Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima

Sl.glasnik RS br. 94/2015

 

Opšte odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način pružanja i sadržina informacija o osiguranju depozita utvrđenom zakonom kojim se reguliše osiguranje depozita, koje su banke dužne da daju deponentima i drugim zainteresovanim licima (u daljem tekstu: klijenti).

Član 2

Informacije koje se daju klijentima u vezi osiguranja depozita, a naročito informacije o visini i načinu isplate osiguranog iznosa, moraju biti potpune, razumljive i dostupne klijentima u pismenoj formi.

Član 3

Informacije iz člana 2. ovog pravilnika banka ne može upotrebljavati u reklamne svrhe, niti na način koji ugrožava stabilnost bankarskog sistema i poverenje deponenata.

Način pružanja informacija klijentima

Član 4

Banka može pružiti informacije klijentu o osiguranim depozitima:

  1. uručivanjem brošure sa osnovnim informacijama o osiguranim depozitima, koju banka dobija od Agencije za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija);
  2. usmenim putem posredstvom bankarskih službenika zaduženih za rad sa klijentima;
  3. putem bančinog veb sajta.

Član 5

U svrhu informisanja klijenata o osiguranju depozita, Agencija štampa brošuru sa opštim informacijama o Agenciji, deponentima, osiguranim depozitima, osiguranom iznosu i načinu isplate osiguranog iznosa.

Brošure iz stava 1. ovog člana Agencija distribuira svim bankama koje posluju na teritoriji Republike Srbije, u količini koja je potrebna za snabdevanje svih njihovih filijala, ekspozitura i šaltera u kojima banka posluje sa klijentima.

Troškovi štampanja brošura i distribucija istih bankama padaju na teret Agencije.

Član 6

Po prijemu brošura od strane Agencije, banka organizuje distribuciju dovoljne količine brošura filijalama, ekspoziturama i šalterima u kojima posluje sa klijentima.

Banka je dužna da vodi računa da u svakom trenutku ima dovoljnu količinu brošura, odnosno da ih blagovremeno potražuje od Agencije.

Brošure o osiguranju depozita banka drži na vidnom mestu u filijalama, ekspoziturama i šalterima u kojima posluje sa klijentima.

Član 7

Prilikom prijema novih klijenata, banka besplatno uručuje klijentu koji je fizičko lice, preduzetnik, mikro, malo ili srednje pravno lice, brošuru o osiguranju depozita i stara se da klijent potpiše tekst izjave da je upoznat sa osnovama osiguranja depozita i da je primio brošuru Agencije.

Tekst izjave iz stava 1. ovog člana koji se odnosi na klijenta koji je fizičko lice daje se u prilogu 1. ovog pravilnika, a tekst izjave koji se odnosi na klijenta koji je preduzetnik, mikro malo ili srednje pravno lice daje se u prilogu 2. ovog pravilnika.

Banka je dužna da jedan primerak izjave iz stava 1. ovog člana preda klijentu, a drugi primerak izjave da odloži uz dokumentaciju koja se odnosi na tog klijenta.

Član 8

Banka je dužna da organizuje obuku bankarskih službenika zaduženih za rad sa klijentima, da mogu tačno i precizno da odgovore na pitanja klijenata postavljena u vezi osiguranja depozita.

Član 9

Informacije koje bankarski službenik usmeno daje klijentima u vezi osiguranja depozita se baziraju na zakonu kojim se uređuje osiguranje depozita i brošuri Agencije.

Ukoliko su pitanja klijenta specifična, nejasna ili prevazilaze nivo informacija koje sadrži brošura Agencije, bankarski službenik je dužan da uruči klijentu brošuru Agencije i da ga uputi na kontakt sa Agencijom za detaljnije informacije.

Član 10

Agencija je dužna da klijentima banke koji nisu zadovoljni informacijama koje su dobili od banke, u zavisnosti od načina obraćanja, usmenim ili pisanim putem pruži ispravnu informaciju o osiguranim depozitima, u najkraćem roku.

Kontrola načina i sadržine pružanja informacija

Član 11

Prilikom reklamiranja i pojavljivanja u medijima (štampa, televizija, radio, veb sajt i dr.) banka može da se pozove isključivo na učešće u sistemu osiguranja depozita.

Tekst pozivanja treba da glasi: „Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji“.

Banka je dužna da pruža informacije o osiguranju depozita putem svog veb sajta na način da organizuje link koji vodi do veb stranice Agencije.

Član 12

Agencija vrši kontrolu sadržine, kvaliteta informacija i načina na koji banke daju informacije o osiguranju depozita klijentima, tako što proverava da li banka ima dovoljno brošura i da li su one istaknute na vidnom mestu, da li su bankarski službenici obučeni da daju tačne informacije klijentima i da li banka u reklamne svrhe upotrebljava informacije o osiguranju depozita na način koji ugrožava stabilnost bankarskog sistema i poverenje deponenata.

Član 13

Ukoliko na osnovu sprovedene kontrole iz člana 12. ovog pravilnika, Agencija utvrdi da banka ne daje informacije klijentima o osiguranim depozitima na način kako je to predviđeno ovim pravilnikom, odnosno daje pogrešne informacije klijentima ili u reklamne svrhe upotrebljava informacije o osiguranju depozita, Agencija će o tome bez odlaganja obavestiti Narodnu banku Srbije.

Član 14

Narodna banka Srbije u okviru svojih nadležnosti vrši kontrolu ispravnosti sadržine i načina pružanja informacija klijentima u vezi osiguranja depozita i u slučaju potrebe izriče zakonom predviđene mere prema banci.

Završne odredbe

Član 15

Pravilnik se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi prečišćen tekst Pravilnika o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima („Službeni glasnik RS“, broj 37/15).

Prilog 1

IZJAVA KLIJENTA KOJI JE FIZIČKO LICE O PRIJEMU BROŠURE O OSIGURANJU DEPOZITA

_____________ BANKA A.D. ______________
Poslovna jedinica: ________________

Na osnovu člana 7. Pravilnika o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima („Službeni glasnik RS“, broj 94/15), daje se sledeća

IZJAVA

Ovim izjavljujem da sam posredstvom ________ banke a.d. _______ upoznat/a sa osnovama sistema osiguranja depozita u Republici Srbiji i da mi je uručen besplatan primerak brošure o osiguranju depozita, koju je pripremila Agencija za osiguranje depozita.

  KLIJENT
  Ime i prezime: ___________________
Potpis službenika banke: JMBG: _________________________
_______________________ Potpis klijenta: __________________

U _________________

Dana _______________

Prilog 2

IZJAVA KLIJENTA KOJI JE PREDUZETNIK, MIKRO, MALO ILI SREDNJE PRAVNO LICE O PRIJEMU BROŠURE O OSIGURANJU DEPOZITA

__________ BANKA A.D. _______________
Poslovna jedinica: ________________

Na osnovu člana 7. Pravilnika o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima („Službeni glasnik RS“, broj 94/15), daje se sledeća

IZJAVA

Ovim se izjavljuje da smo posredstvom _____________ banke a.d. _____________ upoznati sa osnovama sistema osiguranja depozita u Republici Srbiji i da nam je uručen besplatan primerak brošure o osiguranju depozita, koju je pripremila Agencija za osiguranje depozita.

  KLIJENT
  Naziv i adresa
  _______________________________
Potpis službenika banke: Ime i prezime ovlašćenog lica
______________________ _______________________________
  Matični broj:
  _______________________________
  Potpis i broj lične karte ovlašćenog lica:
  _______________________________

U _________________
Dana ______________

 

Servis računara online zakazivanje