Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, visini troškova organizovanja i sprovođenja ispita i sadržini i načinu vođenja evidencije

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, visini troškova organizovanja i sprovođenja ispita i sadržini i načinu vođenja evidencije

Sl.glasnik RS br. 28/2015

 

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se način provere obučenosti fizičkih lica, odnosno način polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (u daljem tekstu: stručni ispit), visina troškova organizovanja i sprovođenja stručnog ispita i sadržina i način vođenja evidencija o licima koja su polagala stručni ispit.

Član 2

Lica koja žele da steknu licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, nakon uspešno završene stručne obuke (u daljem tekstu: stručna obuka) ili bez završene obuke za lica koja saglasno Zakonu o privatnom obezbeđenju (u daljem tekstu: Zakon) nemaju obavezu da pohađaju stručnu obuku, polažu stručni ispit.

Na stručnom ispitu vrši se neposredna (teoretska i praktična) provera obučenosti lica iz stava 1. ovog člana za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja.

Član 3

Kandidat koji je prošao stručnu obuku u skladu sa Pravilnikom o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja prema:

1) Programu stručne obuke za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, može se prijaviti za polaganje stručnog ispita radi sticanja:

 1. a) Licence za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (PR1);

2) Programu stručne obuke za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana, može se prijaviti za polaganje ispita radi sticanja:

 1. a) Licence za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja bez oružja (LF1);
 2. b) Licence za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja sa oružjem (LF2);

3) Programu stručne obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, može se prijaviti za polaganje ispita radi sticanja:

 1. a) Licence za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite (LT1);
 2. b) Licence za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (LT2).

4) Programu stručne obuke za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika, može se prijaviti za polaganje ispita radi sticanja:

 1. a) Licence za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (LT3).

Član 4

Stručni ispit polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: Komisija) Ministarstva unutrašnjih poslova.

Komisiju rešenjem obrazuje ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar).

Rešenjem o obrazovanju Komisije uređuje se rad Komisije, imenuju se predsednik Komisije, zamenik predsednika, sekretar i članovi Komisije.

Komisija po potrebi može imati više zamenika predsednika i sekretara.

Član 5

Radom Komisije rukovodi predsednik, a za vreme njegovog odsustva te poslove vrši zamenik predsednika.

Predsednik Komisije može odrediti zamenika ili člana ispitne Komisije najstarijeg po zvanju, da potpiše Zapisnik o polaganju stručnog ispita.

Član 6

Komisija sprovodi stručni ispit u sastavu od:

– tri člana za sprovođenje stručnog ispita iz člana 3. tač. 1), 3) i 4) ovog pravilnika;

– pet članova za sprovođenje stručnog ispita iz člana 3. tačka 2) ovog pravilnika.

Sekretar komisije utvrđuje sastav Komisije za svaki ispit, odnosno određuje člana Komisije po svakom pojedinačnom predmetu i terminu polaganja stručnog ispita.

Član 7

Članovi Komisije moraju imati najmanje sledeće obrazovanje i to:

1) za sprovođenje ispita iz člana 3. tač. 1) i 2) ovog pravilnika: visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu iz oblasti bezbednosti, pravnih nauka ili ekonomskih nauka;

2) za sprovođenje ispita iz člana 3. tač. 3) i 4) ovog pravilnika: visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka.

Stručni ispit u delu tematske oblasti Požar sprovodi član Komisije sa položenim stručnim ispitom iz oblasti zaštite od požara.

Stručni ispit u delu tematske oblasti Prva pomoć sprovodi član Komisije sa visokim obrazovanjem iz oblasti medicinskih nauka ili uverenjem o stručnoj osposobljenosti u skladu sa propisima kojima se uređuje Crveni krst Srbije.

Stručni ispit u delu tematske oblasti Obuka u primeni fizičke snage – samoodbrana sprovodi član Komisije sportski trener sa najmanjim zvanjem operativni trener u oblasti samoodbrane (borilačkih veština).

Član 8

Komisija određuje mesto, vreme i raspored polaganja ispita.

Stručni ispit organizuje se za najmanje 15 kandidata, a najmanje jednom na svaka tri meseca tokom godine.

Polaganje ispita po pravilu se organizuje u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Izuzetno, polaganje ispita se može sprovesti u prostorijama ovlašćenog pravnog ili fizičkog lica koje obavlja stručnu obuku lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja na njihov predlog.

Član 9

Kandidat prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi mesno nadležnoj policijskoj upravi lično ili preko pravnog lica kod kojeg je pohađao stručnu obuku.

Prijava za polaganje stručnog ispita sadrži sledeće podatke o kandidatu:

1) ime, ime jednog roditelja i prezime;

2) jedinstveni matični broj (JMBG);

3) datum i mesto rođenja;

4) podatke o prebivalištu;

5) podatke o nivou obrazovanja, stepenu i vrsti školske spreme;

6) podatke o vrsti programa za čiju proveru obučenosti se kandidat prijavljuje da polaže.

Uz Prijavu, kandidati koji su završili stručnu obuku prilažu:

1) dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita;

2) Potvrdu o obučenosti.

Kandidati koji su oslobođeni pohađanja stručne obuke umesto Potvrde o obučenosti prilažu dokaz da su bili radno angažovani na poslovima bezbednosti iz člana 12. stav 7. Zakona, u trajanju od najmanje tri godine.

Prijava za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (Obrazac 1) odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 10

Nakon prijema Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom propisanom ovim pravilnikom Komisija pravnom licu koje je vršilo stručnu obuku, ili kandidatu koji je lično prijavio ispit, dostavlja pismeno obaveštenje o datumu, vremenu i mestu polaganja stručnog ispita.

Član 11

Pre početka polaganja stručnog ispita utvrđuje se identitet kandidata uvidom u ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu i kandidati se upoznaju sa pravilima kojih se moraju pridržavati tokom stručnog ispita.

Član 12

Ispit se polaže po pravilu usmeno.

Usmeno ispitivanje sastoji se od polaganja ispitnih predmeta pred članom Komisije imenovanim za određeni predmet.

Kada je to potrebno radi provere znanja kandidata ispitivač može odlučiti da kandidat dobijeno pitanje ili deo pitanja izradi pismenim putem u traženom obliku (nacrt, šema, skica, izveštaj, i dr.).

Ispit iz člana 3. tačka 2) ovog pravilnika, polaže se usmeno i praktično.

Svaki kandidat iz tri grupe ispitnih pitanja izvlači pred Komisijom po jedno ispitno pitanje.

Kandidat za usmeni deo ispita izvlači ukupno tri pitanja.

Ispitivač može kandidatu postaviti i jedno ili više dodatnih pitanja kada je to potrebno radi provere njegovog znanja.

Praktični deo ispita iz primene fizičke snage – samoodbrane i prve pomoći održava se izvođenjem praktičnih pokaznih vežbi.

Ispiti iz primene fizičke snage i prve pomoći su obavezni za kandidate koji stručni ispit polažu prema programu iz člana 3. tačka 2) ovog pravilnika i mogu biti održani u drugom terminu u odnosu na termin kada kandidat polaže deo stručnog ispita izvlačenjem ispitnih pitanja.

Fond ispitnih pitanja sastavlja se u skladu sa Programom obuke i isti se objavljuje na internet stranici Ministarstva ili se na drugi način čini dostupnim kandidatima i ovlašćenim pravnim i fizičkim licima za sprovođenje obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.

Član 13

Konačna ocena na stručnom ispitu može biti „položio“, ili „nije položio“.

Kandidat je položio stručni ispit ako je na ispitu za svako ispitno pitanje dobio ocenu „položio“.

Ako kandidat dobije ocenu „nije položio“ iz jedne ili dve, od ukupno tri oblasti ispitnih pitanja, može ponovo polagati ispit samo iz te oblasti.

Kandidat ima pravo ponovnog polaganja najranije 15 dana od poslednjeg polaganja ispita.

Kandidat koji ispit polaže prema programu iz člana 3. tačka 2) ovog pravilnika, a ne položi samo usmeni ili samo praktični deo ispita može ponovo polagati ispit samo iz tog dela.

Član 14

Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stručnog ispita u zakazanom terminu, smatra se da nije položio stručni ispit, osim ako odmah ili u roku od sedam dana Komisiji ne dostavi dokaze kojim opravdava izostanak.

Pod opravdanim razlozima za izostanak smatraju se: viša sila; smrt u porodici; povreda ili bolest kandidata ili člana uže porodice; drugi razlozi na osnovu kojih se u skladu sa okolnostima može opravdati izostanak.

O opravdanosti izostanka odlučuje Komisija i o tome obaveštava kandidata.

Zahtev za određivanje novog termina ispita kandidat podnosi Komisiji lično ili preko ovlašćenog pravnog ili fizičkog lica za sprovođenje obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.

Član 15

O polaganju stručnog ispita vodi se zapisnik koji sadrži: sastav Komisije, datum i mesto polaganja stručnog ispita, ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte i od koga je izdata, nivo obrazovanja, vrstu i stepen školske spreme, postavljena pitanja, ocenu iz svakog pitanja, ocenu praktičnog ispita i konačan uspeh kandidata, podatak o odlaganju ili odustanku od ispita, potpise predsednika i članova Komisije.

Zapisnik o polaganju stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (Obrazac 2) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 16

Na osnovu zapisnika, kandidatu koji je položio stručni ispit, izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.

Uverenje iz stava 1. ovog člana, sadrži:

1) ime, ime jednog roditelja, prezime, jedinstveni matični broj građana (JMBG) i mesto rođenja kandidata;

2) vrstu programa stručne obuke i licence za koju je položen stručni ispit;

3) broj izdatog uverenja i datum izdavanja uverenja.

Uverenje iz stava 1. ovog člana overava se pečatom Ministarstva.

Uverenje o položenom stručnom ispitu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (Obrazac 3) odštampano je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Evidencije

Član 17

Ministarstvo vodi evidencije o kandidatima koji su polagali stručni ispit, koje sadrže:

1) ime, ime jednog roditelja i prezime;

2) jedinstveni matični broj građana;

3) datum i mesto rođenja;

4) mesto prebivališta;

5) program po kojem je kandidat polagao stručni ispit;

6) ocenu sa stručnog ispita.

Evidencije iz stava 1. ovog člana vode se ručno ili elektronski u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Troškovi

Član 18

Troškovi organizovanja i sprovođenja stručnog ispita određuju se saglasno propisima o načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge.

U skladu sa stavom 1. ovog člana cena stručnog ispita utvrđuje se u iznosu od 7.500,00 dinara po kandidatu.

Kandidat koji ponovo polaže ispit iz jedne ili dve oblasti ispitnih pitanja, ili samo praktični deo ispita, u skladu sa članom 13. ovog pravilnika, za dodatno polaganje plaća 2.500,00 dinara po oblasti, ili ponovnom ispitu iz praktičnog dela.

Član 19

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac 1.

PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA

Podneta

(naziv organizatora stručnog ispita)
(ime, ime roditelja i prezime kandidata)
(JMBG kandidata)

rođen-a godine u
(datum rođenja) (mesto rođenja i država)

(mesto i adresa prebivališta kandidata)
 
(nivo obrazovanja, stepen i vrsta školske spreme kandidata)
 
(vrsta programa za čiju proveru obučenosti se polaže)

  Potpis kandidata
(datum i mesto podnošenja)

Kandidati uz prijavu prilažu:

 1. Potvrda o obučenosti
  2. Fotokopija lične karte
  3. Zavisno od vrste licence za koju polažu, podnose Uverenje o bezbednom rukovanju vatrenim oružjem – ako se kandiduju za vršenje poslova sa oružjem, Uverenje o završenoj obuci iz oblasti protivpožarne zaštite i Uverenje o završenoj obuci za korišćenje službenih pasa
  4. Dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita

Kandidati koji su oslobođeni obavezne stručne obuke, prilažu:
Kopiju radne knjižice ili potvrdu o radnom iskustvu u struci

Obrazac 2.

Republika Srbija
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

mesto
datum

ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA

 1. Podaci o kandidatu
(ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata)
(JMBG kandidata)
 
(Broj lične karte kandidata)

(nivo obrazovanja, vrsta i stepen školske spreme)

(mesto i adresa prebivališta kandidata)

(vrsta programa za čiju proveru obučenosti se polaže i licence)
 1. Ispitna komisija
Predsednik

Oblast 1 ispitno pitanje Ispitivač
Oblast 2 ispitno pitanje Ispitivač
Oblast 3 ispitno pitanje Ispitivač
Oblast 4 ispitno pitanje Ispitivač
Oblast 5 ispitno pitanje Ispitivač

 1. Odluka ispitne komisije
 2. Kandidat JE – NIJE položio/la stručni ispit za vršenje poslova privatnog obezbeđenja prema:
1) Programu stručne obuke za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, može se prijaviti za polaganje stručnog ispita radi sticanja:
a) Licence za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (PR1);
2) Programu stručne obuke za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana, može se prijaviti za polaganje ispita radi sticanja:
a) Licence za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja bez oružja (LF1);
b) Licence za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja sa oružjem (LF2);
3) Programu stručne obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, može se prijaviti za polaganje ispita radi sticanja:
a) Licence za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite (LT1);
b) Licence za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (LT2).
4) Programu stručne obuke za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika, može se prijaviti za polaganje ispita radi sticanja:
a) Licence za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (LT3).
 1. Kandidat polaže popravni ispit
  Iz oblasti broj _____
  Iz oblasti broj _____

U __________, dana __.__.20__. godine

sekretar predsednik Komisije
______________ ___________________

Obrazac 3.

Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

mesto

datum

UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU
ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA

(ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata)
(JMBG kandidata i mesto rođenja kandidata)
(vrsta programa stručne obuke i licence za koju je položen stručni ispit

Uverenje služi kao dokaz za izdavanje navedene licence za vršenje poslova službenika obezbeđenja, i u druge svrhe se ne može koristiti.

Evidencioni broj
Mesto
Datum izdavanja

PREDSEDNIK KOMISIJE
(MP) _____________________

 

Servis računara online zakazivanje