Pravilnik o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u gradskoj upravi

Sl. list grada Beograda br. 29/2003, 7/2004, 8/2004, 25/2005, 10/2008, 17/2009, 29/2010, 39/2010, 3/2012, 36/2014, 51/2014

I OPŠTA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se zvanja, zanimanja, plate, naknade plata i druga primanja zaposlenih u Gradskoj upravi i Gradskom javnom pravobranilaštvu (u daljem tekstu: zaposleni u Gradskoj upravi).

II ZVANJA I ZANIMANJA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI

Član 2

Zaposleni u Gradskoj upravi stiču zvanja utvrđena ovim pravilnikom.

Zvanja izražavaju stručna svojstva zaposlenog i njegovu osposobljenost za vršenje poslova određenog stepena složenosti.

Opšti i posebni uslovi za sticanje zvanja u Gradskoj upravi utvrđuju se ovim pravilnikom.

Zanimanja u Gradskoj upravi utvrđuju se za zaposlene sa odgovarajućom školskom spremom za koja se ne utvrđuju zvanja u smislu ovog pravilnika.

Član 3

Zaposleni u Gradskoj upravi mogu sticati sledeća zvanja:

1. u okviru visoke školske spreme: samostalni stručni saradnik, viši stručni saradnik i stručni saradnik;

2. u okviru više školske spreme: viši saradnik i saradnik;

3. u okviru srednje školske spreme: viši referent i referent.

Član 4

Zvanja u okviru visoke školske spreme stiču se pod sledećim uslovima:

1. zvanje samostalnog stručnog saradnika može steći zaposleni sa visokom školskom spremom koji ima najmanje pet godina radnog staža i koji je osposobljen da samostalno i sistemski radi upravno-nadzorne poslove i poslove vezane za izradu pripisa i akata u Gradskoj upravi, kao i složene analitičke materijale od značaja za rad Skupštine i drugih organa grada, a koji zahtevaju samostalnost u radu i šire poznavanje problematike iz jedne ili više povezanih oblasti;

2. zvanje višeg stručnog saradnika može steći zaposleni sa visokom školskom spremom koji ima najmanje tri godine radnog staža, a osposobljen je da samostalno i analitički i u saradnji sa zaposlenim višeg zvanja obavlja upravno-nadzorne poslove i poslove vezane za izradu propisa i složenijih analitičkih materijala, da proučava stanje i stručno obrađuje najsloženija pitanja iz odgovarajuće oblasti;

3. zvanje stručnog saradnika može steći zaposleni koji ima visoku školsku spremu, najmanje godinu dana radnog staža i položen pripravnički ispit, a osposobljen je da radi na manje složenim upravno-nadzornim poslovima i poslovima izrade akata u Gradskoj upravi, kao i da radi u pojedinim fazama na izradi analitičkih materijala, uz detaljna uputstva zaposlenih s višim zvanjima.

Član 5

Zvanja u okviru više školske spreme stiču se pod sledećim uslovima:

1. zvanje višeg saradnika može steći zaposleni koji ima najmanje tri godine radnog staža, a osposobljen je da samostalno obavlja manje složene stručne poslove iz jedne ili više povezanih oblasti iz delokruga organa Gradske uprave;

2. zvanje saradnika može steći zaposleni koji ima najmanje jednu godinu radnog staža i položen pripravnički ispit, a osposobljen je da obavlja manje složene stručne poslove, uz uputstva zaposlenih sa višim zvanjima.

Član 6

Zvanja u okviru srednje školske spreme stiču se pod sledećim uslovima:

1. zvanje višeg referenta može steći zaposleni koji ima najmanje tri godine radnog staža, a osposobljen je da samostalno obavlja manje složene stručno-operativne, administrativne i njima slične poslove;

2. zvanje referenta može steći zaposleni koji ima najmanje šest meseci radnog staža i položen pripravnički ispit, a osposobljen je da obavlja manje složene stručno-operativne, administrativne i njima slične poslove, uz uputstva zaposlenih sa višim zvanjima.

Član 7

Zanimanja u Gradskoj upravi u smislu člana 2. stav 4. ovog pravilnika su:

1. prevodilac,

2. bibliotekar,

3. stenograf,

4. daktilograf,

5. visokokvalifikovani radnik,

6. kvalifikovani radnik,

7. polukvalifikovani radnik,

8. nekvalifikovani radnik.

Član 8

Zvanja i zanimanja u organu Gradske uprave utvrđuju se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Zvanja i zanimanja zaposlenih u Gradskoj upravi utvrđuju se rešenjem o raspoređivanju zaposlenog koji donosi načelnik Gradske uprave, na predlog rukovodioca organizacione jedinice.

Starešina organa, uz predlog za raspoređivanje zaposlenog dostavlja ocenu o postignutim rezultatima u radu dobijenu u dve prethodne godine.

III NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH

Član 9

Zaposleni u Gradskoj upravi napreduju sticanjem višeg zvanja.

Radi utvrđivanja postojanja uslova za napredovanje, rad zaposlenih se ocenjuje.

Član 10

Zaposleni u Gradskoj upravi ocenjuju se jednom godišnje, najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.

Ocenu daje načelnik Gradske uprave na predlog rukovodioca organizacione jedinice Gradske uprave.

Ocena se upisuje u radni list zaposlenog.

Član 11

Zaposlenom u Gradskoj upravi može se dati ocena:

– naročito se ističe,

– ističe se,

– zadovoljava i

– ne zadovoljava.

Prilikom utvrđivanja ocene zaposlenog ceni se naročito: obim i kvalitet obavljenih poslova i njihov efekat, stručnost, inicijativnost, blagovremenost, kreativnost, odnos prema strankama i odnos prema zaposlenima u drugim organima sa kojima radnik sarađuje, savesnost i disciplina.

Podaci o činjenicama iz stava 2. ovog člana vode se u svakoj organizacionoj jedinici Gradske uprave.

Član 12

Rad zaposlenog koji u toku kalendarske godine nije bio na radu duže od šest meseci (odsustvo zbog bolesti, stručnog usavršavanja, plaćenog ili neplaćenog odsustva i sl.) ne ocenjuje se za tu godinu.

Član 13

Zaposleni u Gradskoj upravi može steći neposredno više zvanje ako u toku dve uzastopne godine dobije jednu od dve najviše predviđene ocene.

Rešenje o sticanju višeg zvanja donosi načelnik Gradske uprave na predlog rukovodioca organizacione jedinice Gradske uprave. Uz predlog za napredovanje dostavlja se i radni list zaposlenog.

Član 14

Zaposleni koji je ocenjen najnižom ocenom gubi zvanje i prelazi u neposredno niže zvanje u okviru iste školske spreme, a ako takvo zvanje ne postoji, prelazi u najviše zvanje u okviru neposredno niže školske spreme.

Zaposleni kome je utvrđeno niže zvanje može biti raspoređen na drugo radno mesto koje odgovara njegovom znanju i sposobnostima.

Ako ne postoji odgovarajuće radno mesto na koje se može rasporediti, prestaje mu radni odnos.

Rešenje o gubitku zvanja donosi načelnik Gradske uprave na osnovu ocene iz stava 1. ovog člana.

Član 15

Za zaposlene u Gradskoj upravi vodi se radni list u kojem se evidentiraju sve okolnosti vezane za njihov rad.

Član 16

Radni list za zaposlene u Gradskoj upravi sadrži:

1. lične podatke: lični broj; prezime i ime; ime jednog od roditelja; dan, mesec i godinu rođenja i radni staž;

2. podatke o ocenama o radu po godinama;

3. podatke o radnom odnosu; zvanje, odnosno zanimanje i radno mesto;

4. podatke o odgovornosti;

5. datum zaključenja radnog lista i potpis odgovornog lica.

Radni list vodi stručna služba u kojoj se obavljaju personalni poslovi.

Član 17

Radni list se zaključuje prilikom prestanka radnog odnosa u organizacionoj jedinici Gradske uprave.

Kopiju radnog lista zadržava personalna služba koja zaključuje radni list. Radni list se službeno dostavlja organu državne uprave, odnosno lokalne samouprave, ukoliko zaposleni prelazi na rad u takav organ, ili se uručuje lično zaposlenom ako zaposleni ne nastavlja posao u državnom, odnosno organu lokalne samouprave.

IV PLATE ZAPOSLENIH

1. Utvrđivanje plata

Član 18

Zaposleni u Gradskoj upravi za svoj rad primaju platu.

Plata se isplaćuje po isteku meseca na koji se odnosi.

Plata se prima i za vreme korišćenja godišnjeg odmora i za dane praznika za koje je zakonom propisano da se ne radi.

Član 19

Plate zaposlenih u Gradskoj upravi utvrđuju se na osnovu:

1. osnovice za obračun plata (u daljem tekstu: osnovica);

2. koeficijenta koji se množi osnovicom (u daljem tekstu: koeficijent);

3. dodatka na platu;

4. obaveza koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz plate, u skladu sa zakonom.

Član 20

Osnovicu utvrđuje Vlada Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Član 21

Koeficijent izražava složenost poslova, odgovornost, uslove rada i stručnu spremu.

Koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora.

Član 22

Dodatak na platu pripada zaposlenom za:

1. vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad);

2. dežurstvo i druge slučajeve rada dužeg od punog radnog vremena određene propisima (prekovremeni rad);

3. rad na dan državnog i verskog praznika,

4. dnevnu naknadu za povećane troškove rada i boravka na terenu (terenski dodatak);

5. rad noću (između 22 i 6 časova narednog dana), ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju koeficijenta.

Dodatak na platu iz stava 1. ovog člana obračunava se i isplaćuje u visini utvrđenoj opštim kolektivnim ugovorom.

Član 23

Plata utvrđena u smislu člana 19. ovog pravilnika isplaćuje se za rad u punom radnom vremenu, odnosno radnom vremenu koje se smatra punim.

Član 24

Koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u Gradskoj upravi utvrđuju se za zvanja i zanimanja, a prema osnovnim koeficijentima i grupama dodatnih koeficijenata i to:

  ZVANJA I ZANIMANJA Osnovni koeficijent GRUPE DODATNIH KOEFICIJENATA
I II III IV V VI
1. Samostalni stručni saradnik 12,05 10,12 12,34 13,45 14,56 15,67 16,77
2. Viši stručni saradnik 10,77 10,12 13,26 14,30 15,35 16,39  
3. Stručni saradnik 10,45 9,48 11,50        
4. Viši saradnik i bibliotekar 9,91 8,11          
5. Saradnik i VKV radnik 8,95 8,11          
6. Viši referent i stenograf 8,85 7,46          
7. Referent, daktilograf i KV radnik (IV stepen) 8,74 6,72          
8. KV radnik (III stepen) 8,00 5,86          
9. PKV radnik 7,00 4,73          
10. NKV radnik 6,40 4,26          

Dodatni koeficijenti za zvanje i zanimanje, utvrđuju se po grupama, prema složenosti i odgovornosti poslova koji se obavljaju u tom zvanju, odnosno zanimanju.

Za samostalnog stručnog saradnika utvrđuju se sledeće grupe dodatnih koeficijenata:

I grupa   – za zaposlenog koji obavlja poslove samostalnog stručnog saradnika, osim poslova iz grupe II do VI ovog stava,
II grupa   – za zaposlenog koji radi na najsloženijim analitičko-normativnim i upravno nadzornim poslovima,
    – za zaposlenog koji radi na najsloženijim studijsko-analitičkim, finansijsko-materijalnim i normativnim poslovima u organizacionoj jedinici Gradske uprave koja se bavi poslovima investicija i stanovanja,
III grupa   – za šefa odseka,
    – za zaposlenog koji radi na inspekcijskim poslovima (osim budžetskog inspektora),
IV grupa – za načelnika odeljenja,
    – za šefa odseka koji radi na pripremi i izvršenju budžeta ili finansijskog plana, vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju računovodstvenih izveštaja u organizacionoj jedinici Gradske uprave koja se bavi poslovima finansija,
V grupa   – za šefa odseka koji radi na inspekcijskim poslovima,
VI grupa   – za koordinatora,
    – za budžetskog inspektora i internog revizora,
    – za načelnika odeljenja koji radi na poslovima budžetske inspekcije i interne revizije.
    – za načelnika odeljenja koji radi na pripremi i izvršenju budžeta ili finansijskog plana, vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju računovodstvenih izveštaja u organizacionoj jedinici Gradske uprave koja se bavi poslovima finansija,
    – za načelnika odeljenja koji radi na inspekcijskim poslovima,

Za višeg stručnog saradnika utvrđuju se sledeće grupe dodatnih koeficijenata:

I grupa   – za zaposlenog koji obavlja poslove višeg stručnog saradnika, osim poslova iz grupe II do V ovog stava,
II grupa   – za šefa odseka,
    – za zaposlenog koji radi na inspekcijskim poslovima (osim budžetskog inspektora),
III grupa   – za načelnika odeljenja,
    – za šefa odseka koji radi na pripremi i izvršenju budžeta ili finansijskog plana, vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju računovodstvenih izveštaja u organizacionoj jedinici Gradske uprave koja se bavi poslovima finansija,
IV grupa – za šefa odseka koji radi na inspekcijskim poslovima,
V grupa   – za budžetskog inspektora i internog revizora,
    – za načelnika odeljenja koji radi na pripremi i izvršenju budžeta ili finansijskog plana, vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju računovodstvenih izveštaja u organizacionoj jedinici Gradske uprave koja se bavi poslovima finansija,
    – za načelnika odeljenja koji radi na inspekcijskim poslovima,
    – za koordinatora.

Za stručnog saradnika utvrđuju se sledeće grupe dodatnih koeficijenata:

I grupa – za zaposlenog koji obavlja poslove stručnog saradnika, osim poslova iz grupe II ovog stava,
II grupa – za načelnika odeljenja,
  – za šefa odseka,
  – za zaposlenog koji radi na inspekcijskim poslovima (osim budžetskog inspektora),
  – za koordinatora.

Koeficijent za obračun i isplatu plate zaposlenog čini zbir osnovnog koeficijenta i dodatnog koeficijenta iz odgovarajuće grupe utvrđenog za to zvanje, odnosno zanimanje.

Član 25

Koeficijent koji je za zvanje, odnosno zanimanje utvrđen na osnovu člana 24. ovog pravilnika, može da se uveća:

– zaposlenom koji koordinira najsloženije aktivnosti – 7,70%;

– zaposlenom koji rukovodi unutrašnjom organizacionom jedinicom – odeljenjem – 10,00%, odnosno odsekom – 5,00%, osim za:

  Zvanje Grupa Procenat uvećanja
Načelnik odeljenja u budžetskoj inspekciji Samostalni stručni saradnik VI 8,50
Načelnik odeljenja u inspekciji Samostalni stručni saradnik VI 7,70
Načelnik odeljenja Samostalni stručni saradnik IV 8,30
Načelnik odeljenja Viši stručni saradnik III 8,30
Načelnik odeljenja u inspekciji Viši stručni saradnik V 7,70
Šef odseka u inspekciji Samostalni stručni saradnik V 8,00
Šef odseka Samostalni stručni saradnik III 4,35
Šef odseka u inspekciji Viši stručni saradnik IV 8,00
Šef odseka Viši stručni saradnik II 4,35

– zaposlenom koji radi na pripremi i izvršenju budžeta ili finansijskog plana, vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju računovodstvenih izveštaja u organizacionoj jedinici Gradske uprave koja se bavi poslovima finansija – 10,00%, osim za:

  Zvanje Grupa Procenat uvećanja
Načelnik odeljenja Samostalni stručni saradnik VI 7,70
Načelnik odeljenja Viši stručni saradnik V 7,70
Šef odseka Samostalni stručni saradnik IV 8,30
Šef odseka Viši stručni saradnik III 8,30
Inspektor Samostalni stručni saradnik III 8,65
Inspektor Viši stručni saradnik II 8,65

– zaposlenom na poslovima komunalnog policajca – 10,00%;

– zaposlenom na poslovima budžetske inspekcije – do 8,50%.

Zaposlenom koji ima pravo na uvećanje koeficijenta po više osnova iz ovog člana, ukupno uvećanje koeficijenta ne može biti veće od 10,00%.

Član 25a

(Brisan)

Član 26

Načelnik Gradske uprave može na predlog rukovodioca organizacione jedinice uvećati pojedinačno utvrđeni koeficijent iz člana 24. ovog pravilnika do 30% mesečnom ocenom rezultata rada, što će se bliže regulisati posebnim propisom.

Član 27

Načelnik Gradske uprave može na predlog rukovodioca organizacione jedinice umanjiti pojedinačno utvrđeni koeficijent iz člana 24. ovog pravilnika do 30% mesečnom ocenom rezultata rada, pod uslovom da zaposleni:

– ne izvršava, odnosno nesavesno, neblagovremeno ili nemarno obavlja poslove radnog mesta;

– odbija da izvrši nalog načelnika Gradske uprave ili rukovodioca organizacione jedinice bez opravdanog razloga;

– odbija da dostavi podatke republičkom, drugom gradskom ili opštinskom organu, organizaciji, koje je dužan da daje po propisima ili je dostavio netačne podatke;

– nedostojno, uvredljivo ili na drugi način neprimereno se ponaša prema građanima i pravnim licima u upravnom, inspekcijskom ili drugom postupanju organizacione jedinice Gradske uprave i

– drugim slučajevima kada načelnik ili rukovodilac organizacione jedinice oceni rad neefikasnim i nekvalitetnim.

Član 28

Plata pripravnika iznosi 80% od najniže plate u okviru zvanja za koje se pripravnik osposobljava.

Član 29

Plata zaposlenog obračunava se za vreme provedeno na radu tako što se osnovica množi koeficijentom i uvećava dodatkom na platu za minuli rad.

2. Obračun plata

Član 30

Obračun plata zaposlenih u Gradskoj upravi vrši se u okviru jedinstvenog platnog spiska, automatskom obradom podataka.

Član 31

Platne spiskove za zaposlene u Gradskoj upravi potpisuje i overava načelnik Gradske uprave ili radnik koga ovlasti, kao i sve prateće obrasce koji se predaju Upravi za javna plaćanja.

Platni spisak za zaposlene kao i sve prateće obrasce koji se predaju Upravi za javna plaćanja, za zaposlene u Gradskom javnom pravobranilaštvu, potpisuje gradski javni pravobranilac ili zamenik koga on ovlasti.

Član 32

Obračun plata vrši se na osnovu evidencije o prisustvu radnika na radu (karnet) koju overava rukovodilac organizacione jedinice ili radnik koga on ovlasti. Za tačnost ove evidencije odgovoran je rukovodilac organizacione jedinice.

Član 33

Obračun dodatka na platu, osim za minuli rad, vrši se na osnovu posebne evidencije koju potpisuje rukovodilac organizacione jedinice, uz overu načelnika Gradske uprave ili radnika koga on ovlasti.

Član 34

Pri svakoj isplati plate, zaposlenom se u pisanom obliku uručuje obračun koji sadrži podatke o svim osnovama po kojima je plata obračunata.

V NAKNADE PLATA I DRUGA PRIMANJA

Član 35

Zaposleni u Gradskoj upravi imaju pravo na naknadu plate za vreme odsustvovanja s rada zbog bolovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja i u drugim slučajevima odsustvovanja sa rada, uz pravo na naknadu plate utvrđenu zakonom i drugim propisima, kao i na otpremninu povodom penzionisanja, u visini utvrđenoj aktom Vlade Republike Srbije, ako zakonom nije drugačije određeno.

Član 36

Zaposleni u Gradskoj upravi imaju pravo na naknadu materijalnih troškova: za dnevnice i noćenja na službenom putovanju, upotrebu sopstvenog vozila u službene svrhe, prevoz na rad i s rada i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Naknade iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u visini, pod uslovima i na način utvrđen aktom Vlade Republike Srbije.

Član 37

Za zaposlene u Gradskoj upravi koji su se naročito istakli u obavljanju poslova iz delokruga organa Gradske uprave ili su na drugi način dali doprinos izuzetno uspešnom obavljanju poslova organa Gradske uprave, mogu se ustanoviti priznanja u vidu novčanih nagrada, poklona, pohvala i sl.

Vrste priznanja, uslovi i postupak za njihovo dodeljivanje utvrđuju se aktom Gradonačelnika grada Beograda.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38

Sekretar Gradske uprave doneće akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi u skladu sa odredbama ovog pravilnika, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 39

Sekretar Gradske uprave doneće rešenja o utvrđivanju zvanja, zanimanja i plata zaposlenih u Gradskoj upravi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu akta iz člana 38. ovog pravilnika.

Do donošenja rešenja iz stava 1. ovog člana, zaposleni zadržavaju platu koju su imali na dan stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 40

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi („Službeni list grada Beograda“, br. 1/96, 6/96, 8/97, 20/2000 i 10/2003).

Član 41

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Sl. list grada Beograda br. 25/2005

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. septembra 2005. godine.

Samostalni članovi Pravilnika o izmeni i dopuni
Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Sl. list grada Beograda br.10/2008)

Član 2

Koeficijenti iz člana 1. koriste se za obračun i isplatu plata, počev od meseca aprila 2008. godine.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Sl. list grada Beograda br. 17/2009

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjivaće se počev od obračuna i isplate plata za maj 2009. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Sl. list grada Beograda br. 29/2009

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Sl. list grada Beograda br. 39/2010

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjivaće se počev od obračuna i isplate plata za novembar 2010. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Sl. list grada Beograda br. 3/2012

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za februar 2012. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Sl. list grada Beograda br. 36/2014

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Servis računara online zakazivanje