Naredba o određivanju dana pružanja usluga u spoljnoj trgovini

Naredba o određivanju dana pružanja usluga u spoljnoj trgovini

Sl.glasnik RS br. 109/2009

 

1. Danom pružanja usluge u spoljnoj trgovini, ako taj dan nije određen, odnosno odrediv na osnovu ugovora, smatra se:

 1. za izvođenje investicionih radova u inostranstvu – dan overe računa, odnosno privremene situacije o izvršenim investicionim radovima od strane stranog naručioca, a kod okončane situacije – dan overe od strane naručioca posla, odnosno ovlašćenog organa zemlje u kojoj su radovi izvedeni, ako po propisima te zemlje okončana situacija podleže overi;
 2. za ustupanje investicionih radova stranom licu u Republici Srbiji – dan overe računa, odnosno privremene situacije o izvršenim investicionim radovima od strane domaćeg naručioca, a kod okončane situacije – dan overe od strane domaćeg naručioca posla;
 3. za poslove međunarodnog transporta robe – dan isporuke robe primaocu, a za poslove međunarodnog prevoza putnika – dan kad je izvršen prevoz putnika.Kao dokaz o izvršenom prevozu robe služi odgovarajuća isprava, a kao dokaz o izvršenom prevozu putnika – putnička karta;
 4. za turističke poslove sa inostranstvom – dan naznačen u fakturi o pruženoj usluzi stranom naručiocu;
 5. za poslove kada se roba kupuje u inostranstvu, doprema iz inostranstva i izvozi u inostranstvo – dan kad je roba izvozno ocarinjena;
 6. za aktivno oplemenjivanje robe u Republici Srbiji (prerada, obrada i dorada) – dan kada je aktivno oplemenjena roba izvozno ocarinjena;
 7. za poslove ugovorne kontrole kvaliteta i kvantiteta robe u međunarodnom prometu, usluga kontrole letenja i vođenja stranih vazduhoplova na domaćim aerodromima i korišćenje uređaja za te usluge – dan izdavanja fakture o izvršenoj usluzi;
 8. za zastupanje stranih lica – dan izdavanja izveštaja o odobravanju provizije stranog lica za izvršeni posao zastupanja (kredit note), odnosno dan podnošenja obračuna ostvarene provizije u proteklom periodu, ako je ugovorom o zastupanju predviđeno da se provizija obračunava zbirno za određeni ugovoreni period;
 9. za servisne usluge pružene stranim licima – dan podnošenja obračuna stranom licu o pruženoj servisnoj usluzi;
 10. za poslove međunarodne špedicije, međunarodne saobraćajno – agencijske poslove, lučke usluge, poslove skladišta, poslove tegljenja, spasavanja i vađenja brodova, aerodromske usluge, poslove međunarodnih sajmova i druge usluge u međunarodnom prometu – dan pružanja tih usluga, naveden u fakturi o pruženoj usluzi;
 11. za prekogranični promet električne energije – datum mesečne fakture o pruženoj usluzi;
 12. za usluge istraživanja i pružanja i korišćenja informacija i znanja u privredi i nauci, usluge izvođenja naučnoistraživačkog projekta ili dela projekta, za obuku kadrova, obavljanje konsalting poslova, usluge atestiranja i druge usluge u spoljnotrgovinskom prometu – dan pružanja tih usluga naveden u ugovoru, odnosno odgovarajućoj ispravi o pruženoj usluzi.

2. Za usluge u spoljnotrgovinskom prometu koje Javno preduzeće „Železnice Srbije“, Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija“, javni telekomunikacioni operater i preduzeća vazdušnog saobraćaja obračunavaju preko stranih uprava, kao dan pružanja usluga smatra se dan predviđen u međunarodnim ugovorima i odgovarajućim aktima za sprovođenje tih ugovora.

3. Domaća lica koja pružaju usluge iz tačke 1. ove naredbe dužna su da u fakturu, odnosno u odgovarajuću ispravu o pruženoj usluzi unesu i datum završetka pružene usluge.

4. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o određivanju dana pružanja usluga u spoljnoj trgovini („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 i 42/06).

5. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.