Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom

Sl. glasnik RS br. 72/2006, 118/2013

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom, saglasno članu 21g Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 i 65/06 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli lice sa invaliditetom, za koje odgovarajućom pravno-medicinski validnom dokumentacijom dokaže invalidnost, i po tom osnovu ispunjava propisane uslove iz člana 21g Zakona za sticanje prava na poresku olakšicu – oslobođenje od obaveze uplate obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade tog lica (u daljem tekstu: poslodavac) dostavlja propisane podatke Poreskoj upravi – organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog sedišta (u daljem tekstu: Poreska uprava), u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 3

Poslodavac Poreskoj upravi dostavlja podatke o licu sa invaliditetom za koje ima pravo na poresku olakšicu – oslobođenje od obaveze uplate obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade tog lica na Obrascu OPNR-I – Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Obrazac OPNR-I podnosi se pri zasnivanju radnog odnosa lica sa invaliditetom, kao i pri prestanku radnog odnosa tog lica.

U slučaju kad nastanu propisani razlozi za gubitak, odnosno prestanak poreske olakšice po osnovu zaposlenja lica sa invaliditetom, poslodavac je dužan da Poreskoj upravi dostavi podatke na Obrascu OPNR-I.

Uz obrazac OPNR-I koji podnosi prilikom zasnivanja radnog odnosa sa novozaposlenim licem sa invaliditetom, poslodavac je dužan da dostavi odgovarajuću pravno-medicinsku dokumentaciju o invalidnosti novozaposlenog lica, saglasno članu 21g stav 1. Zakona.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa sa novozaposlenim licem sa invaliditetom, uz Obrazac OPNR-I poslodavac dostavlja Poreskoj upravi i kopije ugovora o radu zaključenog sa tim licem i prijave na obavezno socijalno osiguranje podnete nadležnoj organizacionoj jedinici organizacije za obavezno socijalno osiguranje za to lice.

Član 5

Obrazac ONPR-I poslodavac dostavlja Poreskoj upravi u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno od dana prestanka radnog odnosa novozaposlenog lica sa invaliditetom po osnovu čijeg zapošljavanja stiče pravo na poresku olakšicu, odnosno od dana gubitka, odnosno prestanka poreske olakšice za to lice.

Podatke na Obrascu ONPR-I poslodavac dostavlja pojedinačno za svako lice iz člana 4. ovog pravilnika.

II NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA

Član 6

U Obrazac OPNR-I poslodavac unosi podatke na sledeći način:

1) u naslovu Obrasca precrtava se suvišna reč (ostvarivanju ili gubitku);

2) u delu I – Podaci o poslodavcu unosi se:

– pod red. br. 1 – poreski identifikacioni broj (PIB);

– pod red. br. 2 – pun naziv i oznaka firme;

– pod red. br. 3 – sedište i adresa;

– pod red. br. 4 – matični broj;

– pod red. br. 5 – datum početka obavljanja delatnosti – upisa u registar nadležnog organa;

– pod red. br. 6 – broj novozaposlenih lica sa invaliditetom za koje je poslodavac već stekao i koristi poresku olakšicu iz člana 21g Zakona, ne računajući novozaposlenog za koga se dostavljaju podaci;

3) u delu II – Podaci o novozaposlenom licu sa invaliditetom za koje poslodavac stiče poresku olakšicu unosi se:

– pod red. br. 7 – ime i prezime novozaposlenog lica sa invaliditetom, po osnovu čijeg zapošljavanja poslodavac stiče pravo na poresku olakšicu;

– pod red. br. 8 – adresa stanovanja (mesto, ulica i broj) lica sa red. br. 7;

– pod red. br. 9 – jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) lica sa red. br. 7;

– pod red. br. 10 – datum kada je sa licem sa red. br. 7. poslodavac zaključio ugovor o radu;

– pod red. br. 11 – datum prijave lica sa red. br. 7. na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje; ako prijava kod svih nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje nije izvršena istog dana, unosi se poslednji datum u redosledu prijavljivanja nadležnim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje;

– pod red. br. 12 – datum zasnivanja radnog odnosa lica sa red. br. 7. – dan stupanja na rad;

– pod red. br. 13 – datum prestanka radnog odnosa lica sa red. br. 7;

4) u delu III – Gubitak, odnosno prestanak prava na poresku olakšicu unosi se:

– pod red. br. 14 – datum nastanka razloga za gubitak, odnosno prestanak poreske olakšice ostvarene za lice sa red. br. 7;

– pod red. br. 15 – kratak opis razloga za gubitak, odnosno prestanak poreske olakšice ostvarene za lice sa red. br. 7.

Kada se Obrazac OPNR-I podnosi radi ostvarivanja prava na poresku olakšicu, podaci se iskazuju samo u delu I – Podaci o poslodavcu i u delu II – Podaci o novozaposlenom licu sa invaliditetom za koje poslodavac stiče poresku olakšicu.

Kada se Obrazac OPNR-I podnosi zbog nastanka razloga za gubitak, odnosno prestanak poreske olakšice, podaci se iskazuju u delu III – Gubitak, odnosno prestanak prava na poresku olakšicu, na način iz stava 1. tačka 4) ovog člana, a podaci u delu I i u delu II unose se tako što se preuzimaju iz odgovarajućih delova Obrazca OPNR-I, koji je podnet za isto novozaposleno lice sa invaliditetom prilikom ostvarivanja prava na poresku olakšicu.

III EVIDENCIJA I IZVEŠTAVANJE

Član 7

Poreska uprava vodi evidenciju o broju poslodavaca koji ostvaruju poresko oslobođenje iz člana 21g Zakona, kao i o broju lica sa invaliditetom po osnovu čijeg zaposlenja poslodavac ostvaruje poresko oslobođenje.

Poreska uprava tromesečno dostavlja izveštaj Ministarstvu finansija sa podacima iz evidencije iz stava 1. ovog člana, najkasnije do 20. u narednom mesecu po isteku tromesečja.

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. septembra 2006. godine.

 

Obrazac OPNR-I

 

 

Republika Srbija

 

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

Potvrda o prijemu

PORESKA UPRAVA

(popunjava Poreska uprava)

Organizaciona jedinica _______________

__________________________

 

OBAVEŠTENJE
O OSTVARIVANJU/GUBITKU PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU PO OSNOVU ZAPOŠLJAVANJA LICA SA INVALIDITETOM

 

Red. br.

 

Opis

Podaci

I

 

PODACI O POSLODAVCU

 

1.

 

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

2.

 

Firma (pun naziv i oznaka)

 

3.

 

Sedište i adresa

 

4.

 

Matični broj

 

5.

 

Datum početka obavljanja delatnosti (upis u registar)

 

6.

 

Broj novozaposlenih lica za koja već koristi ovu poresku olakšicu

 

II

 

PODACI O NOVOZAPOSLENOM LICU SA INVALIDITETOM ZA KOJE POSLODAVAC STIČE PORESKU OLAKŠICU

 

7.

 

Ime i prezime

 

8.

 

Adresa stanovanja (mesto, ulica i broj)

 

9.

 

JMBG

 

10.

 

Datum zaključenja ugovora o radu

 

11.

 

Datum prijave na obavezno socijalno osiguranje

 

12.

 

Datum zasnivanja radnog odnosa (stupanje na rad)

 

13.

 

Datum prestanka radnog odnosa

 

III

 

GUBITAK, ODNOSNO PRESTANAK PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU

 

14.

 

Datum nastanka razloga za gubitak, odnosno prestanak poreske olakšice

 

15.

 

Razlog gubitka, odnosno prestanka poreske olakšice

 

 

______________________

 

______________________

mesto

datum

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci u obaveštenju potpuno tačni:

 

M.P.

 

 

 

________________________

potpis odgovornog lica

 

 

Servis računara online zakazivanje