Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice

Sl.glasnik RS br. 100/2015

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice u skladu sa članom 40. st. 5. i 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon i 142/14 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Poreska prijava za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka nastalih u skladu sa odredbama čl. 27. do 29. Zakona i prihode koje po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari iz člana 40. stav 6. Zakona ostvaruje nerezidentno pravno lice na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) podnosi se na Obrascu PP KDZ – Poreska prijava za porez na dobit po rešenju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poreska prijava iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: prijava) podnosi se isključivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan Pravilnikom o podnošenju poreske prijave elektronskim putem („Službeni glasnik RS“, broj 113/13).

Član 3

Nerezidentno pravno lice je dužno da, za prihode iz člana 40. st. 5. i 6. Zakona, nadležnom poreskom organu, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija (u daljem tekstu: poreski punomoćnik), podnese prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja tih prihoda.

Nerezidentno pravno lice podnosi prijavu i u slučaju kada u skladu sa ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez na kapitalni dobitak plaća u državi čiji je rezident, uz podnošenje dokaza da nema osnova za plaćanje poreza u Republici.

Uz prijavu iz stava 2. ovog člana nerezidentno pravno lice podnosi, kao prilog, u elektronskom obliku, putem elektronskog servisa Poreske uprave, obrazac potvrde o rezidentnosti overen od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident, ili overeni prevod potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Član 4

Nerezidentno pravno lice, kao prilog uz prijavu, podnosi u elektronskom obliku, putem elektronskog servisa Poreske uprave, i svu neophodnu dokumentaciju kojom dokazuje osnov i način obračuna kapitalnog dobitka, a naročito obračun prodajne i nabavne cene imovine u skladu sa Zakonom (knjigovodstvene isprave, ugovore o kupovini odnosno prodaji, podatke o obavljenom prenosu hartija od vrednosti i dr.).

Nerezidentno pravno lice koje prodajom imovine iz člana 27. Zakona ostvari kapitalni gubitak, preko poreskog punomoćnika podnosi prijavu i svu neophodnu dokumentaciju kojom dokazuje osnov i način određivanja kapitalnog gubitka.

Nerezidentno pravno lice koje ostvaruje prihod od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari uz prijavu podnosi ugovor o zakupu, odnosno podzakupu, kao i ostalu dokumentaciju neophodnu za utvrđivanje poreske obaveze.

Član 5

Obrazac PP KDZ sastoji se iz sledećih delova:

1) deo 1. Podaci o prijavi;

2) deo 2. Podaci o poreskom punomoćniku;

3) deo 2a Podaci o nerezidentnom pravnom licu;

4) deo 3. Podaci o ostvarenom kapitalnom dobitku ili gubitku;

5) deo 4. Podaci o prihodima od zakupa i podzakupa.

U Obrazac PP KDZ iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala.

Član 6

U Obrazac PP KDZ deo 1. Podaci o prijavi, unose se podaci o vrsti prijave (oznaka vrste, osnov i šifra opštine), datumu ostvarenja prihoda, izmeni prijave (vrsta i identifikacioni broj prijave) i podaci o osnovu rešenja i broju rešenja.

Pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave – unosi se oznaka vrste prijave, i to:

1) oznaka 1 – za prijavu koja se podnosi u skladu sa članom 40. stav 7. Zakona;

2) oznaka 3 – za prijavu kojom nerezidentno pravno lice preko poreskog punomoćnika samoinicijativno prijavi vrstu prihoda i datum ostvarenja prihoda za koji je propustilo da podnese poresku prijavu u skladu sa članom 182b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 i 105/14 – u daljem tekstu: Zakon o poreskom postupku);

3) oznaka 4 – za prijavu koju sastavlja poreski inspektor, u postupku poreske kontrole, radi donošenja rešenja o utvrđivanju poreske obaveze, ako utvrdi da je ostvaren prihod iz člana 40. st. 5. i 6. Zakona za koji nije podneta poreska prijava.

Pod rednim brojem 1.1a Osnov – unosi se osnov podnošenja prijave odabirom jedne od navedenih oznaka, u zavisnosti od ostvarenog prihoda, i to:

1) oznaka 1 – za kapitalni dobitak/gubitak nastao u skladu sa odredbama čl. 27. do 29. Zakona;

2) oznaka 2 – za prihod ostvaren po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari i nepokretnosti na teritoriji Republike, od lica koja nisu dužna da obračunavaju, obustavljaju i plaćaju porez po odbitku.

Pod rednim brojem 1.1b ŠO – unosi se numerička oznaka šifre opštine, iz Spiska opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim unutrašnjim jedinicama Uprave za trezor, koji je sadržan u Prilogu 3. Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 66/14 – ispravka, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14 32/15, 59/15, 63/15 i 97/15), prema kojoj se određuje nadležnost poreskog organa u skladu sa članom 40. stav 7. Zakona.

Pod rednim brojem 1.2 Datum ostvarenja prihoda – unosi se datum ostvarenja kapitalnog dobitka, odnosno kapitalnog gubitka, odnosno prihoda od zakupa i podzakupa, u formatu dd/mm/gggg.

Pod rednim brojem 1.3 Izmena prijave – unosi se odgovarajuća oznaka koja omogućava izmenu podataka u podnetoj prijavi, odnosno storniranje duplo podnete prijave, odnosno storniranje greškom podnete prijave, i to:

1) oznaka 1 – za izmenjenu prijavu koja se podnosi u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku, ako nerezident uoči grešku ili propust u podacima koje je dostavio poreskom organu (vrsta prijave, osnov podnošenja, datum ostvarenja prihoda, podacima o ostvarenom kapitalnom dobitku ili gubitku, odnosno podacima o prihodima od zakupa i podzakupa, odnosno prilozima), i to isključivo pre donošenja rešenja o utvrđivanju poreza;

2) oznaka 9 – za storno prijave koju unosi isključivo poreski inspektor u slučaju prestanka razloga za podnošenje prijave koja je predmet storniranja i ista omogućava storniranje podnete prijave u celosti (razlozi za podnošenje prijave prestaju npr. u slučaju da je punomoćnik podneo više puta istu prijavu, odnosno kada se u sudskom postupku stavi van snage rešenje nadležnog poreskog organa kojim je utvrđena poreska obaveza).

Pod rednim brojem 1.3a Identifikacioni broj prijave – unosi se broj prijave koja se menja u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku, odnosno broj prijave koja se stornira.

Pod rednim brojem 1.4 Osnov rešenja – unosi se oznaka rešenja nadležnog poreskog organa, i to:

1) oznaka 1 – za rešenje doneto u postupku po žalbi u prvom stepenu;

2) oznaka 2 – za rešenje doneto u postupku po žalbi u drugom stepenu;

3) oznaka 3 – za rešenje doneto na osnovu odluke suda.

Pod rednim brojem 1.5 Broj rešenja – unosi se broj rešenja nadležnog poreskog organa.

Član 7

U Obrazac PP KDZ deo 2. Podaci o poreskom punomoćniku, unose se osnovni podaci o poreskom punomoćniku nerezidentnog pravnog lica.

Pod rednim brojem 2.1 Poreski identifikacioni broj (PIB)/JMBG – unosi se poreski identifikacioni broj (PIB) ako je poreski punomoćnik rezidentno pravno lice, odnosno JMBG ako je poreski punomoćnik fizičko lice.

Pod rednim brojem 2.2 Matični broj – unosi se matični broj poreskog punomoćnika.

Pod rednim brojem 2.3 Naziv/Ime i prezime – unosi se naziv odnosno ime i prezime poreskog punomoćnika.

Pod rednim brojem 2.4 Adresa – unosi se adresa poreskog punomoćnika.

Pod rednim brojem 2.5 Telefon kontakt osobe – unosi se telefon kontakt osobe poreskog punomoćnika.

Pod rednim brojem 2.6 Elektronska adresa (e-mail) – unosi se elektronska adresa poreskog punomoćnika na koju se dostavljaju obaveštenja o podnetim prijavama.

Član 8

U Obrazac PP KDZ deo 2a Podaci o nerezidentnom pravnom licu, unose se osnovni podaci o nerezidentnom pravnom licu.

Pod rednim brojem 2.7 Poreski identifikacioni broj (PIB) – unosi se poreski identifikacioni broj nerezidentnog pravnog lica.

Pod rednim brojem 2.8 Naziv nerezidentnog pravnog lica – unosi se naziv nerezidentnog pravnog lica.

Pod rednim brojem 2.9 Država – unosi se naziv države rezidentstva nerezidentnog pravnog lica.

Pod rednim brojem 2.10 Sedište i adresa – unosi se mesto i adresa poslovnog sedišta nerezidentnog pravnog lica.

Pod rednim brojem 2.11 Broj računa u Republici Srbiji – unosi se broj nerezidentnog računa.

Član 9

U Obrazac PP KDZ deo 3. Podaci o ostvarenom kapitalnom dobitku ili gubitku, unose se podaci o šifri vrste prihoda, prodajnoj ceni, nabavnoj ceni, kapitalnom dobitku/gubitku i prilozima.

Pod rednim brojem 3.1 Redni broj – unosi se redni broj za pojedinačno ostvaren kapitalni dobitak, odnosno gubitak, ostvaren prometom imovine iste vrste po osnovu koje se obračunava porez.

Pod rednim brojem 3.2 Šifra vrste prihoda – unosi se odgovarajuća šifra iz Kataloga šifara vrste prihoda/naknade na koje se plaća porez na dobit po odbitku i po rešenju, koji je odštampan i čini sastavni deo Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 97/15). Šifra se sastoji od pet cifara, i to: PP LJ OVP PPS.

Značenje pojedinih cifara šifre vrste prihoda je:

1) PP – primalac prihoda;

2) LJ – pripadnost primaoca prihoda jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (u daljem tekstu: Lista), koja je utvrđena Pravilnikom o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom („Službeni glasnik RS“, broj 122/12);

3) OVP – vrsta prihoda;

4) PPS – povlašćena poreska stopa u skladu sa međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu: povlašćena poreska stopa) koja se primenjuje pri obračunu poreza.

Određivanje primaoca prihoda vrši se izborom jedne od sledećih oznaka:

1) oznaka 1 – za nerezidentno pravno lice;

2) oznaka 2 – za stalnu poslovnu jedinicu nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom sa Liste.

Određivanje pripadnosti, odnosno nepripadnosti primaoca prihoda jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom sa Liste, vrši se izborom jedne od sledećih oznaka:

1) oznaka 0 – primalac ne pripada jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom;

2) oznaka 1 – primalac pripada jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Određivanje vrste prihoda vrši se izborom jedne od sledećih oznaka:

1) oznaka 17 – za prihod po osnovu kapitalnog dobitka koji je ostvaren prodajom nepokretnosti;

2) oznaka 18 – za prihod po osnovu kapitalnog dobitka koji je ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica;

3) oznaka 19 – za prihod po osnovu kapitalnog dobitka koji je ostvaren prodajom akcija i ostalih hartija od vrednosti;

4) oznaka 20 – za prihod po osnovu kapitalnog dobitka koji je ostvaren prodajom investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda.

Primena Zakonom propisane poreske stope, odnosno povlašćene poreske stope, vrši se izborom jedne od sledećih oznaka:

1) oznaka 0 – ne primenjuje se povlašćena poreska stopa;

2) oznaka 1 – primenjuje se povlašćena poreska stopa;

3) oznaka 2 – porez se ne plaća u Republici, već u državi rezidentstva primaoca prihoda.

Pod rednim brojem 3.3 Prodajna cena – unosi se prodajna cena imovine iz člana 27. Zakona, utvrđena u skladu sa odredbama člana 28. Zakona.

Pod rednim brojem 3.4 Nabavna cena – unosi se nabavna cena po kojoj je obveznik stekao imovinu iz člana 27. Zakona, utvrđena u skladu sa odredbama člana 29. Zakona.

Pod rednim brojem 3.5 Kapitalni dobitak/gubitak – unosi se kapitalni dobitak određen kao pozitivna razlika iznosa iz polja 3.3. – Prodajna cena i iznosa iz polja 3.4 – Nabavna cena, pri čemu, ukoliko je ova razlika negativna, u pitanju je kapitalni gubitak koji se unosi sa predznakom „minus“.

Pod rednim brojem 3.6 Prilozi – označavanjem kvadratića prilaže se potvrda o rezidentnosti, a odabirom pozicije označene za prilaganje, omogućava se dostava drugih priloga u pdf formatu.

Član 10

U Obrazac PP KDZ deo 4. Podaci o prihodima od zakupa i podzakupa, unose se podaci o šifri vrste prihoda, bruto prihodu i prilozima.

Pod rednim brojem 4.1 Redni broj – unosi se redni broj za svaku, pojedinačno ostvarenu vrstu prihoda za koju se vrši obračun poreza.

Pod rednim brojem 4.2 Šifra vrste prihoda – unosi se oznaka šifre vrste prihoda na način propisan odredbama člana 9. st. 3-6. i stav 8. ovog pravilnika i odredbama stava 4. ovog člana.

Određivanje vrste prihoda vrši se izborom jedne od sledećih oznaka:

1) oznaka 21 – za prihod od zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od lica koje nije dužno da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku;

2) oznaka 22 – za prihod od zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od lica koje nije dužno da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku.

Pod rednim brojem 4.3 Bruto prihod – unosi se bruto prihod koji je nerezidentno pravno lice ostvarilo u skladu sa odredbom člana 40. stav 6. Zakona.

Pod rednim brojem 4.4 Prilozi – označavanjem kvadratića prilaže se potvrda o rezidentnosti, a odabirom pozicije označene za prilaganje, omogućava se dostava drugih priloga u pdf formatu, u skladu sa članom 4. st. 1. i 3. ovog pravilnika.

Član 11

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik („Službeni glasnik RS“, broj 56/13).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

Obrazac PP KDZ

PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PO REŠENJU

 

Servis računara online zakazivanje