istoka međom između kat. parc. br. 1097/1 sa jedne strane i 1098 i 1099 sa druge strane. Tu izlazi na seoski put broj 1985 i seče ga nastavljajući ka severu međom kat. parc. br. 1091, 1090/5, 1090/4, 1090/3, 1090/1, 1067/1, 1065/3, 1065/2 i 1065/1 sa jedne strane i kat. parc. br. 987/2 sa druge strane sve do seoskog puta kat. parc. br. 1984 koju seče i dalje nastavlja prvo na severa zatim na istok granicom puta i kat. parc. br. 987/2 sve do kat. parc. br. 988, zatim međom između nje i kat. parc. br. 987/2 i 989. Granica se dalje nastavlja u pravcu severa i to sa jedne strane je kat. parc. br. 987/3, a sa druge strane 989, 990, 980, 979, 981, 982 i 972, zatim ide međom između kat. parc. br. 972 i kat. parc. br. 983 i kat. parc. br. 983 i 971 gde dolazi do reke Rače i KO Mala Reka. Granica se dalje nastavlja niz reku Raču sve do kraja jaza, zatim jazom do puta katastarski broj 383, 380 izlazi na put 1976 i produžava pravcem juga do kat. parc. br. 373/4, 373/5 i 373/1 i kat. parc. br. 420/1 ide međom između pomenutih katastarskih parcela pravcem jugo-istok gde izlazi na seoski put broj 1980 i preseca ga na tromeđi kat. parc. br. 373/1, 420/1 i 1980. Granica dalje ide pravcem juga obuhvatajući kat. parc. br. 440 i 439 sa jedne strane i međom sa kat. parc. br. 441 sve do tromeđe kat. parc. br. 441, 439 i 447/1 gde opet preseca seoski put 1980 i nastavlja na jug granicom puta sve do granice sa drugim seoskim putem i kat. parc. br. 1981 odakle nastavlja njime dalje ka jugu sve do kat. parc. br. 628. Odatle granica naglo skreće ka zapadu međom kat. parc. br. 420/1 sa jedne strane i kat. parc. br. 628, 627, 425 i 424 do kat. parc. br. 422 odakle ponovo kreće prema jugu međom kat par. 422 i 420 sa jedne i kat. parc. br. 424, 423, 1227, 1228 i 1262 sa druge strane gde izlazi na seoski put broj 1983. Prelazi preko puta i dalje nastavlja granicom između kat. parc. br. 418 i 1269 sa jedne i kat. parc. br. 1266 sa druge strane sve do seoskog puta broj 1983. Nastavlja putem pravac istoka sve do međe između kat. parc. br. 418 i 1270 čijom međom izlazi na seoski put broj 1982 gde menja pravac kretanja prema jugu putem broj 1982 sve do raskrsnice groblja, odakle nastavlja putem broj 2006 i dalje u pravcu juga sve do kraja pomenutog puta koji se završava na granici između kat. parc. br. 418, kuda se nastavlja granica i kat. parc. br. 1272, 1273 i 1274. Dalje ide prema jugu granicom kat. parc. br. 1274 i 1451 gde izlazi na put broj 1980 kod trigonometra 255 KO Mala Reka. Nastavlja prema jugu putem broj 1993 i dalje pravcem jugo-istok međom između kat. parc. br. 1542 sa desne strane, a sa leve kat. parc. br. 1569, 1571, 1574, 1575 i 1576 gde izlazi na seoski put broj 1980 i nastavlja putem u pravcu juga, do puta 2010 prelazi preko njega i nastavlja dalje prema istoku putem 1607 sve do puta 1605, a zatim njim južno do ulaska u KO Solotušu. Granica dalje kreće ka severu spoljnom granicom kat. parc. br. 3957/2 i ujedno granicom KO Solotuša i KO Mala reka a zatim putem broj 4918/1 do puta Bajina Bašta-Kremna i tromeđe kat. parc. br. 4918/1, 4918/2 i 4930 odakle prati granicu kat. parc. br. puta 4930 i 3957/2 prema severoistoku državnim putem sve do serpentine u kat. parc. br. 3957/1 koju seče spoljna granica Nacionalnog parka Tara sa sredine serpentine prema kat. parc. br. 1519/4 u dužini oko 30 m. Granica tu menja pravac i nastavlja dalje međom između kat. parc. br. 1519/4 i 1519/1 i kat. parc. br. 3957/1. Ponovo menja pravac krećući se dalje prema jugo-istoku granicom katastarskih parcela i to sa leve strane kat. parc. br. 1519/2, 3935, 3936, 3939/2, 3940, 3948, 3947/3, 3947/2, 3947/1, 3944, 3904, 3903, 3902/1, 3902/2, 3901, 4005, 4009, 4010, 4021, 3836, 3837, 3835, 3834, 3820, 3819, 3783, 3779/5, 3779/4, 3779/3, 3779/2, 3779/1, 3778, 3767 i 3761, a sa desne strane kat. parc. br. 3950/4, 3950/3, 3950/2, 3950/1, 3949, 3971, 3972, 3973, 3976, 3977, 3979/1, 3979/2, 3984/3, 3984/4, 3985/2, 3988, 3989/1, 3989/4, 4002, 4004, 4042, 4041, 4039, 4038, 4037, 4022, 4023, 4024, 3782, 3781, 3780, 4373/1, 4373/3, 4373/4, 4373/5, 4376/2, 4387/2, 4387/1 i 4429/1 gde granica dolazi do seoskog puta broj 3760, prelazi put i zatim dodiruje početak izvorišta reke Solotuše. Nastavlja pravcem istoka međom između kat. parc. br. 4430 i kat. parc. br. 4909, 4448/1, 4448/2, 4449, 4446, 4445/1 i 4444 sa druge strane gde izlazi na seoski put broj 4443. Istim putem ide do raskrsnice sa putem broj 4442, a zatim njime do međe između kat. parc. br. 4430 sa jedne strane i kat. parc. br. 4437, 4431 i 4573 sa druge strane i to pravcem zapad gde dolazi do „Kule“ na gradu. Tu menja pravac prema jugu, takođe međom između kat. parc. br. 4430 i kat. parc. br. 4573 gde ponovo menja pravac krećući se prema zapadu međom kat. parc. br. 4430 sa jedne strane, a sa druge kat. parc. br. 4576, 4582 i 4583. Zatim ponovo menja pravac krećući se prema jugu i to sa desne strane kat. parc. br. 4140/1, 4140/47 i 4140/31 a sa leve kat. parc. br. 4140/29 i 4630, zatim sa desne strane kat. parc. br. 4631, a sa leve strane kat. parc. br. 4643 i 4640. Dalje ide međom između, sa desne strane, kat. parc. br. 4140/88, a sa leve strane kat. parc. br. 4640, 4639 i 4636 gde spoljna granica Nacionalnog parka Tara dolazi do KO Bioska opštine Užice. Dalje granica nastavlja granicom između KO Solotuša i KO Bioska do tromeđe KO Bioska, Solotuša i Kremna tj. granice opštine Bajina Bašta i opštine Užice, nastavljajući tom granicom odnosno putem Ponikve – Kaluđerske Bare na zapad do raskrsnice sa putem Bajina Bašta – Kremna, zatim istim putem na jugozapad do raskrsnice puta Bajina Bašta – Kremna – Mitrovac. Dalje granica nastavlja putem na zapad do raskrsnice puta za hotel „Taru“ i puta za Dobro Polje. Odavde se granica poklapa sa opštinskom granicom Bajina Bašta i Užice do puta broj 1144, odnosno do međe KO Beserovina, KO Kremna i KO Konjska reka, a potom dalje nastavlja na jug granicom KO Konjska reka kat. parc. br. 870/2, 871, 872/1, 875/2, 875/1, 879/2, 879/1, 862 i 861i dalje granica prati granicu KO Kremna i KO Konjska Reka, u pravcu jugozapada, a zatim nastavlja granicom KO Mokra Gora i KO Konjska Reka do tromeđe KO Zaovine, KO Konjska Reka i KO Mokra Gora. Granica nastavlja dalje i prati granicu političkih opština Bajina Bašta i Užice, odnosno, granicu između KO Zaovine i KO Mokra Gora sve do državne granice sa BiH. Odatle granica nastavlja u pravcu severozapada, prateći državnu granicu sve do početne tačke opisa. Od granične belege broj 44 granica Nacionalnog parka ide u pravcu severa i to granicom KO Zaovine i KO Vlaović (opština Višegrad), dolazeći do tromeđe KO Zaovine, KO Rastište i KO Vlaović. Od ove tromeđe granica ide dalje u pravcu severo-zapada, granicom KO Rastište i KO Žljeb (opština Višegrad), dolazi do tromeđe KO Rastište, KO Jagoštica i KO Višegrad. Od napred navedene tromeđe granica Nacionalnog parka produžava u istom pravcu i to granicom KO Jagoštica i KO Žljeb, dolazeći do tromeđe KO Jagoštice, KO Žljeb i Brusničkog potoka. Od ovog mesta granica nastavlja u istom pravcu Brusničkim potokom sve do ušća Brusničkog potoka, sve do početne tačke opisa granice.

III.2. GRANICE POVRŠINA SA REŽIMOM ZAŠTITE I I II STEPENA

 1. Površine sa režimom zaštite I stepena

Ukupna površina sa režimom zaštite I stepena iznosi oko 3323,92 ha, odnosno 13,35% od ukupne površine Nacionalnog parka.

1.1. Lokalitet „Kanjon Brusnice“, površine 407,87 ha

Po šumskoj podeli ovaj rezervat se nalazi u GJ „Zvezda“ na prostoru odeljenja: 26, 27 i 28 kao i GJ „Crni Vrh“ u odeljenju 74/d.

Lokalitet obuhvata kat. parc. br. 2335 i delove kat. parc. br. 1031, 2457 i 2339 KO Jagoštica.

Opis granice počinje od poligonalne tačke 703 i prati državnu granicu prema severozapadu, tj. ide obalom reke Brusničkog potoka sve do ušća sa Drinom odakle obalom i tokom reke Drine nastavlja prema severoistoku sve do granice kat. parc. br. 103 i 5, zatim skreće ka jugoistoku do međe sa kat. parc. br. 1106 odakle kreće na jugu prateći spoljnu granicu kat. parc. br. 1031, 2335 pa opet 1031 do Galinske reke koju preseca u poligonalnoj tački 319 i zatim kreće na jug prateći obalu reke i kat. parc. br. 2457 do poligonalne tačke 1045 odakle seče kat. parc. br. 2339 do državne granice i poligonalne tačke 703 koja je ujedno i početna tačka opisa granice ovog lokaliteta.

1.2. Lokalitet „Zvezda“, površine 2.025,72 ha

Po šumskoj podeli rezervat se nalazi u GJ Zvezda i pokriva sledeća odeljenja: 4/a, 5/a, 6/a, 7/a, 8/a, 9/a, 10/a, 11/a, 12/a, 12/1, 13/a, 13/1, 14/a, 14/1, 15/a, 16/a, 17/a, 18/a, 19/a, 20/a i 25/a.

Po katastarskoj podeli rezervat Zvezda nalazi se u KO Jagoštica kat. parc. br. 1 deo, 2 deo, 5 deo, 930 i KO Rastište kat. parc. br. 1/1 deo, 371 deo, 293, 295, 296, 297, 298, 4405 deo, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 i 294/1.

Opis granica počinje od granice kat. parc. br. 5 i 1031 na samoj državnoj granici, tj. obali reke Drine, i nastavlja obalom reke ka severu, a zatim ka jugoistoku sve do lokaliteta II stepena zaštite „Džanići“, odakle prati njegovu jugozapadnu stranu granice i ponovo izlazi na obalu Tare sve do lokaliteta II stepena zaštite „Klisura Dervente i Drine-Tara sever“ prateći njegovu jugozapadnu granicu ka jugoistoku i granicu kat. parc. br. 230/1 i 243/1 do granice sa lokalitetom II stepena zaštite „Klisura Dervente“. Granica dalje skreće ka zapadu presecajući kat. parc. br. 1/1 KO Rastište do međe sa kat. parc. br. 745 čijom granicom nastavlja na zapad sve do granice sa lokalitetom II stepena zaštite „Zvezda-Božurna“. Granica dalje skreće na sever prateći granicu ovog lokaliteta i spoljnu granicu kat. parc. br. 1/1 do kat. parc. br. 297, odakle nastavlja na zapad granicom kat. parc. br. 297, 298, 1/1 i granicom već navedenog lokaliteta II stepena zaštite, a zatim kat. parc. br. 371 do granice KO Rastište i KO Jagoštica odakle nastavlja ka severozapadu i zapadu presecajući kat. parc. br. 1 KO Jagoštica sve do međne tačke 189 i granice sa kat. parc. br. 200. Odavde granica nastavlja spoljnom granicom kat. parc. br. 1 i lokaliteta II stepena zaštite „Jagoštica“ ka severozapadu, a zatim ka jugu sve do granice kat. parc. br. 1 i 5, tj. granice tog i lokaliteta I stepena zaštite „Zvezda“. Dalje granica prati ka jugoistoku granicu navedenih lokaliteta i katastarskih parcela sve do državne granice, tj. početne tačke opisa granice ovog lokaliteta.

1.3. Lokalitet „Klisura Dervente“, površine 235,67 ha

Po šumskoj podeli rezervat se nalazi u GJ Zvezda i pokriva sledeća odeljenja: 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f i 1g i na prostoru GJ „Meliorativno zaštitne šume-Rača“ 38/2, 40/a i 40/c odseka.

Po katastarskoj podeli prirodni rezervat klisura Dervente nalazi se na prostoru KO Rastište kat. parc. br. 1/1 deo, 684, 961/1 deo, 982, 4405 deo, 4414, 4416, 4417 i 4445/1 deo.

Granica ovog lokaliteta je podeljena na levi i desni deo. Opis granica levog dela lokaliteta počinje od najistočnije tačke kat. parc. br. 243/1, tj. granice sa lokalitetom II stepena zaštite „Klisura Dervente i Drine – Tara sever“ odakle kreće ka severozapadu a određena je na severu granicom lokaliteta I stepena zaštite „Zvezda“ sa zapada granicom lokaliteta II stepena zaštite „Zvezda – Božurna“ sve do kat. parc. br. 912 odakle nastavlja ka jugoistoku kat. parc. br. 1/1 sve do reke Dervente odakle kreće nizvodno prateći obalu i kat. parc. br. 4413 a zatim ponovo kat. parc. br. 1/1 sve do početne tačke opisa ovog dela lokaliteta.

Opis granica desnog dela lokaliteta počinje od međe kat. parc. br. 961/1 i 994, tj. poligonalne tačke 776 KO Rastište. Odavde granica prati spoljnu granicu kat. parc. br. 961/1 ka jugu do kat. parc. br. 1817 a odatle nastavlja ka severozapadu sve do međe sa kat. parc. br. 4445/1, tj. rekom Derventom. Odavde granica prati ovu reku i kat. parc. br. 961/1 do kat. parc. br. 4413 gde preseca kat. parc. br. 4445/1 i nastavlja klisurom reke Dervente, tj. spoljnom granicom te katastarske parcele ka severu i granicom sa lokalitetom II stepena zaštite „Klisura Dervente i Drine-Tara sever“ sve do poligonalne tačke 2686 presecajući ovu katastarsku parcelu i nastavljajući granicom kat. parc. br. 961/1 na severoistok do poligonalne tačke 171. Odavde granica naglo menja smer ka jugu i preseca kat. parc. br. 961/1, sve do početne tačke opisa ovog dela lokaliteta tj. poligonalne tačke 776.

1.4. Lokalitet „Klisura Rače“, površine 301,80 ha

Po šumskoj podeli rezervat se nalazi na području GJ MZ „Rača“ i pokriva sledeća odeljenja: 28/a, 29/c, 30/c, 31/c i pokriva SPC GJ „Rača“ 17/a, 17/b, 17/c, 18/a, 18/b, 19/a, 19/b, 19/c, 20/a, 20/b i 20/1.

Po katastarskoj podeli ovaj lokalitet se nalazi na prostoru KO Rača kat. parc. br. 1544/1 deo, 2000 deo i KO Mala reka u crkvenom vlasništvu kat. parc. br. 1543/1 deo.

Opis granica počinje od mosta na reci Rači, tj. međe kat. parc. br. 2000 i 1710. Granica dalje prati korito reke Rače uzvodno do međe kat. parc. br. 1713 i 1544/1 gde skreće ka severu prateći spoljnu granicu kat. parc. br. 1544/1 sa jedne i puta kat. parc. br. 1993, a zatim kat. parc. br. 1699/2, 1699/1, 1698/3, 1698/2, 1698/1, 1662 i 1661 sa druge strane sve do međe kat. parc. br. 1661, 1544/1 i puta kat. parc. br. 1896 koji preseca nastavljajući u pravcu zapada granicom kat. parc. br. 1593 i 1591, a zatim prateći put kat. parc. br. 1992 skreće na severozapad prateći granicu kat. parc. br. 1589 i 1588 do poligonske tačke 648 u kojoj preseca put 1986 prateći ga sve do međe kat. parc. br. 1553, 1544/1 i puta 1986, odakle kreće na zapad granicom kat. parc. br. 1553 i 1544/1 do puta kat. parc. br. 1991 prateći ga sve do međe sa kat. parc. br. 1551 odakle granica nastavlja prema jugozapadu granicom kat. parc. br. 1551, 1548/4, 1546/1, 1547 i 1545 i kat. parc. br. 1544/1 sve do put kat. parc. br. 1991. Odavde granica prati put ka jugozapadu, a zatim u smeru juga sve do kat. parc. br. 1543 gde se odvaja na trenutak od puta i skreće ka jugoistoku izlazeći ponovo na put i prateći ga sve do tačke sa koordinatama Y=7380246 X=4864350 odakle seče kat. parc. br. 1544/1 u smeru ka jugoistoku, sve do reke Rače (kat. parc. br. 2000) koju preseca. Odavde granica menja naglo smer i obalom reke Rače i kat. parc. br. 2000 kreće uzvodno sve do tačke Y=7381027 X=4863571 odakle granica kreće prvo prema severu a zatim prema istoku presecajući kat. parc. br. 1543 KO Mala reka do granice sa kat. parc. br. 1542 odakle nastavlja na severozapad granicom kat. parc. br. 1542, 1495 i 1543 sve do granice sa lokalitetom II stepena zaštite „Rača“ odakle granica ponovo preseca kat. parc. br. 1543,sve do početne tačke opisa granice ovog lokaliteta.

1.5. Lokalitet „Račanska Šljivovica“, površine 17,81 ha

Prema šumskoj podeli rezervat se nalazi na prostoru GJ Tara i pokriva 156/1 i 156/a.

Po katastarskoj podeli rezervat „Račanska Šljivovica“ nalazi se na KO Rača kat. parc. br. 1830/1 deo.

Granica ovog lokaliteta je određena tačkama koje seku kat. parc. br. 1830/1

1.6. Lokalitet „Crveni potok“, površine 20,09 ha

Po šumskoj podeli rezervat se nalazi u GJ Tara, odeljenje 67a i 67/b.

Po katastarskoj podeli rezervat Crveni Potok nalazi se u KO Konjska reka, kat. parc. br. 4/1 deo i KO Perućac kat. parc. br. 875/1 deo.

Opis granica počinje sa istočne strane granicom puta kat. parc. br. 1045 KO Perućac i kat. parc. br. 1139 KO Konjska reka, zatim sa juga kat. parc. br. 38/1, 37 i 39 i sa zapada i severa tačkama koje presecaju kat. parc. br. 4/1 KO Konjska reka i kat. parc. br. 851/1 KO Perućac.

1.7. Lokalitet „Gorušice“, površine 11,26 ha

Po šumskoj podeli nalazi se na području GJ „Tara“, obuhvaćen granicama 30/b odeljenja.

Prema katastarskoj podeli rezervat „Gorušice“ nalazi se u KO Rastište kat. parc. br. 1535/1 deo.

Granica je određena tačkama koje seku kat. parc. br. 1535/1.

1.8. Lokalitet „Crvene stene“, površine 45,72 ha

Po šumskoj podeli nalazi se u GJ „Crni vrh“ pokrivajući odseke 104/a, 105/a i 105/2.

Po katastarskoj podeli nalazi se u KO Rastište na kat. parc. br. 3881 deo.

Opis granica počinje od najzapadnije tačke kat. parc. br. 3881, tj. poligonalne tačke 1633, krećući se spoljnom granicom ove katastarske parcele ka jugoistoku odakle menja pravac u smeru severoistok presecajući ovu katastarsku parcelu sve do najzapadnije tačke kat. parc. br. 4046 odakle prati granicu kat. parc. br. 4046, 4045, 4042, 4043, 4022 i 3881, odakle nastavlja prema istoku ponovo presecajući kat. parc. br. 3881. do granice sa putem kat. parc. br. 4433. Odavde prati put ka severozapadu spoljnom granicom kat. parc. br. 3881 do raskrsnice, a putem kat. parc. br. 4434 i zatim nastavlja da prati ovaj drugi put ka zapadu spoljnom granicom kat. parc. br. 3881, zatim se odvaja od puta i dalje prati granicu kat. parc. br. 3881 do početne tačke opisa granice ovog lokaliteta.

1.9. Lokalitet „Bilo“, površine 14,72 ha

Po šumskoj podeli nalazi se u GJ „Crni Vrh“, obuhvaćen je odeljenjem 100/a.

Po katastarskoj podeli nalazi u KO Rastište kat. parc. br. 2812/deo.

Granica ovog lokaliteta određena je tačkama koje seku kat. parc. br. 2812.

1.10. Lokalitet „Ljuti breg“, površine 15,22 ha

Po šumskoj podeli nalazi se u GJ „Crni vrh“ zauzimajući 99/a odeljenje.

Po katastarskoj podeli nalazi u KO Rastište kat. parc. br. 2812/deo.

Granica ovog lokaliteta određena je tačkama koje seku kat. parc. br. 2812.

1.11. Lokalitet „Zmajevački potok“, površine 6.79 ha

Po katastarskoj podeli nalazi se u KO Zaovine kat. parc. br. 5167 deo, 2067/1 deo, 2067/2 deo, 2067/3 deo, 2067/4 deo i 2067/5.

Opis granice počinje od severozapadne tačke na tromeđi kat. parc. br. 2067/6, 2067/5 i 6585. Od početne tačke granica se proteže istočno duž granice kat. parc. br. 6585 (potok Zmajevac) prolazeći međom pored kat. parc. br. 2067/5, 2067/4, 2067/3, 2067/2, 2067/1 i 5167 gde se lomi na tromeđi kat. parc. br. 5167, 5168 i 6585 južno, međom kat. parc. br. 5167 i 5168. Na tromeđi kat. parc. br. 5168, 5167 i 5159/12 skreće zapadno prateći i dalje kat. parc. br. 5167. Menja pravac u severni kod tromeđe kat. parc. br. 5167, 2067/1 i 5159/12 i nastavlja međom kat. parc. br. 5167 i 2067/1 u dužini od 126 metara gde menja pravac u zapadni i seče kat. parc. br. 2067/1 u pravcu poligonske tačke 3569. Prateći poligonski vlak u pravcu zapada nastavlja ka poligonskoj tački 3568, zatim ka 3567, 3644 do poligonske tačke 3645 sekući tako kat. parc. br. 2067/1, 2067/2, 2067/3 i 2067/4. Od poligonske tačke 3645 sekući kat. parc. br. 2067/4 u pravcu jugozapada izlazi na tromeđu kat. parc. br. 2067/4, 2067/5 i 5159/7 odakle nastavlja južnom, a zatim zapadnom stranom kat. parc. br. 2067/5 do početne tačke.

1.12. Lokalitet „Vranjak“, površine 6,10 ha

Nalazi se na katastarskoj parceli 2502/1 deo KO Zaovine.

Opis granica počinje na tromeđi kat. parc. br. 2506, 2502/1 i 2508/2 odakle ide istočno međom 2508/2 i 2502/1 i nastavlja granicom 6559/1 i 2502/1 do poligonske tačke 1109. Od poligonske tačke 1109 ide južno ka poligonometrijskoj tački 3393 sekući kat. parc. br. 2502/1, zatim menja pravac u jugozapadni ka poligonskoj tački 1509 i prateći poligonski vlak ide do tačke 1508, a zatim do 1507 koja se nalazi na međi kat. parc. br. 2503. Nastavlja zapadno, sekući kat. parc. br. 2502/1 ka poligonskoj tački 2397 koja se nalazi na međi 2506 i 2502/1 i menja pravac u severni prateći među između 2506 i 2502/1 do početne tačke.

1.13. Lokalitet „Studenac“, površine 2,74 ha

Nalazi se na kat. parc. br. 651/2 KO Zaovine.

Granicu ovog lokaliteta čini granica kat. parc. br. 651/2.

1.14. Lokalitet „Kanjon Sklopovi“, površine 111,79 ha

Nalazi se u KO Zaovine.

Opis granica počinje od međe kat. parc. br. 6415 i 6416 KO Zaovine na samoj granici KO Mokra Gora i KO Zaovine. Krećući se severozapadno do kat. parc. br. 6364 odakle kreće ka severu granicom kat. parc. br. 6364 i 6365 sa jedne i kat. parc. br. 6397 do tromeđe kat. parc. br. 6397, 6365 i 6375 gde seče ovu kat. parc. br. 6397 do tromeđe kat. parc. br. 6397, 6389 i 6391 odakle nastavlja prema istoku granicom kat. parc. br. 6391 i 6392 sa jedne i 6397 sa druge strane, pa dalje na sever granicom kat. parc. br. 6392 i 6383 do međe ove dve katastarske parcele sa kat. parc. br. 6402/1. Odatle granica nastavlja prema severu sekući kat. parc. br. 6402/1, 6402/6, 5604, 5600 i 5607/1 skreće na jug sekući kat. parc. br. 6584/1, 5603/3, 6408/3, 6408/2, 6408/1, 6410/1, 6410/2, 6410/3 i 6418, sve do poligonske tačke 2243 na granici kat. parc. br. 6418 i 6417 odakle nastavlja prema jugu granicom te dve katastarske parcele do tromeđe kat. parc. br. 6418, 6417 i 6415 odakle preseca kat. parc. br. 6415 sve do najsevernije tačke kat. parc. br. 6412 odakle nastavlja prema jugu granicom kat. parc. br. 6412, 6414, 6416 i 6415 do početne tačke.

1.15. Lokalitet „Aluška planina“, površine 98,32 ha

Lokalitet „Aluška planina“ nalazi se u KO Rastište i obuhvata kat. parc. br. 1564 deo, 3857 i 3858.

Po šumskoj podeli nalazi se u GJ Tara i to odseke 1/a, 2/a, 3/a deo, 4/a, 5/b, 7/a.

Opis granica počinje iz poligonalne tačke 619 odakle kreće ka jugu granicom kat. parc. br. 3839/3, 3839/4, 3832/3 i 3832/2 odakle nastavlja ka jugu presecajući kat. parc. br. 1564. do kat. parc. br. 3853/6 odakle nastavlja ka jugu granicom kat. parc. br. 3853/6, 3853/5, 3853/4, 3853/3, 3853/1, 3853/2, 3856/1, 3856/2, 3946, 3945, 3944, 3942 i kat. parc. br. 1564, 3858 i 3857 do tromeđe kat. parc. br. 3857, 3942 i 3939 odakle granica skreće ka jugozapadu granicom kat. parc. br. 3939, 3923 i 3857 do tromeđe kat. parc. br. 3857, 3924 i 3922. Odavde granica ponovo kreće ka severozapadu granicom kat. parc. br. 3922, 3859, 3861/1, 3863 i kat. parc. br. 3857, 3858 i 1564 odakle ponovo preseca kat. parc. br. 1564 nastavljajući ka severozapadu, do granice sa kat. parc. br. 3822 odakle nastavlja ka severu granicom kat. parc. br. 3822, 3823/4, 3823/3, 3823/2, 3823/1, 3824, 3825/2, 3825/1, 3825/3, 38263827/1, 3827/2, 1620, 1619, 1618, 1616/10 i 1564 odakle skreće pravo ka severoistoku a zatim naglo ponovo ka jugu sekući ponovo kat. parc. br. 1564 do kat. parc. br. 3837/3, tj. početka opisa granice ovog lokaliteta.

1.16. Lokalitet „Pušine“, površine 1,64 ha

Lokalitet „Pušine“ nalazi se u KO Solotuša kat. parc. br. 4140/1 deo, 4140/47 i 4140/31 deo.

Po šumskoj podeli nalazi se u „Meliorativno zaštitne šume – Rača“ i to deo odseka 9/b (deo).

Opis granica počinje na samom jugu ovog lokaliteta, tj. međi kat. parc. br. 4140/31, 4631, 4630 i 4643 odakle kreće u pravcu severozapada granicom kat. parc. br. 4631 i 4140/31 odakle menja smer ka severu presecajući kat. parc. br. 4140/31, a zatim ka istoku presecajući kat. parc. br. 4140/1 do granice sa kat. parc. br. 4140/29 odakle nastavlja ka jugozapadu granicom kat. parc. br. 4140/29, 4630 i kat. parc. br. 4140/1 i 4140/47 do početne tačke opisa granice ovog lokaliteta, tj. međi kat. parc. br. 4140/31, 4631, 4630 i 4643.

1.17. Lokalitet „Kremići“, površine 8,07 ha

Nalazi se u KO Rastište kat. parc. br. 3484 deo.

Obuhvata šumska GJ „Crni Vrh“ i to deo odseka 107/a, 108/a, 109/a i 110/a.

Čine ga dve celine. Granicu manje celine određuju tačke koje presecaju kat. parc. br. 3484. Granicu veće celine određuju tačke koje presecaju kat. parc. br. 348.

 1. Površine sa režimom zaštite II stepena

Ukupna površina sa režimom zaštite II stepena iznosi 8.514,39 ha, odnosno 34,07% od ukupne površine Nacionalnog parka.

2.1. Predeona celina „Jagoštica“, površine 1.295,21 ha

Ova predeona celina obuhvata šumska odeljenja GJ „Crni vrh“ i to: 88, 89, 90, 91 i GJ „Zvezda“ 21/a, 22/a, 22/b, 22/1, 22/2, 23/a, 23/b, 23/c, 23/1, 24 (a, b, c, e, f, g, h, 1, 2), 29 (a, b, c, d, e, f, g)

Granica ovog lokaliteta je utvrđena sa zapada i severa lokalitetima I stepena zaštite „Kanjon Brusnice“ i „Zvezda“, tj. kat. parc. br. 1031, 2335, 5 i 1 koje ulaze u ove lokalitete, sa istoka lokalitetom II stepena zaštite „Zvezda II“, tj. kat. parc. br. 1683 KO Jagoštica i granicom KO Rastište i kat. parc. br. 2812 delomo po granici odakle nastavlja prema jugu granicom KO Jagoštica i KO Rastište, odakle prati granicu lokaliteta II stepena zaštite „Crni Vrh“ do granice sa lokalitetom I stepena zaštite „Kanjon Brusnice“. Sa unutrašnje strane granica počinje od najsevernije tačke kat. parc. br. 394 i određena je spoljnom granicom kat. parc. br. 244, 407, 409, 411, 414, 413, 418, 421, 426, 430, 429, 428, 633, 634, 637, 350, 349, 347, 346, 339, 330, 329, 321, 297, 296, 295, 294, 292, 289, 286, 285, 284, 283, 279, 275, 271, 268, 265, 262, 261, 260, 142, 141, 139, 138, 137, 136, 722, 861, 860, 742, 743, 744, 746, 749, 750, 751, 752/1, 739, 737, 732, 736, 734, 785, 796, 795, 794, 792, 793, 1278, 1294, 1296, 1560, 1558, 1562, 1565, 1571, 1574, 1609, 1577, 1622, 1639, 1624, 1625, 1626, 1627, 1826, 1828, 1553, 1552, 1551, 1550, 1548, 1547, 1543, 1840, 1534 i 2446, pa natrag na sever kat. parc. br. 1526, 1525, 2447, 1495, 1494/2, 1493/2, 1493/1, 1498, 1503, 1041, 1042, 1043, 1047, 1048, 1049, 1051, 1055, 1056, 1063, 1064, 1074, 1082, 1088, 1090, 1142, 1143, 1145, 1155, 1163, 1160, 1159, 1158, 1220, 1219, 1216, 1214, 1199, 1169, 1170, 1173, 1174, 1175, 1006, 1005, 1002, 1001, 1003, 1010, 1021, 1020, 1017, 1016, 967, 965, 966, 956/1, 956/2, 950, 951, 952, 936, 920, 919, 918, 906, 905, 907, 908, 910, 911, 913, 567, 566, 565, 561, 553, 551, 530, 529,459, 457, 461, 465, 470, 471, 472, 474, 309, 307, 506, 505, 483, 485, 496, 400, 401, 394 i 395 do početne tačke opisa unutrašnje granice.

2.2. Predeona celina „Zvezda II“, površine 599,94 ha

Ova predeona celina obuhvata šumska odeljenja GJ „Zvezda“ i to: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 i 52.

Po katastarskoj podeli nalazi u KO Jagoštica kat. parc. br. 1 deo, 1964, 1966, 1683, 1970, 2450 deo i 2458, u KO Rastište kat. parc. br. 371 deo, 394 deo, 2680 deo, 2705/1, 2705/2, 2706/1, 2706/2, 2681/1, 2681/2, 2679, 2676, 2677 i 2678.

Granica je određena na severu granicom lokalitetom zaštite I stepena zaštite „Zvezda“ sa istoka granicom lokalitetom zaštite II stepena zaštite „Zvezda – Božurna“ i to spoljnom granicom kat. parc. br. 394 KO Rastište ka jugu pa zatim ka zapadu granicom kat. parc. br. 2681/2 i 2706/2 do granice KO Rastište i KO Jagoštica. Odavde kreće granicom tih opština na sever do međe sa kat. parc. br. 1970 KO Jagoštica odakle kreće ka severozapadu granicom te i kat. parc. br. 1683, 1966 i 1964, pa opet kat. parc. br. 1683 i 1 do međne tačke 189 i granice sa lokalitetom I stepena zaštite „Kanjon brusnice“ odakle nastavlja ovom granicom na severoistok do granice KO Jagoštica i KO Rastište.

2.3. Predeona celina „Zvezda – Božurna“, površine 237,05 ha

Ova predeona celina obuhvata šumska odeljenja GJ „Zvezda“ i to odsek 3/1.

Granica ovog lokaliteta počinje od granice KO Jagoštica i KO Rastište, tj. međne tačke 6 odakle prati ovu granicu na severozapad sve do međe sa kat. parc. br. 371 KO Rastište. Odavde prati granicu sa ovom katastarskom parcelom do granice sa lokalitetom I stepena zaštite „Zvezda“. Odavde nastavlja ka istoku granicom ovog lokaliteta, tj. kat. parc. br. 1/1 do granice drugim lokalitetom I stepena zaštite „Klisura Dervente“ odakle nastavlja na jug tom granicom, tj. kat. parc. br. 1/1, 684 pa opet 1/1 do međe sa kat. parc. br. 918 odakle nastavlja ka jugu putem kat. parc. br. 4418, a zatim spoljnom granicom kat. parc. br. 721, 753, 759 i 760 pa na severozapad kat. parc. br. 760, 761 i 762, opet 761, 717, 716, 714 i 707 odakle nastavlja u pravcu jugozapada spoljnom granicom kat. parc. br. 707, 608, 609, 611, 613, 620/1, 578 i 579, odakle nastavlja ka zapadu kat. parc. br. 571, 575, 641, 642, 411, 428, 420 i 421 do granice sa lokalitetom II stepena zaštite „Zvezda II“ i međne tačke 141 odakle nastavlja granicom ova dva lokaliteta ka severu sve do granice KO Jagoštica i KO Rastište i početne tačke, tj. međne tačke 6.

2.4. Predeona celina „Račanska Šljivovica II“, površine 75,89 ha

Obuhvata odeljenja 155, 157, 158 i 162 GJ „Tara“.

Po katastarskoj podeli nalazi u KO Rača kat. parc. br. 1830/1 deo.

Granica počinje od najsevernije tačke ovog lokaliteta, odakle prati put kat. parc. br. 1997 sa jedne i spoljnu granicu kat. parc. br. 1830/1 sa druge strane ka jugu, odakle menja pravac ka jugoistoku presecajući kat. parc. br. 1830/1, pa natrag sve do početne tačke opisa granice ovog lokaliteta.

Sa unutrašnje strane granica ovog lokaliteta je određena granicom lokaliteta I stepena zaštite „Račanska Šljivovica“.

2.5. Predeona celina „Borovo brdo – Nastijenje“, površine 193,95 ha

Obuhvata odeljenja sledećih gazdinskih jedinica GJ „Kaluđerske bare“: 14/1, 14/a deo, 15, 16, 17/a, 17/b, 17/c deo, 17/1, 18/a, 19/a, 20/a, 20/c, 21/a, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/a i GJ „Meliorativno zaštitne šume-Rača“: 15/3, 15/a, 15/b, 16/a, 16/b, 17/c deo,

Granica ovog lokaliteta počinje na najjužnijoj tački ovog lokaliteta, tj. granici KO Mala Reka i KO Rača, međi kat. parc. br. 2030 reka Rača i kat. parc. br. 1734 KO Rača. Odavde granica prati reku Raču na severozapad granicom ovih dveju KO odakle granica kreće prvo prema severu a zatim prema istoku presecajući kat. parc. br. 1543 KO Mala reka do granice sa kat. parc. br. 1542 odakle nastavlja na severozapad granicom kat. parc. br. 1542 do međe sa kat. parc. br. 1495 odakle menja smer u pravcu istoka granicom kat. parc. br. 1495, 1499, 1500, 1511, 1512, 1540/1, 1540/2, 1540/3, 1542/1, 1541/2, 1541/3, 1544/1, 1544/3, 1444/2, 1447 i 1542, odakle menja smer ka jugoistoku granicom kat. parc. br. 1443, 1442, 1435, 1430, 1429 i 1542 do spoljne granice Nacionalnog parka Tara dalje nastavljajući istom i spoljnom granicom kat. parc. br. 1542 do puta 1980 pa dalje sve do međe sa kat. parc. br. 1614, 1616 i 1617, odakle skreće na severozapad prateći spoljnu granicu kat. parc. br. 1542, 1629 i 1628, pa opet 1542 do međe sa kat. parc. br. 1672 odakle nastavlja spoljnom granicom kat. parc. br. 1542 ka zapadu do puta kat. parc. br. 1996/2 koji dalje prati na sever do kat. parc. br. 1563 odvaja se od puta ka severoistoku prateći i dalje spoljnu granicu kat. parc. br. 1542 a zatim se ponovo vraća na put ka zapadu koji prati sve do kat. parc. br. 1549 i dalje ka zapadu spoljnom granicom kat. parc. br. 1542 sve do početne tačke opisa granice ovog lokaliteta, tj. granice KO Mala reka i Rača.

2.6. Predeona celina „Crveni potok II“, površine 86,25 ha

Obuhvata odeljenja: 63, 65, 66, i 67/c, 68/a, 68/b, 68/5, 69/a, GJ „Tara“ i kat. parc. br. 4/1 deo, 5 deo, 1139/1 deo KO Konjska reka i kat. parc. br. 1000 deo, 1045 deo, 875/1 deo, 875/2 deo, 875/4 i 875/8 KO Perućac.

Ovaj lokalitet se sastoji iz 2 dela. Granica levog dela ovog lokaliteta počinje od tromeđe kat. parc. br. 1030/1, 1031 i 875 KO Perućac u pravcu jugoistok spoljnom granicom kat. parc. br. 875 preseca put 1935/2, nastavlja granicom kat. parc. br. 875/4 i 875/8 pa skreće ka jugozapadu opet spoljnom granicom kat. parc. br. 875/4 presecajući put 975/2 kod međe sa kat. parc. br. 538 odakle nastavlja na jug odakle preseca kat. parc. br. 538 u pravcu jugozapada do granice sa KO Konjska reka odakle nastavlja ka jugu presecajući kat. parc. br. 4/1 KO Konjska reka. Odavde granica nastavlja da seče kat. parc. br. 4/1 ka zapadu pa onda natrag ka severu do granice KO Konjska reka i Perućac odakle nastavlja u pravcu severoistoka presecajući kat. parc. br. 87 do početne međe sa kat. parc. br. 1025/13 odakle kreće na jug granicom kat. parc. br. 1025/13 i 1025/4 do početne tačke opisa ovog dela lokaliteta, tj. tromeđe kat. parc. br. 1030/1, 1031 i 875.

Granica desnog dela ovog lokaliteta počinje od međe kat. parc. br. 5, 34/1 i 35/3 KO Konjska reka u smeru ka jugozapadu granicom kat. parc. br. 5 i 32 do puta kat. parc. br. 1139 menja smer ka severu uz put i preseca ga u visini najjužnijeg dela kat. parc. br. 4/1. Odavde granica nastavlja uz put kat. parc. br. 1139 i 4/1, tj. granicu lokaliteta I stepena zaštite „Crveni potok“ sve do granice sa KO Perućac nastavljajući sada putem 1045, odakle skreće u pravcu severozapada presecajući kat. parc. br. 875/1, do međe sa kat. parc. br. 875/3 odakle nastavlja na severoistok spoljnom granicom kat. parc. br. 875/1 do međe kat. parc. br. 875/1, 875/2 i 1045 odakle preseca put 1045 i kat. parc. br. 1000 menjajući smer ka istoku do granice sa kat. parc. br. 1001/1 odakle nastavlja prema jugoistoku, odakle menja smer ka jugu i preseca kat. parc. br. 1000 KO Perućac i kat. parc. br. 5 KO Konjska reka, do granice sa kat. parc. br. 35/5. Odavde granica ponovo menja smer ka severu granicom kat. parc. br. 35/5, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 36/3, 36/7, 36/4, 36/5 i 5 pa opet na jug granicom kat. parc. br. 36/4, 36/3, 36/2, 36/6, 35/3 i 5 do početne tačke opisa granice ovog lokaliteta, tj. međe kat. parc. br. 5, 34/1i 35/3.

2.7. Predeona celina „Gorušice II“, površine 100,55 ha

Obuhvata prostor oko istoimenog rezervata, odnosno obuhvata odeljenja 27, 30/a, 31a, 31/b, 36/a, 37, 51/1, 51/a GJ „Tara“.

Pripada KO Rastište kat. parc. br. 1535/1, 3845, 3843, 3844, 3846/1, 3846/2 i 3846/3.

Granica ovog lokaliteta počinje od međe kat. parc. br. 3849 i 1535/1 KO Rastište, tj. granice KO Perućac i Rastište. Odavde granica kreće na severoistok, istok pa na jug presecajući kat. parc. br. 1535/1, do granice sa kat. parc. br. 3847/1 odakle nastavlja na jug granicom kat. parc. br. 3847/1, 3849 i 1535/1 do početne tačke opisa granice ovog lokaliteta, tj. međe kat. parc. br. 3849 i 1535/1 KO Rastište, tj. granice KO Perućac i Rastište. Unutrašnja granica ovog lokaliteta je određena granicom lokaliteta I stepena zaštite „Gorušice“.

2.8. Predeona celina „Crni vrh“, površine 2.669,13 ha

Obuhvata celu GJ „Crni vrh“ sa svim privatnim enklavama, osim odeljenja i odseka (74/d, 88, 89, 90, 91, 99/a, 100/a, 104 i 105).

Granica ovog lokaliteta počinje na tromeđi KO Rastište kat. parc. br. 3991/2, KO Konjska reka kat. parc. br. 1152/1 i KO Zaovine kat. parc. br. 4449, tj. ušću reka Rzav i kreće se ka jugozapadu granicom šumskih odseka 13/a, 12/a GJ Crni Vrh, tj granicom kat. parc. br. 86 KO Zaovine i kat. parc. br. 130, 136, 156/2, 156/1, 156/3, 157/1, 157/2, 157/3, 158/1 i delom puta kat. parc. br. 6550 do međe sa kat. parc. br. 440/1 i dalje nastavlja ka jugu granicom kat. parc. br. 440/1 i 442, pa opet 440/1 i kat. parc. br. 86/1 do poligonske tačke 2316 odakle nastavlja na zapad granicom kat. parc. br. 1457/2, 1457/7 i 86/1, a zatim putem kat. parc. br. 1457/1 prateći ga do raskrsnice sa drugim putem i kat. parc. br. 6580/1 odakle nastavlja tim putem ka severozapadu do međe sa kat. parc. br. 483 odakle nastavlja granicom kat. parc. br. 483, 484/a, 484/2, 484/3 i 86/1 do puta kat. parc. br. 496. Odavde granica lokaliteta nastavlja granicom kat. parc. br. 499, 503, 502, 506, 505 i 86/1 do međe sa kat. parc. br. 507 odakle nastavlja ka severozapadu granicom kat. parc. br. 507 i 509 i kat. parc. br. 86/1, 86/2 i 510 sekući put 508 do seoskog puta 6578 koji dalje prati sve do međne tačke 249 odakle kreće ka zapadu granicom kat. parc. br. 511/3, 511/4, 543, 544, 545, 546, 547 i 651/9 i kat. parc. br. 18 i 1 do puta kat. parc. br. 6552 odakle nastavlja ka severozapadu granice granicom kat. parc. br. 675, 674, 671, 670, 664, 663, 655/1 i 654 i kat. parc. br. 1, 13, 1 i 14 sve do državne granice odakle nastavlja istom i granicom KO Zaovine, KO Rastište i KO Jagoštica do poligonske tačke 703 gde skreće prvo na istok pa na sever presecajući kat. parc. br. 2339 KO Jagoštica poligonske tačke 66 odakle granicom kat. parc. br. 2347 i 2339 nastavlja ka istoku kat. parc. br. 2403 i 2344 do poligonske tačke 60. Odavde granica kreće ka jugu granicom kat. parc. br. 2404, 2390/1, 2394, 2396, 2401/2, 2401/1 i 2344 do poligonske tačke 51 odakle nastavlja ka severoistoku granicom 2401, 2400, 2399, 2398, 2393, 2392, 2424 i 2344 do poligonske tačke 39 odakle granica nastavlja ka severom granicom 2424, 2423/3, 2423/1 i 2423/2 do međe sa kat. parc. br. 2425 odakle nastavlja na jugoistok granicom kat. parc. br. 2423/2 i 2425 do poligonske tačke 1093. Odavde granica kreće ka severoistok granicom kat. parc. br. 2425, 2426 i 2346 do međne tačke 27 odakle granica kreće na severoistok granicom kat. parc. br. 2438/1, 2438/2, 2440 i 2346 do puta kat. parc. br. 2461 i granice KO Jagoštica i KO Rastište odakle prati put na sever do poligonske tačke 1353. Odavde granica nastavlja presecanjem kat. parc. br. 2812 KO Rastištedo granice sa kat. parc. br. 2823 odakle granica nastavlja ka jugoistoku granicom kat. parc. br. 2823, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2831, 2832, 2835, 2837, 2840, 2845, 2846, 2847, 2848/1, 2848/2, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238/2, 4238/2, 4239/2, 4253/4, 4240, 4241, 4242, 4244, 4245, 4248, 4249, 4252, 4247, 4246, 4243, 4253/3, 4253/1, 4253/12, 4253/13, 443 i 4128/1 i kat. parc. br. 2812 i 4239/1, pa opet 281 odakle nastavlja presecajući kat. parc. br. 2812. Odavde granica nastavlja ka severoistoku granicom kat. parc. br. 4128/5, 4128/7, 4128/8, 4128/9, 4128/14, 4128/16, 4128/18, 4128/25, 4128/21, 4128/23 i 4429 i kat. parc. br. 2812 i 4128/15 pa putem 4429, 4128/22 i 3484 sve do puta i kat. parc. br. 3219. Granica zatim menja smer u jugoistočni granicom kat. parc. br. 3183, 3189, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3204/1, 3204/2, 3204/3, 3202, 3201 i 3484 sve do drugog puta kat. parc. br. 4430 koji prati sve do međe sa kat. parc. br. 3485 odakle granica naglo skreće ka jugu prateći granicu kat. parc. br. 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3495/1, 3495/2, 4113, 4114, 4121/2, 4121/1 i 4122 i kat. parc. br. 3484 sve do puta kat. parc. br. 4437 koji dalje prati na jug presecajući ga u poligonskoj tački 1633 i dalje prateći ga sve do raskrsnice i poligonske tačke 1670 odakle preseca kat. parc. br. 3881 u pravcu severoistoka. Do međe sa kat. parc. br. 4046 odakle granica nastavlja na severoistok granicom kat. parc. br. 4046, 4045, 4042, 4043, 4041, 4020, 4022 i 3881 do raskrsnice puteva kat. parc. br. 4436 i 4436 odakle nastavlja putem kat. parc. br. 4433 ka severozapadu, zatim putem 4434 ka zapadu okružujući kat. parc. br. 3880 i vraćajući se na istok, presecajući put 4433 a zatim se spuštajući ka jugoistoku spoljnom granicom kat. parc. br. 3879 ponovo do puta 4433 gde preseca taj put u poligonskoj tački 1847 i međnoj tački 1 i zatim nastavlja ka jugoistoku spoljnom granicom kat. parc. br. 3989 sve do granice KO Konjska reka i KO Rastište odakle nastavlja granicom te 2 opštine ka jugu do međne tačke 5 pa zatim do poligonske tačke 720 a zatim dalje na jug granicom kat. parc. br. 127/3, 239, 1/1 i 231/1 do poligonske tačke 842 gde skreće na severozapad prateći granicu kat. parc. br. 231/1 i 268/1 do reke Rzav kat. parc. br. 1/2 odakle ide uzvodno sve do početne tačke opisa ovog lokaliteta, tj. tromeđi KO Rastište kat. parc. br. 3991/2, KO Konjska reka kat. parc. br. 1152/1 i KO Zaovine kat. parc. br. 4449.

2.9. Predeona celina „GLOG“, površine 262,81 ha

Pripada KO Zaovine kat. parc. br. 1956/1, 1966, 1971, 1975, 1977/2, 1979, 1995, 2033, 2036, 2046, 2047, 5175/2, 5176/1, 5188, 5194, 5225, 5231, 6585 deo i 6560 deo.

Početna tačka opisa granice ovog lokaliteta je tromeđa kat. parc. br. 2004, 2031 i 6582 (Jajački potok). Odatle granica ide istočno međom kat. parc. br. 2031, 2033, 2048/2, 2051, 2053, 2055, 2060, 2061, 2062, 1995, 1980, 1979, 1978, 1976/6, 1976/5, 1976/4, 1976/3, 1976/7, 1956/3, 1956/2, 1956/1, 1955 i 1954/1 sa desne strane i kat. parc. br. 2004, 2052, 2054, 1997, 1996, 1994, 1981/1, 1981/2, 1934/1, 1935, 1936/1, 1936/2, 1937, 1946, 1948, 1949 i 1950 sa leve strane. Nastavlja međom kat. parc. br. 1955 i 1953, 1956/1 i 1953, 1954/2 i 1974 i 1952 i 1974 i izlazi na granicu KO Mokra Gora i KO Zaovine odakle se spušta jugoistočno tom granicom do međnog kamena br. 20. Odatle granica ide severozapadno međom kat. parc. br. 5162, 5159/37, 5159/35 i 5186 sa desne strane i kat. parc. br. 5159/39, 5159/40, 5159/41, 5159/34 i 5185 sa leve strane. Na najzapadnijoj tački kat. parc. br. 5186, granica seče kat. parc. br. 5185 u pravcu severozapada, izlazeći na tromeđu kat. parc. br. 5185, 5184 i 5175. Granica nastavlja u pravcu zapada krećući se međom kat. parc. br. 5175 i 6585 (potok Zmajevac) sa desne strane, i kat. parc. br. 5184, 5183 i 5182, sa leve strane. Na tromeđi kat. parc. br. 5174,5182 i potoka Zmajevac (kat. parc. br. 6585) menja pravac u južni i ide desnom stranom kat. parc. br. 5174 i 5159/15 do najjužnije tačke kat. parc. br. 5159/15 gde menja pravac u severozapadni prolazeći međom kat. parc. br. 5159/15, 5159/14, 5159/13, 5159/12, 5159/11, 5159/10, 5159/9, 5159/8,5159/7, 5159/6, 5159/5 sa desne strane, i kat. parc. br. 2095/3, 2095/2, 2095/1 i 2094 sa leve strane. Na tromeđi kat. parc. br. 2094, 5159/5 i 5159/4 granica menja pravac u severni i ide međom kat. parc. br. 5159/5 i 5159/4, zatim savija istočno, međom kat. parc. br. 5159/5 i 2068, 5159/6 i 2068, 2068 i 5159/7. Granica menja pravac u severni na tromeđi kat. parc. br. 5159/7, 2067/6 i 2068, krećući se međom kat. parc. br. 2068 i 2067/6, zatim seče potok Zmajevac (kat. parc. br. 6585) i put kat. parc. br. 6560 ka tromeđi kat. parc. br. 2044, 2063 i puta kat. parc. br. 6560. Dalje se granica proteže desnom stranom puta kat. parc. br. 6560, prolazeći pored kat. parc. br. 2044 i 2043, gde se odvaja od puta (kat. parc. br. 6560). U pravcu zapada nastavlja međom kat. parc. br. 2132 i 2042/2, zatim 2137 i 2040/1 i izlazi na desnu stranu Jajačkog potoka (kat. parc. br. 6582) i prateći ga prolazi pored kat. parc. br. 2038, 2039, 2037, 2033, 2032 i 2031, gde dolazi do početne tačke.

2.10. „Janjač“, površine 293,88 ha

Početna tačka opisa granica ovog lokaliteta je međna tačka br. 44 na državnoj granici. Granica se proteže od početne tačke južno prateći državnu granicu prolazeći pored kat. parc. br. 654, 655/1, 655/2, 656, 657, 658, 659, 668, 677, 678, 679, 681, 682, 693/2, 694/1, 694/2, 695 i 811. Granica menja pravac u istočni i ide južnom stranom kat. parc. br. 811 prolazeći pored kat. parc. br. 3802, 3805, 3804 i 3803, a zatim skreće u pravcu severoistoka prolazeći međom puta kat. parc. br. 6554 i kat. parc. br. 811, gde prateći kat. parc. br. 811, menja pravac u severni. Dalje granica prolazi međom puta kat. parc. br. 6553 i kat. parc. br. 811 u pravcu severozapada do kat. parc. br. 810 gde nastavlja međom kat. parc. br. 811, 770, 768, 769, 747 i 746, sa jedne i 810, 807, 803, 802, 801, 776, 774, 767, 766, 755 i 748 sa druge strane do tromeđe kat. parc. br. 6552, 748 i 746 gde seče kat. parc. br. 6552 do najjužnije tačke kat. parc. br. 633 odakle nastavlja prema severu uz seoski put kat. parc. br. 6552 i 632 sa jedne i kat. parc. br. 633 sa druge strane do tromeđe kat. parc. br. 633, 632 i 631 odakle ponovo kreće ka jugoistoku prateći granicu kat. parc. br. 631, 630 i 629 opet izlazi na seoski put 6552 prateći ga prvo na jugoistok a zatim na severoistok sve do kat. parc. br. 527. Odatle granica nastavlja prema severu međom kat. parc. br. 526 i 527 i izbija na seoski put 6551 odakle nastavlja na sever sve do kat. parc. br. 519 odakle naglo preseca put i kat. parc. br. 6551 i dolazi do najzapadnije tačke kat. parc. br. 504 nastavljajući ka severoistoku prateći granicu kat. parc. br. 505 i 506 do tromeđe kat. parc. br. 505, 507 i 86/2 odakle menja pravac i kreće ka severozapadu granicom kat. parc. br. 507 i 86/2 presecajući seoski put 508 i nastavljajući u pravcu severozapada granicom kat. parc. br. 509 i 510 izlazeći ponovo na put 6551 i prateći ga a zatim u nastavku kat. parc. br. 6578 u pravcu zapada sve do međne tačke 249. Odatle nastavlja prema jugozapadu granicom kat. parc. br. 18 sa jedne i kat. parc. br. 511/3, 511/4, 543, 545, 546 i 547 sa druge strane, preseca put 6546 i dalje kat. parc. br. 651/9 do tromeđe kat. parc. br. 18, 651/9 i 675 odakle nastavlja u pravcu severozapada granicom kat. parc. br. 18, 13 i 14 sa jedne i kat. parc. br. 675, 674, 671, 664, 663, 655/1 i 654 do međne tačke 44 i državne granice. tj. početne tačke opisa.

Unutrašnja granica ovog lokaliteta podrazumeva izuzimanje kat. parc. br. 651/2 koja je ujedno i lokalitet I stepena zaštite pod nazivom „Studenac kat. parc. br..

2.11. „Popovića potok (Trenice)“, površine 33,62 ha

Ovaj lokalitet sastoji se iz dva odvojena lokaliteta uz Popovića Potok.

Lokalitet „Popovića potok“ (levi deo) obuhvata površinu od 11,63 ha. Ovaj lokalitet nalazi se u donjem toku Popovića potoka u neposrednoj blizini zaseoka Popovići i obuhvata kat. parc. br. 4676 deo, 4677 deo, 4678, 4679, 5157/6, 5157/8, 5157/9, 5157/10, 5157/11, 5157/12 i 6561 deo KO Zaovine.

Granica ovog lokaliteta počinje od tromeđe kat. parc. br. 2094, 5157/6 i 5157/19. Granica ide južno, međom kat. parc. br. 5157/6, 5157/19, 5157/6 i 5157/16 do tromeđe kat. parc. br. 5157/6, 5157/16 i 5148/1. Tu menja pravac u zapadni i nastavlja severnim delom kat. parc. br. 5148/1 i 5147 sa leve strane i kat. parc. br. 5157/6, 5157/8, 5157/9, 5157/10, 5157/11 i 5157/12 sa desne strane, do puta kat. parc. br. 6561 i prati desnu stranu tog puta do najsevernije tačke kat. parc. br. 5157/12 gde u pravcu severa, najkraćim putem, preseca put kat. parc. br. 6561 i izlazi na tromeđu kat. parc. br. 4672, 4676 i puta kat. parc. br. 6561. Dalje prati među kat. parc. br. 4676 sa desne strane i kat. parc. br. 4672, 4675/1 i 4675/2 sa leve strane, do najistočnije tačke kat. parc. br. 4675/2. Na tom mestu seče kat. parc. br. 4676 i 4677 u pravcu severoistoka najkraćim putem po prelomnim tačkama katastarskih parcela i izlazi na levu stranu puta kat. parc. br. 6561 prekoputa tromeđe puta kat. parc. br. 6561, 2101 i 2100. Prati put kat. parc. br. 6561 u pravcu jugoistoka prolazeći pored kat. parc. br. 4677 i 4679 do tromeđe kat. parc. br. 4679 i 4678 i puta kat. parc. br. 6561, gde seče put u pravcu istoka krećući se južnim delom međe kat. parc. br. 2094 i prolazi pored kat. parc. br. 5157/9, 5157/8 i 5157/6 sve do početne tačke opisa.

Lokalitet „Trenice“ (desni deo) obuhvata površinu od 21,99 ha i nalazi se na levoj obali a u gornjem toku Popovića potoka, koji se uliva u Spaića jezero i južno od kote 1142 m. Ovaj lokalitet obuhvata kat. parc. br. 5148/1, 5149/1, 5149/2, 5150/1, 5152, 5153, 5157/2, 5157/5, 5157/15, 5157/16 deo i 5157/20 KO Zaovine.

Opis granice ovog lokaliteta počinje na tromeđi kat. parc. br. 2095/1, 5157/2 i 5157/19. Granica ide u pravcu istoka, međom kat. parc. br. 2095/1 i 2095/2, sa desne strane, i kat. parc. br. 5157/2, 5157/16, 5157/15, 5157/5 i 5157/20, sa leve strane do tromeđe kat. parc. br. 5157/20, 2095/2 i 5157/3 gde nastavlja južno međom kat. parc. br. 5157/20 i 5157/3, zatim kat. parc. br. 5157/20 i 5157/18, 5157/15 i 5157/18. Potom skreće zapadno, južnom stranom kat. parc. br. 5157/15 krećući se međom u dužini od 378 metara gde u pravcu jugozapada seče kat. parc. br. 5148/1 ka najsevernijoj tački kat. parc. br. 5153. Nastavlja južno međom kat. parc. br. 5153, 5152 i 5150/1 sa leve strane, i kat. parc. br. 5148/1, 5154, 5151 i 5150/2 sa desne strane. Menja pravac u severozapadni i ide međom kat. parc. br. 5145 i 5148/1 do tromeđe kat. parc. br. 5148/1, 5148/4 i 5145. Na tom mestu seče kat. parc. br. 5148/1 u pravcu severoistoka, u dužini od 122 metra, ka prelomnoj tački na međi kat. parc. br. 5148/1 i 5157/16, desno od poligonske tačke 1744. U istom pravcu seče i kat. parc. br. 5157/16 ka tromeđi kat. parc. br. 5157/16, 5157/7 i 5157/19 i prati kat. parc. br. 5157/19 do početne tačke.

2.12. „Vranjak“, površine 165,16 ha

Granica počinje od međe 4 katastarske kat. parc. br. 2506, 2587, 2586 i 2588 i kreće prema severoistoku granicom kat. parc. br. 2588, 2508/3 i 2506 sve do poligonske tačke 2397 odakle preseca kat. parc. br. 2506 po poligonskim tačkama 1507, 1508, 1509 i 3393 do poligonske tačke 1109 i reke Rzav kat. parc. br. 6559/1 odakle skreće prema jugu prateći reku do kat. parc. br. 4649 a zatim nastavlja prema jugozapadu granicom kat. parc. br. 4649, 4635/1, 4634 i puteva 4648/9, 4635/2, 4636 do međe kat. parc. br. 4633, 4634 i 4636 odakle nastavlja ka zapadu prateći granicu kat. parc. br. 4633, 4631, 4624, 4623, 4622/3, 4617, 4616, 4612 i 4610 i kat. parc. br. 4634 i 4611 odakle skreće ponovo na jug granicom kat. parc. br. 4610, 4609 i 4634 do seoskog puta kat. parc. br. 6569 koji preseca na raskrsnici sa putem kat. parc. br. 6568 dalje prateći njega do međe kat. parc. br. 4568, 4578 i 6569 odakle se odvaja prema jugu granicom kat. parc. br. 4568 i 4578, 4577 i 4576 do granice sa kat. parc. br. 4566/1. Odavde granica kreće na severoistok granicom kat. parc. br. 4576, 4580, 4581, 4583 i 4584 i kat. parc. br. 4566/1 i 4564 do seoskog puta 6569 kojima nastavlja istoku sve do kat. parc. br. 4563 gde se odvaja i granicom te katastarske parcele i kat. parc. br. 4561 i 4564 dolazi do puta kat. parc. br. 4636 odakle nastavlja ka jugu prateći ovaj put sve do međe sa kat. parc. br. 4565 i 4550 gde se odvaja i prati granicu te dve katastarske parcele do sledećeg puta kat. parc. br. 6586/2 odakle nastavlja tim putem na zapad do međe sa kat. parc. br. 4567/1 gde se ponovo odvaja od puta u smeru severozapada prateći granicu te katastarske parcele i kat. parc. br. 4566/1, 4568 i 4569 do tromeđe te i kat. parc. br. 4567/1, zatim prati kratko put 6568/1 a onda naglo skreće ka severozapadu granicom kat. parc. br. 4571,4419, 4409, 4410, 4411, i 4412 i kat. parc. br. 4570, 4421, 4418 i 4413 pri tome presecajući put kat. parc. br. 6568 sve do puta 4399. Odavde granica nastavlja putem kat. parc. br. 4399 na sever do raskrsnice i granice sa drugim putem kat. parc. br. 6569 koji preseca i prati dalje sve do međe sa kat. parc. br. 4602 odakle nastavlja na sever granicom kat. parc. br. 4602, 4601, 4599, 4595, 4594 i 4592/2 i kat. parc. br. 4585, 4591/1, 4591/2 i 4592/1 do dela seoskog puta kat. parc. br. 2609 koji prati prvo na jug a zatim na sever do međe sa kat. parc. br. 2605/1 i 2603. Granica se zatim odvaja na sever granicom kat. parc. br. 2605/1 i 2607/3 i kat. parc. br. 2603, 2602 i 2605/3 do seoskog puta kat. parc. br. 2597 odakle nastavlja prateći rub puta ka jugoistoku do granice sa kat. parc. br. 2506 i međe 4 katastarske kat. parc. br. 2506, 2587, 2586 i 2588 koja je ujedno i početna tačka opisa granice ovog lokaliteta.

2.13. „Džanići“, površine 18,40 ha.

Granicu enklave na jugu čine otseci 2/a, 2/d, 3/a, GJ „Zvezda“, a na severu obala Drine (Perućačkog jezera).

Granica ovog lokaliteta počinje od njegove najzapadnije tačke tj. međe kat. parc. br. 1/1 i kat. parc. br. 292/1 odakle prati obalu prema istoku i spoljnu granicu kat. parc. br. 292/1, 6/1, 7/1, 10, 14/1, 18/1, 65/1, 68/1, 70/1, 77/1, 79/1, 86/1, 90/1, 99, 101/1, 102/1, 107/1, 111/1, 113/1 i 255/1. Odavde granica naglo skreće u pravcu severozapada granicom kat. parc. br. 255/1, 256, 259, 263, 264, 267, 268, 270, 276, 280, 281, 285, 286, 289 i 292/1 i kat. parc. br. 1/1 do početne tačke opisa ovog lokaliteta.

2.14. „Beli Rzav – Zaovine“, površine 395,74 ha

Granica ovog lokaliteta počinje od međe katastarskih kat. parc. br. 6364 i 6397 obilazeći lokalitet I stepena zaštite „Kanjon Sklopovi“. Granica kreće ka severu granicom kat. parc. br. 6364 i 6365 sa jedne i kat. parc. br. 6397 do tromeđe kat. parc. br. 6397, 6365 i 6375 gde seče ovu kat. parc. br. 6397, do tromeđe kat. parc. br. 6397, 6389 i 6391 odakle nastavlja prema istoku granicom kat. parc. br. 6391 i 6392 sa jedne i 6397 sa druge strane pa dalje na sever granicom kat. parc. br. 6392 i 6383 do međe ove dve katastarske parcele sa kat. parc. br. 6402/1. Odatle granica nastavlja prema severu sekući kat. parc. br. 6402/1, 6402/6, 5604, 5600 i 5607/1, skreće na jug sekući kat. parc. br. 6584/1, 5603/3, 6408/3, 6408/2, 6408/1, 6410/1, 6410/2, 6410/3 i 6418, na granici kat. parc. br. 6418 i 6417 odakle nastavlja prema jugu granicom te dve katastarske parcele do tromeđe kat. parc. br. 6418, 6417 i 6415 odakle preseca kat. parc. br. 6415 sve do najsevernije tačke kat. parc. br. 6412 odakle nastavlja prema jugu granicom kat. parc. br. 6412, 6414, 6416 i 6415 do granice KO Zaovine i KO Mokra Gora. Odavde granica skreće ka severoistoku granicom ove dve opštine i spoljnom granicom kat. parc. br. 6415 i 6417 do međe kat. parc. br. 6417 i 6501/1 odakle nastavlja ka severu granicom te dve katastarske parcele, presecajući kat. parc. br. 6501/1 i dalje nastavlja na sever granicom kat. parc. br. 6490, 6491, 6489, 6488, 6482 i 6484 sa jedne i kat. parc. br. 6501/1 sa druge strane. Potom granica ide granicom kat. parc. br. 6482 i 6501/6 do seoskog puta kat. parc. br. 6457 i nastavlja prateći ga sve do granice sa kat. parc. br. 6453. Odavde granica nastavlja ka severu granicom kat. parc. br. 6453 i kat. parc. br. 5597 do seoskog puta kat. parc. br. 6452 koji dalje prati presecajući drugi put kat. parc. br. 6574 i dalje prateći ovaj put a zatim i 6573 do tromeđe ove i katastarskih kat. parc. br. 5555 i 5551. Granica ovog lokaliteta zatim skreće ka jugozapadu granicom kat. parc. br. 5551 i 5553 i kat. parc. br. 5555 i 5554, a zatim skreće prema severozapadu granicom kat. parc. br. 5542/2, 5542/1 i 5540 i kat. parc. br. 5553, 5546, 5546 i 5535 odakle nastavlja na zapad granicom kat. parc. br. 5540, 5539, 5538 i 5537 i kat. parc. br. 5535 i 5536 i dalje presecajući put kat. parc. br. 6584/1 nastavlja granicom kat. parc. br. 5666 i 5665 sa jedne i kat. parc. br. 5664 sa druge strane sve do puta kat. parc. br. 6572. Odavde granica menja pravac ka jugu uz put a zatim od međe kat. parc. br. 5664 i 5661 kreće granicom ove dve katastarske parcele i kat. parc. br. 5656/1 do međe sa kat. parc. br. 5657/2 odakle ponovo menja smer prema istoku granicom kat. parc. br. 5656/1 i 5659/1 i kat. parc. br. 5657/2 i 5656/2 do tromeđe kat. parc. br. 5659/2, 5656/2 i 5655 menjajući smer i nastavljajući prema jugozapadu, presecajući put kat. parc. br. 5640 granicom kat. parc. br. 5656/2, 5653, 5633, 5634, 5631, 5629, 5623, 5616 i 5609 sa jedne i kat. parc. br. 5659/1, 5655, 5638, 5639, 5636, 5635, 5630, 5621/3, 5621/2, 5621/1, 5622, 5619, 5618 i 5607/2 sa druge strani sve do puta kat. parc. br. 6576. Odavde granica kreće ka jugu putem kat. parc. br. 6576 i dalje prateći granicu između kat. parc. br. 5897/1, 6320, 6318, 6299, 6306, 6283 i 6279 i kat. parc. br. 6398, 6399, 6400/1, 6327, 6326, 6321, 6317, 6316/2, 6316/1, 6311, 6307 i 6282 do tromeđe kat. parc. br. 6279, 6282 i 6283. Odavde granica kreće ka jugu granicom kat. parc. br. 6279, 6280, 6274, 6270, 6271, 6309/3, 6254/1, 6309/1, 6255, 6250, 6571, 6242, 6241, 6240, 6239, 6238, 6237, 6236 i 6577 sa jedne i i kat. parc. br. 6282, 6281, 6273, 6272, 6310, 6254/2, 6308, 6254/3, 6249, 6248 i 6358 do međe kat. parc. br. 6358, 6516 i 6577. Odavde granica preseca kat. parc. br. 6577 i skreće ka zapadu granicom kat. parc. br. 6215 i 6210/1 i kat. parc. br. 6220, 6214 i 6210/2 presecajući put kat. parc. br. 6231 i nastavlja ka severozapadu granicom kat. parc. br. 6231 i 6203 sa jedne i kat. parc. br. 6211/1, 6211/2, 6205 i 6204/1 sa druge strane do granice KO Zaovine koja je ujedno i državna granica. Odavde granica prati granicu KO Zaovine i državnu granicu prema jugoistoku sve do najjužnije tačke kat. parc. br. 6540 i ovog lokaliteta a ujedno i najjužnije tačke samog Nacionalnog parka. Odavde granica se vraća ka severoistoku granicom KO Zaovine i KO Mokra Gora do početne take i međe katastarskih kat. parc. br. 6364 i 6397.

2.15. „Solotuša“, površine 240,14 ha

Obuhvata odeljenja u GJ „Kaluđerske bare“: 23/a, 24/a, 24/b i u GJ „Meliorativno zaštitne šume – Rača“: 9/a, 9/b, 9/c, 9/d, 10/a, 10/b, 10/c.

Granica ovog lokaliteta kreće od tromeđe KO Solotuša, KO Bioska i KO Kremna i kreće u pravcu zapada prateći granicu KO Solotuša i KO Kremna što je ujedno i granica opština Užice i Bajina Bašta sve do kat. parc. br. 4875/2 gde se granica odvaja odvaja od granica opština i ide granicom kat. parc. br. 4875/1 i 4140/1 sa jedne i kat. parc. br. 4875/2 i 4140/75 sa druge strane nastavljajući ka severozapadu ponovo granicom KO Solotuša i KO Kremna i putem kat. parc. br. 4925 sve do tromeđe kat. parc. br. 4925, 4140/160 i 4140/1. Odavde granica prvo nastavlja prema severu granicom kat. parc. br. 4140/160, 4140/89, 4140/159 i 4140/18 sa jedne i kat. parc. br. 4140/1 sa druge strane, a zatim prema jugozapadu granicom između kat. parc. br. 4140/18, 4140/17, 4140/142, 4140/102, 4140/49, 4140/68 i 4140/1, odakle seče kat. parc. br. 4140/1 i međe sa kat. parc. br. 4161 i 4162 odakle granica nastavlja prema severoistoku granicom kat. parc. br. 4162, 4163, 4173, 4172, 4184 i 4230/1 sve do tromeđe kat. parc. br. 4230/1, 4184 i 4209 odakle ponovo menja pravac i ide u pravcu jugoistoka granicom kat. parc. br. 4230/1, 4230/2, 4140/1 i 4428 sa jedne i kat. parc. br. 4209, 4215, 4228, 4229, 4226, 4225, 4222, 4221, 4218, 4219/6, 4232, 4244/2, 4246, 4249, 4250, 4254, 4255, 4323, 4324, 4325/1, 4325/3, 4326, 4429/1 i 4427 sa druge strane. Granica skreće u pravcu severoistoka sekući kat. parc. br. 4429/1 do kat. parc. br. 4390/3 odakle nastavlja u pravcu severoistoka granicom kat. parc. br. 4390/3, 4390/2, 4389, 4387 i 4429/1 do tromeđe kat. parc. br. 4387, 4429/1 i 3767. Odatle granica kreće u pravcu istoka granicom kat. parc. br. 3767, 3766, 3760, 4909, 4448/1, 4448/2, 4449, 4446, 4445/1 i 4444 i kat. parc. br. 4429/1 i 4430 sve do seoskog puta kat. parc. br. 4443 odakle nastavlja putem u smeru jugoistok do raskrsnice sa putem 4442, tj. krajnje istočne tačke lokaliteta a ujedno i spoljne granice Nacionalnog parka Tara, a zatim njime do međe između kat. parc. br. 4430 sa jedne strane i kat. parc. br. 4437, 4431 i 4573 sa druge strane i to pravcem zapad gde dolazi do „Kule“ na gradu. Tu menja pravac prema jugu, takođe međom između kat. parc. br. 4430 i 4573 gde ponovo menja pravac krećući se prema zapadu međom kat. parc. br. 4430 sa jedne strane, a sa druge kat. parc. br. 4576, 4582 i 4583. Zatim ponovo menja pravac krećući se prema jugu i to sa desne strane kat. parc. br. 4140/1, 4140/47 i 4140/31 a sa leve kat. parc. br. 4140/29 i 4630, zatim sa desne strane kat. parc. br. 4631, a sa leve strane kat. parc. br. 4643 i 4640. Dalje ide međom između, sa desne strane, kat. parc. br. 4140/88, a sa leve strane kat. parc. br. 4640, 4639 i 4636 gde granica Nacionalnog parka dolazi do KO Bioska opštine Užice. Dalje granica nastavlja granicom između KO Solotuša i KO Bioska do tromeđe KO Bioska, Solotuša i Kremna, tj. granice opštine Bajina Bašta i opštine Užice koja je ujedno i početna tačka opisa ovog lokaliteta.

2.16. Predeona celina „Rača“, površine 244,197 ha

Obuhvata šume SPM GJ „Rača“, i to odeljenja 21/a, 21/b, 21/c, 21/d, 21/e, 21/f, 22/a, 22/b, 22/c, 22/d, 22/f, 22/g, 22/h, 22/a, 23/b, 24/a, 24/b, 24/c, 24/d, 24/e, 24/g, 25/a, 25/b, 26/2, 26/a, 26/b, 26/c.

Granica počinje od mosta preko reke Rače na jugozapadu ovog lokaliteta, tj. međe kat. parc. br. 1543/1 KO Mala reka i kat. parc. br. 2000 KO Rača odakle prelazi most i kreće u pravcu severoistok prateći reku Raču sa jedne i kat. parc. br. 1706/2, 1706/1, 1705/1, 1705/2, 1691, 1690/1, 1682, 1681, 1637, 1636/2, 1636/1 i 1624 do kat. parc. br. 1094 KO Rača odakle kreće ka zapadu međom kat. parc. br. 1094, 1623/2, 1623/3 i 1623/4 sa jedne i 1624, 1627/2, 1627/1 i 1627/3 sa druge strane sve do puta i kat. parc. br. 1993 kojim dalje nastavlja u pravcu severoistoka a zatim granicom puta 1986 sve do krajnje istočne tačke kat. parc. br. 1423/8 gde preseca put i prati u smeru severozapad granicom kat. parc. br. 1423/8, 1423/9, 1423/10 i 1097/1 do tromeđe kat. parc. br. 1423/10, 1423/13 i 1097/1 odakle nastavlja prema severu granicom kat. parc. br. 1423/15, 1423/22, 1423/23, 1423/24 i 1097/1 do tromeđe kat. parc. br. 1097/1, 1423/24 i 1401. Odatle ide pravcem severoistok međom između kat. parc. br. 1401, 1402, 1395 i 1396 sa jedne i 1097/1 sa druge strane. Skreće u pravcu istoka međom između kat. par 1097/1 sa jedne strane i 1098 i 1099 sa druge strane. Tu izlazi na seoski put broj 1985 i seče ga nastavljajući ka severu međom kat. parc. br. 1091, 1090/5, 1090/4, 1090/3, 1090/1, 1067/1, 1065/3, 1065/2 i 1065/1 sa jedne strane i kat. parc. br. 987/2 sa druge strane sve do seoskog puta kat. parc. br. 1984 koju seče i dalje nastavlja prvo na severa zatim na istok granicom puta i kat. parc. br. 987/2 sve do kat par. 988, zatim međom između nje i kat. parc. br. 987/2 i 989. Granica se dalje nastavlja u pravcu severa i to sa jedne strane je kat. parc. br. 987/3, a sa druge strane 989, 990, 980, 979, 981, 982 i 972 sve do tromeđe kat. parc. br. 972, 987/3 i 983. Odavde granica naglo skreće ka jugozapadu prateći kat. parc. br. 983, 2000, 984/2 sa jedne i 987/3 i 987/ 2 sa druge strane do kat. parc. br. 984/3 odakle kreće na istok granicom kat. parc. br. 984/2 i 984/3 odakle granica kreće prema istoku presecajući kat. parc. br. 2000 KO Rača a zatim i kat. parc. br. 420/3 KO Mala reka odakle ponovo menja pravac i kreće na severoistok granicom kat. parc. br. 420/3 i 420/2, sa jedne strane i 420/1 sa druge do tromeđe kat. parc. br. 420/1, 373/4 i 373/5. Odavde granica ponovo kreće ka jugoistoku granicom kat. parc. br. 373/5, 373/1 i 420/1 pa izlazi na seoski put broj 1980 i preseca ga na tromeđi kat. parc. br. 373/1, 420/1 i 1980. Granica dalje ide pravcem juga obuhvatajući kat. parc. br. 440 i 439 sa jedne strane i međom sa kat. parc. br. 441 sve do tromeđe kat. parc. br. 441, 439 i 447/1 gde opet preseca seoski put 1980 i nastavlja na jug granicom puta sve do granice sa drugim seoskim putem i kat. parc. br. 1981 odakle nastavlja njime dalje ka jugu sve do kat. parc. br. 628. Odatle granica naglo skreće ka zapadu međom kat. parc. br. 420/1 sa jedne strane i kat. parc. br. 628, 627, 425 i 424, do kat. parc. br. 422 odakle ponovo kreće prema jugu međom kat par. 422 i 420 sa jedne i kat. parc. br. 424, 423, 1227, 1228 i 1262 sa druge strane gde izlazi na seoski put broj 1983. Prelazi preko puta i dalje nastavlja granicom između kat. parc. br. 418 i 1269 sa jedne i kat. parc. br. 1266 sa druge strane sve do seoskog puta broj 1983. Nastavlja putem pravac istoka sve do međe između kat. parc. br. 418 i kat. parc. br. 1270 čijom međom izlazi na seoski put broj 1982 gde menja pravac kretanja prema jugu putem broj 1982 sve do raskrsnice groblja, odakle nastavlja putem broj 2006 i dalje u pravcu juga sve do kraja pomenutog puta koji se završava na granici između kat. parc. br. 418, kuda se nastavlja granica i kat. parc. br. 1272, 1273 i 1274. Dalje ide prema jugu granicom kat. parc. br. 1274 i 1451 gde izlazi na put broj 1980 kod trigonometra 255 KO Mala Reka. Nastavlja prema jugu putem broj 1993 do međe sa putem 1994 odakle granica naglo skreće ka zapadu prateći ovaj put i kat. parc. br. 1994 do kat. parc. br. 1463. Ovde granica ponovo menja smer u severozapadni i ide granicom kat. parc. br. 1463, 1464, 1461, 1436, 1452/3, 1460, 1459/2, 1459/1, 1466, 1467, 1473 i 1475 sa jedne i kat. parc. br. 1455, 1453, 1452/2, 1452/1, 418 i 1465 pa opet 418 sve do međe kat. parc. br. 418, 1475, 414 i 1480/1 odakle skreće prema jugu granicom kat. parc. br. 1480/1, 1484/1 i 1488 i kat. parc. br. 1475, 1479/1, 1479/2, 1478, 1485, 1486 i 1487 do puta kat. parc. br. 1994 odakle nastavlja putem u pravcu jugozapada sve groblja i kat. parc. br. 1492. Odavde granica skreće na jug granicom kat. parc. br. 1495 i kat. parc. br. 1543/1 do tačke sa koordinatama Y=7382426 X=4864770 odakle granica pravi nagli zaokret i kreće u pravcu severozapada sekući kat. parc. br. 1543/1 i vraćajući se na početnu tačku opisa ovog lokaliteta tj. međi kat. parc. br. 1543/1 KO Mala reka i kat. parc. br. 2000 KO Rača i mostu preko reke Rače.

2.17. Predeona celina „Klisura Dervente i Drine“, površine 1008,19 ha

Ova predeona celina obuhvata šumska odeljenja GJ Meliorativno zaštitne šume – Rača i to: 33, 34, 35, 36, 37, 38 (sem odseka 38/4) i, 39 (sem odseka 39/b, kao i 40/b (izuzev odseka 40/a i 40/c), kao i šumska odeljenja GJ Tara i to: odseke 47/1, 47/b i 86/a.

Granica ovog lokaliteta počinje od međe KO Beserovina i KO Zaugline na istoku ovog lokaliteta tj. od tromeđe kat. parc. br. 935 i 936 KO Zaugline i kat. parc. br. 1347 KO Beserovina i kreće na istok međom između kat. parc. br. 935, 934, 933, 932, 931, 930 i 929/2 sa severne strane i kat. par 936, 927/3, 927/1, 927/2, 927/5, 927/6 i 927/7 sa južne strane. Zatim se lomi ide pravcem severoistok, izlazi međom između kat. parc. br. 929/2 i 928 i izlazi na seoski put koji nosi katastarski broj 945. Dalje nastavlja seoskim putem koji se lomi pravcem severozapad-jugoistok, potom se lomi prema zapadu, zatim južno do kat. parc. br. 937/1 odakle skreće prema jugozapadu granicom kat. parc. br. 937/1, 937/2 i 941/1 i kat. parc. br. 927/1, 927/3 i 927/4 gde izlazi ponovo na granicu KO Beserovina i Zaugline. Odavde granica nastavlja na zapad granicom ove dve opštine do kat. parc. br. 1350/1 KO Beserovani gde se odvaja od granice i nastavlja u smeru severozapada granicom kat. parc. br. 1349, 692/1, 699/2, 699/1, 700/2, 703, 1345/2, 1345/1, 1345/3, 728, 733, 734, 740/1, 741/2, 741/3, 741/4, 765/1 i 766/1 i kat. parc. br. 1350,/1, 1344, 1343, 1342, 1341, 740/2, 741/5, 1338/6, 1338/4, 767/2, 766/3 i 766/2, preseca put 766/7 i nastavlja granicom kat. parc. br. 771, 782 i 799 i kat. parc. br. 770, 769, 784, 783 i 785, preseca put 785 i nastavlja u smeru severozapada granicom kat. parc. br. 804, 805, 810, 814, 813, 814 i 815/9 i kat. parc. br. 1590, 797, 1591, 798/1, 1302, 811 i 812, preseca put 1584 i nastavlja granicom kat. parc. br. 1154/27, 1154/24, 1154/23, 1154/20, 1154/19, 1154/16, 1154/15, 1154/12, 1154/11, 1154/9, 1154/8 i 1154/1 i kat. parc. br. 1155, 1156/1, 1157/1, 1154/28, 1158/2, 1159/2, 1159/6, 1159/7, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164/1 i 1164/2 sve do granice KO Beserovina i KO Perućac. Odavde granica nastavlja u pravcu jugozapada granicom ove dve opštine do kat. parc. br. 975 odakle se odvaja od granice opština i ide u pravcu jugozapada granicom kat. parc. br. 650, 652/1, 652/2 i 653 i kat. parc. br. 975, 974, 973, 984, 972, 992, 971, 970, 969, 965, 963/1, 963/2, 962/4, 957, 956/3, 956/2, 956/1, 955, 953/6 i 954 odakle skreće na jug sekući kat. parc. br. 946/1, 946/2 i 1047/ odavde granica menja smer ka severu presecajući kat. parc. br. 874/1do granice sa kat. parc. br. 892/2 i dalje nastavlja prema severu granicom kat. parc. br. 874/1 i kat. parc. br. 892/2, 892/12 i 892/1 do najsevernije tačke kat. parc. br. 892/8 odakle ponovo preseca kat. parc. br. 871/1 odakle nastavlja pravcem severozapad granicom kat. parc. br. 873/1 i kat. parc. br. 875/1 sve do granice KO Rastište i KO Perućac. Odavde granica nastavlja u smeru severozapad granicom kat. parc. br. 1494/1, 1494/2, 1494/3, 1494/4, 1494/5, 1497, 1500, 1501, 1512/2, 1512/1, 1512/3, 1594/2, 1515/1, 1516, 1515/4, 1517, 1524/1, 1524/2, 1525/1, 1526/2, 1526/3, 1534/1, 1531, 1532, 1534/1, 1534/6, 1534/5, 1533/1, 1534/4, 1534/6, 1534/5, 1533/1 i 1534/4 i kat. parc. br. 961/1, 961/13 i 961/12, i opet 961/1 a zatim nastavlja u smeru zapada i preseca kat. parc. br. 961/1. Odavde granica nastavlja u pravcu severozapada granicom kat. parc. br. 1007, 1006, 996, 995, 994 i kat. parc. br. 961/1 odakle ponovo preseca kat. parc. br. 961/1 do puta kat. parc. br. 4413 odakle prateći put i granicu lokaliteta I stepena zaštite „Klisura Dervente“ kreće na zapad a zatim ka jugu sve do tačke sa koordinatama Y=7368579 X=4868808 gde preseca ovaj put na zapad sve do kat. parc. br. 1/1 tj. tačke sa koordinatama Y=7368557 X=4868805 odakle se vraća drugom stranom puta prvo na sever pa zatim na severozapad prateći granicu lokaliteta I stepena zaštite „Klisura Dervente“ i kat. parc. br. 1/1 a zatim kat. parc. br. 4445/1 nastavljajući na istok putem sve do puta kat. parc. br. 4421/1 čijom granicom nastavlja na istok sve do granice sa kat. parc. br. 1251/1 odakle prati granicu kat. parc. br. 1251/1, 1251/2, 1252/2, 1253, 1254, 1255, 1258/3, 1258/2, 1258/1, 1263, 1266/2, 1266/1, 1267, 1275/1 i 961/1 ka jugoistoku do kat. parc. br. 1275/1 gde skreće na jug do granice sa kat. parc. br. 1275/3, a zatim prati put Perućac-Mitrovac i istim ide u pravcu Perućca kat. parc. br. 4459 na jugoistok dolazeći do kat. parc. br. broj 1484/1 KO Rastište. Od ovog mesta, granica ide u pravcu jugoistoka južnom stranom kat. parc. br. 1490/1, 1490/2 i 1491 dolazeći do KO Perućac, odakle skreće u pravcu severa i to granicom KO Rastište tj. granicom kat. parc. br. 4451/1 KO Rastište i kat. parc. br. 873/1 KO Perućac. Granica zatim skreće u pravcu istoka granicom između kat. parc. br. 31 i 873/1, a potom granicom između kat. parc. br. 34, 24, 23, 35, 60, 61, 63, 65, 67 i 873. Granica zatim ide prema jugu granicom kat. parc. br. 88, 97 i 873 dolazeći do poligone tačke 369 KO Perućac gde skreće ka istoku granicom kat. parc. br. 97 i 873 preko poligone tačke 370 i 371 KO Perućac, a potom skreće ka severoistoku granicom kat. parc. br. 97 i 93 dolazeći do četvoromeđe između kat. parc. br. 93, 92, 98 i 873, odakle skreće prema istoku granicom kat. parc. br. 98 dolazeći do poligone tačke 362 KO Perućac, odakle skreće ka jugu, a zatim istoku granicom kat. parc. br. 104 i 873 dolazeći do seoskog puta koji se vodi pod brojem 1047, odakle skreće ka jugu istim putem do kat. par 869 gde preseca put i kat. parc. br. 1047 u pravcu jugoistoka prateći spoljnu granicu kat. par 869 sve do puta br. 110, koji preseca i odatle pravcem severoistok kreće do kat. parc. br. 774, onda ide granicom između kat. parc. br. 774, 772, 771, 770, 760, 759, 752/3, 752/2, 751/1, 757, 744/1, 742 i 743 sa južne strane i kat. parc. br. 653 sa druge strane dolazeći na seoski put koji nosi broj 741, ide prema istoku u dužini od 30 m, a onda skreće na jug međom između kat. parc. br. 698 i 653, zatim skreće na severozapad i ide međom kat. parc. br. 695 i 652/1. Zatim produžava međom između kat. parc. br. 652/1 i 4049, onda pravi lom u pravcu jugoistok i ide međom između kat. parc. br. 693, 692, 659/2, 694, 650, 655 i 654 sa jedne strane i kat. parc. br. 652/1, 659/1 i 654 sa druge strane. Produžava prema istoku i ide međom između kat. parc. br. 654, 625, 626 i 627/1, sa jedne strane i kat. parc. br. 650 sa druge strane. Tu skreće pravcem jugozapad-severoistok međom između kat. parc. br. 627/1 i 627/2, 623 i 628 i 622 zatim ka severoistoku međom kat. parc. br. 658 i 622, 621 i 650/1. Skreće na istok međom između kat. parc. br. 634/1 i 634/2 sa jedne strane i 650/1 sa druge strane. Tu skreće na jug međom između kat. parc. br. 643 i 650/1. Ide prema istoku međom između istih kat. parc. br. tu skreće na jug zatim istok pa na sever između kat. parc. br. 644/2, 644/1, 646 i 647 sa jedne strane i kat. parc. br. 650/1 sa druge strane. Tu izlazi na seoski put broj 604 i produžava na istok seoskim putem sve do kraja KO Perućac. Nastavlja istim pravcem, putem koji se nastavlja na dosadašnji put, a ide kroz KO Beserovinu i ima kat. parc. br. 1588. Tim putem ide sve do drugog seoskog puta koji skreće na jug pa onda severozapad-jugoistok, a nosi broj 1589. On dolazi na drugi seoski put broj 1584, a sve u pravcu istoka. Tim putem ide sve do kat. parc. br. 579 gde preseca put i prati među kat. parc. br. 579 i 578 sa jedne strane i 571, 572 i 577 sa druge strane do granice sa KO Zaugline. Od tog mesta prati put granicom kat. parc. br. 1224 KO Zaugline a zatim, ide međom između KO Beserovine i kat. parc. br. 795 i 935 KO Zaugline sve do početne tačke opisa granice ovog lokaliteta i tromeđe kat. parc. br. 935 i 936 KO Zaugline i kat. parc. br. 1347 KO Beserovina.

2.18. „Aluška planina II“, površine 521,35 ha

Lokalitet „Aluška planina“ nalazi se u KO Rastište i KO Konjska reka.

Ova predeona celina obuhvata šumska odeljenja GJ Meliorativno zaštitne šume – Rača i to: 38/4 i 39/b, šumska odeljenja GJ Tara i to: odseke 3/a (deo), 5/1, 5/a, 6/a, 8/a, 14/a, 15/a, 16/a, 19/3.

Granica lokaliteta počinje od međne tačke br. 400 tj. od same granice KO Konjska reka i KO Rastište tj. tromeđe kat. parc. br. 208/1 KO Konjska Reka, kat. parc. br. 3962 i 3961 KO Rastište i kreće na severozapad granicom kat. parc. br. 3961 i 3962 odakle nastavlja prema severoistoku granicom kat. parc. br. 3961, 3960 i 3958 do međne tačke 373. Odavde granica skreće ka severu granicom kat. parc. br. 3958, 3957, 3856, 3953, 3952, 3949, 3947 i 1535/1 do seoskog puta kat. parc. br. 4422 i međne tačke 351 odakle nastavlja prema severu us ovaj put sa jedne i kat. parc. br. 3855/2, 3855/1, 3854/3, 3854/2, 3854/1, 3853/2, 3853/1, 3853/3, 3853/4, 3853/5, 3853/6 i 1564 sa druge strane zaobilazeći kat. parc. br. 3852 sve do raskrsnice sa putem kat. parc. br. 3831. Ovde granica skreće naglo na jugozapad prateći granicu kat. parc. br. 3832/1 i 1564 do međne tačke 411 odakle kreće na zapad sve do granice lokaliteta „Aluška planina“ u I stepenu zaštite, odakle kreće ka jugu presecajući kat. parc. br. 1564 do kat. parc. br. 3853/6 odakle nastavlja ka jugu granicom kat. parc. br. 3853/6, 3853/5, 3853/4, 3853/3, 3853/1, 3853/2, 3856/1, 3856/2, 3946, 3945, 3944 i 3942 i kat. parc. br. 1564, 3858 i 3857 do tromeđe kat. parc. br. 3857, 3942 i 3939 odakle granica skreće ka jugozapadu granicom kat. parc. br. 3939, 3923 i 3857 do tromeđe kat. parc. br. 3857, 3924 i 3922. Odavde granica ponovo kreće ka severozapadu granicom kat. parc. br. 3922, 3859, 3861/1 i 3863 i kat. parc. br. 3857, 3858 i 1564, odakle ponovo preseca kat. parc. br. 1564 nastavljajući ka severozapadu do granice sa kat. parc. br. 3822 odakle nastavlja ka severu granicom kat. parc. br. 3822, 3823/4, 3823/3, 3823/2, 3823/1, 3824, 3825/2, 3825/1, 3825/3, 38263827/1, 3827/2, 1620, 1619, 1618, 1616/10 i 1564, odakle skreće pravo ka severoistoku a zatim naglo ponovo ka jugu sekući ponovo kat. parc. br. 1564 do kat. parc. br. 3837/3. Odavde granica ponovo kreće na severoistok granicom kat. parc. br. 3837/3, 3837/2, 3837/1, 3838 i 1564 sve do seoskog puta kat. parc. br. 4422. Odavde granica prati put ka severozapadu, odakle preseca kat. parc. br. 961/1, a zatim skreće ka zapadu, do kat. parc. br. 1007 odakle nastavlja ka severozapadu granicom kat. parc. br. 1007, 1006, 996, 995, 994 i 961/1 do granice sa lokalitetom I stepena zaštite „Klisura Dervente“ i međnom takom 776. Odavde granica skreće ka jugu prateći granicu kat. parc. br. 994, 988, 987, 976, 970, 969, 963, 964, 965, 973, 975, 974, 980, 981, 979, 983, 992, 985 i 961/1 do puta kat. parc. br. 1764 prateći ga na jug pa na istok a zatim na sever granicom kat. parc. br. 985, 991, 986/1 i 990 do međe sa kat. parc. br. 989 odakle kreće ponovo na jug granicom kat. parc. br. 989, 994 i 993 ponovo do puta kat. parc. br. 1754 i dalje nastavlja uz put ka jugu a zatim dalje uz put 4422 do međe sa kat. parc. br. 1597/2 odakle nastavlja u pravcu juga granicom kat. parc. br. 1597/2, 1596, 1595, 1603, 1613/2, 1610, 1611, 1608 i 1607 i kat. parc. br. 1589/3, 1584, 1604, 1616/4, 1616/5, 1616/8, 1616/9 i 1616/10 gde opet izlazi na seoski put kat. parc. br. 4442 prateći ga na jug sve do međe kat. parc. br. 3827/2 i 3827/1 odakle preseca put ka zapadu i prati granicu kat. parc. br. 3797/1, 3802/1, 3803, 3806, 3807 i 3783 i kat. parc. br. 3800, 3801 i 3808 izlazeći na Aluški potok i skrećući ka jugu uz njegovu obalu a zatim presecajući ga udo najistočnije tačke kat. parc. br. 3744/2 i početka seoskog puta kat. parc. br. 4432 koji prati ponovo na sever a zatim skreće na severozapad prateći drugi seoski put kat. parc. br. 4432 do tromeđe kat. parc. br. 3748/2, 3749 i 3738/2. Odavde granica ponovo menja smer ka jugu prateći kat. parc. br. 3738/2 i 3739/1 sa jedne i kat. parc. br. 3749, 3750, 3752 i 3753 do seoskog puta 4433 odakle nastavlja prema jugu prateći ovaj put sve do tromeđe kat. parc. br. 3730/16, 3879 i 4433 odakle menja smer ka jugoistoku prateći granicu kat. parc. br. 3879 i kat. parc. br. 3730/16, 3730/15, 3730/14, 3730/13, 3730/12, 3730/11, 3730/10, 3730/9, 3730/8, 3730/7, 3730/6, 3730/5, 3730/4, 3730/3, 3730/2, 3730/1 i 3873 do kat. parc. br. 3817 koju zaobilazi ka severu a zatim opet ka jugu nastavljajući granicom kat. parc. br. 3879 i kat. parc. br. 3878, 3919, 3916 i 3915/1 do puta kat. parc. br. 4433, koji preseca u međnoj tački 1 prateći dalje granicu kat. parc. br. 3989 i kat. parc. br. 3988, 3987, 3983 i 3977 do granice sa KO Konjska reka odakle nastavlja granicom te opštine i KO Rastište na jug do međne tačke 719 odakle prelazi na teritoriju KO Konjska reka i prateći granicu kat. parc. br. 1/1 i kat. parc. br. 227/3 i 230 a zatim ka jugoistoku prateći granicu kat. parc. br. 230 i 231/1 sve do tromeđe sa kat. parc. br. 231/5. Odavde granica ponovo kreće ka jugu granicom kat. parc. br. 231/1 i 231/5 do granice sa kat. parc. br. 268/1 gde naglo menja smer ka severozapadu prateći granicu kat. parc. br. 268/1 i 231/1 sve granice sa kat. parc. br. ½ odakle kreće ponovo ka jugoistoku granicom kat. parc. br. 1/2 i kat. parc. br. 268/1, 268/8 i 282/1 odakle ponovo menja smer ka severu i prati granicu kat. parc. br. 275/1, 258, 251/2, 251/1, 243/1, 243/2, 244, 244/3, 243/1, 227/1, 227/2, 222/1 i 212 i kat. parc. br. 276/1, 1142/1, 260, 250/2, 250/1, 249, 247, 243/3, 232, 233, 242, 226/2, 226/2, 223, 211 i 208/1 do početne tačke opisa ovog lokaliteta međne tačke br. 400 tj. same granice KO Konjska reka i KO Rastište tj. tromeđe kat. parc. br. 208/1 KO Konjska Reka, kat. parc. br. 3962 i 3961 KO Rastište.

2.19. „SOKOLINA“, površine 72,33 ha

Lokalitet „Sokolina“ nalazi se u KO Rača.

Ova predeona celina obuhvata šumska odeljenja GJ Meliorativno zaštitne šume-Rača i to: 29/a, 29/b, 30/a, 30/b, 31/a (deo), 31/b.

Ovaj lokalitet čine 2 celine. Granica gornje celine počinje od najistočnije tačke ove celine i to međe kat. parc. br. 1553, 1544/1 i puta 1986 odakle kreće na zapad granicom kat. parc. br. 1553 i 1544/1 do puta kat. parc. br. 1991 prateći ga sve do međe sa kat. parc. br. 1551 odakle granica nastavlja prema jugozapadu granicom kat. parc. br. 1551, 1548/4, 1546/1, 1547, 1545 i 1544/1 sve do puta kat. parc. br. 1991. Odavde granica prati put ka jugozapadu do najsevernije tačke kat. parc. br. 1508/1 gde preseca put 1991 i od tromeđe kat. parc. br. 1508/1, 1505 i 1506 kreće ka severu granicom kat. parc. br. 1505 i k.p 1506 do puta kat. parc. br. 1992odakle nastavlja prema severu granicom kat. parc. br. 1500 i kat. parc. br. 1501 do granice KO Zaugline i KO Rača odakle nastavlja u smeru severoistok do međe sa kat. parc. br. 1496 odakle granica menja smer ka jugoistoku granicom kat. parc. br. 1496, 1495/2 i kat. parc. br. 1497 sve do puta kat. parc. br. 1991. Odavde granica nastavlja putem prema istoku a zatim se odvaja od njega u poligonalnoj tački 627 prateći granicu kat. parc. br. 1552 i kat. parc. br. 1493/5, 1492, 1491, 1474, 1473 i 1472 ponovo do puta kat. parc. br. 1991 odakle menja smer ka jugozapadu i preseca ovaj put u najsevernijoj tački kat. parc. br. 1553 prateći granicu iste i puta kat. parc. br. 1986 do početne tačke opisa granice ove celine.

Granica donje celine ovog lokaliteta počinje od tromeđe kat. parc. br. 1748/3, 1544/1 i reke Rače kat. parc. br. 2000 KO Rača u smeru ka jugozapadu i prati granicu kat. parc. br. 1748/3, 1749, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 i 1544/1 do tromeđe kat. parc. br. 1956, 1544/1 i 1761 odakle nastavlja ka severu granicom kat. parc. br. 1955, 1544/15, 1544/13, 1544/12, 1766, 1779/3, 1780/4, 1780/3 i1544/10 i kat. parc. br. 1544/1 i 1544/16, opet 1544/1, 1544/14 i 1544/11 do tromeđe kat. parc. br. 1544/10, 1544/1 i 1726 odakle nastavlja u pravcu severozapada granicom kat. parc. br. 1726, 1715, 1716, 1544/9, 1544/8, 1544/7 i kat. parc. br. 1544/1, odakle preseca kat. parc. br. 1544/1 do međe sa kat. parc. br. 1544/5 odakle nastavlja u pravcu severozapada prateći granicu kat. parc. br. 1544/4, 1825, 1826 i 1828 i kat. parc. br. 1544/5 i 1544/6 do seoskog puta kat. parc. br. 1991/2 odakle nastavlja ovim putem na sever, odakle ponovo seče kat. parc. br. 1544/1 u smeru ka jugoistoku, sve do reke Rače kat. parc. br. 2000 odakle prati reku ka jugoistoku sve do početne tačke opisa granice ovog lokaliteta i tromeđe kat. parc. br. 1748/3, 1544/1 i reke Rače kat. parc. br. 2000.

 1. NACIONALNI PARK „KOPAONIK“

IV.1. OPIS GRANICA NACIONALNOG PARKA KOPAONIK

 1. Područje Nacionalnog parka Kopaonik nalazi se na teritoriji opština Raška i Brus.

Površina Nacionalnog parka Kopaonik iznosi 11 969, 04 ha.

 1. Opis granica počinje u tački gde se dodiruju KO Belo Brdo, Brzeće, Guvnište i Ravnište, od koje u KO Brzeće u pravcu severozapada prati kat.parc.br. 1880, 1879 i 1877/1, od koje prelazi u KO Kopaonik i prati granice kat.parc.br. 101, 100, 102, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 108, 109, 118, 122/2, 122/1, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 135/3, 134/2, 135/2, 121/2, 197,4, 107/2, 106/2, 110/4, 110/2, 104/2, 102/7, 24/1, 25, 2457/1, 69, 2443, 2444, 2436/2, 2436/1, 2436/2, 2443, 2442, 2441, 2440, 69, 66, 632, 635, 632 i 66, koju prati do granice sa KO Lisine (zajednička prelomna tačka za kat.parc.br. 66, KO Kopaonik i kat.parc.br. 1532, 1530 i 1528 KO Lisine). Odatle nastavlja granicom kat.parc.br. 1530, 1529, opet granicom kat.parc.br. 1530, zatim granicom kat.parc.br. 1528 sve do granice sa KO Kopaonik u kojoj prati granicu kat.parc.br. 66 sve do granice sa KO Lisine. Prelazeći u KO Lisine prati granicu kat.parc.br. 78 i 79, nastavlja ivicom puta kat.parc.br. 898 KO Kopaonik, kojim dolazi do istočne prelomne tačke kat.parc.br. 1496 KO Lisine, prati granicu parcele sve do zapadne prelomne tačke odakle preseca put kat.parc.br. 2452 Ko Lisine u kojoj dalje prati granice kat.parc.br. 1493, 1489, 1488, 1494, 1490 i 1491 do zapadne prelomne tačke, od koje u pravoj liniji preseca kat.parc.br. 1464 izbijajući na kotu 1394 koja je i trigonometrijska tačka 508 (na granici kat.parc.br. 1460). Odatle prati granicu kat.parc.br. 1460 a potom granicu kat.parc.br. 1457 do preseka kat.parc.br. 2448 (put), nastavlja granicama kat.parc.br. 140, 142, 141, 145, 155/1, 157/2, 158/1, 176/1, 179/1, 1355/1, 1354, 1357/1, 1352/1, 1351/1, 1347/1, 1341/1, 547/1, 539/1, 538/2, 535/1, 532, 531, 284, 283, 282, 281, 280/2, 277, 276, 274, 264, 263, 257, 256, 251/2, 251/1, 249, 215 i 218, do preseka sa kat.parc.br. 2459 (put). Preseca ga i zatim prelazi na granicu kat.parc.br. 43 u KO Tiodže. Prati granicu kat.parc.br. 43, zatim kat.parc.br. 45 i 47 do njene najsevernije prelomne tačke i nastavlja granicom kat.parc.br. 45, zatim u pravoj liniji preseca kat.parc.br. 147 i izlazi na granicu kat.parc.br. 79 koju prati do granice između KO Semeteš i KO Tiodže. Nastavlja tom granicom u dužini od 280 m, nakon čega dolazi do prelomne tačke kat.parc.br. 35/1, prati granicu kat.parc.br. 35/1 i 42/2 izbijajući na put kat.parc.br. 57, preseca ga i nastavlja granicom kat.parc.br. 29 i 57 (put), 27/1 i 27/2, zatim opet 27/1 sve do ušća Semeteške reke i bezimenog potoka (kota 1064). Od te kote u pravoj liniji preseca kat.parc.br. 56 (Semeteška reka) i nastavlja u pravcu severa granicom kat.parc.br. 56 (Semeteška reka), zatim prelazi na kat.parc.br. 16/1, a potom i 12/2. Nadalje nastavlja granicom kat.parc.br. 27/1 do kat.parc.br. 125 KO Badanj (put) i izlazi na granicu između KO Semeteš i Badanj. Od te tačke nastavlja granicom između pomenutih katastarskih opština, odnosno granicom kat.parc.br. 125 (put) sve do najsevernije prelomne tačke KO Semeteš, odakle prati zapadnu granicu kat.parc.br. 4, koju prati do granice između KO Badanj i Kremiće. U KO Kremiće nastavlja da prati granicu kat.parc.br. 73, 72, 50, 51 i 70/2 i preseca u pravoj liniji kat.parc.br. 57 (put) i nastavlja granicom kat.parc.br. 50/2 do granice između KO Jošanička banja i Kremiće. Iz te tačke u KO Jošanička banja preseca kat.parc.br. 6281 spuštajući se na ušće (kota 956) dva bezimena potoka od kojih nastaje Dašnički potok. Od te kote (956) preseca kat.parc.br. 6281 prateći Dašnički potok sve do ušća u Samokovsku reku. Od ušća u pravcu juga prati granicu kat.parc.br. 6281 do tromeđe kat.parc.br. 6562, 6563 i 6281. Od tromeđe nastavlja presecajući kat.parc.br. 6563 u pravoj liniji i nastavlja granicom kat.parc.br. 6564, a potom u pravcu severa granicom kat.parc.br. 6570, te prelazi na granice kat.parc.br. 6510 i 6511 kojom opet izlazi na granicu kat.parc.br. 6570. Zatim prati granicu kat.parc.br. 6487 i njome izlazi na granicu kat.parc.br. 6570, i nastavlja granicama kat. parc. br. 6576/2, 6575/2 i 6578/2 kojom izlazi na granicu kat.parc.br. 6570. Prati granicu pomenute parcele sve do granice kat.parc.br. 7855 (put) koju preseca i nastavlja granicama kat.parc.br. 6736, 7628, 6816/2, 6820/2, 6821/2, 7628, 6823/2, 6824/2, 6828/2 i 6827/3 kojom opet izlazi na kat.parc.br. 6824/2. Nadalje prati granicu pomenute parcele, zatim nastavlja granicama kat.parc.br. 6823/2, 7628 i 7629 kojom izlazi na granicu kat.parc.br. 7628. Nastavlja granicama kat.parc.br. 7631, 7627, 7643, 7644/1, 7644/2, 7743, 7744, 7745, 7747, 7643, 7754, 7755 i 7640, zatim južnom granicama kat.parc.br. 7761, 7762 i 7764 i zapadnom i severnom granicom kat.parc.br. 7764, zatim ide zapadnom i severnom granicom kat.parc.br. 7762 kojom izlazi na kat.parc.br. 7640, prati granicu pomenute katastarske kat. parc. br. i nastavlja granicama kat.parc.br. 7775, 7776, 7730, 7731, 7725, 7724, 7723, 7722, 7709, 1949, 7709, 7717, 7722, 7724, 7778, 7780, 7720, 7781 i 7640. Prati severnu granicu kat.parc.br. 1915 i 1914 kojom opet izlazi na granicu kat.parc.br. 7640. Prati je i nastavlja granicama kat.parc.br. 1908, 1907, 1906, 1892, 1893, 1890, 1883, 1671, 1884/2, pa granicama kat.parc.br. 1671, 1883 i 1862 do kat.parc.br. 7851 (put). Od te tačke u pravcu severa granica nastavlja kat.parc.br. 1801, 1800, 1803 i 1802 kojom izlazi na kat.parc.br. 1803, pa nastavlja granicom kat.parc.br. 1801 i 1805 kojom izlazi na kat.parc.br. 7851 (put) i prati je do tromeđe kat.parc.br. 1856, 1855 (koje ne pripadaju NP) i kat.parc.br. 7851. Iz te tačke u pravoj liniji granica preseca kat.parc.br. 7851 (put) i izlazi na granicu kat.parc.br. 1860 te nastavlja granicom kat.parc.br. 1876, 1877 i 1863 kojom dolazi do granice KO Jošaničke banje i KO Crne Glave. Granica nastavlja u KO Crna Glava prateći granice kat.parc.br. 5430, 5374, 5373, 5366, 5369, 5368/1, 5327, 5326, 5174 i 5170/1. Od prelomne tačke iste parcele pravolinijski preseca kat.parc.br. 5167 i izlazi na prelomnu tačku kat.parc.br. 5166/1. Nadalje prati granicu kat.parc.br. 5166/1 zatim granice kat.parc.br. 5163/2, 5162/2, 5151/1, 4107/1, 5043/2, 5042/2 i 5039/2 kojom izlazi na granicu kat.parc.br. 4107/1 i njome nastavlja do kat.parc.br. 5024/2, do ukrštanja sa kat.parc.br. 5921 (put), preseca ga u pravoj liniji i nastavlja prateći granice kat.parc.br. 5023/2, 4107/1, 5019/2, 5018/2, 5008/2, 4107/1, 4990/2, 4989/2, 4988/2, 4987/2, 4986/2, 4978/2, 4977/3 i 4107/1 a potom granicom kat.parc.br. 5922 (Gobeljska reka). Nastavlja granicom kat.parc.br. 5922 (Gobeljska reka) do najzapadnije prelomne tačke kat.parc.br. 2218. Od te tačke nastavlja granicom kat.parc.br. 4107/1, 2298/2, 4107/1, 4331/2, 4329/2, 4327/2, 4306/2, 4305/2, 4107/1, 4215/2, 4214/2, 4213/2, 4211/3, 4209/2 i 4190/2 sa koje prelazi na granicu kat.parc.br. 4189/2 kojom se vraća na granicu kat.parc.br. 4190/2 sa koje prelazi na granicu kat.parc.br. 4166/2, a potom na granice kat. parc. br. 3656/2, 3657/2, 3666/2, 3667/2, 3668/2, 3677/2, 3678/2, 3679/2, 3680/2, 3696/2, 3697/3, 3697/1, 3698, 3705, 3747, 3752, 3753, 3754 i 3781 kojom dolazi do kat.parc.br. 5918 (put) preseca je i izlazi na južniju prelomnu tačku kat.parc.br. 3485. Zatim nastavlja kat.parc.br. 3485, 3493, 3555, 3556, 3557, 3558, 3560, 3551, 3550, 3548, 3562, 3563, 3424, 3426 i 3425 kojom izlazi na granicu kat.parc.br. 3424 i njome nastavlja preko granice kat.parc.br. 3383 i 3381. Izlazi opet na kat.parc.br. 3383, koju prati do preseka sa kat.parc.br. 5917 (put) preseca je pod pravim uglom i nastavlja da je prati sve do preseka sa kat.parc.br. 3440/1. Granica parka dalje nastavlja granicama kat.parc.br. 3422, 3418, 3417, 3440/1, preseca kat.parc.br. 5919 (put) i nastavlja granicom kat.parc.br. 3439/1 i 3439/3 kojom opet izlazi na granicu kat.parc.br. 3439/1. Prati je i nastavlja granicom kat.parc.br. 2922 i 2920 i kat.parc.br. 2918 kojom izlazi na granicu između KO Rakovac i KO Crna Glava. Prati granicu katastarskih opština do tromeđe KO Crna Glava, Kriva Reka i Rakovac koja se nalazi na granici opština Raška i Brus. U opštini Brus granica nastavlja u KO Kriva Reka granicom kat.parc.br. 1152, 1156/1, 1157 i 1158, kojom dolazi do kat.parc.br. 3806 (put), preseca ga i nastavlja granicom kat.parc.br. 1246 kojom opet izlazi na put kat.parc.br. 1251, preseca ga pravoj liniji i nastavlja granicom kat.parc.br. 1453/1, do njene severne prelomne tačke, odakle preseca put kat.parc.br. 3807/4 (put) i nastavlja da prati granice kat.parc.br. 700/4, 700/3, 700/1, 702 i 701/1, dolazi do granice kat.parc.br. 701/2 kojom izlazi na kat.parc.br. 3804 (put), preseca ga i nastavlja granicama kat.parc.br. 697 i 699, sve do raskrsnice puteva kat.parc.br. 3804 i 3807/4, nastavlja presecajući put kat.parc.br. 3807/4 i prelazi na granicu kat.parc.br. 1453/1. Prati je i preko kat.parc.br. 1446, 1453/21, 1453/20, 1453/18, 1453/17, 1453/16, 1453/15, 1453/14, 1449, 1453/13, 1450, 1453/1, 1451, 1453/10, 1453/9, 1453/6, 1453/2, 1453/5, 1453/3, 1453/4, 1453/27, 1453/28, 1453/29, 1453/1, 1454, 1455 i 1456/1, dolazi do kat.parc.br. 1457/1, koju prati do severne prelomne tačke kat.parc.br. 1458/1, iz koje preseca put kat.parc.br. 3808/1 i izlazi na kat.parc.br. 1458/1 i prati je do ukrštanja sa putem kat.parc.br. 3808/1 od koje nastavlja granicama kat.parc.br. 2834 i 2833. Dolazi do puta kat.parc.br. 3808, preseca ga i nastavlja granicom kat.parc.br. 2830/1, prati je i prelazi na kat.parc.br. 2828 i 2829, kojom ponovo izlazi na granicu kat.parc.br. 2828. Prati je do kat.parc.br. 3808 (put) a zatim isti preseca i nastavlja da prati granice kat.parc.br. 2839, 2833/12 i 2844 kojom dolazi do prelomne tačke zajedničke za kat.parc.br. 2845/1, 2864 i 2865. U toj tački preseca put kat.parc.br. 3808 i nastavlja da prati granicu kat.parc.br. 2865. Prati njenu granicu i nastavlja granicama kat.parc.br. 2833/12, 2842/2, 2842/3, 2842/4, 2842/5, 2843, 2842/6, 2833/13, 2833/17, 2833/18, 2939/2 i 2939/1 kojom seče kat.parc.br. 3802 (Ciganski potok) i nastavlja granicom kat.parc.br. 3041/14, 3041/9, 3043, 3044/1, 3049/1, 3049/8 i 3049/9. Granicom kat.parc.br. 3049/9 izlazi opet na granicu kat.parc.br. 3049/1 kojom nastavlja i seče kat.parc.br. 3813 (put). Nakon toga prati granicu kat.parc.br. 3273/3, ponovo se vraćajući i presecajući kat.parc.br. 3813 (put). Zatim prati granicu kat.parc.br. 3049/4, 3427/7, 3427/3, 3427/2, 3426, 3425, 3424, 3423, 3422/2, 3422/1, 3421/2, 3421/1, 3420, 3413, 3414, 3415, 3416/1, 3417, 3418/1, 3419/2, 3428/29, 3428/40, 3428/39 i 3428/38 kojom seče u pravoj liniji kat.parc.br. 3816 (put). Izlazi na kat.parc.br. 3640/2, prati njenu granicu i nadalje prati granice kat.parc.br. 3639/2, 3645 i 3624 kojom izlazi na granicu KO Kriva Reka i KO Livađe, prati je do jugozapadne prelomne tačke kat.parc.br. 3757 od koje sledi granice u KO Kriva reka kat.parc.br. 3757, 3754, 3716, 3754 i 3755, zatim opet kat.parc.br. 3754, kojom izlazi na granicu između KO Livađe i Kriva Reka sve do ukrštanja sa Srebrnačkom rekom i prati granicu između kat.parc.br. 996 i 729 KO Livađe i nadalje u KO Livađe prati granice kat.parc.br. 996, 724, 722/1, 722/5, 722/1, 721, 719/2 i 720, kojom opet izlazi na granicu kat.parc.br. 719/2, prati je i dolazi do kat.parc.br. 991 (put) seče je pod pravim uglom i izlazi na kat.parc.br. 715. Prati njenu granicu, kao i granice kat.parc.br. 713/2 i 711/2, a potom seče pod pravim uglom kat.parc.br. 988 (put). Od puta kat.parc.br. 988, prati kat.parc.br. 45, 42/3, 42/2 i 47, kojom ponovo izlazi na kat.parc.br. 42/2 i njome dolazi do granice između KO Livađe i Gočmanci. Granica nacionalnog parka dalje prati parcele u KO Gočmanci i to granicu kat.parc.br. 24/9, kojom izlazi na vodotok kat.parc.br. 145, preseca ga i nadalje prati granicu kat.parc.br. 52/1 i 152/1, kojom ponovo izađe na 52/1 (južna prelomna tačka na granici između KO Gočmanci i KO Brzeće, prati je do jugoistočne prelomne tačke kat.parc.br. 247, od koje nastavlja granicama katastarskih kat. parc. br. koje pripadaju KO Brzeće, i to granicama kat.parc.br. 247, 248/1, 260, 259, 259/1 i 259/3, pa zapadnim granicama kat.parc.br. 259/1, 259, 260, 265, 248/2 i 247 kojom izlazi na granicu između KO Gočmaci i Brzeće, prati je u dužini od 64 m odnosno do prelomne tačke kat.parc.br. 207, prati njenu istočnu, južnu i zapadnu granicu kojom izlazi na granicu između KO Gočmanci i Brzeće, koju prati duž granice kat.parc.br. 207 u dužini od 63 m odnosno do prelomne tačke kat.parc.br. 51/5 KO Gočmanci. Od te tačke u KO Gočmanci prati granicu kat.parc.br. 51/5, 52/16, 52/2, 52/3, 52/2, 51/1 i 51/3 kojom dolazi do granice između KO Brzeće i KO Gočmanci. Prelazi u KO Brzeće i prati granice kat.parc.br. 65/3, 65/1, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10 i 173, kojom dolazi do kat.parc.br. 189/2 (put), preseca ga pod pravim uglom i dalje prati granicu kat.parc.br. 172 i 171/2, zatim preseca kat.parc.br. 1892/2 (put) pod pravim uglom i nastavlja da prati granicu kat.parc.br. 65/1 sve do severozapadne prelomne tačke kat.parc.br. 65/21, prati njenu zapadnu granicu i od prelomne tačke prati na dalje granicu između kat. parc. br. 65/1 i 1891/2 kojom izlazi na prelomnu tačku kat.parc.br. 76, od koje nastavlja da prati južne granici kat.parc.br. 1891/1 i 75 u dužini od 180 m, kada granica naglo skreće ka jugu presecajući kat.parc.br. 1882/1 (Brzećka reka) i izlazi na prelomnu tačku kat.parc.br. 84/1 i prati njenu granicu u u pravcu jugo istoka kada prelazi na granicu kat.parc.br. 146/3 zatim prati granice kat.parc.br. 109/1, 146/3, sa koje prelazi na granicu kat.parc.br. 165 i ponovo izlazi na granicu kat.parc.br. 146/3, prati je i prelazi na granicu kat.parc.br. 924. Prateći je ponovo izlazi na granicu kat.parc.br. 146/3. Zatim prati granicu kat.parc.br. 146/1, izlazeći na granicu kat.parc.br. 146/3 i preko granica kat. parc. br. 146/51 opet izlazi i prati granicu kat.parc.br. 146/3. Prati je i nastavlja granicom kat.parc.br. 84/9 do čvorne tačke te parcele i kat.parc.br. 1089, gde pod pravim uglom preseca tu kat.parc.br. 1089 (Bela reka), i nastavlja da prati granicu kat.parc.br. 1073, a potom granice kat.parc.br. 1094/1, 1094/6, 1064/7, 1063/8, 1061/9, 1048, 1053/7, 1046/3, 1046/2, 1044/2, 1044/5, 1044/6, 1044/7, 1044/3, 1044/4, 1030/7, 1030/2, 1030/6, 1030/5, 1664/3, 1664/1, 1662/2, 1662/3, 1662/8, 1662/6, 1661, 1644, 1643, 1625/11, 1641/4, 1638/8, 1638/7, 1639/3, 1638/2, 1637/1, 1637/2, 1635/4, 1635/3, 1635/2, 1635/1, 1634/2, 1634/2, 1634/1, 1560, 1559/1, 1559/2, 1559/3, 1559/4, 1559/5, 1393/1, 1390/3, 1390/2, 1390/4, 1390/5, 1389/3, 1389/2, 1389/5, 1389/4, 1389/6, 1389/7, 1389/11, 1389/12, 1389/14, 1389/15, 1387/2, 1387/1, 1386, 1379, 1378, 1377, 1367/4, 1369/5, 1369/3, 1901, 1358, 1359 i 1905 kojom granica parka dolazi do granice između KO Brezeće i KO Kneževo. Granica prelazi u KO Kneževo i prati granice kat.parc.br. 5, 14, 15 i 16, kojom dolazi do granice između KO Kneževo i KO Ravnište. U KO Ravnište prati granicu kat.parc.br. 380 do tromeđe kat.parc.br. 380, 738 i 1850 gde pod pravim uglom seče kat.parc.br. 1850 i dalje prati granicu kat.parc.br. 385/1 i 385/2. Kada granica kat.parc.br. 385/2 dođe do granice kat.parc.br. 1851, seče je pod pravim uglom i dalje prati granicu kat.parc.br. 1851 i 378/1 kojom preseca pod pravim uglom kat.parc.br. 1855 i izlazi na kat.parc.br. 370. Granica parka prati granicu kat.parc.br. 370 do kat.parc.br. 1854, koju preseca pod pravim uglom. Dalje granica Nacionalnog parka prati granicu kat.parc.br. 158, 159/1 i 160, kojom dolazi do kat.parc.br. 1854 (put) koju seče pod pravim uglom, zatim nastavlja da prati granicom kat.parc.br. 441, preseca kat.parc.br. 442, pod pravim uglom i izlazi na kat.parc.br. 146, prati njenu granicu u pravcu istoka i juga i nadalje prati granicu kat.parc.br. 145, kojom izlazi na kat.parc.br. 1851 (put) i prati je u pravcu severoistoka i kod severne prelomne tačke kat.parc.br. 463 seče put i prati u pravcu jugoistoka i juga granicu kat.parc.br. 463, južnu granicu kat.parc.br. 464, 140 i 136/1, dolazi do kat.parc.br. 1859, seče je pod pravim uglom i izlazi na granicu kat.parc.br. 136/1, prati njenu granicu, a zatim granice kat.parc.br. 129, 1861, 1705, 1703, 1702 i ponovo izlazi na kat.parc.br. 1703. Preseca kat.parc.br. 1861 pod pravim uglom i prati kat.parc.br. 129 i 1655, kojom ponovo izlazi na granicu kat.parc.br. 129. Zatim prati granicu kat.parc.br. 1604, 129, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1737/1, 1738, 1739, 129 i 128. Iz južne prelomne tački kat.parc.br. 128, granica preseca kat.parc.br. 1863 i prelazi u KO Bozoljin prateći kat.parc.br. 5/1, koja izlazi na granicu između KO Bozoljin i KO Belo Brdo, prati je sve do tromeđe KO Ravnište, Bozoljin i Belo Brdo, nastavlja granicom između KO Belo Brdo i Ravnište do početne tačke.

IV.2. GRANICE POVRŠINA SA REŽIMOM ZAŠTITE I I II STEPENA

Lokaliteti u I stepenu zaštite:

Na području opštine Raška su lokaliteti: „Barska reka“, „Kozje stene“, „Jankove bare“, „Samokovska reka“, „Vučak“, „Mrkonja“ i „Gobelja“.

Na području opštine Brus su lokaliteti: „Bele stene“, „Metođe“, „Jelak“, „Duboka“, „Jelovarnik“ i „Suvo rudište“.

Ukupna površina područja sa režimom zaštite I stepena iznosi 1.477,79 ha, odnosno 12,23% od ukupne površine Nacionalnog parka.

 1. Lokalitet „Barska reka“

Ukupna površina iznosi 87,21 ha, od čega je u državnom vlasništvu 82,24 ha (94,31%), a u privatnom vlasništvu u KO Badanj 4,97 ha (5,69%).

Prema šumskoj podeli rezervat obuhvata odeljenja 27/deo, 28, 29, 30, 31 i 34/deo GJ Barska reka.

Prema katastarskoj podeli nalazi se u KO Badanj u kojoj obuhvata celu kat. parc. br. 122 i delove kat. parc. br. 121 i 123, sve u državnom vlasništvu.

Granica rezervata polazi od tromeđe KO Kopaonik, Tidže i Badanj, odakle u pravcu kazaljke na satu, odnosno u pravcu severa seče kat.parc.br. 121 linijom koja prati zapadnu ivicu odeljenja 28 do kat.parc.br. 123 koju preseca prateći granicu odeljenja 27 GJ „Barska reka“, dolazi do puta kat.parc.br. 125/1 i prati ga do tačke u kojoj se sučeljavaju odeljenja 27 i 34 GJ „Barska reka“ (kat.parc.br. 123), u istoj parceli nastavlja granicom između pomenutih odeljenja do najsevernije tačke odeljenja 30, odakle pravolinijski u pravcu jugoistoka dolazi do tačke gde se dodiruju KO Badanj i Kopaonik (Strbački potok), dalje prati granicu između KO Badanj i Kopaonik do početne tačke.

 1. Lokalitet „Kozje stene“

Ukupna površina iznosi 485,24 ha. Prema strukturi vlasništva sve pripadaju državnom zemljištu.

Prema šumskoj podeli rezervat „Kozje stene“ obuhvata odeljenja 1, 2, 3, 4 i 5 GJ Barska reka i odeljenja: 119, 120, 121, 122, 1023, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 12, 13, 141, 142 i 140 odsek b i čistina 1, 139 čistina 1 i deo odseka a GJ Samokovska reka.

Prema katastarskoj podeli nalazi se u opština Raška. U KO Jošanička banja obuhvata cele kat. parc. br. 6283/1, 6283/2 i 6565, i delove kat.parc.br. 6281 i 6563. U KO Badanj obuhvata cele kat. parc. br. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 14 i delove kat.parc.br. 4, 16, 69 i 127, a u KO Kremiće cele kat. parc. br. 71, 72, 73 i 74.

Granica počinje na tromeđi KO Kremići, Jošanička banja i Badanj, odakle u pravcu severa nastavlja granicom KO Jošanička banja i Badanj u dužini od 200 m, gde prelazi u KO Jošabička banja i preseca kat.parc.br. 6281 prateći granicu odeljenja 129 i 130 GJ Samokovska reka i izlazi na put kat.parc.br. 6563 (severna granica kat.parc.br. 6565), odatle u pravcu juga prati granicu kat.parc.br. 6565, 6563, 6283/2 i 6281 do mesta gde se dotiču KO Jošanička banja i Badanj i prelazi u KO Badanj prateći Samokovsku reku (kat.parc.br. 127) u dužini od 308 m (tačka gde se susreću odeljenja 128, 12 i 11 GJ Samokovska reka, na kat.parc.br. 16). Od te tačke prati granicu kat.parc.br. 127 i prelazi u kat.parc.br. 69 prateći granicu odeljenja 12, 13 (međom kat.parc.br. 69 i 25, 26, 27, 30 i 31 u dužini od 40 m), odakle pravolinijski u pravcu juga preseca ponovo kat.parc.br. 69 i izbija na Samokovsku reku koju preseca i izlazi na tačku gde se dotiču odeljenja 13, 14, 120 i 121. Od te tačke u kat.parc.br. 16 prati granicu odeljenja 120, zatim 119 GJ Samokovska reka (uključujući celu kat. parc. br. 14) i izlazi na kat.parc.br. 4 (KO Badanj) koju takođe preseca prateći odeljenja 119, dolazi do odeljenja 5 GJ Barska reka, prati njenu istočnu granicu i dolazi do granice opština Semeteš i Badanj, nastavlja granicom te dve opštine do najsevernije tačke opštine Semeteš od koje u pravcu jugozapada nastavlja granicom kat.parc.br. 6 zatim kat.parc.br. 4 i 5, kojom opet izlazi na kat.parc.br. 4, prati granicu parcele izlazeći na tačku gde se dotiču KO Badanj i Kremići. Od te tačke nastavlja zapadnom granicom kat.parc.br. 73, zatim kat.parc.br. 72, dolazeći do tačke gde se dodiruju KO Kremići i Jošanička banja, nastavlja granicom između pomenutih KO i dolazi do početne tačke.

 1. Lokalitet „Jankove bare“

Ukupna površina iznosi 106,67 ha, i u celosti je u državnom vlasništvu.

Prema šumskoj podeli rezervat „Jankove bare“ obuhvata odeljenja 21, 22, 23, 28, 29, 24 odsek „a“ GJ Samokovska reka.

Prema katastarskoj podeli nalazi se u opštini Raška, KO Badanj i obuhvata kat. parc. br. 47, i delove kat. parc. br. 48, 69 i 126.

Granica počinje na koti 1531m n.v. gde se dodiruju GJ Samokovsa reka i Gobeljska reka (kat.parc.br. 69), od koje u pravcu severoistoka preseca kat.parc.br. 69 prateći granicu odeljenja 22 GJ Samokovska reka, kojom dolazi do kat.parc.br. 48 koju preseca prateći granicu odeljenja 22 i 23 i dolazi do kat.parc.br. 69 koju preseca prateći granicu odeljenja 23, zatim granicom istog odeljenja preseca i kat.parc.br. 126. Granicom istog odeljenja preseca kat.parc.br. 69 i ponovo izlazi na put (kat.parc.br. 126), preseca ga i opet ulazi u kat.parc.br. 69, preseca je prateći istočnu granicu odeljenja 24 odsek a, zatim nastavlja istočnom granicom odeljenja 22, 28, 29 kojom izlazi na granicu kat.parc.br. 47, prati granicu pomenute parcele do njene najzapadnije tačke od koje opet prelazi u kat.parc.br. 69 i preseca je prateći granicu odeljenja 21 kojom izlazi na početnu tačku.

 1. Lokalitet „Samokovska reka“

Ukupna površina iznosi 72,41 ha, i u celosti je u državnom vlasništvu.

Prema šumskoj podeli rezervat „Samokovska reka“ obuhvata odeljenja: 93, 94, 95, 96 odsek b GJ Samokovska reka.

Prema katastarskoj podeli pripada opštini Raška – KO Kopaonik i obuhvata kat. parc. br. 21, 22 i deo kat. parc. br. 77.

Granica počinje u tački gde se dodiruju KO Badanj i Kopaonik (kota 1567) od koje u pravcu severoistoka ide granicom pomenutih katastarskih opština do tačke gde izbija na Mursku reku (kat.parc.br. 899), od koje nastavlja u pravcu juga istočnom granicom kat.parc.br. 77 KO Kopaonik, zatim granicom kat.parc.br. 22, kojom opet izlazi na granicu kat.parc.br. 77, nastavlja severoistočnom granicom kat.parc.br. 21 kojom opet izlazi na istočnu granicu kat.parc.br. 77 i dolazi do najjužnije tačke odeljenja 93, granica nadalje preseca kat.parc.br. 77 prateći granicu odeljenja 93 u pravcu zapada i dolazi do puta (kat.parc.br. 900) i od nje prati zapadnu granicu kat.parc.br. 77 i njome dolazi do početne tačke.

 1. Lokalitet „Vučak“

Ukupna površina iznosi 66,28 ha, sve u državnom vlasništvu.

Prema šumskoj podeli rezervat „Vučak“ obuhvata odeljenja 99 odsek a, 101 odsek a, 104, 105 odsek b, 106 odsek a, GJ Gobeljska reka.

Prema katastarskoj podeli nalazi se u KO Jošanička banja na kat.parc.br. 7515, 7575, 7576, 7577, 7578 i delu kat. parc. br. 7523 i KO Badanj na delu kat. parc. br. 69.

Granica počinje u tački gde se dodiruju KO Jošanička banja i Badanj (prelomna tačka kat.parc.br. 7515 KO Jošanička banja) od koje u pravcu severoistoka prati granicu kat.parc.br. 7515 kojom izlazi na kat.parc.br. 7523, preseca je pravolinijski i izlazi na kat.parc.br. 7515 i prati njenu severnu granicu, i nastavlja severnom granicom kat.parc.br. 7576, zatim prati granicu kat.parc.br. 7575, 7577, 7578, 7577 i 7576 pa kat.parc.br. 7515 i dolazi do granice između KO Jošanička banja i Badanj i prati je u pravcu istoka u dužini od 170 m kada ulazi u KO Badanj i preseca kat.parc.br. 69 prateći istočnu granicu odeljenja 99 odsek a, zatim granicu odeljenja 101 odsek a, granicu odeljenja 104, 105 odsek b, 106 odsek a i severnu granicu odeljenja 105 odsek b (sve u kat.parc.br. 69), kojom izlazi na tačku gde se dodiruju KO Jošanička banja i Badanj i njome do početne tačke.

 1. Lokalitet „Mrkonja“

Ukupna površina iznosi 29,88 ha i u državnom vlasništvu.

Prema šumskoj podeli rezervat „Mrkonja“ obuhvata odeljenja 45 i 46 odsek a GJ Gobeljska reka.

Prema katastarskoj podeli nalazi se u KO Crna glava na delu kat. parc. br. 4107/1.

Granica je definisana granicom odeljenja 45 i 46 odsek a GJ Gobeljska reka i kompletno se nalazi u središnjem delu kat.parc.br. 4107/1 KO Crna glava.

 1. Lokalitet „Gobelja“

Ukupna površina iznosi 130,95 ha, sve u državnom vlasništvu.

Prema šumskoj podeli rezervat „Gobelja“ obuhvata odeljenja 30, 31, 32, 33, 34 GJ Gobeljska reka.

Prema katastarskoj podeli nalazi se u KO Crna glava na celim kat.parc.br. 4107/3, 4107/4 i 4119 i delovima kat. parc. br. 4107/1 i 4118.

Granica počinje na tromeđi KO Kriva reka, Badanj i Cena glava, odakle prati granicu Crne glave i Badnja sve do kote 1845 (Mala Gobelja), odakle u pravcu severoistoka preseca kat.parc.br. 4118 prateći odeljenje 34 GJ Gobeljska reka, kojom dolazi do granice kat.parc.br. 4107/1 i preseca je prateći granicu odeljenja 34, 30 i 31 kojom izlazi na granicu KO Crna glava i Kriva reka (istovremeno je to i granica opština Raška i Brus), koju prati do početne tačke.

 1. Lokalitet „Bele stene“

Ukupna površina iznosi 59,70 ha.

Prema šumskoj podeli rezervat „Bele stene“ obuhvata odeljenja 81 deo odeljenja 78 (a, b, c i čistina 1), obe u GJ Brzećka reka i deo teritorije severno od njih.

Prema katastarskoj podeli pripada KO Brzeće i obuhvata cele kat. parc. br. 4, 5, 32, 33, 34, 35, 37 i 38 i delove kat. parc. br. 3/10, 9/1, 31 i 1889.

Granica polazi od tačke gde se dodiruju KO Brzeće i Kriva reka (zapadno od kote 1772), i njome nastavlja u KO Brzeće, u pravcu istoka granicom kat.parc.br. 38 sve do puta (kat.parc.br. 1889) koji preseca i nastavlja presecajući kat.parc.br. 31 granicom odeljenja 81, nastavlja zatim kroz kat.parc.br. 9/1 sekući je granicom odeljenja 81 sve do Brzećke reke (kat.parc.br. 1882) i nastavlja uzvodno Brzećkom rekom odnosno granicom kat.parc.br. 9/1 do kote 1425 (Gvozdac). Odatle seče kat.parc.br. 9/1 prateći odeljenje 81 i 78 sve do zajedničke prelomne tačke kat.parc.br. 9/1 i 9/9 od koje u pravcu severa prati granicu kat.parc.br. 9/1 i 33, a potom prelazi na granicu kat.parc.br. 9/1, 35 i 34 i prelazi na severnu granicu kat.parc.br. 35, kojom nakon lakat krivine u desno na udaljenosti od 163 m dolazi do tačke u kojoj preseca put (kat.parc.br. 1889) i nastavlja pravolinijski u pravcu jugoistoka gde preseca kat.parc.br. 3/10 u dužini od 200 m i dolazi do severne prelomne tačke kat.parc.br. 37, prati granicu kat.parc.br. 37 do južne prelomne tačke kat.parc.br. 36, odatle nastavlja da prati granicu kat.parc.br. 38 i dolazi do početne tačke.

 1. Lokalitet „Metođe“

Ukupna površina iznosi 117,62 ha, sve u državnom vlasništvu.

Prema šumskoj podeli rezervat „Metođe“ obuhvata odeljenja 67, 69, 70, 71, 82 i 83 odsek b, c, i čistine 1 i 2 i GJ Brzećka reka.

Prema katastarskoj podeli pripada KO Brzeće i obuhvata cele kat. parc. br. 30 i 40 i delove kat.parc.br. 9/1, 31, 1882 i 1889.

Granica polazi od kote 1425 (Gvozdac) i ide u pravcu severoistoka granicom kat.parc.br. 1882 (Brzećka reka) do tačke gde se na Brzećkoj reci dodiruju odeljenje 81 i 82, od te tačke seče kat.parc.br. 9/1 prateći granicu odeljenja 82, sve do puta (kat.parc.br. 1889) kojeg preseca i izlazi na kat.parc.br. 40, prati granicu iste parcele i ponovo izlazi na put (kat.parc.br. 1889), preseca ga i izlazi na granicu kat.parc.br. 31 i na dalje prati granicu kat.parc.br. 31 sve do kat.parc.br. 9/1, prati njenu granicu i prelazi na severnu granicu kat.parc.br. 30, prati je do kat.parc.br. 9/1 koju zatim seče prateći granice odeljenja 82 i 83 sve do preseka sa Brzećkom rekom gde nastavlja granicom kat.parc.br. 9/1 (odnosno južnom granicom odeljenja 67 i 69), a potom u pravcu severa istu parcelu seče granicom odeljenja 71 sve do početne tačke.

 1. Lokalitet „Jelak“ („Panićki Jelak)

Ukupna površina iznosi 60,39 ha.

Prema šumskoj podeli obuhvata odeljenja 64, 65 i 66 GJ Brzećka reka.

Prema katastarskoj podeli pripada KO Brzeće i obuhvata cele katastarske kat.parc.br. 12, 14 i 16, i delove katastarskih kat.parc.br. 9/11 i 1882, sve u državnom vlasništvu.

Granica polazi od mosta na putu (kat.parc.br. 22) preko Brzećke reke u lakat krivini (kat.parc.br. 1882) i u pravcu severoistoka prati granicu kat.parc.br. 9/11, preseca granicu kat.parc.br. 1882 (reka) i potom prati granicu kat.parc.br. 16, kojom opet dolazi do reke, preseca je i prati severnu granicu kat.parc.br. 12, nadalje prelazi i prati granicu kat.parc.br. 9/11 sve do kote 1508, odakle seče kat.parc.br. 9/11 prateći zapadnu granicu odeljenja 66 GJ Brzećka reka, njome dolazi do Brzećke reke, prati njenu levu obalu sve do početne tačke.

 1. Lokalitet „Duboka“

Ukupna površina iznosi 144,03 ha, sve u državnom vlasništvu.

Prema šumskoj podeli rezervat „Duboka“ obuhvata odeljenja 23, 24, 25, 26, 49 i 50 i delove odeljenja 46 i 47 GJ Brzećka reka.

Prema katastarskoj podeli obuhvata cele kat.parc.br. 1325, 1353, 1354, 1355, 1360, 1361, 1362, 1365, 1366, 1367 i 1368 i delove kat.parc.br. 1319/1, 1328, 1346, 1885 i 1888, sve u KO Brzeće.

Granica polazi od tromeđe KO Kneževo, Brzeće i Ravnište i prati granicu kat.parc.br. 1346 do puta (kat.parc.br. 1888), preseca ga i nastavlja kat.parc.br. 1319/1 koju seče prateći granicu 25 i 26 odeljenja dolazeći do kote 1782 (Šiljak) gde naglo skreće ka severu sekući kat.parc.br. 1328 prateći granicu odeljenja 26 sve do ukrštanja sa putem (kat.parc.br. 1888), preseca put i nadalje prolazi kroz kat.parc.br. 1346 prateći granicu odeljenja 26 kojom dolazi do reke (kat.parc.br. 1885), prati levu obalu reke i izlazi na prelomnu tačku kat.parc.br. 1361, prati njenu severnu granicu, zatim granice kat.parc.br. 1354 i 1361, i nastavlja graničnom linijom između kat.parc.br. 1355 i 1901, dolazi do prelomne tačke kat.parc.br. 1361, prati njenu granicu, a potom je seče prateći granicu odeljenja 50 sve do ukrštanja putem (kat.parc.br. 1905) što je i granica između KO Brzeće i Kneževo i nastavlja prateći tu granicu do početne tačke.

 1. Lokalitet „Jelovarnik“

Ukupna površina iznosi 66,69 ha, od čega je u državnoj svojini 66,42 (99,58%), a u privatnoj 0,28 ha (0,42%).

Prema šumskoj podeli rezervat „Jelovarnik“ obuhvata odeljenja 16, 17 i 15 odsek b i čistina 1 i 18 odsek a GJ Brzećka reka.

Prema katastarskoj podeli obuhvata cele kat. parc. br. 1865, 1867, 1874, 1875 i 1876 i delove kat.parc.br. 1868/1, 1868/4, 1868/5 i 1887 u KO Brzeće kao i cele kat. parc. br. 115, 116 i 117 u KO Ravnište.

Granica počinje od zapadne prelomne tačke kat.parc.br. 115 KO Ravnište i ide u pravcu zapada prateći granicu između KO Brzeće i Ravnište, sve do istočne prelomne tačke kat.parc.br. 1881 u KO Brzeće. Od nje nastavlja prateći granicu kat.parc.br. 1868/5 KO Brzeće do ukrštanja sa putem (kat.parc.br. 1897 KO Brzeće), nastavlja kroz kat.parc.br. 1868/5 prateći granicu odeljenja 16, kojom izlazi na kat.parc.br. 1876, prati njenu severnu granicu i nastavlja prateći granice kat.parc.br. 1875 i 1874, dolazi do ušća dva potoka od kojih nastaje potok Jelovarnik (kat.parc.br. 1887 KO Brzeće). Od ušća nastavlja kroz kat.parc.br. 1868/1 i 1868/4 prateći granicu odeljenja 17 i izlazi na prelomnu tačku kat.parc.br. 1867 KO Brzeće, od koje naglo skreće ka zapadu i prati granicu kat.parc.br. 1867 sve do ukrštanja sa potokom. Nadalje prati potok i presecajući kat.parc.br. 1867 i izlazi na granicu između KO Ravnište i Brzeće. Od te tačke granica nastavlja kroz KO Ravnište prateći istočne granice kat.parc.br. 117 i 116, a potom prateći istočnu i južnu granicu kat.parc.br. 115 dolazi do početne tačke.

 1. Lokalitet „Suvo Rudište“

Ukupna površina iznosi 50,72 ha i u državnom je vlasništvu.

Prema šumskoj podeli rezervat „Suvo rudište“ obuhvata odeljenja, 31 odsek a i l, 32 odsek a i l, 33 odsek a i l GJ Brzećka reka.

Prema katastarskoj podeli obuhvata cele kat. parc. br. 1319/2, 1878 i delove kat. parc. br. 1319/7, 1328/1, 1868, 1877/1, 1897 i 1903 sve u KO Brzeće.

Granica počinje od tačke na granici između KO Kopaonik i Brzeće (istočno od kote 1976) nastavlja prateći zapadnu granicu odseka l i odseka a odeljenja 33, sekući kat.parc.br. 1877/1, 1897 i 1319/7 i 1328/1 i dolazi do kote 1595 od koje naglo skreće ka jugu prateći istočne granice odeljenja 33 odsek a, odeljenja 31 odsek a, odeljenja 31 odsek l i odeljenja 32 odsek l i presecajući kat.parc.br. 1328/1, 1319/7, 1903, 1868 i 1897 i dolazi do granice između kat.parc.br. 1877/2 i 1877/1. Od te tačke ide ka zapadu prateći granicu kat.parc.br. 1877/1 i dolazi do početne tačke.

Lokaliteti zaštite II (drugog) stepena

Drugi stepen zaštite obuhvata 3.604,74 ha, odnosno 29,84% od ukupne površine Nacionalnog parka.

U okviru opštine Raška u režimu zaštite II stepena izdvojene su: „Predeona celina slivova Barske i Samokovske reke, Rečice i Gobeljske reke“ (sa podcelinama 1a, 1b i 1c), „Lokalitet na Pančićevom vrhu“ (5a).

U okviru opštine Brus u II stepenu zaštite izdvojeni su lokaliteti: „Lokalitet Duboka“, Lokalitet Jaram – Brzećka reka“, koja ima dve podceline (4a i 4b) i „Lokalitet Pančićev vrh“ (5b).

U okviru opštine Raška izdvojene su celine:

 1. Predeona celina slivova Barske i Samokovske Reke, Rečice i Gobeljske Reke

Izdvojene su tri podceline ukupne površine 3.084,83 ha (opština Raška), od čega je na državnom zemljištu 2.725,89 ha (88,26%), a u privatnoj svojini 362,06 ha (11,74%).

Podcelina 1a:

– Površina ove podceline je 201,79 ha, od čega na državnom zemljištu 201,72 ha (99,96%), a na privatnom 0,05 ha (0,04%);

– Obuhvata odeljenja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 11 i 131 GJ“Samokovska reka“;

– Nalazi se na katastarskoj opštini Jošanička banja i Badanj.

Granica počinje od tačke na Čelinarskom potoku koja je istovremeno i granica KO Jošanička Banja i Badanj i prelomna tačka kat.parc.br. 6570 i 7929, od nje u pravcu juga prati granicu KO Jošanička Banja i Badanj do istočne prelomne tačke kat.parc.br 26 u KO Badanj, na dalje u KO Badanj prati granicu kat.parc.br. 26 do njene zapadne prelomne tačke od koje na dalje prati granicu rezervata „Kozje stene“ sve do prelomne tačke odeljenja 131 koje preseca kat.parc.br. 6281 u KO Jošanička banja. Od te tačke u KO Jošanička banja u kat.parc.br. 6281 granica prati granicu odeljenja 131 kojom izbija na spoljnu granicu NP Kopaonik, prati je do severne čvorne tačke kat.parc.br. 6510 i 6511. Od te tačke naglo skreće u pravcu jugoistoka presecajući kat.parc.br. 6511 i 6570 prateći istočnu granicu odeljenja 1, 2, 3 i 4 sve do kote 1322 od koje u pravcu zapada prati severnu granicu kat.parc.br. 7089 i 7088 i nastavlja istočnom granicom kat.parc.br. 6570 sve do početne tačke.

Podcelina 1b:

– Površina ove podceline je 332,77 ha, od čega državnom zemljištu pripada 308,84 ha (92,81%), a u privatnom je 24,93 ha (7,19%);

– Obuhvata odeljenja 26, 27, 28 deo, 29 deo, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46 deo, 47, 48, 49, 50 deo GJ Gobeljska reka.

Granica počinje od kote 1581 u KO Crna glava, od koje prati istočnu i južnu granicu kat.parc.br. 5623/2, nastavlja granicom između kat.parc.br. 4107 i 5577/2, 5577/1, 5576/1 od koje prati istočnu granicu kat.parc.br. 5576/2, 5580/2, 5581/2, 5575, 5583/2 i 5584/2, nastavlja istočnom granicom kat.parc.br. 4107/1 i njome dolazi do granice rezervata Gobelja, prati njenu severnu granicu sve do kote 1845 od koje nastavlja da prati granicu KO Crna glava i Badanj sve do južne prelomne tačke odeljenja 37, nastavlja kroz kat.parc.br. 4107/1 prateći granicu odeljenja 37 i 39 sve do čvorne tačke kat.parc.br. 5128/ i 5128/4, nastavlja da prati zapadne granice kat.parc.br. 5128/4, 5129/1, 5130/1, 5112/1, 5111/1, 5110/1, 5104/1, 5101/1, 5100/1, zatim naglo skreće ka jugu prateći granice kat.parc.br. 5146/2, 5144, 5140/3, 5137/2, kojom izlazi na zapadnu prelomnu tačku kat.parc.br. 5135/2 od koje u kat.parc.br. 4107/1 prati granicu odeljenja 47, 48 i 49 kojom dolazi do zapadne prelomne tačke kat.parc.br. 5024/2 i od koje nastavlja granicom NP sve do prelomne tačke (severozapadne) kat.parc.br. 5008/2, prati njenu severnu granicu a potom seče u dužini od 170m kat.parc.br. 4107/1 i dolazi do Gobeljske reke i njome uzvodno dolazi do tačke gde se sustiču odeljenja 50, 49, 45 i 44. Od te tačke prati granicu rezervata Mrkonja i opet dolazi do iste tačke od koje kat.parc.br. 410771 seče prateći istočnu granicu odeljenja 44 i 26 kojom dolazi do severne prelomne tačke kat.parc.br. 4105. Od te tačke nadalje prati zapadne granice kat.parc.br. 4105, 4104, 4101, 4100, 4098, 4094, 4073, 4092 i njenom južnom granicom do početne tačke.

Podcelina 1v:

Površina ove podceline iznosi 2.549,25 ha. Od površine ove podceline na državnom zemljištu je 2212,19 ha (86,78%), a u privatnom 337,08 ha (13,22%) u KO Jošanička banja, KO Kopaonik i KO Crna glava.

Obuhvata odeljenja GJ Barska reka, GJ Samokovska reka i GJ Gobeljska reka i to: GJ Barska reka odeljenja: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54 i 55 i delove 11, 12, 13, 14, 18, 19 i 56. GJ Samokovska reka odeljenja: 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 82, 83, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 i 118 i delove 24 i 67. GJ Gobeljska reka odeljenja: 66, 67, 100, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111 i delove odeljenja 101, 106, 112.

Nalazi se na teritoriji katastarskih opština KO Tiodže, KO Lisina, KO Semeteš, KO Jošanička banja, KO Kopaonik, KO Badanj i KO Crna glava.

Granica polazi iz tačke u kojoj se sustiču KO Badanj, KO Kriva reka i KO Crna glava, odakle u pravcu juga prati granicu između opština Brus i Raška sve do tačke gde se dodiruju KO Badanj, KO Kopaonik, KO Kriva reka i KO Brzeće. Od te tačke granica nastavlja granicom između KO Badanj i KO Kopaonik u dužini od 560 m i pod pravim uglom skreće ka jugu presecajući kat.parc.br. 902 KO Kopaonik, zatim izlazi i prati istočnu granicu kat.parc.br. 6 KO Kopaonik, i u KO Kopaonik prati granicu odeljenja 59 i 66 GJ Samokovska reka presecajući kat.parc.br. 13 i 19, a potom granicom odeljenja 82 i južnom granicom odeljenja 83 preseca kat.parc.br. 13 i izlazi na Mursku reku (kat.parc.br. 899) koju preseca i dolazi do granice rezervata „Samokovska reka“ od koje u potpunosti prati njenu granicu i dolazi do tačke u kojoj južna granica odeljenja 93 dolazi na put (kat.parc.br. 900). Od te tačke naglo skreće na jug sekući kat.parc.br. 66 granicama odeljenja 45, 4751, 55 GJ „Barska reka“ i dolazi na granicu između KO Kopaonik i KO Lisina, prati granicu sve do severne prelomne tačke kat.parc.br. 1530 KO Lisine. Nastavlja u pravcu juga prateći granicu iste parcele, zatim granicu kat.parc.br. 1529 KO Lisine, pa zapadnu granicu kat.parc.br. 1530 i 1528 KO Lisine i dolazi do granice između KO Lisine i KO Kopaonik koju prati u dužini od 76 m nakon čega prati zapadne granice kat.parc.br. 78 i 79 obe u KO Lisine. Granica sa prelazi u KO Kopaonik prateći ivicu puta (kat.parc.br. 898), preseca put i izlazi na južnu prelomnu tačku kat.parc.br. 45 KO Kopaonik. Od te tačke ulazi u KO Lisine i prati granice kat.parc.br. 1494, 1489, 1488, 1494, 1490, 1494 i 1491, kojom izlazi na granicu između KO Kopaonik i KO Lisine. U KO Kopaonik nastavlja i prati granicu kat.parc.br. 904, 43, 42 i 897 i dolazi do tromeđe KO Kopaonik, KO Lisina i KO Tidže. Odatle u KO Tidže prati južnu granicu kat.parc.br. 43 do raskrsnice puteva (kat.parc.br. 2459 i 50 KO Tiodže), nastavlja putem (kat.parc.br. 50) u dužini od 70 m i u pravcu severa preseca kat.parc.br. 43 i 45 prateći zapadnu granicu odseka c i b odeljenja 19 GJ Barska reka sve do preseka sa putem (kat.parc.br. 146), preseca ga i nadalje pravolinijski preseca kat.parc.br. 4, zatim nastavlja zapadnom granicom kat.parc.br. 17, 18 i 14, preseca put (Rudnica-Kopaonik kat.parc.br. 147), nastavlja u pravcu severa presecajući kat.parc.br. 56 i dolazi do granice između KO Tiodže i KO Semeteš. Nadalje u KO Semeteš, granica vertikalno u pravcu severa preseca kat.parc.br. 27 sve do kote 1311 (Garine), zatim preseca pravolinijski kat.parc.br. 19, 17 i 125 (put) idući od kote 1311 preko kote 1514 sve do granice između KO Semeteš i KO Badanj (raskrsnica puteva kat.parc.br. 125 i 96 KO Badanj). Od raskrsnice, granica prati granicu između KO Badanj i Semeteš, sve do južne prelomne tačke kat.parc.br. 95. Od te tačke prati granicu kat.parc.br. 95 do zajedničke prelomne tačke za kat.parc.br. 95 i 4 što je istovremeno i zajednička tačka za odeljenje 111, 114 i 118, odatle preseca kat.parc.br. 4 prateći granicu odeljenja 118 GJ Samokovska reka kojom izlazi na granicu rezervata „Kozje stene“, nastavlja da prati istočnu granicu rezervata sve do kote 1291 što je prelomna tačka odeljenja 14. Od te tačke granica prati granicu između kat.parc.br. 69/3 KO Badanj i kat.parc.br. 31, 34, 35, 37/2, 37/1 i 38 kada izlazi na Čelinarski potok i granicu između KO Badanj i Jošanička banja. Nadalje prati granicu između KO do ukrštanja sa putem (kat.parc.br. 2586 KO Badanj), nastavlja putem i izlazi na granicu rezervata „Vučak“, prati je u pravcu juga a potom severa sve do tačke koja je zajednička prelomna za kat.parc.br. 7589, 7577, 7578 i 7588 sve u KO Jošanička banja, odatle prati severnu granicu kat.parc.br. 7588 kojom izlazi na granicu između KO Jošanička banja i Badanj, prati je do južne prelomne tačke kat.parc.br. 7627 KO Jošanička banja, zatim u pravcu severa i severo zapada prati granicu iste parcele do zajedničke prelomne tačke sa kat.parc.br. 7587, od nje nastavlja kroz kat.parc.br. 7627, 7638, 7830 i 7831 prateći granicu odeljenja 100 GJ Gobeljska reka sve do prelomne tačke kat.parc.br. 7832, nastavlja njenom istočnom granicom i potom granicom kat.parc.br. 7833, 7834, 7835, 7836/2, 7841, 7840 kojom izlazi na granicu između KO Jošanička banja i Crna glava, prati je u pravcu jugozapada do severne prelomne tačke kat.parc.br. 5552 KO Crna Glava. Od te tačke prati istočne granice kat.parc.br. 5552, 5553, 5554, 5555 i 5557 kojom izlazi na granicu između KO Crna Glava i KO Badanj, prati je do južne prelomne tačke kat.parc.br. 5574 KO Crna glava. Od te tačke preseca kat.parc.br. 49, 69 i 126 KO Badanj prateći odeljenje 102 GJ Gobeljska reka čija se južna prelomna tačka nalazi na granici rezervata „Jankove bare“ kota 1607), odatle nastavlja u pravcu severozapada i nadalje granicom rezervata sve do tačke koja se nalazi južno od kote 1607 na udaljenosti od 280 m. Od te tačke u pravcu juga preseca kat.parc.br. 69 prateći istočnu granicu odeljenja 24 GJ Samokovska reka, zatim severnu granicu odeljenja 67 i 66 GJ Gobeljska reka, severnu granicu 40 i 41 odeljenja GJ Samokovska reka kojom dolazi do granice rezervata „Gobelja“, nastavlja njenom zapadnom i južnom granicom i dolazi do granice između KO Badanj i KO Kriva reka i prati je do početne tačke.

 1. Lokalitet na Pančićevom vrhu

Površina ovog lokaliteta iznosi 28,9 ha i u celosti se nalazi na državnom zemljištu.

Obuhvata: deo odeljenja 70 GJ Barska reka, deo odeljenja 88 GJ Samokovska reka i deo odeljenja 34 i 35 GJ Brzećka reka.

Nalazi se na području KO Kopaonik (opština Raška) i KO Brzeće (opština Brus).

Granica počinje od tačke na granici između KO Kopaonik i Brzeće (istočno od kote 1976 – identično sa opisom za rezervat „Suvo Rudište“), prati granicu pomenutih KO u dužini od 70 m odatle prelazi u KO Kopaonik i nastavlja južnom granicom kat.parc.br. 95 do ukrštanja sa putem (kat.parc.br. 107), a odatle skreće ka severu i prati desnu ivicu puta u dužini od 340 m i odatle naglo skreće na istok i seče pravolinijski pkat.parc.br. 95 dolazi na granicu između KO Kopaonik i Brzeće i prelazi u KO Brzeće pravolinijski sekući kat.parc.br. 1877/1 i izlazi na granicu rezervata „Suvo rudište“ u tački koja je 150 m južno od puta (kat.parc.br. 1897) i dalje u pravcu juga prati granicu odeljenja 33 GJ Brzećka reka i izlazi na granicu KO Brzeće i KO Kopaonik do početne tačke.

U okviru opštine Brus u II stepenu zaštite izdvojene su celine:

 1. Lokalitet „Duboka“

Površina iznosi 167,79 ha i kompletno se nalazi na državnom zemljištu.

Obuhvata odeljenja 27, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 GJ“Brzećka reka“.

Nalazi se na teritoriji KO Brzeće.

Granica počinje od kote 1782 (Šiljak) i ide u pravcu severa kroz kat.parc.br. 1328 prateći zapadnu granicu odeljenja 27 do njenog izlaska na rečicu Duboka odnosno granicu kat.parc.br. 1339, odakle pravolinijski u pravcu severa seče kat.parc.br. 1339, 1338 i 1885 tako da izlazi na levu obalu reke Duboka (kat.parc.br. 1885) i nastavlja njome do prelomne tačke odeljenja 42. Od nje naglo skreće u pravcu severozapada i preseca kat.parc.br. 1333 i 1319 prateći granice odeljenja 42, 43 i 44, a potom severoistočnu granicu odeljenja 45, kojom dolazi do prelomne tačke kat. parc. br. 1297, potom prati istu i granicu kat.parc.br. 1319, 1324, opet kat.parc.br. 1319 sve dok ne izađe na put (kat.parc.br. 1901), i u pravcu zapada prati njegovu desnu ivicu sve do južne prelomne tačke kat.parc.br. 1350. Od te tačke preseca put pravolinijski i nastavlja južnom granicom kat.parc.br. 1352, zatim nastavlja levom ivicom puta (kat.parc.br. 1301), dok ne dođe do prelomne tačke kat.parc.br. 1351, prati njenu istočnu granicu do izlaska na vodotok – Brzećku reku (kat. parc.br. 1885) prati njenu levu obalu 110 m preseca je i ulazi u kat.parc.br. 1346 i preseca je prateći odeljenje 27, preseca put (kat.parc.br. 1888) i kat.parc.br. 1328 prateći i dalje odeljenje 27 i izlazi na početnu tačku.

 1. Lokalitet „Jaram – Brzećka reka“.

Lokalitet „Jaram – Brzećka reka“ ima dve podceline. Ukupna površina ove predeone celine iznosi 267,94 ha, na državnom zemljištu je 259,47 ha, (96,84%), a 8,47 ha (3,16%) se nalazi na privatnom zemljištu.

Podcelina 4a:

Površina iznosi 59,15 ha, sve na državnom zemljištu. Obuhvata delove odeljenja: 72, 79, 80 GJ Brzećka reka i pripada KO Brzeće, opštine Brus.

Granica rezervata definisana je granicom odeljenja 72, 79 i 80 koje se nalaze unutar kat.parc.br. 9/1 KO Brzeće.

Podcelina 4b:

Površina podceline iznosi 208,79 ha, na državnom zemljištu 206,02 ha (98,67%), a na privatnom zemljištu nalazi se 2,77 ha (1,33%). Obuhvata odeljenja 61, 62, 63, 84, 85, 86, 87, 88, 89 i 90 GJ Brzećka reka. Nalazi se na teritoriji KO Brzeće i KO Livađe, opština Brus.

Granica počinje u tački gde se dodiruju KO Brzeće i KO Livađe i prati je u pravcu istoka duž severne i istočne granice kat.parc.br. 888 KO Livađe, dolazi do čvorne tačke KO Livađe i KO Brzeće i prati je do čvorne tačke za KO Livađe, Gočmanci i Brzeće, nastavlja u KO Brzeće presecajući kat.parc.br. 9/1 prateći granicu odeljenja 90 GJ Brzećka reka, nastavlja nadalje granicom između odeljenja 90 i kat.parc.br. 66/15, 66/16, 127, 126/1, 121, 65/39, 120/3, 65/17, 120/1, 65/19, 65/36, 65/20, 65/21, 1891/2, 1891/1, 78, i 76, kojom izlazi na Brzećku reku (kat.parc.br. 1882/1) preseca je i dolazi do prelomne tačke kat.parc.br. 87, nadalje ide granicom između kat.parc.br. 84/1 i kat.parc.br. 87, 88, 91/3, 91/4, 91/1, 92, 93, 94, 98/3, 102, 101/2, 101/1, 103/5, 103/9 i 84/4, zatim nastavlja istočnom granicom kat.parc.br. 146/3, 148 i od prelomne tačke kat.parc.br. 148 nastavlja kroz kat.parc.br. 146/3 prati granicu odeljenja 61 do kote 1469 (Oštra čuka), odatle nastavlja kroz kat.parc.br. 84/1 prateći odeljenje 63 sve do izlaska na južnu prelomnu tačku kat.parc.br. 84/2 od koje u pravcu zapada pa severa prati istu i izlazi na Brzećku reku (kat.parc.br. 1882/1), prati uzvodno njenu granicu (desna dolinska strana) sve do mosta (početna tačka rezervata Jelak), nastavlja istočnom a potom i severnom granicom rezervata Jelak, istočnom a potom severnom granicom rezervata Metođe sve do krivine na putu (kat.parc.br. 1889), prati granicu puta sve do severoistočne prelomne tačke kat.parc.br. 58, odakle nastavlja duž puta još 20 m a potom ga preseca i izlazi na prelomnu tačku kat.parc.br. 54, prati njenu istočnu granicu do puta (kat.parc.br. 1890), seče ga i izlazi na granicu KO Livađe i KO Brzeće i prati je do početne tačke.

 1. Lokalitet „Pančićev vrh“

Površina iznosi 56,28 ha, na državnom zemljištu je 50,58 ha (89,87%). Na privatnom zemljištu je 5,70 ha (10,13%), obuhvata delove odeljenja 30, 31 i 32 GJ Brzećka reka, pripada KO Brzeće, opština Brus.

Granica počinje od tačke u kojoj se dodiruju KO Belo brdo, KO Guvnište, KO Brzeće i KO Ravnište, od te tačke granica ide granicom KO Guvnište i KO Brzeće, zatim nastavlja u KO Brzeće prateći granicu kat.parc.br. 1877/2 KO Brzeće sve do tačke na granici rezervata „Suvo rudište“, od koje prati granicu rezervata sve do istočne prelomne tačke odeljenja 31 odsek a i potom nastavlja granicom između odeljenja 30 i 31, potom skreće u pravcu jugozapada i prati granicu odeljenja 31 odsek 5, sve do ukrštanja sa putem (kat.parc.br. 1897), odakle prati u pravcu juga desnu ivicu pomenutog puta sve do granice između KO Brzeće i KO Ravnište, zatim prati tu granicu sve do početne tačke.

 1. NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA

V.1. OPIS GRANICA NACIONALNOG PARKA ŠAR PLANINA

 1. Područje Nacionalnog parka Šar planina nalazi se na teritoriji opština Prizren, Štrpce, Suva Reka i Kačanik.

Površina Nacionalnog parka Šar planina iznosi 22.805,43 ha.

 1. Opis granice počinje u južnom i jugoistočnom delu i poklapa se s administrativnim granicama između Republike Makedonije i Republike Srbije i ide preko kota, odnosno vrhova najviših planina Šare, počev od vrha Ljuboten (2.490 m), pa preko Kule (2.314 m), Livadice (2.491 m), Jezeračke čuke (2.604 m), Bistre (2.640 m), Crnog vrha (2.584 m), Kobilice (2.526 m), pa sve do Kara Nikole (2.106 m), u pravcu jugozapada, gde se spušta pokrajinska granica i granica Nacionalnog parka skreće severozapadno do kote 1.626 m. Od ove kote granica skreće na istok iznad sela Manastirica i izbija na kotu 1.071 m, odakle dalje ide do kote 1.310 m. Granica zatim skreće na severoistok do kote 1.485 m. (Javorovica), odatle skreće na istok do kote 1.765 m (Mlake), odatle nastavlja na severoistok preko Misove planine do kote 1.522. Zatim granica skreće na severozapad do kote 1.271 m, pružajući se iznad Gornjeg Sela, gde granicu dalje čini put Prizren-Brezovica sve do Kraljevog dvora i kote 1.120 m. Od ove kote granica se proteže na zapad iznad sela Sveta Bogorodica izohipsom 1.212 m, do kote 1.130 m, odakle na zapad, preko kote 931 m izbija na kotu 1.507 m. Od ove kote granica skreće na severoistok do kote 1.656 m, obuhvativši Golem Bor sa zapadne strane i izbija na sever na kotu 1.509 m, a odatle se pruža na severoistok i izbija na kotu 1.598 m. (Granzon), pa nastavlja dalje na sever do kote 1.931 m i dalje do kote 1710 m, a odatle na severozapad do kote 1.456 m. (Rusenica). Dalje se granica spušta do kote 841 m, obuhvativši manastir Sveta Trojica, zatim granica skreće na istok na kotu 1.498 m iznad S. Belovce, pa se pruža severno do Bolovan kamena, obuhvativši Carevu vodu i Bukaška bačila na istoku do kote 1.654 m. Od ove kote granica se pruža u pravcu jugoistoka do kote 1.441 m, iznad sela Gornja Bitinja, Popovce i Donja Bitinja, odavde skreće na jug i izbija na kotu 1.276 m (čuka), a potom se granica spušta iznad Orličeva pa izbija na kotu 1.150 m, pa pod pravim uglom na jug penje se do kote 1.516 m (Malo Borče), a zatim skreće na zapad do kote 1.440 m (Svedske Livade), pa se zatim spušta na jug gde preseca reku Lepenac, pa se penje na Begovu glavu do izohipse 1.600 m. Odatle granica skreće na istok iznad sela Sevce i izbija na kotu 1.312 m, a odavde dalje ide na severoistok i izbija na kotu presecajući put Brezovica-Prizren 1.232 m (burlji). Zatim skreće na jugoistok do kote 1.453 m gde nastavlja dalje na severoistok do kote 1.485 m, i dalje istim pravcem do kote 1.541 m, pa dalje nastavlja na istok do Crnog vrha (1.562 m), i kote 1.712 m, obuhvativši Tupan i Bačila, pa skreće na jugozapad do polazne tačke u opisu granice Ljuboten, gde se završava.

V.2. GRANICE POVRŠINA SA REŽIMOM ZAŠTITE I I II STEPENA

 1. Površine sa režimom zaštite I stepena

Ukupna površina sa režimom zaštite I stepena iznosi oko 7.359,64 ha, odnosno obuhvaćeno 32,27%, od ukupne površine Nacionalnog parka.

1.1. Lokalitet „Ljuboten“, površine 452,68 ha

Istočna granica počinje od državne granice s Makedonijom na jugu, i to na presedlini ispod piramidalnog grebena Ljubotena na granici sa odeljenjem 4 GJ „Štrbačko-Gotovuške šume“. Od juga prema severu po izohipsi dolazi do kote 2.226 m i lokaliteta Kafedžija. Odatle lučno obuhvata lokalitet Bela voda i spušta se do Tri kamena na visini od 1.762 m. Od ovog lokaliteta počinje severna granica koja u pravcu zapada seče najviši izvorišni krak Dubravske reke ispod Bele vode i po izohipsi dopire do kote od 1.818 m, obuhvata izvorišnu čelenku Ropot potoka iznad Brodskih bačila i skreće prema severozapadu do kote 2.061 m koja predstavlja najzapadniju tačku. Od ove kote skreće prema jugoistoku i po izohipsi dolazi do kote 2.231 m koja se nalazi na granici sa Makedonijom. Od ove tačke počinje južna granica koja predstavlja i državnu granicu. Ona se penje do samog vrha Ljubotena (2.488 m), odakle se prema jugoistoku takođe državnom granicom spušta do početne tačke.

1.2. Lokalitet „Cirk Livadičkog jezera“, površine 184,92 ha

Opis granice počinje od najistočnije tačke na grebenskom vrhu Kula (2.324 m) koji se nalazi na državnoj granici s Makedonijom. Od ove tačke granica uokviruje Krivi rid, istočni greben oboda glacijalnog cirka u čijem se dnu nalazi Livadičko jezero. Na najisturenijoj severoistočnoj tački granica skreće prema zapadu iznad lokaliteta Demirkapija, seče izvorišni krak Kaluđerske reke koji otiče iz Livadičkog jezera, uokviruje severne grebene i čeone morene cirka, pa skreće prema severozapadu do vrha Tumba (2.346 m). Dalje obuhvata zapadni obodni greben cirka i penje se do kote 2.497 m na državnoj granici. Od ove kote, pa do početne tačke Kula, granica ima severozapadni pravac pružanja i poklapa se sa državnom granicom koja ide najisturenijim grebenom masiva obuhvatajući južne i jugoistočne grebenske obode cirka.

1.3. Lokalitet „Klisura“, površine 72,66 ha

Granice su identične granicama odeljenja 49 GJ „Štrbačko – Gotovuške šume“ kroz čije središte prolazi izohipsa 1.400 m. Najjužnija granica ovog odeljenja se nalazi na koti 1.189 m od koje se u pravcu jugoistoka spušta klisurom Gotovuške rečice usečene u severozapadne padine Ljubotena. Zatim skreće prema zapadu, seče manji greben i prema zapadu se završava još jednim manjim grebenom. Odatle skreće u pravcu juga do Kaluđerske reke koja predstavlja jugozapadni obod sve do početne kote 1.189 m.

1.4. Centralni deo šarskog grebena: cirkovi u izvorištu Durlovog potoka, Jažinačkog jezera, Golemog jezera, Dupnica i Kobilica, površine 4.166,60 ha

Jugoistočna granica se poklapa sa državnom granicom koja prati najviši grebenski deo masiva počev od prevoja Ljubinske uši, grebena Kobilice (2.528 m), prevoja na kotama 2.174 m i 2.228 m, grebena Jovin kamen (2.312 m n.v.), Crnog vrha (2.585 m n.v.), grebena Konjuške (2.571 m n.v.), grebena Gužbabe (2.609 m n.v.), vrha Bistre (Peskovi) (2.651 m n.v.), Jezerske čuke (2.586 m n.v.), Crnog kamena (2.536 m n.v.), Rafše (2.454 m n.v.), Bele Rojne (2.421 m n.v.) na kojoj je izvorišna čelenka Durlovog potoka, do Kučinogledskog vrha (2.521 m n.v.) koji predstavlja najistočniju grebensku tačku. Sa ove tačke granica napušta državnu granicu i spušta se prema severozapadu sekući jugozapadne padine Berevačkih planina (2.421 m n.v., 2.395 m n.v.) i dopirući do strme padine prekrivene kamenim blokovima ograničene asfaltnim putem koji od Brezovice vodi prema Skijaškom centru. Manjim delom granica prati asfaltni put koji predstavlja njen severni obod. Obuhvatajući strme padine Vrbeštičke crne čuke iznad puta, granica se dalje odvaja od puta, uokviruje Jalovarnik (1.802 m n.v.), penje se prema jugu i seče rečicu Blatešticu po sredini njenog toka. Odatle se spušta prema severoistoku, obuhvata zaravan Gornja Šija (1.946 m n.v.) i spušta se na spoljašnje granice odeljenja 68, 69 i 61 GJ „Šara“ koje se nalaze na lokalitetu Paljenska ledina. Zatim se spoljašnjim granicama odeljenja 60 spušta na asfaltni put Štrpce-Prizren i prati pravac puta donjim granicama odeljenja 60, 61, 62 i 63 obuhvatajući lokalitet Careve livade. Napuštajući pravac puta, granica se dalje penje prema glavnom grebenu u pravcu juga prateći spoljašnju granicu odeljenja 65, prolazi ispod grebena Devedenice, obuhvata gornji deo Jalovarnika i po izohipsi se prema severu spušta na Pavlov kamen (2.087 m n.v.), a zatim na spoljašnje granice odeljenja 95, 94 i 91 GJ „Šar-planina“ koje se spuštaju na prevoj Prevalac (1.515 m n.v.). Dalje se ponovo penje spoljašnjim, zapadnim granicama odeljenja 91 i 92, dolazi do lokaliteta Mala planina, prolazi neposredno ispod grebena Konjuške, dolazi do kote 2.358 m i Crnog izvora, obuhvata ovaj izvor, izohipsom prema zapadu doseže do Malog vrha (2.075 m), ide spoljašnjom granicom odeljenja 78 i 79 GJ „Šar-planina“ iznad Dupničke reke, zaobilazi lokalitet Lazovi, seče srednji tok Slapske reke i dolazi do kote 1.697 m na lokalitetu Dančovo. Od ove kote se penje prema vrhu glavnog grebena i dolazi do početne tačke, odnosno, presedline Ljubinske uši na granici s Makedonijom.

1.5. Lokalitet „Popovo prase – Ošljak – Golem Bor – Bukoasat“, površine 2.397,20 ha

Istočne granice se podudaraju sa spoljašnjim granicama odeljenja 56 i 57 GJ „Šara“ koje obuhvatajući istočne padine Popovog praseta i prate trasu regionalnog puta Štrpce-Prizren. Zatim granica skreće prema zapadu severnim obodom odeljenja 56 presecajući Suvi potok. Ova severna granica dalje prema zapadu prati severne obode odeljenja 55 koje obuhvata i sam vrh Popovog praseta, a zatim i spoljašnje granice odeljenja 54, 53, 52 i 51 GJ „Kodža Balkan“. Granica navedenih odeljenja presecaju kote 1.810 m i 1.911 m (Suvobor) i nalaze se na najvišem južnom grebenskom delu Ošljaka koji se po granicama navedenih odeljenja lomi i prelazi u severu eksponirani deo grebena poznat pod nazivom Struga. Na krajnjoj severozapadnoj tački odeljenja 51, granica se sa grebena pravolinijski spušta prema severu prelazeći na severne grebenske padine Ošljaka i prati spoljašnje obode odeljenja 35, 34, 31, 30 i 29 GJ „Kodža Balkan“. Ova odeljenja obuhvataju lokalitet Bivoli. Dalje severna granica ide spoljašnjim obodima odeljenja 27, 26, 25 i 24 GJ „Kodža Balkan“. Ova odeljenja obuhvataju lokalitete Cvetkov grob i Virovi. Zatim granica po izohipsi uokviruje Čerenački vrh (2.043 m) i izvorišni deo Čerenačke reke, spušta se na vrh Bilo (2.035 m) koji se nalazi na širem prostoru Golem bora i dalje prema zapadu dolazi do vrha Izgorenica (1.901 m) na širem potezu lokaliteta Kopane vode. Od Izgorenice granica skreće prema zapadu do kote Bulac (1.650 m) obuhvatajući lokalitet Bela voda i prateći spoljašnju granicu odeljenja 32, 33, 34, 35 i 36 koja oivičuju lokalitet Bukoasat, jugozapadnu padinu Ošljaka. Granica dalje uokviruje južnu ekspoziciju i prati južne granice odeljenja 37, 38, 41, 44, 45, 48, 49, 51, 52,53, 54, 55 i 56. Ova odeljenja obuhvataju najviši južni grebenski deo južnih strana Ošljaka i Popovog praseta (odeljenja 55 i 56) polazeći od samog grebena i strmo se spuštajući do izohipse od 1.500 m. Donje granice odeljenja 51, 52,53, 54, 55 i 56 se spuštaju do blizine regionalnog puta Štrpce-Prizren, pri čemu granica odeljenja 56 skreće prema istoku i dolazi do početne tačke.

1.6. Lokalitet „Ostrovica“, površine 106,37 ha

Istočne granice obuhvataju lokalitet Devet korita u pravcu Jezerina i Ravne gore. One su ograničene spoljašnjim granicama odeljenja 147 GJ „Bukova glava-Mušutiške šume“. Dalje prema severoistoku i severu granica prati spoljne granice odeljenja 147, 146 i 161 do tačke Musin kamen. Od ove tačke granica zauzima zapadni položaj i ide spoljnom granicom odeljenja 160 na lokalitetu Čajsko. Prema jugu granica je takođe određena južnim granicama odeljenja 160, 146 i 147 koja se graniče sa Kostadiničkim ridom. Granice odeljenja 147 obuhvataju i sam vrh Ostrovice (2.092 m) odakle skreće prema severoistoku i dolazi do početne tačke, odnosno, lokaliteta Devet korita.

1.7. Lokalitet „Rusenica“, površine 299,53 ha

Najistureniju tačku prema istoku predstavlja spoljašnja granica odeljenja 12 GJ „Bukova glava-Mušutiške šume“ koja polazi sa lokaliteta Nikopoljana, prolazi ispod kote 1.436 m, zatim ide zapadnim rubom Leščice i nastavlja granicama odeljenja 72 ispod Belih rudina. Spoljašnjim granicama istog odeljenja oštro se lomi u toku rečice Dušnice i iz severoistočnog prelazi u severozapadni pravac krećući se jugoistočnim obodom lokaliteta Kruščica, prelazi preko kote 904 m i dalje prema zapadu prati granice odeljenja 71. Krajnja zapadna tačka pada u korito povremenog potoka koji predstavlja južni obod i samog odeljenja 71 do kote 1.446 m kada granica dalje počinje da prati granice odeljenja 57 koje se nalaze neposredno ispod niskog grebena Bubrec na obodu Gornjih Nikopoljana. Dalje granica prati i istočne granice odeljenja 57, a zatim južne spoljne granice odeljenja 121, 122 i 12 koje se završavaju na zapadnom obodu Nikopoljane.

 1. Površine sa režimom zaštite II stepena

Ukupna površina sa režimom zaštite II stepena iznosi 2.999,61 ha, odnosno 13,15 % od ukupne površine Nacionalnog parka.

2.1. Lokalitet „Plavlje – Demirkapija – Guvnište – Tumba – Crvena Karpa – Piribreg“, površine 775,59 ha

Ovaj deo šarskog masiva u režimu zaštite II stepena obuhvata sam grebenski deo na državnoj granici između Ljubotenske kupe, preko cirka Livadičkog jezera do cirka Durlovog potoka koji se nalaze u režimu zaštite I stepena. Početna tačka je na državnoj granici, na koti 2.231 m. Zatim granica obuhvata jugozapadni obod Ljubotena koji se nalazi u režimu zaštite I stepena do kote 2.061 koja predstavlja najzapadniju tačku ljubotenske kupe, spušta se na donji deo izvorišne čelenke Ropot potoka iznad Brodskih bačila, prati izohipsu koja prolazi iznad Braimovih bačila, zatim skreće prema zapadu do Cvetkovog groba lučno ga obuhvatajući ispod kote 1.762 m. Od Cvetkovog groba granica po sredini, izohipsom seče Pravi rid obuhvatajući Plavlje, a zatim prateći izohipsu lučno obuhvata Demirkapiju ispod cirka Livadičkog jezera i takođe lučno, po izohipsi obuhvata Guvnište koje se nalazi severozapadno od cirka. Od Guvništa granica po izohipsi preko Šilježarnika dolazi do grebena Mearce, od Mearca se nastavlja na greben Crvena karpa, spušta se na izvorišni krak reke Muržice i penje se na greben Piribrega (2.449, 2.440 m) završavajući se na Kukinogledskom vrhu (2.521 m), odnosno, na državnoj granici odakle dalje prema jugozapadu počinje cirk Durlovog potoka koji se nalazi pod režimom zaštite I stepena.

2.2. Lokalitet „Jelovarnik“, površine 208,52 ha

Jelovarnik se nalazi između cirka Jažinačkog i cirka Golemog jezera. Granice ovog lokaliteta su prema glavnom grebenu masiva ograničene gornjim zapadnim padinama Devedenice, gornjim severnim padinama Bistre i Gužbabe i severoistočnim padinama Velike planine koje se nalaze u režimu zaštite I stepena i koje ovaj prostor potkovičasto uokviruju ostavljajući ga otvorenim prema presedlini Prevalac. Njegove granice prema Prevalcu prate granice odeljenja 98 GJ „Šar-planin“a koje se od Devedenice lučno savijaju do Crnog izvora. Od Crnog izvora granice prate njegov izvorišni krak koji se spušta prema Gornjem selu.

2.3. Lokalitet „Južne padine Ošljaka“, površine 568,24 ha

Gornja granica prati gornje granice odeljenja 39, 40, 42, 43, 46, 47 i 50 GJ „Kodža Balkan“, odnosno, donje granice odeljenja 37, 38, 41, 44, 45, 48, 49 i 51 koja se nalaze u režimu zaštite I stepena i prolaze preko lokaliteta Gadžova rupa, Glivnica i Gabar, kao i dela regionalnog puta Štrpce-Prizren iznad lokaliteta Carev dvor. Drugim stepenom zaštite je obuhvaćeno i odeljenje 31 na lokalitetu Ravno polje ispod Belih voda koje se sa gornje strane graniči odeljenjima 31 i 32.

2.4. Lokalitet „Kopane vode – Tumba – Mravinac – Tromeđa“, površine 783,68 ha

Ovaj lokalitet predstavlja deo Kodža Balkana i predstavlja sponu između lokaliteta Golem bor i Ostrovice koji se nalaze u režimu zaštite I stepena. Severne granice se poklapaju sa granicama odeljenja 32, 33 i 34 GJ „Kodža Balkan“ koja su pod režimom zaštite I stepena. Ove granice istovremeno čine južne granice odeljenja 9, 10, 11, 12 i 13 koja se nalaze na lokalitetima Kopane vode, Tumba, Aran izvor i Mravinac. Zapadna granica počinje na Kopanim vodama iznad lokaliteta Bulac, na granici između odeljenja 32 (I stepen) i 13 (I stepen). Lučno prateći izohipsu prema severu granica dolazi do kote Tumba (1.834 m n.v.), a zatim od severa prema jugu se poklapa sa severnim granicama odeljenja 12, 10, 11 i 9. Potom skreće prema severoistoku prolazeći ispod kote Uši po obodu Suljinih livada (1.739), dolazi do Tromeđe (1.835 m n.v.) i Musinog kamena prateći severne granice odeljenja 157 i 159 GJ „Bukova glava – Mušutiške šume“. Na Musinom kamenu počinje zona sa režimom zaštite I stepena. Posle prekida, granica drugog režima se nastavlja ispod Devet korita i ide pešačkom stazom do Jezerina gde po izohipsi iz severoistočnog naglo skreće u jugozapadni pravac, prelazi preko lokaliteta Zavoj, pa dalje po izohipsi obuhvata severni obod Kostadiničkog rida. Dalje prema severu takođe prati stazu obuhvatajući iznad gornjeg dela staze izvore koje hrane vodom Tisovu reku, i istom stazom dolazi do podnožja kote 1.769 m n.v. (Uši), lučno se savijajući prema jugoistoku, do izvorišta Lepenca i Čerenačkog vrha, takođe lučno zaobilazeći Tis-orman.

2.5. Lokalitet „Leščica“, površine 146,61 ha

Granica polazi od najistočnije tačke odeljenja 123, prolazi preko kote 1.436 m n.v., zatim prolazi sredinom grebena Leščice po granicama odeljenja 110 i 111 GJ „Bukova glava – Mušutiške šume“. Dalje po izohipsi obavija severoistočni obod grebena i spušta se na manastir Svete Trojice odakle se takođe po izohipsi spušta na graničnu tačku odeljenja 123 i 72.

2.6. Lokalitet „Vrtop – Karanikolica“, površine 982,44 ha

Na ovom delu se Šar-planina lomi prema severozapadu. Granica zaštite II stepena se ovde nadovezuje na granicu režima zaštite I stepena kojom je obuhvaćena Kobilica. Ona duž glavnog grebena i vrhova prati državnu granicu počev od prevoja Ljubinjske uši (2.215 m n.v.), preko Carevog gumna, Vrtopa (2.335 m n.v.), kote 2.478 m n.v. iznad Žarkovih livada, kote 2.122 m n.v. iznad Zelene Rojnedo Karanikolice (2.409 m n.v.). Dalje se granica odvaja od glavnog grebena i državne granice, spušta se niže, na obronke grebena Crni kamen (1.799 m n.v.) do lokaliteta Sinovna rupe, a odatle po izohipsi ide u pravcu zapada i prati donje granice odeljenja 41 i 50 (preko Žarkovih livada), odeljenja 49, 64 i 65 (Vrtop) i odeljenja 68, 69 i 70 kojima ide i pešačka staza (iznad Oštrog kamena). Ova odeljenja pripadaju GJ „Šar-planina“. Dalje prema istoku granica dolazi do lokaliteta Dančovo i kote 1.697 m n.v. odakle se pravolinijski penje prema početnoj tački na Ljubinjskim ušima.

Pregledna karta Nacionalnog parka „Fruška Gora“

Pregledna karta Nacionalnog parka „Tara“

Pregledna karta Nacionalnog parka „Đerdap“

Pregledna karta Nacionalnog parka „Kopaonik“

Pregledna karta Nacionalnog parka „Šar-Planina“

 

Servis računara online zakazivanje