PDV tretman usluga posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstva isporučuju kupcima van Srbije – čl. 12 Zakona o PDV

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Prema odredbama člana 12. st. 1. i 2. Zakona, mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluge obavlja svoju delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smata se mesto poslovne jedinice.

Mesto prometa usluga posredovanja, osim usluga posredovanja iz stava 3. tačka 4) podtačka (11) ovog člana, određuje se prema mestu prometa dobara i usluga koji je predmet posredovanja (član 12. stav 4. Zakona).

Mesto prometa dobara, saglasno odredbi člana 11. stav 1. tačka 1) Zakona, je mesto u kojem se dobro nalazi u trenutku slanja ili prevoza do primaoca ili, po njegovom nalogu, do trećeg lica, ako dobro šalje ili prevozi isporučilac, primalac ili treće lice, po njegovom nalogu.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, kada obveznik PDV vrši promet usluge posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstva (iz Mađarske), isporučuju kupcima na teritoriji Mađarske, u tom slučaju za predmetnu uslugu ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, imajući u vidu da se mesto prometa ove usluge određuje prema mestu prometa dobara koji je predmet posredovanja, a da mesto prometa dobara u slučaju kada se dobra koja se nalaze na teritoriji strane zemlje isporučuju kupcima na teritoriji te zemlje, nije Republika Srbija. Po osnovu predmetne usluge obveznik PDV – pružalac usluge ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-742/2011-04 od 20.07.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje