Pravilnik o sadržini zahteva za registrovanje oznaka geografskog porekla i sadržini zahteva za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika geografskog porekla

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o sadržini zahteva za registrovanje oznaka geografskog porekla i sadržini zahteva za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika geografskog porekla

Sl.glasnik RS br. 93/2010

1. Uvodna odredba

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se: sadržina zahteva za međunarodno registrovanje oznake geografskog porekla, vrste priloga koji se podnose uz zahtev i njihova sadržina; sadržina zahteva za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice, vrste priloga koji se podnose uz zahtev i njihova sadržina; sadržina zahteva za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake, vrste priloga koji se podnose uz zahtev i njihova sadržina; sadržina specifikacije o specifičnim karakteristikama proizvoda, vrste priloga koji se podnose uz specifikaciju i njihova sadržina; sadržina elaborata o specifičnim karakteristikama proizvoda, vrste priloga koji se podnose uz elaborat i njihova sadržina; sadržina zahteva za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, vrste priloga koji se podnose uz zahtev i njihova sadržina; sadržina dokaza o obavljanju određene delatnosti, odnosno proizvodnji određenog proizvoda na određenom području; sadržina isprave o priznatom statusu ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla; sadržina zahteva za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla; sadržina zahteva za upis promena koje se odnose na ovlašćene korisnike oznaka geografskog porekla, vrste priloga koji se podnose uz zahtev i njihova sadržina; sadržina zahteva za izmenu podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda, vrste priloga koji se podnose uz zahtev i njihova sadržina.

2. Sadržina zahteva za međunarodno registrovanje oznake geografskog porekla, vrste priloga koji se podnose uz zahtev i njihova sadržina

Član 2

Zahtev za međunarodno registrovanje oznake geografskog porekla sadrži:

1) podatke o ovlašćenom korisniku ili ovlašćenim korisnicima imena porekla podnosioca zahteva;

2) geografski naziv koji se štiti i njegovu transliteraciju;

3) podatke o vrsti proizvoda koji se obeležavaju geografskim nazivom, sa prevodom na engleski, francuski ili španski jezik;

4) geografski naziv područja ili mesta odakle proizvod potiče sa prevodom na engleski, francuski ili španski jezik;

5) podatke o punomoćniku, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

6) podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

7) potpis i pečat podnosioca zahteva.

Član 3

Uz zahtev iz člana 2. ovog pravilnika podnose se prilozi, i to:

1) potvrda Svetske organizacije za intelektualnu svojinu o uplati takse za međunarodno registrovanje (quittance);

2) uredno punomoćje, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

3) dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

4) prevod elaborata o načinu proizvodnje i posebnim svojstvima i kvalitetu proizvoda, kao i drugi spisi registrovanog imena porekla na jednom od zvaničnih jezika (engleskom, francuskom ili španskom), ukoliko neka od država članica Lisabonskog aranžmana o međunarodnom registrovanju imena porekla uloži prigovor na registraciju imena porekla.

3. Sadržina zahteva za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice

Član 5

Zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva;

2) geografski naziv koji se štiti i njegovu transliteraciju;

3) podatke o vrsti proizvoda koji se obeležava geografskim nazivom sa prevodom na engleski, francuski ili španski jezik, odnosno na jednom od zvaničnih jezika Evropske zajednice;

4) registarski broj, odnosno broj prijave za ustanovljenje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla;

5) podatke o punomoćniku, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

6) podatke o zajedničkom predstavniku, ako postoji više podnosilaca zahteva;

7) podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

8) potpis i pečat podnosioca zahteva.

Član 6

Uz zahtev iz člana 5. ovog pravilnika podnose se prilozi, i to:

1) specifikacija o specifičnim karakteristikama proizvoda u skladu sa Uredbom Saveta EZ 510/2006, sa overenim prevodom na jedan od zvaničnih jezika Evropske zajednice;

2) dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

3) uredno punomoćje, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika.

4. Sadržina zahteva za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake

Član 7

Zahtev za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake sadrži:

1) podatke o poslovnom imenu i sedištu podnosioca prijave za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake, odnosno imenu i adresi fizičkog lica;

2) podatke o punomoćniku, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

3) podatak o tome da li je u pitanju prijava za priznavanje imena porekla ili geografske oznake;

4) ime porekla, odnosno geografsku oznaku koja se štiti;

5) geografski naziv, odnosno drugu oznaku ili naziv koji se štiti imenom porekla, odnosno geografskom oznakom;

6) geografski naziv područja ili mesta iz koga potiče proizvod koji se obeležava imenom porekla, odnosno geografskom oznakom;

7) podatak o vrsti proizvoda koji se obeležava imenom porekla, odnosno geografskom oznakom;

8) podatke o sertifikacionom telu koje vrši kontrolu kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda;

9) podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

10) potpis i pečat podnosioca prijave.

Član 8

Uz zahtev iz člana 7. ovog pravilnika podnose se prilozi, i to:

1) javna isprava kojom se potvrđuje da je ime porekla, odnosno geografska oznaka priznata u državi porekla, ukoliko prijavu podnosi strano fizičko ili pravno lice, odnosno strano udruženje;

2) izgled geografske oznake, ako pored reči sadrži i figurativne elemente, ili samo figurativne elemente;

3) dokaz da proizvod potiče sa opisanog geografskog područja;

4) punomoćje, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

5) dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

6) izjava podnosioca prijave da pojedini delovi spisa uživaju tajnost.

Član 9

Ako geografska oznaka sadrži grafičke elemente (crteže, slike i slično), uz zahtev se podnose tri primerka izgleda geografske oznake. Jedan primerak treba da bude unet uz pomoć računara ili zalepljen na zahtevu, a druga dva primerka se podnose u prilogu.

Izgled geografske oznake može biti dat i u elektronskoj formi.

5. Sadržina specifikacije o specifičnim karakteristikama proizvoda

Član 10

Specifikacija o specifičnim karakteristikama proizvoda sadrži:

1) podatke o poslovnom imenu i sedištu podnosioca prijave oznake geografskog porekla, odnosno imenu i adresi fizičkog lica i licu ovlašćenom da ga predstavlja;

2) naziv proizvoda uključujući geografsku oznaku kojom se štiti;

3) precizno određenje geografskog područja sa koga proizvod potiče;

4) podatke o načinu proizvodnje proizvoda;

5) podatke o kvalitetu ili posebnim svojstvima proizvoda ili podatke o stečenoj reputaciji;

6) podatke o uzročnoj vezi između kvaliteta, ili reputacije, ili drugih posebnih svojstava proizvoda i opisanog geografskog područja;

7) podatke kojima se dokazuje da proizvod potiče sa naznačenog geografskog područja;

8) druge podatke koji upućuju na to da se radi o proizvodima ili uslugama posebnog kvaliteta, reputacije ili drugih posebnih svojstava;

9) odredbe o načinu obeležavanja proizvoda;

10) sertifikat o izvršenoj kontroli kvaliteta, odnosno posebnih svojstava proizvoda, ukoliko se specifične karakteristike proizvoda odnose na njegov kvalitet ili posebna svojstva;

11) odredbe o uslovima pod kojima se može koristiti geografska oznaka;

12) odredbe o pravima i obavezama korisnika geografske oznake.

Specifikacija može da sadrži i podatke o posebnim svojstvima sirovina ili informacije o posebnom načinu upotrebe proizvoda ili usluga, kao i druge podatke za koje podnosilac prijave smatra da mogu potvrditi navode iz prijave da je zaista reč o proizvodima, odnosno uslugama posebnog kvaliteta, reputacije ili drugih posebnih svojstava.

Član 11

Podatkom o reputaciji proizvoda sa opisanog geografskog područja smatraju se svi pisani podaci o tradiciji proizvodnje proizvoda sa opisanog geografskog područja, sadržani u enciklopedijama, letopisima, analima i sl. publikacijama, kao i podaci do kojih se došlo istraživanjem sprovedenim među relevantnim krugovima učesnika u prometu.

6. Sadržina elaborata o specifičnim karakteristikama proizvoda

Član 12

Elaborat o specifičnim karakteristikama proizvoda sadrži:

1) podatke o poslovnom imenu i sedištu podnosioca prijave imena porekla, odnosno imenu i adresi fizičkog lica i licu ovlašćenom da ga predstavlja;

2) naziv proizvoda uključujući ime porekla kojim se štiti;

3) opis proizvoda, odnosno usluge, uključujući sirovinu;

4) podatke o posebnim svojstvima i kvalitetu proizvoda;

5) podatke o ustaljenom načinu i postupku proizvodnje proizvoda;

6) precizno određenje geografskog područja sa koga proizvod potiče i podatke o geografskom području iz koga potiču sirovine, ako se ono razlikuje od područja u kome se obavlja prerada;

7) sertifikat o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda;

8) dokaz o izvršenoj kontroli sirovina, ako one ne potiču sa područja u kome se obavlja prerada;

9) podatke o uzročnoj vezi između posebnih svojstava i kvaliteta proizvoda i opisanog geografskog područja;

10) podatke kojima se dokazuje da proizvod potiče sa naznačenog geografskog područja;

11) odredbe o načinu obeležavanja proizvoda;

12) odredbe o uslovima pod kojima se može koristiti ime porekla;

13) odredbe o pravima i obavezama korisnika imena porekla;

14) podatke o količini proizvoda koja se proizvede u toku jedne godine.

Član 13

Podaci kojima se dokazuje uzročna veza između kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda i opisanog geografskog područja treba da sadrže objašnjenje na koji način karakteristike opisanog geografskog područja utiču na kvalitet i posebna svojstva proizvoda.

Uzročna veza između kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda i opisanog geografskog područja dokazuje se:

1) podacima o ljudskom faktoru (znanje i iskustvo, tradicionalne i ustaljene veštine u proizvodnji proizvoda na opisanom geografskom području);

2) podacima o prirodnim faktorima (geopedološki uslovi, orografski i klimatski uslovi i sl.).

Član 14

U specifikaciji iz člana 10, odnosno elaboratu iz člana 12. ovog pravilnika navode se podaci, i to:

1) o sirovinama od kojih se pravi proizvod;

2) o poreklu sirovina;

3) o količinama sirovina koje se nabavljaju;

4) o kvalitetu sirovina;

5) o ovlašćenom telu koje vrši kontrolu sirovina.

Član 15

Podaci o posebnim svojstvima i kvalitetu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda obuhvataju:

1) podatke o fizičkim osobinama gotovog proizvoda;

2) podatke o hemijskim osobinama gotovog proizvoda;

3) podatke o mikrobiološkim karakteristikama gotovog proizvoda;

4) podatke o organoleptičkim karakteristikama gotovog proizvoda.

Član 16

Podaci o količini proizvoda koja se proizvede u toku jedne godine obuhvataju:

1) podatke o količini proizvoda;

2) podatke o primaocu;

3) podatke o nameni isporučenih proizvoda.

Član 17

Odredbe o načinu obeležavanja proizvoda obuhvataju:

1) podatke o obliku u kome se proizvod stavlja u promet;

2) podatke o ambalaži u koju se proizvod pakuje;

3) podatke o deklarisanju proizvoda.

7. Sadržina zahteva za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 18

Zahtev za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla sadrži:

1) podatke o poslovnom imenu i sedištu podnosioca prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, odnosno imenu i adresi fizičkog lica;

2) podatke o punomoćniku, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

3) podatak o tome da li se prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika odnosi na ime porekla ili na geografsku oznaku;

4) podatke o oznaci geografskog porekla za koju se podnosi zahtev za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika (registarski broj, odnosno broj prijave, naziv oznake geografskog porekla);

5) geografski naziv koji se štiti oznakom geografskog porekla;

6) podatak o vrsti proizvoda koji se obeležava oznakom geografskog porekla;

7) naziv područja ili mesta odakle proizvod potiče;

8) naznačenje specifičnih karakteristika proizvoda;

9) način obeležavanja proizvoda;

10) izgled geografske oznake, odnosno imena porekla;

11) naziv sertifikacionog tela koje vrši kontrolu kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda;

12) podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

13) potpis i pečat podnosioca prijave.

Član 19

Uz zahtev iz člana 18. ovog pravilnika podnose se prilozi, i to:

1) punomoćje, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

2) javna isprava kojom se dokazuje obavljanje određene delatnosti, odnosno proizvodnja određenog proizvoda na određenom geografskom području;

3) sertifikat o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda koji mora da sadrži podatke o tome da li se proizvodnja obavlja saglasno specifikaciji, odnosno elaboratu o specifičnim karakteristikama proizvoda;

4) dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Specifikacija, odnosno elaborat podnosi se u dva primerka i mora biti čvrsto povezan.

8. Sadržina dokaza o obavljanju određene delatnosti, odnosno proizvodnji određenog proizvoda na određenom području

Član 20

Dokazom o obavljanju određene delatnosti, odnosno proizvodnji određenog proizvoda na određenom području smatraju se odgovarajuće potvrde i rešenja izdati od nadležnih organa u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla.

Dokaz o obavljanju određene delatnosti, odnosno proizvodnji određenog proizvoda na određenom geografskom području sadrži:

1) poslovno ime, odnosno prezime i ime i sedište, odnosno adresu podnosioca prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla;

2) podatke o delatnosti koju obavlja podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, odnosno o proizvodnji određenih proizvoda na geografskom području čijim nazivom se obeležavaju određeni proizvodi;

3) podatke o licu ovlašćenom za zastupanje ako je podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika pravno lice;

4) potpis i pečat ovlašćenog lica.

9. Sadržina isprave o priznatom statusu ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 21

Isprava o priznatom statusu ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla sadrži:

1) registarski broj ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla i broj prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla;

2) datum podnošenja prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla;

3) datum upisa u Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla;

4) podatke o ovlašćenom korisniku oznake geografskog porekla;

5) podatak o tome da li je u pitanju ovlašćeni korisnik imena porekla ili geografske oznake;

6) naziv imena porekla, odnosno naziv geografske oznake;

7) naznačenje vrste proizvoda koji se obeležava oznakom geografskog porekla;

8) podatke o važenju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla;

9) datum izdavanja isprave.

10. Sadržina zahteva za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 22

Zahtev za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla sadrži:

1) registarski broj oznake geografskog porekla;

2) datum do kada je ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla upisan u Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla;

3) podatke o poslovnom imenu i sedištu podnosioca zahteva, odnosno imenu i adresi fizičkog lica (prema stanju u registrima);

4) podatke o punomoćniku, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

5) podatke o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda – broj i datum izdavanja sertifikata o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, ako je u pitanju zahtev za obnavljanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno geografske oznake kojom se obeležava proizvod čije se specifične karakteristike odnose na kvalitet ili posebna svojstva;

6) popis svih priloga uz zahtev;

7) podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

8) potpis i pečat podnosioca zahteva.

11. Sadržina zahteva za upis promena koje se odnose na ovlašćene korisnike oznaka geografskog porekla

Član 23

Zahtev za upis promena koje se odnose na ovlašćene korisnike oznaka geografskog porekla sadrži:

1) registarski broj ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, odnosno broj prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika;

2) registarski broj oznake geografskog porekla;

3) podatke o poslovnom imenu i sedištu podnosioca zahteva, odnosno imenu i adresi fizičkog lica prema stanju u registrima;

4) podatke o punomoćniku ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

5) podatke o ovlašćenom korisniku oznake geografskog porekla, odnosno podnosiocu prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla;

6) naznačenje vrste promene čiji se upis traži;

7) podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

8) potpis i pečat podnosioca zahteva.

Član 24

Uz zahtev iz člana 23. ovog pravilnika podnose se prilozi, i to:

1) dokaz o pravnom osnovu promene čiji se upis traži;

2) uredno punomoćje ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

3) dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Dokazom o pravnom osnovu promene čiji se upis traži smatra se izvod iz Registra privrednih subjekata, odnosno izvodi iz drugih odgovarajućih registara nadležnih državnih organa, odnosno sudova.

12. Sadržina zahteva za izmenu podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda

Član 25

Zahtev za izmenu podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda sadrži:

1) podatke o poslovnom imenu i sedištu podnosioca zahteva, odnosno, imenu i adresi fizičkog lica;

2) registarski broj oznake geografskog porekla;

3) podatke o vrsti i sadržini izmene ili dopune podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda;

4) obrazložene razloge zbog kojih se traži izmena, odnosno dopuna podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda;

5) podatke o punomoćniku, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

6) podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

7) potpis i pečat podnosioca zahteva.

Član 26

Uz zahtev iz člana 25. ovog pravilnika podnose se prilozi, i to:

1) aneks elaborata o specifičnim karakteristikama proizvoda (ako je u pitanju ime porekla), odnosno aneks specifikacije o specifičnim karakteristikama proizvoda (ako je u pitanju geografska oznaka) sa izmenama ili dopunama podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda;

2) uredno punomoćje, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

3) dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

13. Završna odredba

Član 27

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje