Ugovor o ostavi robe – 1

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 712-729

UGOVOR O OSTAVI ROBE NA ČUVANJE

Zaključen dana ___.___.___ u __ između:

  1. “__” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu “Ostavoprimac”)
  2. “__” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu “Ostavodavac”)

Član 1.

Ostavodavac daje Ostavoprimcu na skladištenje i čuvanje svoju robu i to:
– __________________ u količini od _____ kg. po ceni od ___ din/kg.

Ostavoprimac će skladištiti i čuvati robu Ostavodavca u svom skladištu u __, ul.____________ br. __ odvojenu od robe drugih vlasnika.

Ugovorne strane su saglasne da period skladištenja robe po ovom Ugovoru iznosi __ meseci.

Član 2.

Primljenu robu Ostavoprimac je dužan da čuva i izdaje trećim licima u svemu prema pismenim nalozima Ostavodavca.

Ostavoprimac ima pravo da za svoje potrebe izuzima robu Ostavodavca sa skladišta u količini i po vrsti koja mu bude potrebna za proizvodnju a odjavljivanje izuzete robe i njeno plaćanje će vršiti u rokovima i na način koji dogovori sa Vlasnikom. U tom slučaju Ostavoprimac je dužan da u najkraćem roku – 1 radni dan obavesti Ostavodavca o količini i vrsti izuzete robe.

Član 3.

Ostavoprimac je dužan da pre prijema izvrši pregled robe i ukoliko primeti nedostatke, mora odmah o tome da sačini zapisnik i da ga dostavi Ostavodavcu.

Ostavoprimac se obavezuje da primljenu robu Ostavodavca uskladišti na odgovarajući način prema upotrebnim svojstvima ove robe kao i da je zaštiti od oštećenja, uništenja ili krađe.

U slučaju oštećenja ili uništenja robe do koje je došlo krivicom Ostavoprimca on je dužan da Ostavodavcu nadoknadi vrednost robe u punom iznosu koju ona ima prema dokumentaciji koja je predata prilikom skladištenja osim ako se dokaže da je šteta na robi prouzrokovana usled okolnosti koje se nisu mogle izbeći ili otkloniti ili je prouzrokovana krivicom Ostavodavca, manama ili prirodnim svojstvima robe ili neispravnom ambalažom.

U slučaju oštećenja ili uništenja robe do koje je došlo krivicom Ostavoprimca on je dužan da Ostavodavcu nadoknadi vrednost robe u punom iznosu koju ona ima prema dokumentaciji koja je predata prilikom skladištenja osim ako je do oštećenja ili uništenja došlo zbog prirodnih svojstava robe ili neispravne ambalaže.

Član 4.

Ostavodavac ili treće lice će robu preuzimati iz skladišta Ostavoprimca isključivo putem dostavnice-prijemnice koju potpisuju Ostavodavac ili treće lice po njegovom ovlašćenju i Ostavoprimac a koja sadrži ime kupca, vrstu i količinu robe i datum.

Član 4.

Po isteku roka skladištenja ili na zahtev Ostavodavca Skladištar ima obavezu da primljenu robu vrati Ostavodavcu i to samo ukoliko je Ostavodavac platio naknadu naime troškova skladištenja u celini.

Ako Ostavodavac ne podigne robu Skladištar može, po prethodnom obaveštenju Ostavodavca, za njegov račun, da proda robu na javnoj prodaji.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da naime troškova skladištenja Ostavodavac plaća iznos od mesečno ______ EUR koji će se plaćati u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja a u roku od __ dana od dana ispostavljanja mesečne fakture Ostavoprimca.

Ostavoprimac stiče založno pravo na robi koju je preuzeo na čuvanje a za svoja potraživanja iz ovog ugovora i ostala potraživanja nastala u vezi sa čuvanjem robe.

Član 6.

Ovaj Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme.

Svaka ugovorna strana može isti otkazati a otkazni rok iznosi __ dana od dana dostavljanja pismenog otkaza drugoj ugovornoj strani.

Član 7.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Ovaj Ugovor je zaključen u __ (__) istovetna primerka, po __ (__) za svaku ugovornu stranu.

Ostavoprimac Ostavodavac
_______________________ ______________________