Trgovinsko zastupanje – plaćanje poreza i doprinosa na naknadu isplaćenu fizičkom licu

Servis računara online zakazivanje

Trgovinsko zastupanje – plaćanje poreza i doprinosa na naknadu isplaćenu fizičkom licu

„Odredbom člana 85. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je da se ostalim prihodima u smislu ovog zakona smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom, a naročito prihodi po osnovu trgovinskog zastupanja.

Osnovica poreza na drugi prihod je oporezivi prihod koji čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, saglasno odredbi člana 85. stav 3. Zakona.

Porez na dohodak građana na druge prihode plaća se po stopi od 20%, saglasno odredbi člana 86. stav 1. Zakona.

Odredbom člana 99. stav 1. tačka 8) Zakona propisano je da po odbitku od svakog pojedinačno ostvarenog prihoda utvrđuju se i plaćaju porezi na ostale prihode, ako je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik.

Saglasno odredbi člana 101. Zakona, porez po odbitku iz člana 99. ovog zakona, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod, isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Odredbom člana 6. tačka 17) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon o doprinosima) propisano je da lice koje ostvaruje ugovorenu naknadu je fizičko lice koje obavlja poslove po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o dopunskom radu i drugog ugovora ili po nekom drugom osnovu, a za izvršen rad ostvaruje ugovorenu naknadu, odnosno naknadu za rad (dalje : ugovorena naknada). Ugovorena naknada je naknada za rad u kojoj su sadržani porez i doprinosi koji se plaćaju na teret lica koja ostvaruju tu naknadu (tačka 18) tog člana Zakona o doprinosima).

Kada osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr.), saglasno članu 12. stav 1. Zakona o doprinosima, doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima, do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa, u skladu sa ovim zakonom.

Doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu ugovorene naknade obračunava se i plaća po stopi od 26%, saglasno članu 7. stav 1. tačka 9) i članu 44. stav 1. tačka 1) Zakona o doprinosima, a za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu na ugovorenu naknadu plaća se i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3%, saglasno članu 8. stav 1. tačka 16) i članu 44. stav 1. tačka 2) tog zakona.

Osnovica doprinosa za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana (član 28. Zakona o doprinosima).

Doprinose za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu, saglasno odredbi člana 57. stav 1. Zakona o doprinosima, isplatilac je dužan da obračuna, obustavi i uplati prilikom isplate ugovorene naknade.

Odredbom člana 790. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja) propisano je da ugovorom o trgovinskom zastupanju obavezuje se zastupnik da se stalno stara da treća lica zaključuju ugovore sa njegovim nalogodavcem, i da u tom smislu posreduje između njih i nalogodavca, kao i da po dobijenom ovlašćenju zaključuje ugovore sa trećim licima u ime i za račun nalogodavca, a ovaj se obavezuje da mu za svaki zaključeni ugovor isplati određenu naknadu (proviziju). Ugovor o trgovinskom zastupanju mora biti zaključen u pismenoj formi (član 791. Zakona o obligacionim odnosima).

Imajući u vidu navedeno, prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu ugovora o trgovinskom zastupanju ima poreski tretman ostalih – drugih prihoda i podleže plaćanju poreza na dohodak građana u skladu sa odredbama čl. 85. i 86. Zakona.

Pored toga, na prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu ugovora o trgovinskom zastupanju obračunavaju se i plaćaju pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje saglasno Zakonu o doprinosima, i to doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, a za lice koje nije osigurano po drugom osnovu plaća se i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.

Na prihod po osnovu ugovorene naknade, kada je isplatilac pravno lice ili preduzetnik, porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje utvrđuju se i plaćaju po odbitku, što znači da je isplatilac dužan da obračuna, obustavi i uplati porez i doprinose u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda.

Pored toga, ugovorena naknada i drugi prihodi koji su predmet oporezivanja porezom na dohodak građana prilikom njihovog ostvarivanja (umanjeni za plaćeni porez i doprinose ako se plaćaju), ako pojedinačno, odnosno zajedno sa prihodima po drugim osnovima koji ulaze u osnovicu godišnjeg poreza prelaze propisani neoporezivi iznos, podležu plaćanju i godišnjeg poreza na dohodak građana (na deo iznad neoporezivog iznosa), kao dodatnog poreza, u skladu sa odredbama čl. 87. do 89. Zakona.

U vezi sa vašim pitanjem da li privredni subjekti mogu sa fizičkim licima da zaključuju ugovore o trgovinskom zastupanju na osnovu Zakona o obligacionim odnosima, ukazujemo da je davanje mišljenja o primeni navedenog zakona, odnosno Zakona o privrednim društvima, u nadležnosti Ministarstva pravde, odnosno Ministarstva privrede.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-734/2015-04 od 09.10.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje