MODEL – Obaveštenje Poreske uprave o prestanku rada prodavnice

__ D.o.o.                                                                                  Poreska uprava

__, ul. __ br. __                                                                                   OJ __

PIB :  __                                                                                   ul. ___ br. __

Matični broj __

Tek. račun __                                                                                

__, __. god.   

 

 

Predmet :   obaveštavanje o prestanku rada prodavnice

U skladu sa članom 25. stav 1. tačka 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kao i u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama obaveštavamo vas da je na dan __ prestala sa radom prodavnica ovog poreskog obveznika koja se nalazila u __ ul. __ i u kojoj je bila instalirana fiskalna kasa br. _____

Molimo da nas obavestite o datumu defiskalizacije fiskalne kase kao i da ovo obaveštenje evidentirate.  Co: ovlašćeni servis ____

Direktor _______________________  

—————————————————————————————————————————————–

__ D.o.o.                                                                                  SERVISER

__, ul. __ br. __                                                                                   _

PIB :  __                                                                                   ul. ___ br. __

Matični broj __

Tek. račun __                                                                                

__, __. god.   

__ __, __. god.        

 

Predmet :   obaveštavanje o prestanku rada prodavnice

U prilogu vam dostavljamo obaveštenje koje smo dostavili Poreskoj upravi o prestanku rada prodavnice ovog privrednog društvakoja se nalazila u __ ul. __ i u kojoj je bila instalirana fiskalna kasa br. _____.

Molimo da u skladu sa zakonskim propisima i u saradnji sa Poreskom upravom izvršite defiskalizaciju fiskalne kase kao i da nas prethodno obavestite o datumu defiskalizacije. 

 

Direktor _______________________