Pravilnik o minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata odnosno radove

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata odnosno radove

Sl.glasnik RS br. 93/2011

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju minimalni garantni rokovi za pojedine vrste objekata, odnosno radova na tim objektima.

Član 2

Minimalni garantni rok iznosi pet godina za:

1) visoke brane za koje je propisano obavezno tehničko osmatranje, kao i za objekte koji služe tim branama (optočni tunel, preliv sa brzotokom, injekciona galerija sa zavesom, ispust i sl.);

2) hidroelektrane i hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 i više MW, termoelektrane snage 10 i više MW i termoelektrane-toplane električne snage 10 i više MW;

3) dalekovode i trafostanice napona 110 i više kV;

4) mostove konstruktivnog napona 50 i više metara na železničkim prugama i putevima javnog saobraćaja;

5) podzemna skloništa;

6) objekte za masovni prijem ljudi;

7) aerodromske betonske i armirano-betonske piste;

8) stanove za tržište.

Član 3

Minimalni garantni rok iznosi tri godine za:

1) objekte i radove na železničkim prugama i državnim putevima I i II reda;

2) hidrotehničke tunele, metroe, podzemne garaže i slične podzemne objekte;

3) dimnjake i tornjeve visine 50 i više metara;

4) objekte za proizvodnju i upotrebu nuklearne energije;

5) objekte bazne i hemijske industrije, crne i obojene metalurgije u kojima se obavlja osnovni tehnološki proces;

6) hale konstruktivnog raspona 50 i više metara, konstrukcije sistema ljuske, prednapregnute i spregnute konstrukcije i kupole;

7) objekte visokogradnje visine 50 i više metara;

8) rafinerije nafte, naftovode i gasovode;

9) toplane kapaciteta 25,000.000 i više kilokalorija časa;

10) objekte sa složenim fundiranjem, objekte na šipovima, bunarima i kesonima, kao i za objekte čiji se temelji betoniraju pod vodom;

11) nasipe za zaštitu od poplava i brane za koje nije propisano obavezno tehničko osmatranje;

12) dalekovode, trafostanice i razvodna postrojenja napona 35 do 110 i više kilovolta;

13) silose, cisterne i rezervoare.

Član 4

Minimalni garantni rok iznosi dve godine za:

1) poslovne zgrade, poslovne prostorije i druge objekte u kojima se obavlja privredna delatnost;

2) objekte u kojima se obavlja obrazovna, zdravstvena, naučna, kulturna ili socijalna delatnost;

3) komunalne objekte.

Minimalni garantni rok od dve godine odnosi se na objekte iz stava 1. ovog člana ukoliko za pojedine od tih objekata nije određen duži garantni rok po odredbama ovog pravilnika.

Član 5

Za opremu i postrojenja koje se ugrađuju u objekte za koje se ovim pravilnikom utvrđuju minimalni garantni rokovi, važe rokovi koje je prema posebnim propisima odredio proizvođač opreme i postrojenja, odnosno koje su, na osnovu tih posebnih propisa, ugovorili investitor i proizvođač ili isporučilac opreme i postrojenja.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje