Priznavanje troškova poslovanja po osnovu premija za dobrovoljno penzijsko osiguranje u poreskom bilansu pravnih lica

Servis računara online zakazivanje

Priznavanje troškova poslovanja po osnovu premija za dobrovoljno penzijsko osiguranje u poreskom bilansu pravnih lica

 

„Odredbom člana 7. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da se za utvrđivanje oporezive dobiti obveznika priznaju rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, osim rashoda za koje je Zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

U skladu sa zakonom koji reguliše dobrovoljne penzijske fondove (organizovane radi prikupljanja novčanih sredstava uplatom penzijskog doprinosa od strane obveznika uplate i ulaganja tih sredstava sa ciljem povećanja vrednosti imovine fonda, a u korist članova fonda), penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, između ostalih, može da uplaćuje poslodavac, u ime i za račun zaposlenog, u skladu sa ugovorom o članstvu između dobrovoljnog penzijskog fonda i društva za upravljanje.

Saglasno članu 105. stav 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), pod zaradom se (u smislu tog zakona) smatraju sva primanja iz radnog odnosa, osim naknada troškova zaposlenog u vezi saradomiz člana 118. tač. 1)-4) i drugih primanja iz člana 119. i člana 120. tačka 1) ovog zakona.

Počlanu 119. stav 1. Zakona o radu, poslodavac je dužan da zaposlenima isplati, u skladu sa opštim aktom: otpremninu pri odlasku u penziju, naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice, naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, pri čemu je, stavom 5. istog člana, propisano da poslodavac može zaposlenima uplaćivati premiju za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, a u cilju sprovođenja kvalitetne dodatne socijalne zaštite.

Prema našem mišljenju, izdatke koje obveznik – poslodavac ima po osnovu uplate premije za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, odnosno uplate doprinosa u dobrovoljni penzijski fond za svoje zaposlene, a koji su realizovani u skladu sa opštim aktom obveznika i evidentirani u njegovim poslovnim knjigama u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI (na odgovarajućem računu klase 5: Rashodi), trebalo bi priznati kao rashod u poreskom bilansu.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-07-156/2011-04 od 04.04.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje