Stambena zgrada koja ostvaruje prihode i rashode na tržištu ima obavezu da vodi evidenciju prihoda i rashoda radi utvrđivanja eventualne osnovice poreza na dobit

Servis računara online zakazivanje

Stambena zgrada koja ostvaruje prihode i rashode na tržištu ima obavezu da vodi evidenciju prihoda i rashoda radi utvrđivanja eventualne osnovice poreza na dobit

„Odredbom člana 1. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon i 142/2014 – dalje: Zakon) propisano je da je poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, i drugo pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (dalje: nedobitna organizacija).

Prema odredbi člana 44. stav 1. Zakona, plaćanja poreza na dobit oslobađa se nedobitna organizacija za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije veći od 400.000 dinara, pod uslovom da: 1) ne raspodeljuje ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima; 2) godišnji iznos ličnih primanja koja isplaćuje zaposlenima, direktorima i sa njima povezanim licima nije veći od dvostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici u godini za koju se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike; 3) ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica; 4) da nema monopolski ili dominantan položaj na tržištu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Nedobitna organizacija dužna je da vodi evidenciju o prihodima i rashodima, da podnese poreski bilans i poresku prijavu (član 44. stav 3).

Prema odredbi člana 11. stav 1. Zakona o održavanju stambenih zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 44/95, 46/98, 1/2001 – odluka USRS, 101/2005 – dr. zakon, 27/2011 – odluka US i 88/2011), stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje stambene zgrade.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, ukoliko stambena zgrada (kao pravno lice), u poreskom periodu, ostvari prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu, po osnovu tako ostvarenih prihoda obveznik je poreza na dobit pravnih lica. U tom slučaju, stambena zgrada (koja, prema propisima o računovodstvu, nije u obavezi da vodi poslovne knjige) dužna je da, saglasno odredbama Zakona, vodi evidenciju o prihodima ostvarenim na tržištu (npr. izdavanja zajedničkih prostorija u zakup) i rashodima koji su nastali u vezi sa ostvarivanjem tih prihoda, na osnovu koje će u poreskom bilansu (u Obrascu PBN 1) iskazati podatke o predmetnim prihodima i rashodima i tako utvrditi (eventualnu) osnovicu poreza na dobit pravnih lica, u skladu sa Zakonom.

Napominjemo da je obveznik koji je ostvario pravo na poresko oslobođenje iz člana 44. Zakona, dužan da uz poresku prijavu dostavi nadležnom poreskom organu i izjavu na Obrascu IPONO – Izjava o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje nedobitne organizacije, koji je propisan Pravilnikom o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 30/2015).“

Mišljenje Ministarstva finansija br.401-00-558/2015-04 od 24.06.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje