Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize

Servis računara online zakazivanje

Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize

Sl.glasnik RS br. 47/2013

1. Vrste deviza, odnosno efektivnog stranog novca (u daljem tekstu: devize) u kojima se za zahteve nadležnom organu u Republici Srbiji kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije republička administrativna taksa uplaćuje, odnosno plaća u devizama i visina zvaničnog srednjeg kursa za jedan dinar (u daljem tekstu: kurs za jedan dinar) na dan 30. aprila 2014. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize, jesu:

Vrste deviza Oznaka Kurs za jedan dinar
1 2 3
1) australijski dolar AUD 0,012853239
2) kanadski dolar CAD 0,013084056
3) danska kruna DKK 0,064542779
4) japanski jen JPY 1,222821269
5) norveška kruna NOK 0,071757117
6) ruska rublja RUB 0,425785574
7) švedska kruna SEK 0,078382192
8) švajcarski franak CHF 0,010550237
9) funta sterlinga GBP 0,007095736
10) američki dolar USD 0,011936023
11) evro EUR 0,008644903

2. Preračunavanje dinarskih iznosa republičkih administrativnih taksi koje se plaćaju kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije usklađenih na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13 i 65/13 – dr. zakon) u devize, vrši se tako što se usklađeni dinarski iznos takse množi visinom kursa za jedan dinar iz tačke 1. ove odluke i dobijeni iznos zaokružuje tako što se iznos u devizama do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos u devizama preko 0,50 zaokružuje na 1,00.

3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Službeni glasnik RS“, broj 47/13).

4. Ova odluka stupa na snagu prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje