Ugovor o poklonu nepokretnosti

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O POKLONU NEPOKRETNOSTI

Koji zaključuju dana __. __. ____. godine ugovorne strane :

Poklonodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __

Poklonoprimac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __

Član 1.

Poklonodavac je zemljišnoknjižni vlasnik nepokretnosti i na osnovu ovog Ugovora poklanja Poklonoprimcu, svome/joj __, vlasništvo jednog stana/kuće/zemljišne parcele koji/a se nalazi u __, ul. __ br. __, na __ spratu, stan br. __, po strukturi __, u površini od __ m2, na katastarskoj parceli __ i koji je upisan u listu nepokretnosti __ KO __.

Prodavac je stekao opisanu nepokretnost na osnovu Ugovora o otkupu Ov. br. __ od __ godine kod __ suda u __ / na osnovu rešenja o nasleđivanju __ suda u __ O br. __ od __ godine / na osnovu kupoprodajnog ugovora Ov.br. __ od __ kod __ suda u __ / na osnovu ugovora o poklonu Ov.br. __ od __ kod __ suda u __.

Član 2.

Poklonodavac poklanja Poklonoprimcu nepokretnost opisanu u članu 1. ovog Ugovora bez ikakve novčane ili druge naknade, u stanju u kome se ova nepokretnost nalazi na dan poklona i bez ikakvih tereta.

Poklonodavac, potpisom ovog Ugovora, izričito izjavljuje da se nakon njegove smrti, predmet poklona utvrđen članom 1. ovog Ugovora neće uračunavati u nasledni deo Poklonoprimca.

Poklonoprimac prima poklonjenu nepokretnost sa zahvalnošću.

Porez na promet apsolutnih prava i sve takse u vezi zaključivanja ovog ugovora padaju na teret Poklonoprimca.

Član 3.

Poklonodavac na stanu opisanom u članu 1 ovog Ugovora zadržava za sebe pravo doživotnog uživanja i stanovanja (plodouživanja) sa pravom upisa ovog plodouživanja u katastar nepokretnosti kao teret na poklonjenoj nepokretnosti.

Poklonodavac nema pravo da bez izričite pismene saglasnosti Poklonoprimca primi treće lice na stanovanje ili duži boravak u stanu koji je predmet ovog poklona.

Alternativa: Poklonoprimac se potpisom ovog Ugovora obavezuje da Poklonodavca primi kod sebe na doživotno izdržavanje i da zasnuje zajednicu života kao i da Poklonodavcu omogući pristojan život prema njegovim/njenim godinama i zdravstvenom stanju.

Poklonoprimac se obavezuje da Poklonodavca nakon njegove smrti o svom trošku sahrani prema običajima i mesnim prilikama.

Član 4.

Poklonodavac je potpisom ovog Ugovora saglasan da Poklonoprimac može u katastru nepokretnosti uknjižiti svoje pravo vlasništva na nepokretnosti bliže opisanoj u članu 1. ovog Ugovora bez ikakve njegove dalje pismene ili usmene saglasnosti tj. daje Poklonoprimcuneopozivu “clausulu intabulandi” i saglasan je da Poklonoprimac na osnovu ovog Ugovora odmah uđe u posed i državinu na nepokretnosti koji je predmet ovog poklona.

Član 5.

Poklonodavac pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje i garantuje Poklonoprimcu da je isključivi vlasnik predmeta poklona, da isti nije opterećen nikakvim upisanim ili prećutnim teretima (zaloge, hipoteke i dr.) niti pravima trećih lica, da nije predmet sudskog ili upravnog postupka, da nije predmet podele bračne tekovine ili nasleđivanja, da nema zabrane raspolaganja ili otuđenja, da nije predmet druge kupoprodaje, da ne postoji smetnja da se izvrši prenos vlasništva i predaja nepokretnosti u posed, da nije primio kaparu ili naknadu, da nije dat u zakup ili na poklon, da nije predmet ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o zameni, da nije predmet bilo kog drugog pravnog posla i obavezuje se da kupcu pruži kompletnu zaštitu od pravnog uznemiravanja – „evikcije“ pod pretnjom naknade štete i raskida ovog Ugovora.

Ukoliko Poklonodavac bude uspeo da zaštiti Poklonoprimca od eventualnih prava trećih lica na nepokretnosti koji je predmet ove kupoprodaje i Poklonoprimac bude primoran da se iseli iz nepokretnosti, Poklonodavac, potpisom ovog Ugovora neopozivo izjavljuje da će Poklonoprimcu u roku od 15 dana od dana njegovog iseljenja naknaditi svu štetu.

Član 6.

Svaka ugovorna strana može tražiti raskid ovog Ugovora ukoliko se međusobni odnosi ugovornih strana toliko poremete da postanu nepodnošljivi odnosno Ustupilac može tražiti raskid ugovora zbog neblagodarnosti Poklonoprimca.

Član 7.

Sve troškove u vezi potpisivanja ovog Ugovora i njegove overe snosi Poklonoprimac.

Poklonodavac je obavezan da izmiri sve obaveze za komunalije za opisanu nepokretnost (porez na imovinu, električnu energiju, vodu, telefon i ostalo) zaključno sa danom overe ovog Ugovora.

Član 8.

U slučaju spora nadležan je sud u __.

Ugovorne strane su poučene o važnosti ovog Ugovora i potvrđuju da im je ovaj Ugovor pročitan, da ga slobodnom voljom prihvataju i saglasno tome potpisuju.

Ugovor je sačinjen u __ (__) istovetnih primeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __ (__) primerka a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

Poklonodavac Poklonoprimac

__________________________ __________________________

 

Servis računara online zakazivanje