Ugovor o zameni nepokretnosti

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O ZAMENI NEPOKRETNOSTI

Zaključen u ___ dana_______ između :

  1. _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __
  2. _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __

Član 1.

_____ je jedini i isključivi vlasnik useljivog __ stana koji se nalazi u ____ ,ul. ___ br. ___ u površini od ________ kat.parcela br.____ K.O. _____________ upisan u list nepokretnosti __ a koji je stekao na osnovu Ugovora o otkupu Ov.br. __ od __ godine kod __ suda u __ / na osnovu rešenja o nasleđivanju __ suda u __ O br. __ od __ godine / na osnovu kupoprodajnog ugovora Ov.br. __ od __ kod __ suda u __/na osnovu ugovora o poklonu Ov.br. __ od __ kod __ suda u __.

_____ je jedini i isključivi vlasnik useljivog __ stana koji se nalazi u ____ ,ul. ___ br. ___ u površini od ________ kat.parcela br.____ K.O. _____________ upisan u list nepokretnosti __ a koji je stekao na osnovu Ugovora o otkupu Ov.br. __ od __ godine kod __ suda u __ / na osnovu rešenja o nasleđivanju __ suda u __ O br. __ od __ godine / na osnovu kupoprodajnog ugovora Ov.br. __ od __ kod __ suda u __.

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da zamene vlasništva nad nepokretnostima navedenim u članu 1. ovog Ugovora i to tako što :

1. __________________ zamenjuje svoju nepokretnost sa ___________ tako što dobija u isključivo pravo vlasništva, poseda i besteretno stan koji se nalazi u ____ ,ul. ___ br. ___ u površini od ________ kat.parcela br.____ K.O. _____________ upisan u list nepokretnosti __.

2. __________________ zamenjuje svoju nepokretnost sa ___________ tako što dobija u isključivo pravo vlasništva, poseda i besteretno stan koji se nalazi u ____ ,ul. ___ br. ___ u površini od ________ kat.parcela br.____ K.O. _____________ upisan u list nepokretnosti __.

Član 2.

Ugovarači stupaju u posed zamenjenih nepokretnosti ispražnjenih od lica i stvari dana _________ i međusobno garantuju da na zamenjenim nepokretnostima nema ni prećutnih niti upisanih u knjige tereta ili hipoteke.

Član 3.

Svaka ugovorna strana pod punom materijalnom odgovornošću i drugom odgovornošću izjavljuje i garantuje da je isključivi vlasnik opisane nepokretnosti u članu 1. ovog Ugovora, da nije opterećena nikakvim upisanim ili prećutnim teretima (zaloge, hipoteke i dr.) niti pravima trećih lica, da ista nije predmet sudskog ili upravnog postupka, da nije predmet podele bračne tekovine ili nasleđivanja, na nema zabrane raspolaganja ili otuđenja, da nije predmet druge kupoprodaje, da ne postoji smetnja da se izvrši prenos vlasništva i predaja nepokretnosti u posed, da nije za nju primio kaparu ili naknadu, da nije data u zakup ili na poklon, da nije predmet ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o zameni, da nije predmet bilo kog drugog pravnog posla i obavezuje se da drugoj ugovornoj strani pruži kompletnu zaštitu od pravnog uznemiravanja – „evikcije“ pod pretnjom naknade štete i raskida ovog Ugovora.

Član 4.

Ugovorna strana ____ potpisom ovog Ugovora je saglasna da se ugovorna strana ___ može, nakon overe ovog Ugovora uknjižiti kao vlasnik u katastru nepokretnosti na nepokretnosti bliže opisanoj u članu 1. stav 1. ovog Ugovora bez ikakve njegove dalje pismene ili usmene saglasnosti tj. daje drugoj ugovornoj strani neopozivu “clausulu intabulandi”

Ugovorna strana ____ potpisom ovog Ugovora je saglasna da se ugovorna strana ___ može, nakon overe ovog Ugovora uknjižiti kao vlasnik u katastru nepokretnosti na nepokretnosti bliže opisanoj u članu 1. stav 2. ovog Ugovora bez ikakve njegove dalje pismene ili usmene saglasnosti tj. daje drugoj ugovornoj strani neopozivu “clausulu intabulandi”

Član 5.

Ugovorne strane stupaju u posed zamenjenih nepokretnosti ______.

Član 6.

Svaka ugovorna strana je dužna da izmiri sve poreske obaveze za stan koji zamenjuje kao i komunalije za isti (struja, voda, telefon i sve drugo) zaključno sa mesecom overe ovog Ugovora.

Porez na promet apsolutnih prava snosi svaka ugovorna strana za onu nepokretnost koju dobija zamenom na osnovu ovog Ugovora.

Član 7.

Ugovorne stranke se odriču prava raskida ovog Ugovora ma po kom pravnom osnovu pa i po osnovu oštećenja preko polovine.

Član 8.

U slučaju spora nadležan je sud u __.

Ugovorne strane su poučene o važnosti ovog Ugovora i potvrđuju da im je ovaj Ugovor pročitan, da ga slobodnom voljom prihvataju i saglasno tome potpisuju.

Ugovor je sačinjen u __ (__) istovetnih primeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po__ (__) primerka a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

__________________________ __________________________


 

Servis računara online zakazivanje