Pravni tretman imovine stečene u braku

Servis računara online zakazivanje

Imovina stečena u braku smatra se zajedničkom imovinom sa zakonskom pretpostavkom da su udeli supružnika jednaki i da se imovina stečena u braku tretira kao susvojina

Iz obrazloženja:

„Izvršni poverilac je podneo naknadno uređeni predlog za promenu sredstva izvršenja, obzirom da je račun izvršnog dužnika u blokadi od 27.1.2009. godine, i to prodajom označene nepokretnosti i namirenjem izvršnog poverioca iz iznosa dobijenog njenom prodajom. Uz predlog je dostavio izvod iz Katastra nepokretnosti, kao dokaz da je izvršni dužnik nosilac prava svojine na oznacenom stanu.

Uz žalbu, izvršni dužnik je dostavio Ugovor o zakupu predmetnog stana od 5.4.2007. godine. Prema članu 6. ovog ugovora, izvršni dužnik, kao zakupac, koristi stan zajedno sa članovima porodičnoj domaćinstva, i to suprugom i dvoje dece. Pored toga, uz žalbu je dostavljen i Ugovor o otkupu predmetnog stana od 9.8.2007. godine, koji je i bio pravni osnov za upis prava svojine na predmetnom stanu u Katastar nepokretnosti.

Prema članu 171. i članu 174. stav 3. Porodičnog zakona (dalje: PZ), imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu i supružnik ne može raspolagati svojim udelom u zajedničkoj imovini, niti ga može opteretiti pravnim poslom. Pored toga, prema čl. 176. i 180. PZ smatra se da su supružnici izvršili deobu zajedničke imovine ako su u javni registar prava na nepokretnostima upisana oba supružnika kao suvlasnici na opredeljenim udelima, a smatra se da je upis izvršen na ime oba supružnika i kada je izvršen na ime samo jednog od njih, a pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

Iz navedenog proizlazi da se imovina stečena u braku smatra zajedničkom imovinom, da je zasnovana zakonska pretpostavka da su udeli supružnika jednaki, iz čega se može zaključiti da se imovina stečena u braku tretira kao susvojina. Stoga, u situaciji postojanja zajedničke svojine supružnika, svaki supružnik, kao zajedničar, ima pravo svojine koje se prostire na celu stvar, pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki, a deoba se vrši po pravilima koja važe za deobu susvojine, ili na osnovu dogovora ili sudskim putem.“

Rešenje Privrednog apelacionog suda Iž. 680/2011(1) od 30.03.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje