Poreski obveznik ima obavezu da obavesti Poresku upravu o promeni vrste delatnosti i promeni drugih podataka

Poreski obveznik ima obavezu da obavesti Poresku upravu o promeni vrste delatnosti i promeni drugih podataka

 

„Odredbom člana 8. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da je poreski obveznik (dalje: obveznik) lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti.

Delatnost iz stava 1. ovog člana je trajna aktivnost proizvođača, trgovca ili pružaoca usluga u cilju ostvarivanja prihoda, uključujući i delatnosti eksploatacije prirodnih bogatstava, poljoprivrede, šumarstva i samostalnih zanimanja (stav 2. istog člana Zakona).

Saglasno stavu 3. istog člana Zakona, smatra se da obveznik obavlja delatnost i kada je vrši u okviru poslovne jedinice.

Obveznik je lice u čije ime i za čiji račun se vrši isporuka dobara ili pružanje usluga, kao i lice koje vrši isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u svoje ime, a za račun drugog lica (član 8. st. 4. i 5. Zakona).

Saglasno odredbi člana 33. stav 3. Zakona, mali obveznik, koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 2.000.000 dinara, može se opredeliti za obavezu plaćanja PDV na početku kalendarske godine podnošenjem prijave za PDV (dalje: evidenciona prijava) propisane u skladu sa ovim zakonom, nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara tekuće godine.

Odredbom člana 34. stav 5. Zakona propisano je, da poljoprivrednik može da se na početku kalendarske godine opredeli za obavezu plaćanja PDV, podnošenjem evidencione prijave propisane ovim zakonom, nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara tekuće godine, pod uslovom da je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga u iznosu većem od 2.000.000 dinara.

Prema odredbi člana 38. stav 1. Zakona, obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4.000.000 dinara dužan je da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu.

Evidencionu prijavu podnosi i obveznik koji pri otpočinjanju obavljanja delatnosti proceni da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 4.000.000 dinara, u roku iz stava 1. ovog člana (stav 2. istog člana Zakona).

Nadležni poreski organ obvezniku izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (stav 3. istog člana Zakona).

Saglasno odredbi člana 38. stav 4. Zakona, obveznik je dužan da pismeno obavesti nadležni poreski organ o izmenama svih podataka iz evidencione prijave, najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka izmene.

Odredbom člana 3. Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 94/2004, 108/2005 i 120/2008 – dalje: Pravilnik) propisano je, da se evidenciona prijava podnosi na Obrascu EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Saglasno odredbama člana 4. Pravilnika, Obrazac EPPDV sadrži podatke o podnosiocu prijave, i to:

1) za identifikaciju;

2) o obavljanju delatnosti;

3) o računu u banci;

4) o povezanim licima.

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, obveznik (pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice) koji samostalno vrši promet dobara i usluga u okviru obavljanja delatnosti kao trajne aktivnosti koja se vrši u cilju ostvarivanja prihoda, a koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4.000.000 dinara, dužan je da do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave podnese evidencionu prijavu (Obrazac EPPDV) nadležnom poreskom organu. Evidencionu prijavu podnosi i lice koje samostalno vrši promet dobara i usluga u okviru obavljanja delatnosti kao trajne aktivnosti koja se vrši u cilju ostvarivanja prihoda, a koje pri otpočinjanju obavljanja delatnosti proceni da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 4.000.000 dinara, kao i mali obveznik, odnosno poljoprivrednik, koji se opredelio za obavezu plaćanja PDV u skladu sa odredbama člana 33. stav 3, odnosno člana 34. stav 5. Zakona. Obveznik PDV iskazuje podatke u evidencionoj prijavi u skladu sa odredbama člana 5. Pravilnika, a u slučaju izmene podataka iz evidencione prijave, obveznik PDV je dužan da o nastalim izmenama pismeno obavesti nadležni poreski organ najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka izmene. S tim u vezi, ako je obveznik PDV u momentu podnošenja evidencione prijave obavljao jednu delatnost (o kojoj je iskazao podatke u Obrascu EPPDV), pa je posle podnošenja evidencione prijave otpočeo da se bavi i drugom delatnošću, ovaj obveznik PDV je dužan da o nastaloj izmeni pismeno obavesti nadležni poreski organ najkasnije u roku od pet dana od nastanka izmene, odnosno u roku od pet dana od dana kada je otpočeo da obavlja i drugu delatnost. „

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-887/2011-04 od 18.10.2011. godine