Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Švedske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Servis računara online zakazivanje

Zakon o potvrđivanju sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Švedske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Sl.list SFRJ  Međunarodni ugovori br. 7/81

ČLAN 1

Ratifikuje se Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Švedske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu, sa Protokolom, potpisan 18. juna 1980. godine u Stokholmu.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpskohrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM 
IZMEĐU SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I KRALJEVINE ŠVEDSKE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I IMOVINU

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i Kraljevina Švedska, u želji da zaključe Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu, sporazumele su se o sledećem:

Član 1

LICA NA KOJA SE PRIMENJUJE SPORAZUM

Ovaj sporazum se primenjuje na lica koja su rezidenti jedne ili obe države ugovornice.

Član 2

POREZI NA KOJE SE PRIMENJUJE SPORAZUM

1. Ovaj sporazum se primenjuje na poreze na dohodak i na imovinu koji se zavode u ime svake države ugovornice ili njenih društveno-političkih zajednica, bez obzira na način na koji se ubiraju. Sporazum se primenjuje i na doprinose koji se ubiraju u Jugoslaviji, osim na doprinose za socijalno osiguranje.

2. Porezima na dohodak i na imovinu smatraju se svi porezi koji se zavode na ukupan dohodak, ukupnu imovinu ili na delove dohotka ili imovine, uključujući poreze na prihod od otuđenja pokretnosti ili nepokretnosti, kao i poreze na prirast imovine. Za svrhe ovog sporazuma izraz „porezi“ obuhvata i doprinose predviđene u stavu 1 ovog člana.

3. Postojeći porezi na koje se Sporazum primenjuje su:

a) u Švedskoj:

1) državni porez na dohodak, uključujući porez na pomorce i porez na obveznice;

2) porez na neraspodeljene dohotke društva i porez na raspodelu u vezi sa smanjenjem akcionarskog kapitala, odnosno likvidacijom društva;

3) porez na javne izvođače;

4) opštinski porez na dohodak;

5) državni porez na imovinu (dalje u tekstu: „švedski porez“);

b) u Jugoslaviji:

1) porez i doprinosi iz dohotka organizacija udruženog rada;

2) porez i doprinosi iz ličnog dohotka iz radnog odnosa;

3) porez i doprinosi iz ličnog dohotka od poljoprivredne delatnosti;

4) porez i doprinosi iz ličnog dohotka od samostalnog obavljanja privrednih i neprivrednih delatnosti;

5) porez iz ličnog dohotka od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja;

6) porez na prihod od imovine i imovinskih prava;

7) porez na imovinu;

8) porez iz ukupnog prihoda građana;

9) porez na dobit stranih lica ostvarenu ulaganjem u domaću organizaciju udruženog rada za svrhe zajedničkog poslovanja;

10) porez na dobit stranih lica ostvarenu izvođenjem investicionih radova;

11) porez na prihod stranih lica ostvaren od prevoza putnika i robe (dalje u tekstu: „jugoslovenski porez“).

4. Sporazum se takođe primenjuje na iste ili bitno slične poreze koji su uvedeni posle datuma potpisivanja ovog sporazuma pored, ili umesto, postojećih poreza. Nadležni organi država ugovornica saopštiće jedni drugima značajne promene izvršene u njihovim odgovarajućim poreskim zakonima.

Član 3

OPŠTE DEFINICIJE

1. Za potrebe ovog sporazuma:

a) izrazi „država ugovornica“ i „druga država ugovornica“ označavaju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju ili Kraljevinu Švedske, zavisno od smisla ovog sporazuma;

b) izraz „lice“ označava fizičko lice i pravno lice;

c) izraz „društvo“ označava organizaciju udruženog rada i drugo pravno lice podložno oporezivanju, obuhvatajući, u slučaju Švedske, švedsko partnerstvo;

d) izrazi „preduzeće države ugovornice“ i „preduzeće druge države ugovornice“ označavaju, zavisno od smisla ovog sporazuma, u odnosu na Jugoslaviju, organizaciju udruženog rada i drugu samoupravnu organizaciju i zajednicu, radne ljude koji ličnim radom samostalno obavljaju delatnosti i preduzeće osnovano izvan teritorije Jugoslavije, kojim rukovodi rezident Jugoslavije, a u odnosu na Švedsku, preduzeće kojim rukovodi rezident Švedske;

e) izraz „nadležan organ“ označava:

i) u odnosu na Jugoslaviju, Savezni sekretarijat za finansije, odnosno njegovog ovlašćenog predstavnika;

ii) u odnosu na Švedsku, ministra za budžet, odnosno njegovog ovlašćenog predstavnika;

f) izraz „državljanin“ označava fizičko lice koje ima državljanstvo države ugovornice;

g) izraz „međunarodni saobraćaj“ označava svaki provoz brodom ili vazduhoplovom koje obavlja preduzeće čije se mesto stvarne uprave nalazi u državi ugovornici, osim ako se prevoz brodom ili vazduhoplovom obavlja isključivo između mesta u drugoj državi ugovornici.

2. Kada država ugovornica primenjuje ovaj sporazum, svaki izraz koji nije definisan Sporazumom, ima značenje prema zakonima te državeugovornice koji se odnose na poreze na koje se ovaj sporazum primenjuje.

Član 4

PORESKI DOMICIL

1. U smislu ovog sporazuma, izraz „rezident države ugovornice“ označava lice koje u državi ugovornici, prema zakonu te države, podleže oporezivanju po osnovu svog prebivališta, boravišta, mesta uprave ili nekog drugog obeležja slične prirode.

2. Ako je prema odredbama stava 1 fizičko lice rezident obe države ugovornice, njegov se status određuje na sledeći način:

a) smatra se rezidentom one države ugovornice u kojoj ima stalno mesto stanovanja. Ako ima stalno mesto stanovanja u obe države ugovornice, smatra se da je rezident države ugovornice sa kojom ima uže lične i privredne odnose (sedište životnih interesa);

b) ako se ne može odrediti u kojoj državi ugovornici lice ima svoje sedište životnih interesa ili ako ni u jednoj državi ugovornici nema stalno mesto stanovanja, smatra se da je rezident države ugovornice u kojoj ima uobičajeno mesto stanovanja;

c) ako lice ima uobičajeno mesto stanovanja u obe države ugovornice ili ga nema ni u jednoj od njih, smatra se da je rezident države ugovornice čiji je državljanin;

d) ako je lice državljanin obe države ugovornice ili ni jedne od njih, nadležni organi država ugovornica rešiće pitanje sporazumno.

3. Ako je lice, koje nije fizičko, prema odredbama stava 1 rezident obe države ugovornice, smatra se rezidentom države ugovornice u kojoj se nalazi njegovo sedište stvarne uprave.

Član 5

STALNA POSLOVNA JEDINICA

1. U smislu ovog sporazuma, izraz „stalna poslovna jedinica“ označava stalno mesto poslovanja preko koga se poslovanje preduzeća obavlja potpuno ili delimično.

2. Pod izrazom „stalna poslovna jedinica“ podrazumeva se naročito:

a) sedište uprave,

b) filijala,

c) poslovnica,

d) fabrika,

e) radionica,

f) rudnik, kamenolom ili drugo mesto iskorišćavanja prirodnih bogatstava,

g) gradilište ili građevinski ili montažni radovi koji traju duže od dvanaest meseci.

3. Pod izrazom „stalna poslovna jedinica“ ne podrazumeva se:

a) korišćenje objekata i opreme isključivo za uskladištenje, izlaganje ili isporuku dobara ili robe koji pripadaju preduzeću;

b) održavanje zalihe dobara ili robe koja pripada preduzeću isključivo u svrhu uskladištenja, izlaganja ili isporuke;

c) održavanje zalihe dobara ili robe koja pripada preduzeću isključivo sa ciljem da ih drugo preduzeće preradi;

d) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu kupovanja dobara ili robe ili pribavljanja informacija za preduzeće;

e) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu reklamiranja, pružanja informacija, naučnog istraživanja ili sličnih delatnosti koje imaju pripremni ili pomoćni karakter za preduzeće.

4. Lice koje radi u državi ugovornici za preduzeće ili u ime preduzeća druge države ugovornice – osim zastupnika sa samostalnim statusom na koga se primenjuje stav 5 – smatra se stalnom poslovnom jedinicom preduzeća u prvospomenutoj državi ako ima i stalno koristi u toj državi ovlašćenje da zaključuje ugovore u ime preduzeća, osim ako njegove aktivnosti nisu ograničene na kupovinu dobara ili robe za preduzeće.

5. Ne smatra se da preduzeće jedne države ugovornice ima stalnu poslovnu jedinicu u drugoj državi ugovornici samo zato što svoje poslovanje obavlja u toj drugoj državi preko posrednika, generalnog komisionog zastupnika ili drugog predstavnika sa samostalnim statusom, ako ta lica rade u okviru svoje redovne delatnosti.

6. Činjenica da društvo koje je rezident države ugovornice kontroliše ili je pod kontrolom društva koje je rezident druge države ugovornice, ili koje obavlja poslovanje u toj drugoj državi ugovornici (bilo preko stalne poslovne jedinice ili na drugi način), sama po sebi ne pretvara ni jedno društvo u stalnu poslovnu jedinicu drugog društva.

Član 6

DOHODAK OD NEPOKRETNOSTI

1. Dohodak od nepokretnosti, uključujući dohodak od poljoprivrede i šumarstva, može se oporezivati u državi ugovornici u kojoj se takva imovina nalazi.

2. Izraz „nepokretnost“ određuje se prema zakonu države ugovornice u kojoj se ta imovina nalazi. Pomorski i rečni brodovi i vazduhoplovi ne smatraju se nepokretnošću.

3. Odredbe stava 1 ovog člana primenjuju se na dohodak koji se ostvaruje od neposrednog korišćenja, iznajmljivanja ili nekog drugog načina korišćenja nepokretnosti.

4. Odredbe st. 1 i 3 primenjuju se i na dohodak od nepokretnosti preduzeća i na dohodak od nepokretnosti koja se koristi u obavljanju samostalnih ličnih delatnosti.

Član 7

DOHOCI OD POSLOVANJA

1. Dohoci preduzeća države ugovornice oporezuju se samo u toj državi ugovornici, osim ako preduzeće ne obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi. Ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice, dohoci preduzeća mogu biti oporezivani u toj drugoj državi, ali samo do iznosa koji se može pripisati toj stalnoj poslovnoj jedinici.

2. U skladu s odredbama stava 3, ako preduzeće države ugovornice obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi, onda se u svakoj državi ugovornici pripisuju toj stalnoj poslovnoj jedinici dohoci koje bi mogla ostvariti da je bila odvojena u posebno preduzeće koje se bavi istim ili sličnim aktivnostima pod istim ili sličnim uslovima i da je poslovala potpuno nezavisno s preduzećem čija je stalna poslovna jedinica.

3. Prilikom određivanja dohotka stalne poslovne jedinice, priznaju se kao odbici troškovi koji su učinjeni za svrhe poslovanja stalne poslovne jedinice, uključujući izvršne i opšte administrativne troškove tako učinjene, bilo u državi u kojoj se stalna poslovna jedinica nalazi bilo na drugom mestu. Međutim, ništa u ovom stavu ne daje pravo da se odbijaju troškovi koji se inače ne bi odbijali ako bi ta stalna poslovna jedinica bila posebno preduzeće.

4. Dohoci koji se pripisuju stalnoj poslovnoj jedinici određuju se na osnovu posebnih poslovnih knjiga koje vodi stalna poslovna jedinica. Ako takve knjige ne daju odgovarajuću osnovu za svrhe određivanja dohodaka te stalne poslovne jedinice, takvi dohoci se mogu odrediti na osnovu raspodele ukupnih dohodaka preduzeća na njegove posebne delove. Usvojeni metod raspodele, međutim treba da bude takav da rezultat bude u skladu s principima usvojenim u ovom članu. Ako je potrebno, nadležni organi država ugovornica će nastojati da se dogovore o metodu raspodele dohotka preduzeća.

5. Nikakvi dohoci se ne pripisuju stalnoj poslovnoj jedinici samo zbog toga što ta stalna poslovna jedinica kupuje dobra i robu za preduzeće.

6. Odredbe ovog člana se primenjuju i na dobit koju rezident Švedske ostvari u Jugoslaviji po osnovu učešća u zajedničkom poslovanju s jugoslovenskim preduzećem.

7. Ako dohoci obuhvataju i vrste dohotka koje se na poseban način tretiraju u drugim članovima ovog sporazuma, odredbe ovog člana ne utiču na odredbe tih članova.

Član 8

POMORSKI I VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

1. Dohoci od iskorišćavanja brodova ili vazduhoplova u međunarodnom saobraćaju oporezuju se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

2. Ako se sedište stvarne uprave brodarskog preduzeća koje se bavi međunarodnim saobraćajem nalazi na brodu, smatra se da se nalazi u državi ugovornici u kojoj se nalazi matična luka broda ili, ako nema matične luke, u državi ugovornici čiji je rezident korisnik broda.

3. U vezi s dohocima koje ostvaruje konzorcijum vazdušnog saobraćaja Scandinavian Airlines System (SAS) primenjuju se odredbe stava 1, ali samo do iznosa dohotka koji odgovara akcionarskom učešću u tom konzorcijumu AB Aerotransport (ABA), švedskog partnera Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Odredbe stava 1, primenjuju se i na dohotke od učešća preduzeća država ugovornica u pulu, zajedničkom poslovanju ili u međunarodnoj poslovnoj agenciji.

Član 9

UDRUŽENA PREDUZEĆA

Ako

a) preduzeće države ugovornice učestvuje neposredno ili posredno u upravi, kontroli ili imovini preduzeća druge države ugovornice, ili

b) ista lica učestvuju neposredno ili posredno u upravi, kontroli ili imovini preduzeća države ugovornice i preduzeća druge države ugovornice,

i ako su, u oba slučaja, između ta dva preduzeća u njihovim trgovinskim ili finansijskim odnosima određeni ili nametnuti uslovi različiti od onih koji bi bili određeni između samostalnih preduzeća, onda se dohoci koji bi bez tih uslova nastali za jedno od preduzeća, ali zbog tih uslova nisu nastali, mogu uključiti u dohotke tog preduzeća i shodno tome oporezivati.

Član 10

DIVIDENDE

1. Dividende koje plaća društvo rezident države ugovornice rezidentu druge države ugovornice mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Dividende se mogu oporezivati u državi ugovornici čiji je rezident društvo koje isplaćuje dividende, u skladu sa zakonom te države, ali tako razrezan porez ne može biti veći od:

a) 5 odsto od bruto-iznosa dividendi, ako je primalac društvo (izuzimajući partnerstvo) koje neposredno raspolaže sa najmanje 25 odsto glasačke snage društva koje plaća dividende;

b) 15 odsto od bruto-iznosa dividendi, u svim drugim slučajevima.

Nadležni organi država ugovornica zajednički će se dogovarati o načinu primene ovog ograničenja.

Ovaj stav ne utiče na oporezivanje dohotka društva iz kojih se dividende plaćaju.

3. Izraz „dividende“ upotrebljen u ovom članu označava dohodak od akcija ili drugih prava koja učestvuju u dohocima, a nisu potraživanja, kao i dohodak od drugih prava korporacija koji je poreski izjednačen sa dohotkom od akcija u zakonima države čiji je rezident društvo koje vrši raspodelu.

4. Odredbe st. 1 i 2 ne primenjuju se ako primalac dividendi rezident države ugovornice u drugoj državi ugovornici čiji je rezident društvo koje isplaćuje dividende ima stalnu poslovnu jedinicu sa kojom je pravo učešća na osnovu koga se dividende isplaćuju stvarno povezano. U takvom slučaju, primenjuju se odredbe člana 7.

5. Ako društvo koje je rezident države ugovornice ostvaruje dobit ili dohodak u drugoj državi ugovornici, ta druga država ne može da zavede ni jedan porez na dividende koje isplaćuje društvo licima koja nisu rezidenti te druge države, niti da podvrgne neraspodeljene dobiti društva porezu na neraspodeljene dobiti, čak i ako se isplaćene dividende, odnosno neraspodeljene dobiti, u potpunosti ili delimično, sastoje od dobiti ili dohotka koji su ostvareni u toj drugoj državi.

Član 11

KAMATE

1. Kamata nastala u državi ugovornici i isplaćena rezidentu druge države ugovornice oporezuje se samo u toj drugoj državi.

2. Izraz „kamata“, kako je upotrebljen u ovom članu, označava dohodak od državnih hartija od vrednosti, obveznica ili obligacija, bilo da jesu ili nisu obezbeđene zalogom i bilo da nose ili ne nose pravo učešća u dobicima, kao i potraživanja svih vrsta i svakog drugog dohotka izjednačenog sa dohotkom od pozajmljenog novca prema poreskom pravu države u kojoj se dohodak ostvaruje.

3. Odredbe stava 1 ne primenjuje se ako primalac kamate rezident države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici u kojoj ostvaruje kamatu stalnu poslovnu jedinicu sa kojom je potraživanje od koga potiče kamata stvarno povezano. U tom slučaju primenjuju se odredbe člana 7.

4. Ako, zbog posebnog odnosa između platioca i primaoca ili između njih i nekog drugog lica, iznos plaćene kamate, imajući u vidu potraživanje za koje se ona plaća, prelazi iznos koji bi bio ugovoren između platioca i primaoca, odredbe ovog člana primenjuju se samo na iznos koji bi bio ugovoren da takvog odnosa nema. U tom slučaju višak plaćanja ostaje za oporezivanje prema zakonu svake države ugovornice u skladu s ostalim odredbama ovog sporazuma.

Član 12

AUTORSKE NAKNADE

1. Autorske naknade nastale u državi ugovornici i isplaćene rezidentu druge države ugovornice oporezuju se samo u toj drugoj državi.

2. Izraz „autorske naknade“ kako je upotrebljen u ovom članu označava plaćanja svake vrste primljene kao naknada za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove i trake za televiziju i radio, svaki patent, zaštitni znak, nacrt ili model, plan, trajnu formulu ili proces, odnosno za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne, odnosno naučne opreme, ili obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

3. Odredbe stava 1 ne primenjuju se ako primalac autorskih naknada, koji je rezident države ugovornice, ima u drugoj državi ugovornici u kojoj autorske naknade nastaju, stalnu poslovnu jedinicu s kojom su pravo ili vlasništvo od kojih potiču, autorske naknade stvarno povezani. U tom slučaju, primenjuju se odredbe člana 7.

4. Ako, zbog posebnog odnosa između platioca i primaoca ili između njih i nekog drugog lica, iznos plaćenih autorskih naknada, imajući u vidu korišćenje, pravo ili informaciju za koju su one plaćene, prelazi iznos koji bi bio ugovoren između platioca i primaoca, odredbe ovog člana se primenjuju samo na iznos koji bi bio ugovoren da takvog odnosa nema. U tom slučaju, više plaćeni iznos oporezuje se saglasno zakonu svake države ugovornice, u skladu sa ostalim odredbama ovog sporazuma.

Član 13

PRIHODI OD IMOVINE

1. Prihodi od otuđenja nepokretnosti, definisani u stavu 2 člana 6 mogu se oporezivati u državi ugovornici u kojoj se takva imovina nalazi.

2. Prihodi od otuđenja pokretnosti koja čini deo poslovne imovine stalne poslovne jedinice, koju preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ili od pokretnosti koja pripada stalnoj bazi koju koristi rezident države ugovornice u drugoj državi ugovornici za obavljanje samostalne lične delatnosti, uključujući i prihode od otuđenja te stalne poslovne jedinice (same ili zajedno sa celim preduzećem) ili stalne baze, mogu se oporezivati u drugoj državi.

3. Izuzetno od odredaba stava 2 ovog člana, prihodi ostvareni otuđenjem brodova ili vazduhoplova koji se koriste u međunarodnom saobraćaju ili pokretnosti koje služe za korišćenje brodova ili vazduhoplova, oporezuju se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi mesto stvarne uprave preduzeća.

4. Prihodi od otuđenja imovine, osim imovine navedene u st. 1, 2 i 3 ovog člana, oporezuju se samo u državi ugovornici čiji je rezident lice koje je otuđilo imovinu.

Član 14

SAMOSTALNE LIČNE DELATNOSTI

1. Dohodak koji ostvari rezident države ugovornice od profesionalnih delatnosti ili drugih samostalnih delatnosti slične vrste oporezuje sesamo u toj državi.

2. Izuzetno od odredaba stava 1 ovog člana, dohodak koji ostvari rezident države ugovornice od profesionalnih delatnosti ili drugih samostalnih delatnosti slične vrste u drugoj državi ugovornici može se oporezivati u toj drugoj državi ugovornici, ako rezident boravi u toj drugoj državi ugovornici u periodu ili periodima koji ukupno iznose 183 dana ili više u odnosnoj kalendarskoj godini, bez obzira na to da li rezident raspolaže stalnom bazom u toj drugoj državi ugovornici.

3. Izraz „profesionalne delatnosti“ posebno obuhvata samostalne naučne, književne, umetničke, obrazovne ili nastavne delatnosti, kao i samostalne delatnosti lekara, advokata, inženjera, arhitekata, stomatologa i računovođa.

Član 15

NESAMOSTALNE LIČNE DELATNOSTI

1. U skladu s odredbama čl. 16, 18 i 19 ovog sporazuma, lični dohoci i druga slična primanja koja ostvari rezident države ugovornice iz radnog odnosa oporezuju se samo u toj državi, osim ako rezident nije zaposlen u drugoj državi ugovornici. Ako je zaposlen u drugoj državi ugovornici, takva primanja se mogu oporezovati u toj drugoj državi pošto su u njoj ostvarena.

2. Izuzetno od odredaba stava 1 ovog člana, primanja koja ostvari rezident države ugovornice iz radnog odnosa u drugoj državi ugovornici oporezuju se samo u prvospomenutoj državi, ako:

a) primalac boravi u drugoj državi u periodu ili periodima koji ukupno ne prelaze 183 dana u odnosnoj kalendarskoj godini;

b) su primanja isplaćena od strane ili u ime lica koje nije rezident druge države;

c) primanja ne snosi stalna poslovna jedinica niti stalna baza koju lice ima u drugoj državi.

3. a) Lični dohoci koje fizičkom licu isplaćuje država ugovornica ili njena društveno-politička zajednica oporezuju se samo u toj državi.

b) Lični dohoci koje fizičkom licu isplaćuje država ugovornica ili njena društveno-politička zajednica oporezuju se samo u drugoj državi ugovornici ako je primalac koji je obavio rad u toj drugoj državi rezident te države ugovornice i pod uslovom:

(i) da je državljanin te države,

(ii) da nije postao rezident te države isključivo zbog obavljanja rada.

4. Lični dohoci koje fizičko lice ostvari radom u vezi sa privrednom delatnošću jedne od država ugovornica ili njene društveno-političke zajednice oporezuju se u skladu sa odredbama st. 1 i 2 ovog člana.

5. Lični dohoci koje fizičko lice ostvari radom u Zajedničkom privrednom predstavništvu Jugoslavije ili u Turističkom savezu Jugoslavije oporezuju se samo u Jugoslaviji. Odredbe ovog stava neće se primenjivati na lice koje je švedski državljanin niti na lice koje nije postalo rezident Švedske samo radi obavljanja ovog posla.

6. Izuzetno od prethodnih odredaba ovog člana, primanja po osnovu zaposlenja na brodu ili vazduhoplovu u međunarodnom saobraćaju, mogu se oporezivati u državi ugovornici u kojoj se nalazi mesto stvarne uprave preduzeća. Kada rezident Švedske ostvari primanja po osnovu zaposlenja na vazduhoplovu koji za međunarodni saobraćaj koristi konzorcijum aerotransporta Scandinavian Airlines System (SAS), takva primanja oporezuju se samo u Švedskoj.

Član 16

NAKNADE OSTVARENE ZA RAD U POSLOVNIM ODBORIMA (NAKNADE DIREKTORA)

1. Naknade direktora i slična primanja koje ostvari rezident Jugoslavije u svojstvu člana odbora direktora društva koje je rezident Švedske, mogu se oporezivati u Švedskoj.

2. Naknade i slična primanja koja ostvari rezident Švedske u svojstvu člana poslovnog odbora društava koje je rezident Jugoslavije, mogu se oporezivati u Jugoslaviji.

3. Odredbe st. 1 i 2 ne odnose se na primanja isplaćena na osnovu redovnih funkcija u društvu u svojstvu službenika, savetnika, konsultanta i slično. U takvom slučaju primenjivaće se odredbe čl. 14 ili 15 zavisno od slučaja.

Član 17

UMETNICI I SPORTISTI

1. Izuzetno od odredaba čl. 14 i 15 dohodak koji od ličnih delatnosti ostvare izvođači, kao što su pozorišni, filmski, radio i televizijski umetnici, muzičari i sportisti, može se oporezivati u državi ugovornici u kojoj su te delatnosti obavljene.

2. Ako dohodak od takve lične delatnosti izvođača ili sportiste ne pritiče lično izvođaču ili sportisti već drugom licu, taj dohodak, izuzetno od odredaba čl. 7, 14 i 15 može biti oporezovan u državi ugovornici u kojoj su obavljene delatnosti izvođača ili sportiste.

3. Izuzetno od odredaba st. 1 i 2 ovog člana, dohodak koji ostvari izvođač ili sportista rezident države ugovornice od takvih ličnih delatnosti oporezivaće se samo u toj državi ako su delatnosti obavljene u drugoj državi u okviru programa kulturne ili sportske razmene koji su odobrile obe države ugovornice.

Član 18

PENZIJE

1. Penzije i druga slična primanja oporezuju se samo u državi ugovornici čiji je rezident primalac takve penzije ili primanja.

2. Izuzetno od odredaba stava 1 penzija koju fizičkom licu isplati država ugovornica ili njena društveno-politička zajednica iz budžeta ili iz posebnih fondova oporezuje se samo u toj državi. Takva penzija oporezuje se samo u drugoj državi ugovornici ako je primalac državljanin i rezident te države.

3. Penzija koju fizičko lice ostvari radom u vezi sa privrednom delatnošću jedne od država ugovornica ili njene društveno-političke zajednice oporezuje se samo u državi ugovornici čiji je rezident fizičko lice.

4. Izuzetno od odredaba st. 1 i 3 ovog člana, plaćanja izvršena prema sistemu javnog socijalističkog osiguranja države ugovornice mogu se oporezivati u toj državi.

Član 19

STUDENTI

1. Student, učenik u privredi ili stažist koji boravi u državi ugovornici isključivo radi obrazovanja ili obučavanja, a koji je rezident ili je neposredno pre svog boravka u toj državi bio rezident druge države ugovornice, izuzima se od plaćanja poreza u prvospomenutoj državi u vezi sa plaćanjima primljenim za potrebe svog izdržavanja, obrazovanja ili obučavanja ako su mu takva plaćanja izvršena iz izvora van te prvospomenute države.

2. Student na univerzitetu ili nekoj drugoj obrazovnoj ustanovi u Jugoslaviji koji je za vreme privremenog boravka u Švedskoj zaposlen u Švedskoj u periodu koji ne prelazi 100 dana u jednoj kalendarskoj godini u svrhu sticanja praktičnog iskustva u vezi sa svojim studijama, oporezuje se u Švedskoj samo za onaj deo dohotka od zaposlenosti koji prelazi 1.500 švedskih kruna za jedan kalendarski mesec. Izuzeće koje je odobreno prema ovom stavu ne prelazi, međutim, ukupan iznos od 4.500 švedskih kruna. Svaki iznos izuzet od poreza prema ovom stavu obuhvata lične olakšice za odnosnu kalendarsku godinu.

3. Student na univerzitetu ili nekoj drugoj obrazovnoj ustanovi u Švedskoj koji je za vreme privremenog boravka u Jugoslaviji zaposlen u Jugoslaviji u periodu koji ne prelazi 100 dana u jednoj kalendarskoj godini u svrhu sticanja praktičnog iskustva u vezi sa svojim studijama, oporezuje se u Jugoslaviji samo za onaj deo dohotka od zaposlenosti koji prelazi zakonom zajemčeni lični dohodak za kalendarski mesec. Svaki iznos izuzev od poreza prema ovom stavu obuhvata lične olakšice za odnosnu kalendarsku godinu.

4. Student, učenik u privredi ili stažist koji boravi u državi ugovornici radi obrazovanja ili obučavanja, a koji je rezident ili je bio neposredno pre svog boravka u toj državi rezident druge države ugovornice, oslobađa se poreza u prvospomenutoj državi ugovornici na primanja za lične usluge koje je obavio u toj prvospomenutoj državi pod uslovom da ta primanja ne prelaze 5.000 švedskih kruna, odnosno ekvivalentan iznos u jugoslovenskoj valuti za svaku poresku godinu.

Povlastice iz ovog stava daju se samo za period koji je razumno ili uobičajeno potreban da se završi započeto obrazovanje, odnosno obučavanje, ali ni u kom slučaju ne može biti duži od tri uzastopne godine.

Svaki iznos oslobođen poreza prema ovom stavu obuhvata lične olakšice za odnosnu kalendarsku godinu.

5. Nadležni organi država ugovornica će uz obostranu saglasnost odrediti način primene odredaba st. 2, 3 i 4. Nadležni organi se mogu dogovoriti i o takvim promenama iznosa spomenutih u ovim stavovima koji se mogu smatrati razumnim s obzirom na promene u vrednosti novca, izmene zakonodavstva u jednoj državi ugovornici ili drugih sličnih uslova.

Član 20

OSTALI DOHODAK

Delovi dohotka rezidenta države ugovornice, bez obzira na to gde nastaju, koji nisu izričito navedeni u prethodnim članovima ovog sporazuma, oporezuju se samo u toj državi.

Član 21

IMOVINA

1. Imovina koja se sastoji od nepokretnosti definisana u stavu 2 člana 6, može se oporezovati u državi ugovornici u kojoj se ta imovina nalazi.

2. Imovina koja se sastoji od pokretnosti koja predstavlja deo imovine namenjene za poslovanje stalne poslovne jedinice preduzeća ili pokretnosti koja pripada stalnoj bazi koja služi za obavljanje profesionalnih delatnosti, može se oporezovati u državi ugovornici u kojoj se nalaze stalna poslovna jedinica ili stalna baza.

3. Brodovi i vazduhoplovi koji se koriste u međunarodnom saobraćaju, kao i pokretnosti koje služe za rad tih brodova i vazduhoplova, oporezuju se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi mesto stvarne uprave preduzeća.

4. Svi ostali delovi imovine rezidenta države ugovornice oporezuju se samo u toj državi.

Član 22

OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

1. U skladu s odredbama stava 4, kada rezident Švedske ostvaruje dohodak ili poseduje imovinu koji, prema odredbama ovog sporazuma, mogu biti oporezovani u Jugoslaviji, Švedska odobrava:

a) kao odbitak od poreza na dohodak tog lica, iznos jednak porezu na dohodak plaćen u Jugoslaviji;

b) kao odbitak od poreza na imovinu tog lica, iznos jednak porezu na imovinu plaćen u Jugoslaviji.

2. Ovaj odbitak ni u kom slučaju ne može biti veći od onog dela poreza na dohodak, odnosno poreza na imovinu koji je bio obračunat pre nego što je odobreno odbijanje i odgovara, zavisno od slučaja, dohotku, odnosno imovini koji se mogu oporezovati u Jugoslaviji.

3. Ako se u skladu s jugoslovenskim zakonom odobrava oslobađanje, odnosno umanjenje jugoslovenskog poreza koji se plaća u skladu s odredbama člana 7 ovog sporazuma na prihode koje ostvari švedsko preduzeće od stalne poslovne jedinice, odnosno zajedničkog poslovanja koji se nalazi u Jugoslaviji, tada se, za svrhe st. 1 a) i 2, odobrava odbijanje od švedskog poreza za jugoslovenski porez kao da takvo oslobađanje, odnosno umanjenje nije ni bilo dato.

Odredbe ovog stava primenjivaće se prvih deset godina koliko traje važnost ovog sporazuma. Nadležni organi će se međusobno konsultovati da bi odlučili da li će ovaj period produžiti.

4. Ako rezident Švedske ostvaruje dohodak ili poseduje imovinu koji se, shodno odredbama ovog sporazuma, mogu oporezovati samo u Jugoslaviji, Švedska može da uključi ovaj dohodak, odnosno imovinu u poresku bazu, ali odobrava kao odbitak od svog poreza na dohodak, odnosno poreza na imovinu onaj deo od poreza na dohodak, odnosno poreza na imovinu, koji ima istu srazmeru prema ukupnom porezu na dohodak, odnosno porezu na imovinu, zavisno od slučaja, koji imaju ostvaren dohodak, odnosno posedovana imovina u Jugoslaviji prema ukupnom dohotku, odnosno imovini.

5. Ako rezident Jugoslavije ostvaruje dohodak ili poseduje imovinu koji se, prema odredbama ovog sporazuma, mogu oporezovati u Švedskoj, Jugoslavija će, u skladu sa odredbama stava 6, izuzeti takav dohodak ili imovinu od poreza, ali može prilikom obračunavanja poreza na preostali dohodak ili imovinu tog lica da primeni poresku stopu koja bi se primenila da izuzeti dohodak, odnosno imovina nisu bili izuzeti.

6. Ako rezident Jugoslavije ostvaruje dohodak koji u skladu s odredbama člana 10 može biti oporezovan u Švedskoj, Jugoslavija će odobriti kao umanjenje od poreza na dohodak tog lica iznos jednak porezu koji je plaćen u Švedskoj. Takvo umanjenje neće, međutim, biti veće od onog dela poreza kako je obračunato pre umanjivanja, a koje odgovara dohotku ostvarenom u Švedskoj.

Član 23

JEDNAK TRETMAN

1. Državljani države ugovornice bilo da jesu ili ne rezidenti jedne od država ugovornica, ne podležu zbog toga u drugoj državi ugovornici oporezivanju ili nekoj obavezi koja je drukčija ili teža od tog oporezivanja ili obavezama kojima su državljani te druge države u istim uslovima podvrgnuti ili mogu biti podvrgnuti.

2. Oporezivanje stalne poslovne jedinice koju preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ne može da bude nepovoljnije u toj drugoj državi od oporezivanja preduzeća te države koja obavljaju iste delatnosti.

Ova odredba se ne shvata kao obavezujuća za državu ugovornicu da prilikom oporezivanja odobrava rezidentima druge države ugovornice neka lična oslobađanja, olakšice i odbitke zbog ličnog statusa ili porodičnih obaveza koje odobrava svojim rezidentima.

3. Osim kada se primenjuju odredbe iz člana 9, iz stava 4 člana 11, odnosno iz stava 4 člana 12, kamata, autorski honorari i druga primanja koja isplaćuje preduzeće države ugovornice rezidentu druge države ugovornice odbijaju se za svrhe određivanja oporezivih dobiti takvog preduzeća na isti način kao i da su isplaćena rezidentu prvospomenute države.

Isto tako se svi dugovi preduzeća države ugovornice prema rezidentu druge države ugovornice odbijaju za svrhe određivanja oporezive imovine takvog preduzeća kao da su bili ugovoreni prema rezidentu prvospomenute države.

4. Preduzeća države ugovornice čiju imovinu potpuno ili delimično poseduje, odnosno kontroliše posredno ili neposredno jedan ili više rezidenata druge države ugovornice, u prvospomenutoj državi ugovornici ne podležu zbog toga oporezivanju ili obavezi koja je drukčija ili teža od oporezivanja ili obaveza kojima druga slična preduzeća prvospomenute države podležu ili mogu biti podložna.

5. U ovom članu, izraz „oporezivanje“ označava poreze svake prirode i vrste.

Član 24

POSTUPAK SPORAZUMEVANJA

1. Ako rezident države ugovornice smatra da mere jedne ili obe države ugovornice dovode ili mogu dovesti do njegovog oporezivanja koje nije u skladu sa ovim sporazumom, on može, bez obzira na pravna sredstva predviđena unutrašnjim zakonima tih država, da svoj slučaj izloži nadležnom organu države ugovornice čiji je rezident.

2. Nadležni organ nastoji, ako prigovor smatra opravdanim i ako nije u mogućnosti da sam dođe do zadovoljavajućeg rešenja, da slučaj reši sporazumno sa nadležnim organom druge države ugovornice radi izbegavanja oporezivanja koje nije u skladu sa Sporazumom.

3. Nadležni organ država ugovornica nastojaće da sporazumno otklone teškoće ili nejasnoće koje nastaju u tumačenju ili primeni Sporazuma. Mogu se i međusobno savetovati radi izbegavanja dvostrukog oporezivanja u slučajevima koji nisu predviđeni Sporazumom.

4. Nadležni organi država ugovornica mogu neposredno međusobno opštiti radi postizanja dogovora u smislu prethodnih stavova. Ako se pokaže celishodnim da se radi postizanja dogovora izvrši razmena mišljenja, razmena se može izvršiti u okviru komisije sastavljene od predstavnika nadležnih organa država ugovornica.

Član 25

RAZMENA OBAVEŠTENJA

1. Nadležni organi država ugovornica razmenjuju obaveštenja potrebna za primenu ovog sporazuma i unutrašnjih zakona država ugovornica koji se odnose na poreze obuhvaćene ovim sporazumom ako je oporezivanje regulisano njima u skladu s ovim sporazumom. Svako obaveštenje tako razmenjeno, smatra se tajnom i može se saopštiti samo licima i organima koji se bave razrezom ili naplatom poreza koji su predmet Sporazuma.

2. Odredbe stava 1 ne mogu ni u kom slučaju da budu tumačene tako da jednoj od država ugovornica nameću obavezu da:

a) preduzima upravne mere suprotne zakonima ili upravnoj praksi te ili druge države ugovornice;

b) daje podatke koji se ne mogu dobiti po zakonima ili po uobičajenom upravnom postupku te ili druge države ugovornice;

c) daje obaveštenja kojima se otkriva poslovna i službena tajna, ili poslovni postupci, ili obaveštenja čije je saopštavanje suprotno javnoj politici (javnom poretku).

Član 26

DIPLOMATSKI I KONZULARNI FUNKCIONERI

Odredbe ovog sporazuma ne odnose se na poreske povlastice diplomatskih ili konzularnih funkcionera predviđene opštim pravilima međunarodnog prava ili odredbama posebnih sporazuma.

Član 27

STUPANJE NA SNAGU

1. Sporazum se ratifikuje i ratifikacioni instrumenti se po mogućstvu što pre razmenjuju u Beogradu.

2. Sporazum stupa na snagu posle razmene ratifikacionih instrumenata i njegove odredbe se primenjuju:

a) u Švedskoj:

za dohodak ostvaren na dan ili posle 1. januara koji neposredno sledi kalendarsku godinu u kojoj se vrši razmena ratifikacionih instrumenata, a za imovinu koja se razrezuje u drugoj ili posle druge kalendarske godine koja sledi godinu kojoj se vrši razmena ratifikacionih instrumenata;

b) u Jugoslaviji:

za dohodak koji se ostvari i imovinu koja se poseduje u toku svake kalendarske godine koja sledi kalendarsku godinu u kojoj se vrši razmena ratifikacionih instrumenata.

Član 28

PRESTANAK VAŽENJA

Ovaj sporazum ostaje na snazi neograničeno vreme, ali svaka država ugovornica može na dan ili pre 30. juna svake kalendarske godine po isteku petogodišnjeg perioda od datuma njegovog stupanja na snagu da diplomatskim kanalima dostavi drugoj državi ugovornici pismeno obaveštenje o prestanku važenja.

U tom slučaju Sporazum prestaje da važi:

a) u Švedskoj:

za dohodak koji se ostvari na dan ili posle 1. januara koji neposredno sledi kalendarsku godinu u kojoj je dato takvo obaveštenje i za imovinu koja podleže razrezu u ili posle druge kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj je takvo obaveštenje dato;

b) u Jugoslaviji:

za dohodak koji se ostvari i imovinu koja se poseduje u svakoj kalendarskoj godini koja sledi kalendarsku godinu u kojoj je takvo obaveštenje dato.

U potvrdu čega su dole potpisani, propisno ovlašćeni, potpisali ovaj sporazum.

Sačinjeno 18. juna 1980. u Stokholmu, u dva izvorna primerka na engleskom jeziku.

Za Socijalističku Federativnu

Za Kraljevinu

Republiku Jugoslaviju,

Švedsku,

Ljubo Drndić, s. r.

Rolf Virthen, s. r.

PROTOKOL

U momentu potpisivanja Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Švedske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu, dole potpisani, propisno za to ovlašćeni, saglasili su se da sledeće odredbe čine sastavni deo ovog sporazuma.

1. Uz član 7

Države ugovornice se obavezuju na osnovu reciprociteta da ne oporezuju bruto-prihod od putničkog i robnog saobraćaja koji ostvari u državi ugovornici rezident druge države ugovornice, osim ako se takav prihod na propisuje stalnoj poslovnoj jedinici koju taj rezident ima u prvospomenutoj državi ugovornici.

2. Uz član 11

Poresko pravilo u ovom članu je dato uzimajući u obzir da ni jedna ni druga država ugovornica u vreme potpisivanja ovog sporazuma nemaju mogućnost da na osnovu svojih odnosnih unutrašnjih zakona zavode porez na kamatu koja se isplaćuje nerezidentima. Podrazumeva se da će se, ako jedna od država ugovornica uvede takvu mogućnost, voditi pregovori o reviziji čl. 11 i 22.

3. Uz član 25 stav 2 pod c)

Izraz „službena tajna“ označava trgovačku, industrijsku, komercijalnu i profesionalnu tajnu.

U potvrdu čega su dole potpisani, propisno ovlašćeni, potpisali ovaj protokol.

Sačinjeno 18. juna 1980. u Stokholmu, u dva izvorna primerka na engleskom jeziku.

Za Socijalističku Federativnu

Za Kraljevinu

Republiku Jugoslaviju,

Švedsku,

Ljubo Drndić, s. r.

Rolf Virthen, s. r.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ“.

 

 

Servis računara online zakazivanje