Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohodka i imovine

Servis računara online zakazivanje

Zakon o potvrđivanju sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohodka i imovine

Sl.list SFRJ  Međunarodni ugovori br. 11/81

ČLAN 1

Ratifikuje se Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine, sa Protokolom, potpisan 21. novembra 1980. godine u Beogradu.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma, sa Protokolom, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpskohrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM 
IZMEĐU SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I KRALJEVINE BELGIJE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOHOTKA I IMOVINE

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i

Kraljevina Belgija

U želji da zaključe Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine

Sporazumele su se u sledećem:

I OBLAST PRIMENE SPORAZUMA

Član 1

Lica na koja se primenjuje Sporazum

Ovaj sporazum se primenjuje na lica koja su rezidenti jedne ili obe države ugovornice.

Član 2

Porezi na koje se primenjuje Sporazum

1. Ovaj sporazum se primenjuje na poreze na dohodak i imovinu koje zavodi svaka država ugovornica ili njena društveno-politička zajednica, bez obzira na način na koji se ubiraju. Sporazum se primenjuje i na doprinose koji se ubiraju u Jugoslaviji, osim na doprinose za socijalno osiguranje.

2. Porezima na dohodak i imovinu smatraju se svi porezi koji se zavode na ukupan dohodak, ukupnu imovinu ili na delove dohotka ili imovine, uključujući poreze na prihod od otuđenja pokretnosti ili nepokretnosti, poreze na ukupne iznose ličnih dohodaka, kao i poreze na prirast imovine. Za svrhe ovog sporazuma, izraz „porezi“ obuhvata i doprinose predviđene u stavu 1 ovog člana.

3. Postojeći porezi na koje se primenjuje Sporazum su:

(a) u Belgiji:

1) porez na dohodak fizičkih lica;

2) porez na dohodak društva;

3) porez na dohodak pravnih lica;

4) porez na dohodak nerezidenata;

5) izuzetan i povremen doprinos solidarnosti, obuhvatajući plaćanja unapred, dodatne poreze na ove poreze i plaćanja unapred i dopune poreza na dohodak fizičkih lica (u daljem tekstu: „belgijski porez“);

(b) u Jugoslaviji:

1) porez i doprinosi iz dohotka organizacija udruženog rada;

2) porez i doprinosi iz ličnog dohotka iz radnog odnosa;

3) porez i doprinosi iz ličnog dohotka od poljoprivredne delatnosti;

4) porez i doprinosi iz ličnog dohotka od samostalnog obavljanja privrednih i neprivrednih delatnosti;

5) porez iz ličnog dohotka od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja;

6) porez na prihod od imovine i imovinskih prava;

7) porez na imovinu;

8) porez iz ukupnog prihoda građana;

9) porez na dobit stranih lica ostvarenu ulaganjem u domaću organizaciju udruženog rada za svrhe zajedničkog poslovanja;

10) porez na dobit stranih lica ostvarenu izvođenjem investicionih radova;

11) porez na prihod stranih lica ostvaren od prevoza putnika i robe;

(u daljem tekstu: „jugoslovenski porez“).

4. Sporazum se primenjuje na iste ili bitno slične poreze koji su uvedeni posle datuma potpisivanja ovog sporazuma pored ili umesto postojećih poreza. Nadležni organi država ugovornica saopštiće jedni drugima promene izvršene u njihovim poreskim zakonima.

II DEFINICIJE

Član 3

Opšte definicije

1. Za potrebe ovog sporazuma:

(a) izraz „Belgija“ označava Kraljevinu Belgiju;

(b) izraz „Jugoslavija“ označava Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju;

(c) izrazi „država ugovornica“ i „druga država ugovornica“ označavaju Belgiju, odnosno Jugoslaviju, zavisno od smisla Sporazuma;

(d) izraz „lice“ označava:

(i) u odnosu na Belgiju – fizičko lice i društvo;

(ii) u odnosu na Jugoslaviju – fizičko i pravno lice;

(e) izraz „društvo“ označava:

(i) u odnosu na Belgiju – pravno lice ili lice koje se za svrhe oporezivanja smatra pravnim licem;

(ii) u odnosu na Jugoslaviju – organizaciju udruženog rada ili drugo pravno lice podložno oporezivanju;

(f) izrazi „preduzeće države ugovornice“ i „preduzeće druge države ugovornice“, označavaju, u smislu ovog sporazuma, u odnosu na Belgiju – preduzeće kojim rukovodi rezident Belgije, a u odnosu na Jugoslaviju – organizaciju udruženog rada i drugu samoupravnu organizaciju i zajednicu, radne ljude koji samostalno obavljaju delatnost ličnim radom sredstvima u svojini građana i preduzeće osnovano izvan teritorije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije kojim rukovodi rezident Jugoslavije. Ovi izrazi ne obuhvataju delatnosti navedene u članu 14;

(g) izraz „državljanin“ označava:

(i) u odnosu na Belgiju – svako fizičko lice koje ima belgijsko državljanstvo;

(ii) u odnosu na Jugoslaviju – građanina Jugoslavije i svako drugo fizičko lice koje takav svoj status ostvaruje prema jugoslovenskim važećim zakonima;

(h) izraz „međunarodni saobraćaj“ označava svaki prevoz brodom ili vazduhoplovom koji obavlja preduzeće čije se mesto stvarne uprave nalazi u državi ugovornici, osim ako se prevoz brodom ili vazduhoplovom obavlja isključivo između mesta u drugoj državi ugovornici;

(i) izraz „nadležni organ“ označava:

(i) u odnosu na Belgiju – ministra finansija, odnosno njegovog ovlašćenog predstavnika;

(ii) u odnosu na Jugoslaviju – Savezni sekretarijat za finansije, odnosno njegovog ovlašćenog predstavnika.

2. Kad država ugovornica primenjuje ovaj sporazum, svaki izraz koji nije definisan Sporazumom ima značenje prema zakonima te države ugovornice koji se odnose na poreze na koje se Sporazum primenjuje.

Član 4

Poreski domicil

1. U smislu ovog sporazuma, izraz „rezident države ugovornice“ označava svako lice čiji dohodak, odnosno imovina, prema zakonima te države, podleže oporezivanju u njoj po osnovu njegovog prebivališta, boravišta, mesta uprave ili nekog drugog obeležja slične prirode.

2. Ako je prema odredbama stava 1 fizičko lice rezident obe države ugovornice, onda se njegov status određuje na sledeći način:

(a) smatra se rezidentom one države ugovornice u kojoj ima stalno mesto stanovanja. Ako ima stalno mesto stanovanja u obe države ugovornice, smatra se da je rezident države ugovornice sa kojom ima uže lične i privredne odnose (središte životnih interesa);

(b) ako se ne može odrediti u kojoj državi ugovornici lice ima središte životnih interesa ili ako ni u jednoj državi ugovornici nema stalno mesto stanovanja, smatra se da je rezident države ugovornice u kojoj ima uobičajeno mesto stanovanja;

(c) ako lice ima uobičajeno mesto stanovanja u obe države ugovornice ili nema ni u jednoj od njih, smatra se da je rezident države ugovornice čiji je državljanin;

(d) ako je lice državljanin obe države ugovornice ili ni jedne od njih, nadležni organi država ugovornica rešiće pitanje sporazumno.

3. Ako je lice koje nije fizičko rezident obe države ugovornice, prema odredbama stava 1 ovog člana smatra se da je rezident države ugovornice u kojoj se nalazi njegovo sedište stvarne uprave.

Član 5

Stalna poslovna jedinica

1. U smislu ovog sporazuma, izraz „stalna poslovna jedinica“ označava stalno mesto poslovanja preko koga se poslovanje preduzeća obavlja potpuno ili delimično.

2. Pod izrazom „stalna poslovna jedinica“ podrazumeva se naročito:

(a) sedište uprave;

(b) filijala;

(c) poslovnica;

(d) fabrika;

(e) radionica;

(f) rudnik, kamenolom ili drugo mesto iskorišćavanja prirodnih bogatstava;

(g) gradilište ili građevinski ili montažni radovi koji traju duže od 12 meseci.

3. Pod izrazom „stalna poslovna jedinica“ ne podrazumeva se:

(a) korišćenje objekata i opreme isključivo za uskladištenje, izlaganje ili isporuku dobara ili robe koja pripada preduzeću;

(b) održavanje zalihe dobara ili robe koja pripada preduzeću isključivo u svrhu uskladištenja, izlaganja ili isporuke;

(c) održavanje zalihe dobara ili robe koja pripada preduzeću isključivo sa ciljem da je preradi drugo preduzeće;

(d) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu kupovanja dobara ili robe ili za pribavljanje informacija za preduzeće;

(e) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu reklamiranja, pružanja informacija naučnog istraživanja ili sličnih delatnosti koje imaju pripremni ili pomoćni karakter za preduzeće.

4. Lice koje radi u državi ugovornici u korist preduzeća druge države ugovornice, osim zastupnika sa samostalnim statusom na koga se primenjuje stav 5 ovog člana, smatra se stalnom poslovnom jedinicom u prvopomenutoj državi ako u toj državi ima i stalno koristi ovlašćenje da zaključuje ugovore u ime preduzeća, osim ako njegove aktivnosti nisu ograničene na kupovinu dobara ili robe za preduzeće.

5. Ne smatra se da preduzeće jedne države ugovornice ima stalnu poslovnu jedinicu u drugoj državi ugovornici samo zato što svoje poslovanje obavlja u toj drugoj državi preko posrednika, generalnog komisionog zastupnika ili drugog predstavnika sa samostalnim statusom, ako ta lica rade u okviru svoje redovne poslovne delatnosti.

6. Činjenica da društvo koje je rezident države ugovornice kontroliše ili je pod kontrolom društva koje je rezident druge države ugovornice, ili koje obavlja poslovanje u toj drugoj državi (bilo preko stalne poslovne jedinice ili na drugi način), sama po sebi ne pretvara ni jedno društvo u stalnu poslovnu jedinicu drugog društva.

III OPOREZIVANJE DOHOTKA

Član 6

Dohodak od nepokretnosti

1. Dohodak od nepokretnosti, uključujući i dohodak od poljoprivrede i šumarstva, može se oporezivati u državi ugovornici u kojoj se ta imovina nalazi.

2. Za svrhe ovog sporazuma, izraz „nepokretnost“ određuje se prema zakonu države ugovornice u kojoj se nepokretnost nalazi. Pomorski i rečni brodovi i vazduhoplovi ne smatraju se nepokretnošću.

3. Odredbe stava 1 primenjuju se na dohodak koji se ostvaruje od neposrednog korišćenja, iznajmljivanja ili drugog načina korišćenja nepokretnosti.

4. Odredbe st. 1 i 3 ovog člana primenjuju se i na dohodak od nepokretnosti preduzeća i na dohodak od nepokretnosti koja se koristi u obavljanju samostalnih ličnih delatnosti.

Član 7

Dohoci od poslovanja

1. Dohoci preduzeća države ugovornice oporezuju se samo u toj državi osim ako preduzeće ne obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi. Ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice, dohoci preduzeća mogu biti oporezovani u toj drugoj državi, ali samo do iznosa koji se može pripisati toj stalnoj poslovnoj jedinici.

2. U skladu sa odredbama stava 3 ovog člana ako preduzeće države ugovornice obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi, onda se toj stalnoj poslovnoj jedinici u svakoj državi ugovornici pripisuju dohoci koje bi mogla ostvariti da je bila odvojeno i posebno preduzeće koje se bavi istim ili sličnim poslovanjem pod istim ili sličnim uslovima i da je poslovala potpuno samostalno sa preduzećem čija je stalna poslovna jedinica.

3. Prilikom utvrđivanja dohotka stalne poslovne jedinice, kao odbici priznaju se troškovi koji su učinjeni za potrebe stalne poslovne jedinice, uključujući izvršne i opšte administrativne troškove tako učinjene u državi u kojoj se stalna poslovna jedinica nalazi ili u drugom mestu.

4. Dohoci koji se pripisuju stalnoj poslovnoj jedinici određuju se na osnovu poslovnih knjiga koje vodi stalna poslovna jedinica. Ako takve knjige ne daju odgovarajuću osnovu za svrhe određivanja dohodaka te stalne poslovne jedinice, takvi dohoci se mogu odrediti na osnovu raspodele ukupnih dohodaka preduzeća na njegove posebne delove; usvojeni metod raspodele, međutim, treba da bude takav da rezultat bude u skladu s principima usvojenim u ovom članu. Ako je potrebno, nadležni organi država ugovornica nastojaće da se dogovore o metodu raspodele dohodaka preduzeća.

5. Nikakvi dohoci se ne pripisuju stalnoj poslovnoj jedinici samo zbog toga što stalna poslovna jedinica kupuje dobra ili robu za preduzeće.

6. Za svrhe prethodnih stavova, dohoci koji se pripisuju stalnoj poslovnoj jedinici utvrđivaće se svake godine istim metodom, osim ako ne postoji odgovarajući razlog da se postupi suprotno.

7. Odredbe ovog člana primenjuju se na dobit koju ostvari rezident Belgije u Jugoslaviji po osnovu učešća u zajedničkom poslovanju sa jugoslovenskim preduzećem.

8. Ako dohoci obuhvataju i delove dohotka koji su na poseban način uređeni u drugim članovima ovog sporazuma, odredbe ovog člana ne utiču na odredbe tih članova.

Član 8

Pomorski i vazdušni saobraćaj

1. Dohoci od iskorišćavanja brodova ili vazduhoplova u međunarodnom saobraćaju oporezuju se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

2. Ako se sedište stvarne uprave brodarskog preduzeća nalazi na brodu, onda se smatra da se nalazi u državi ugovornici u kojoj se nalazi matična luka broda ili, ako nema matične luke, u državi ugovornici čiji je rezident korisnik broda.

3. Odredbe stava 1 primenjuju se i na dohotke koji se ostvaruju od učešća u pulu, zajedničkom poslovanju, ili u međunarodnoj poslovnoj agenciji.

Član 9

Udružena preduzeća

Ako:

(a) preduzeće države ugovornice učestvuje neposredno ili posredno u upravi, kontroli ili imovini preduzeća druge države ugovornice, ili

(b) ista lica učestvuju neposredno ili posredno u upravi, kontroli ili imovini preduzeća države ugovornice i preduzeća druge države ugovornice, i ako su u oba slučaja u trgovinskim i finansijskim odnosima ta dva preduzeća određeni ili nametnuti uslovi različiti od onih koji bi bili određeni između samostalnih preduzeća, dohoci koji bi bez tih uslova nastali za jedno od preduzeća, ali zbog tih uslova nisu nastali, mogu se uključiti u dohotke tog preduzeća i, shodno tome, oporezivati.

Član 10

Dividende

1. Dividende koje plaća društvo rezident države ugovornice rezidentu druge države ugovornice mogu se oporezovati u toj drugoj državi.

2. Dividende se mogu oporezovati i u državi ugovornici čiji je rezident društvo koje isplaćuje dividende, u skladu sa zakonima te države, ali tako razrezan porez ne može biti veći od:

(a) 10 odsto od bruto iznosa dividendi, ako je primalac društvo koje neposredno ili najmanje 25 odsto od kapitala društva koje plaća dividende;

(b) 15 odsto od bruto iznosa dividendi, u svim drugim slučajevima.

Ovaj stav ne utiče na oporezivanje dohotka društva iz koga se plaćaju dividende.

3. Izraz „dividende“, upotrebljen u ovom članu, označava dohodak od akcija ili drugih prava koja učestvuju u dohocima, a nisu potraživanja, kao i dohodak od drugih prava korporacija koji je poreski izjednačen sa dohotkom od akcija u zakonima države čiji je rezident društvo koje vrši raspodelu.

4. Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne primenjuju se ako primalac dividendi, rezident države ugovornice, obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici, čiji je rezident društvo koje isplaćuje dividende preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj državi ili obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se nalazi u toj državi, a pravo na osnovu koga se dividende isplaćuju stvarno je povezano sa stalnom poslovnom jedinicom odnosno stalnom bazom. U tom slučaju, primenjuju se odredbe člana 7 ili člana 14, zavisno od slučaja.

5. Ako društvo koje je rezident države ugovornice ostvaruje dobit ili dohodak u drugoj državi ugovornici, ta druga država ne može da zavede porez na dividende koje isplaćuje društvo rezidentu te prvopomenute države, niti da podvrgne neraspodeljene dobiti društva porezu na neraspodeljene dobiti, čak i ako se isplaćene dividende, odnosno neraspoređene dobiti, potpuno ili delimično, sastoje od dobiti ili dohotka koji su ostvareni u toj drugoj državi; ova odredba ne sprečava tu drugu državu da oporezuje dividende koje se odnose na pravo koje je stvarno povezano sa stalnom poslovnom jedinicom, odnosno stalnom bazom koja se nalazi u toj drugoj državi.

Član 11

Kamata

1. Kamata nastala u državi ugovornici, a isplaćena rezidentu druge države ugovornice može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Kamata može biti oporezovana i u državi ugovornici u kojoj nastaje, saglasno zakonima te države, ali tako razrezan porez ne može biti veći od 15 odsto od bruto iznosa kamate.

3. Izraz „kamata“, upotrebljen u ovom članu, označava dohodak od potraživanja svih vrsta, bilo da jesu ili nisu obezbeđena zalogom i bilo da nose ili ne nose pravo učešća u dobitima dužnika, a naročito dohodak od državnih hartija od vrednosti i dohodak od obveznica ili obligacija, obuhvatajući premije i nagrade uz obveznice ili obligacije. Izraz „kamata“ ne obuhvata, za svrhe ovog člana, kazne zbog zakasnele isplate.

4. Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne primenjuju se ako primalac kamate koji je rezident države ugovornice obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici u kojoj kamata nastaje, preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj državi ili obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se u njoj nalazi a potraživanje na koje se kamata plaća stvarno je vezano za tu stalnu poslovnu jedinicu ili stalnu bazu. U tom slučaju primenjuju se odredbe člana 7 ili člana 14 zavisno od slučaja.

5. Smatra se da kamata nastaje u državi ugovornici ako je isplatilac sama ta država, njena društveno-politička zajednica ili rezident te države.

6. Izuzetno od odredaba stava 5 ovog člana, smatra se da kamata nastaje u državi ugovornici u kojoj isplatilac kamate ima stalnu poslovnu jedinicu ili stalnu bazu na koju se odnosi zajam na koji se plaća kamata i koja snosi tu kamatu, bez obzira na to da li je isplatilac kamate rezident te države ugovornice.

7. Ako, zbog posebnog odnosa između platioca i primaoca ili između njih i nekog drugog lica, iznos plaćene kamate, imajući u vidu potraživanje za koje se ona plaća, prelazi iznos koji bi bio ugovoren između platioca i primaoca, odredbe ovog člana primenjuju se samo na iznos koji bi bio ugovoren da takvog odnosa nema. U tom slučaju višak kamate može se oporezovati u državi ugovornici u kojoj kamata nastaje u skladu sa zakonima te države.

Član 12

Autorske naknade

1. Autorske naknade nastale u državi ugovornici isplaćene rezidentu druge države ugovornice mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Međutim, takve autorske naknade mogu se oporezivati u državi ugovornici u kojoj nastaju i u skladu sa zakonima te države, ali tako razrezan porez ne može biti veći od 10 odsto od bruto iznosa autorskih naknada.

3. Izraz „autorske naknade“, upotrebljen u ovom članu, označava plaćanja svake vrste primljena na ime naknade za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove, filmove i trake za televiziju i radio, patent, zaštitni znak, nacrt ili model, plan tajne formule ili proces, odnosno za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne odnosno naučne opreme, ili obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

4. Odredba st. 1 i 2 ovog člana ne primenjuju se ako primalac autorske naknade, koji je rezident države ugovornice obavlja poslovanje u toj drugoj državi ugovornici u kojoj autorske naknade nastaju, preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi, odnosno obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se u njoj nalazi, a pravo ili imovina na osnovu kojih se autorske naknade plaćaju stvarno je vezana za tu stalnu poslovnu jedinicu, odnosno stalnu bazu. U tom slučaju primenjuju se, zavisno od slučaja odredbe člana 7 ili člana 14.

5. Smatra se da autorske naknade nastaju u državi ugovornici ako je isplatilac sama ta država, njena društveno-politička zajednica ili rezident te države.

6. Izuzetno od odredaba stava 5 smatra se da autorske naknade nastaju u državi ugovornici u kojoj isplatilac autorskih naknada ima stalnu poslovnu jedinicu ili stalnu bazu u vezi sa kojom je nastala obaveza na plaćanje autorskih naknada i koja snosi te autorske naknade, bez obzira na to da li je isplatilac autorskih naknada rezident te države ugovornice.

7. Ako, zbog posebnog odnosa između platioca i primaoca ili između svakog od njih i nekog drugog lica iznos plaćenih autorskih naknada, imajući u vidu korišćenje, pravo ili informaciju za koju su one plaćene, prelazi iznos koji bi bio ugovoren između platioca i primaoca, odredbe ovog člana primenjuju se samo na iznos koji bi bio ugovoren da takvog odnosa nema. U tom slučaju uvećani deo autorskih naknada može se oporezovati u državi ugovornici u kojoj se autorske naknade ostvaruju, u skladu sa zakonima te države.

Član 13

Prihodi od imovine

1. Prihodi od otuđenja nepokretnosti mogu se oporezivati u državi ugovornici u kojoj se takva imovina nalazi.

2. Prihodi od otuđenja pokretnosti koja čini deo imovine namenjene za poslovanje stalne poslovne jedinice, koju preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ili od pokretnosti koja pripada stalnoj bazi koju koristi rezident države ugovornice u drugoj državi ugovornici za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti, uključujući i prihode od otuđenja te stalne poslovne jedinice (same ili zajedno sa celim preduzećem) ili stalne baze, mogu se oporezivati u drugoj državi.

3. Izuzetno od odredaba stava 2 ovog člana, prihodi od otuđenja brodova ili vazduhoplova koji se koriste u međunarodnom saobraćaju ili pokretnosti koje služe za korišćenje brodova ili vazduhoplova oporezuju se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi mesto stvarne uprave preduzeća.

4. Prihodi od otuđenja imovine, osim imovine navedene u st. 1, 2 i 3 ovog člana, oporezuju se samo u državi ugovornici čiji je rezident lice koje je otuđilo imovinu.

Član 14

Samostalne lične delatnosti

1. Dohodak koji rezident države ugovornice ostvari od profesionalnih delatnosti ili drugih samostalnih delatnosti slične vrste može se oporezivati u toj državi ugovornici. Takav dohodak se izuzima od oporezivanja u drugoj državi ugovornici, osim u slučajevima predviđenim u stavu 2.

2. Dohodak koji ostvari rezident države ugovornice od profesionalnih delatnosti ili drugih samostalnih delatnosti slične vrste u drugoj državi ugovornici može se oporezovati u toj drugoj državi ugovornici ako rezident boravi u toj drugoj državi ugovornici u periodu ili periodima koji ukupno iznose 183 dana ili više u odnosnoj kalendarskoj godini.

3. Izraz „profesionalne delatnosti“ posebno obuhvata samostalne naučne, književne, umetničke, obrazovne ili nastavne delatnosti, kao i samostalne delatnosti lekara, advokata, inženjera, arhitekata, stomatologa i računovođa.

Član 15

Nesamostalne lične delatnosti

1. U skladu s odredbama st. 2 do 6 ovog člana, lični dohoci i druga slična primanja koja rezident države ugovornice ostvari iz radnog odnosa oporezuju se samo u toj državi, osim ako rezident nije zaposlen u drugoj državi ugovornici. Ako je zaposlen u drugoj državi ugovornici, takva primanja mogu se oporezivati u toj drugoj državi pošto je u njoj ostvarena.

2. Primanja koja rezident države ugovornice ostvari iz radnog odnosa u drugoj državi ugovornici oporezuju se samo u prvopomenutoj državi:

(a) ako primalac boravi u drugoj državi u periodu ili periodima koji ukupno ne prelaze 183 dana u odnosnoj kalendarskoj godini, i

(b) ako su primanja isplaćena od strane ili u ime lica koje nije rezident druge države, i

(c) ako primanja ne snosi stalna poslovna jedinica ili stalna baza koju lice ima u drugoj državi.

3. (a) Primanja koja fizičkom licu isplaćuje država ugovornica ili njena društveno-politička zajednica oporezuju se samo u toj državi.

(b) Primanja koja fizičkom licu isplaćuje država ugovornica ili njena društveno-politička zajednica oporezuju se samo u drugoj državi ugovornici ako je primalac koji je obavio rad u toj drugoj državi rezident te države ugovornice i pod uslovom:

(i) da je državljanin te države, ili

(ii) da nije postao rezident te države isključivo zbog obavljanja rada.

4. Primanja koja fizičko lice ostvari po osnovu zaposlenja u vezi sa privrednom delatnošću države ugovornice ili njene društveno-političke zajednice, oporezuju se u skladu sa odredbama st. 1 i 2 ovog člana.

5. Primanja koja ostvari fizičko lice po osnovu zaposlenja u Zajedničkom privrednom predstavništvu Jugoslavije ili Turističkom savezu Jugoslavije oporezuju se samo u Jugoslaviji.

6. Primanja ostvarena po osnovu zaposlenja na brodu ili vazduhoplovu u međunarodnom saobraćaju, mogu se oporezovati u državi ugovornici u kojoj se nalazi mesto stvarne uprave preduzeća.

7. Odredbe ovog člana ne primenjuju se na dohodak regulisan u članu 16 st. 1 i 2 i čl. 18 i 19.

Član 16

Naknade direktora i naknade ostvarene za rad u zajedničkim poslovnim odborima

1. Naknade direktora i slična primanja koja ostvari rezident Jugoslavije u svojstvu člana odbora, direktora ili sličnog organa društva koje je rezident Belgije, mogu se oporezovati u Belgiji.

2. Naknade i slična primanja koja ostvari rezident Belgije u svojstvu člana zajedničkog poslovnog odbora društva koje je rezident Jugoslavije, mogu se oporezovati u Jugoslaviji.

3. Naknade koje lice na koje se primenjuju st. 1 ili 2 ovog člana ostvaruje od društva za svoje redovne funkcije mogu se oporezovati u skladu sa odredbama člana 15 st. 1 ili 2.

Član 17

Umetnici i sportisti

1. Izuzetno od odredaba člana 14 i člana 15 st. 1 i 2, dohodak koji od ličnih delatnosti ostvare izvođači, kao što su pozorišni, filmski, radio i televizijski umetnici, muzičari i sportisti, može se oporezivati u državi ugovornici u kojoj su te delatnosti obavljene.

2. Ako dohodak od ličnih delatnosti izvođača ili sportiste ne pritiče lično izvođaču ili sportisti već drugom licu, taj dohodak, bez obzira na odredbe čl. 7 i 14 i člana 15 st. 1 i 2, može biti oporezovan u državi ugovornici u kojoj su obavljene delatnosti izvođača ili sportiste.

3. Izuzetno od odredaba st. 1 i 2 ovog člana, dohodak koji ostvari izvođač ili sportista rezident države ugovornice od takvih ličnih delatnosti oporezovaće se samo u toj državi ako su delatnosti obavljene u drugoj državi u okviru programa kulturne ili sportske razmene koji su dogovorile obe države ugovornice.

Član 18

Penzije

1. Penzije i druga slična primanja isplaćena rezidentu države ugovornice po osnovu ranijeg zaposlenja oporezuju se samo u državi ugovornici čiji je rezident primalac penzije.

2. (a) Izuzetno od odredaba stava 1 penzije i druga slična primanja isplaćena fizičkom licu iz budžeta ili iz posebnih fondova države ugovornice ili njene društveno-političke zajednice oporezuju se samo u toj državi.

(b) Takva penzija oporezuje se samo u drugoj državi ugovornici ako je primalac državljanin i rezident te države.

3. Penzija koju fizičko lice ostvari po osnovu zaposlenja u vezi sa privrednom delatnošću jedne države ugovornice ili njene društveno-političke zajednice oporezuje se samo u državi ugovornici čiji je rezident fizičko lice.

Član 19

Profesori

1. Naknade koje prima profesor, odnosno nastavnik koji je rezident ili je neposredno pre toga bio rezident države ugovornice, a posećuje drugu državu ugovornicu u periodu od dve godine u svrhe bavljenja daljim studijama, odnosno radi istraživačkog rada, odnosno nastave na univerzitetu ili drugoj priznatoj obrazovnoj instituciji, za takav rad ne oporezuju se u toj drugoj državi.

2. Odredbe stava 1 ovog člana ne primenjuju se na dohodak od istraživačkog rada ako takav istraživački rad nije preduzet u javnom interesu, već prvenstveno radi lične koristi jednog ili više lica.

Član 20

Studenti, učenici usmerenog obrazovanja i pripravnici

1. Primanja koja student, učenik usmerenog obrazovanja ili pripravnik koji je rezident druge države ugovornice ili je neposredno pre odlaska u državu ugovornicu bio rezident druge države ugovornice i koji boravi u prvopomenutoj državi ugovornici isključivo radi obrazovanja ili obučavanja, primanja za izdržavanje, obrazovanje ili obučavanje ne oporezuju se u toj državi, pod uslovom da takva primanja dobija iz izvora izvan te države.

2. Izuzetno od odredaba člana 14 i člana 15 st. 1 i 2, dohodak koji ostvari student, učenik usmerenog obrazovanja ili pripravnik iz stava 1 ovog člana od delatnosti koje obavlja u državi ugovornici u kojoj boravi radi obrazovanja ili obučavanja, ne oporezuje se u toj državi, osim ako taj dohodak ne prelazi iznos potreban za njegovo izdržavanje, obrazovanje ili obučavanje.

Član 21

Ostali dohodak

1. Delovi dohotka rezidenta države ugovornice, bez obzira gde nastaju, koji nisu izričito navedeni u prethodnim članovima ovog sporazuma, oporezuju se samo u toj državi.

2. Odredbe stava 1 ovog člana ne primenjuju se ako primalac dohotka koji je rezident države ugovornice obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi ili u toj drugoj državi obavlja samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se u njoj nalazi, a pravo ili imovina na osnovu kojih se dohodak plaća stvarno su povezani sa takvom stalnom poslovnom jedinicom ili stalnom bazom. Tada se primenjuju odredbe člana 7 ili člana 14, zavisno od slučaja.

IV OPOREZIVANJE IMOVINE

Član 22

Imovina

1. Imovina koja se sastoji od nepokretnosti može se oporezivati u državi ugovornici u kojoj se nalazi.

2. Imovina koja se sastoji od pokretnosti koja predstavlja deo imovine namenjen za poslovanje stalne poslovne jedinice preduzeća ili pokretnosti koja pripada stalnoj bazi koja služi za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti, može se oporezovati u državi ugovornici u kojoj se nalazi stalna poslovna jedinica ili stalna baza.

3. Brodovi i vazduhoplovi koji se koriste u međunarodnom saobraćaju, kao i pokretnosti koje služe za korišćenje brodova i vazduhoplova, oporezuju se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi mesto stvarne uprave preduzeća.

4. Sva ostala imovina rezidenta države ugovornice oporezuje se samo u toj državi.

V OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Član 23

Metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja

1. U Belgiji, dvostruko oporezivanje se izbegava na sledeći način:

(a) Ako rezident Belgije ostvaruje dohodak koji se može oporezovati u Jugoslaviji u skladu sa Sporazumom, a koji ne podleži odredbama iz podstava (b), ili poseduje delove imovine koji se mogu oporezovati u Jugoslaviji u skladu sa odredbama Sporazuma, Belgija izuzima takav dohodak i takve delove imovine od poreza ali može, prilikom obračuna iznosa poreza na preostali dohodak, odnosno imovinu tog rezidenta, da primeni poresku stopu koja bi bila primenjena da takav dohodak, odnosno delovi imovine nisu bili izuzeti.

(b) Za dividende koje se oporezuju saglasno članu 10 stav 2 kamatu koja se oporezuje saglasno članu 11 st. 2 ili 7 i autorske naknade koje se oporezuju saglasno članu 12 st. 2 ili 7, utvrđen srazmerni deo u odnosu na strani porez, prema odredbi koja postoji u belgijskom zakonu i prema uslovima i stopi koje takav zakon predviđa, odobrava se kao kredit na takav dohodak.

2. U Jugoslaviji, dvostruko oporezivanje se izbegava na sledeći način:

(a) Ako rezident Jugoslavije ostvaruje dohodak ili poseduje imovinu koji se, prema odredbama ovog sporazuma, mogu oporezovati u Belgiji, Jugoslaviji, u skladu sa odredbama pod (b) ovog sporazuma, izuzima taj dohodak ili imovinu od poreza ali može, prilikom utvrđivanja poreza na ostali dohodak ili ostalu imovinu tog lica, primeniti poresku stopu koja bi se primenila da izuzeti dohodak ili imovina nisu bili tako izuzeti.

(b) Ako rezident Jugoslavije ostvaruje dohodak koji, u skladu sa odredbama čl. 10, 11 i 12 može biti oporezovan u Belgiji, Jugoslavija priznaje kao odbitak od poreza na dohodak tog lica iznos jednak porezu koji je plaćen u Belgiji. Taj odbitak ne može biti veći od dela poreza koji je obračunat pre tog odbitka, a koji odgovara dohotku ostvarenom u Belgiji.

VI POSEBNE ODREDBE

Član 24

Postupak sporazumevanja

1. Ako rezident države ugovornice smatra da mere jedne ili obe države ugovornice dovode ili mogu dovesti do njegovog oporezivanja koje nije u skladu sa ovim sporazumom, on može, bez obzira na pravna sredstva predviđena unutrašnjim zakonima tih država, da izloži svoj slučaj nadležnom organu države ugovornice čiji je rezident. Slučaj mora biti izložen u roku od tri godine od prvog obaveštenja o meri koja omogućava oporezivanje koje nije u skladu sa Sporazumom.

2. Nadležni organ nastoji ako prigovor smatra opravdanim i ako nije u mogućnosti da sam dođe do zadovoljavajućeg rešenja, da slučaj reši sporazumno sa nadležnim organom druge države ugovornice radi izbegavanja oporezivanja koje nije u skladu sa Sporazumom.

3. Nadležni organi država ugovornica nastojaće da sporazumno otklone teškoće ili nejasnoće koje nastaju u primeni Sporazuma.

4. Nadležni organi država ugovornica opšte neposredno radi primene ovog sporazuma.

Član 25

Razmena obaveštenja

1. Nadležni organi država ugovornica razmenjuju obaveštenja potrebna za primenu odredaba ovog sporazuma i unutrašnjih zakona država ugovornica koji se odnose na poreze obuhvaćene ovim sporazumom, ako oporezivanje koje oni regulišu nije u suprotnosti sa ovim sporazumom. Razmena obaveštenja nije ograničena članom 1. Svako obaveštenje dobijeno od države ugovornice smatra se tajnom na isti način kao i obaveštenje dobijeno prema domaćim zakonima te zemlje i može se saopštiti samo licima ili organima (uključujući sudove i administrativna tela) koji se bave razrezom ili naplatom poreza, prinudnom, odnosno sudskom naplatom poreza ili rešavanjem žalbi na poreze koji su predmet ovog sporazuma. Takva lica, odnosno organi koristiće ova obaveštenja samo za takve svrhe. Ta lica, odnosno organi mogu saopštiti te informacije u javnom sudskom postupku, odnosno sudskoj presudi.

2. Odredbe stava 1 ovog člana ne mogu ni u kom slučaju da budu tumačene tako da jednoj od država ugovornica nameću obavezu da:

(a) preduzima upravne mere suprotne zakonima ili upravnoj praksi te ili druge države ugovornice;

(b) daje podatke koji se ne mogu dobiti po zakonima ili po uobičajenom upravnom postupku te ili druge države ugovornice;

(c) daje obaveštenja čije bi saopštenje bilo suprotno javnoj politici (ordre public) ili obaveštenja kojima se otkriva trgovinski proces ili, u odnosu na Belgiju, trgovinska, poslovna industrijska, komercijalna ili profesionalna tajna, a u odnosu na Jugoslaviju – poslovna ili službena tajna.

Član 26

Diplomatski i konzularni funkcioneri

Odredbe ovog sporazuma ne odnose se na poreske povlastice diplomatskih ili konzularnih funkcionera predviđene opštim pravilima međunarodnog prava ili u odredbama posebnih sporazuma.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27

Stupanje na snagu

1. Sporazum se ratifikuje i ratifikacioni instrumenti se razmenjuju u Brislu.

2. Sporazum stupa na snagu tridesetog dana od datuma razmene ratifikacionih instrumenata, a njegove odredbe se primenjuju:

(a) u Belgiji:

(i) u odnosu na poreze po obustavi na dohodak koji se kreditira, odnosno plaća na dan ili posle prvog januara kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj je izvršena razmena ratifikacionih instrumenata;

(ii) u odnosu na poreze, osim poreza po obustavi, na dohodak svakog obračunskog perioda koji se završava na dan trideset prvog decembra ili posle trideset prvog decembra u kalendarskoj godini koja neposredno sledi godinu u kojoj je izvršena razmena ratifikacionih instrumenata;

(b) u Jugoslaviji:

u odnosu na poreze za svaku poresku godinu koja počinje na dan prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj je izvršena razmena ratifikacionih instrumenata.

Član 28

Prestanak važenja

Ovaj sporazum ostaje na snazi neograničeno vreme, ali svaka država ugovornica može na dan tridesetog juna ili pre tridesetog juna svake kalendarske godine, posle pete godine od datuma razmene ratifikacionih instrumenata, da diplomatskim kanalima dostavi drugoj državi ugovornici pismeno obaveštenje o prestanku važenja i, u tom slučaju, ovaj sporazum prestaje da se primenjuje;

(a) u Belgiji:

(i) u odnosu na poreze po odbitku na dohodak koji se kreditira, odnosno plaća na dan prvog januara ili posle prvog januara u kalendarskoj godini koja neposredno sledi godinu u kojoj je dato obaveštenje o prestanku važenja;

(ii) u odnosu na poreze, osim poreza po odbitku, na dohodak svakog obračunskog perioda koji počinje na dan prvog januara ili posle prvog januara u kalendarskoj godini koja neposredno sledi godinu u kojoj je dato obaveštenje o prestanku važenja;

(b) u Jugoslaviji:

u odnosu na poreze za svaku poresku godinu koja počinje na dan prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj je dato obaveštenje o prestanku važenja.

U potvrdu čega su dole potpisani, propisno za to ovlašćeni, potpisali ovaj sporazum.

Sačinjeno 21. novembra 1980. godine u Beogradu, u dva izvorna primerka na engleskom jeziku.

Za Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju,

Za Kraljevinu Belgiju,

inž. Petar Kostić, s. r.

Joseph Trouveroy, s. r.

PROTOKOL

U času potpisivanja Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine, dole potpisani su se saglasili da sledeće odredbe čine sastavni deo pomenutog sporazuma.

1. Izraz „dividende“ obuhvata dohodak od investiranog kapitala koji primaju članovi belgijskih kompanija koje nisu kompanije sa akcionarskim kapitalom kada je, prema belgijskom zakonu, takav dohodak oporeziv na isti način kao i dividende.

2. U slučaju da dođe od izmena jugoslovenskih zakona koje dozvoljavaju prenošenje gubitaka koji su se pojavili kod preduzeća, nadležni organi obe države ugovornice izvršiće konsultacije u smislu sačinjavanja takvih dopuna Sporazuma koje smatraju odgovarajućim radi izbegavanja dvostrukog odbijanja takvih gubitaka za poreske svrhe.

U potvrdu čega su dole potpisani, propisno za to ovlašćeni, potpisali ovaj protokol.

Sačinjeno u Beogradu, 21. novembra 1980. godine u dva izvorna primerka na engleskom jeziku.

Za Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju,

Za Kraljevinu Belgiju,

inž. Petar Kostić, s. r.

Joseph Trouveroy, s. r.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ“.

 

 

Servis računara online zakazivanje