Ugovor o delu

Ugovor o delu zaključuju pravno lice/preduzetnik i fizičko lice i zaključuje se za poslove koje NISU iz delatnosti pravnog lica/preduzetnika. Ovim ugovorom fizičko lice preuzima obavljanje određenih poslova koje mu određuje druga ugovorna strana.

Ugovor o delu regulišu 2 propisa :

  1. Član 199. Zakona o radu glasi : „Poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.“
  2. Zakon o obligacionim odnosima, čl. 600-629  

Ukoliko želite da sami obračunate porez i doprinose za ugovor o delu kliknite na :

  1. PP OPJ-6 Primalac zaposleno lice ili penzioner
  2. PP OPJ-6 Primalac nezaposleno lice

U primeru je prikazan model ugovora o delu:

 

UGOVOR O DELU

 

Zaključen u ___dana ___.___. ___. godine između:

  1. Naručilac : „___“ d.o.o. PIB ___ matični broj ___ iz ___, ul. ___ br. __ koje zastupa direktor ___
  2. Izvršilac : ___ iz ___, ul. __________ br. __ JMBG ___ br.lk. ____ MUP ___.

 

Član 1.

Naručilac poverava Izvršiocu da za njega izvrši poslove koji su van delatnosti Naručioca i to poslove ________.

Izvršilac će obavljati poslove iz stava 1. ovog člana :

  • ________________,
  • ________________.

Član 2.

Izvršilac će povereni posao obavljati stručno, savesno i odgovorno, u svemu prema ovom Ugovoru i zahtevima Naručioca.

Član 3.

Za obavljanje poslova Izvršiocu pripada novčana naknada u mesečnom neto iznosu od _____________dinara.

Porez i doprinosi padaju na teret Naručioca.

Naručilac će isplatiti Izvršiocu iznos mesečne naknade u roku od __ dana po isteku meseca.

Član 4.

Ovaj Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme i stupa na snagu danom zaključivanja.

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor sa otkaznim rokom od 30 dana u kom roku su obe ugovorne strane dužne da izvrše sve svoje dotada preuzete obaveze.

Član 5.

Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane će rešavati sporazumom a ukoliko isti nije moguć, spor će rešavati nadležni sud u ___.

Član 6.

Ovaj Ugovor je sačinjen u __ (___) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __ (___) primerka.

 

IZVRŠILAC NARUČILAC

_______________________ _______________________

Na kraju ovog teksta prikazan je primer obračuna poreza i doprinosa na poreskoj prijavi  OPJ-6