Popis-uputstvo za organizovanje popisa

Na osnovu tačke ___ Odluke Direktora “” D.o.o. Beograd o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12. 201__. godine od __.201__. godine i na osnovu člana _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem dana __ 201__. godine donosim

UPUTSTVO

i izdajem sledeće naloge za obavljanje pripremnih radnji za popis:

1. Komisije za popis obavljaju sledeće poslove:

 1. sačinjavaju plan rada na popisu,
 2. proveravaju da li su u skladištima i kod drugih odgovornih rukovaoca izvršene potrebne pripremne radnje za popis,
 3. vrše druge potrebne pripreme za popis predviđene svojim planom rada,
 4. vrše naturalni popis materijalnih vrednosti (brojanjem, merenjem ili na drugi odgovarajući način zavisno od vrste predmeta popisa) i unose podatke o tome u popisne liste (popis pojedinih kategorija sredstava vrši se na način utvrđen za odnosnu kategoriju sredstava u čl. _____ do _____ Pravilnika,
 5. ispituju zbog čega su proizvodi, odnosno roba na zalihama oštećeni, neupotrebljivi ili slabijeg kvaliteta i čijom je krivicom do toga došlo,
 6. utvrđuju da li je izvršena reklamacija za količine koje su primljene kao neupotrebljive, oštećene ili s greškom i drugo,
 7. sačinjavaju popisne liste u dva primerka i potpisuju svaku stranicu popisne liste na kojoj je popis završen (što čini i odgovorni računopolagač kome se odmah uručuje drugi primerak popisne liste),
 8. utvrđuju vrednost viškova po popisu, odnosno prodajne cene za manjkove za koje su predložile da se naknade na teret odgovornog lica,
 9. sačinjavaju izveštaj o izvršenom popisu sa sadržajem koji je utvrđen u članu _____ Pravilnika,
 1. dostavljaju izveštaj i popisne liste u dva primerka, kao i eventualne druge priloge centralnoj popisnoj komisiji do 201._____ godine.

Komisija za popis nematerijalnih ulaganja, zemljišta, postrojenja, opremu, dugoročnih finansijskih plasmana (učešća,  dugoročni krediti i dugoročne hartije od vrednosti), stavlja se u zadatak i utvrđivanje da li je došlo do promena ostatka vrednosti i procenjenog veka upotrebe sredstava. Za ove potrebe ova komisija treba da kontaktira nadležne rukovodioce u Društvu.

2. Komisije za popis izvršiće popis u sledećim rokovima:

 1. Komisija za popis nematerijalnih ulaganja, zemljišta, postrojenja, opremu, dugoročnih finansijskih plasmana (učešća,  dugoročni krediti i dugoročne hartije od vrednosti) od ___ 201__. godine do ____ godine.
 2. Komisija za popis zaliha materijala,  rezervnih delova, alata, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe od ___ 201__. godine do ____ godine.
 3. Komisija za popis kratkoročna potraživanja, plasmane, gotovinske ekvivalente i gotovinu, obaveze po svim osnovama (kratkoročne i dugoročne) od ___ 201__. godine do ____ godine.

3. Odgovorni rukovodioci materijalnih vrednosti skladištari, rukovodioci proizvodnih i drugih jedinica, dužni su da do početka popisa obave sledeće pripremne radnje za popis:

1)     slože, sortiraju i na drugi način srede materijalne vrednosti kojima rukuju da bi bile pristupačne i pregledne za popisivanje,

2)     odvoje sredstva koja su izvan upotrebe i namenjena za rashodovanje, obustavljene investicije i drugo, da bi se mogla posebno popisati,

3)     usklade naturalnu (skladišnu) evidenciju sa stanjem u knjigovodstvu da se ne bi iskazale razlike zbog grešaka u tom smislu,

4)     upozore i pozovu korisnike materijalnih vrednosti da iz skladišta izuzmu potrebne količine pre popisa da bi se manipulacija u toku popisa svela na neophodni minimum,

5)     angažuju potrebne radnike za obavljanje većih fizičkih poslova vezanih uz popis,

6)     osiguraju potrebna pomagala i merne instrumente za popis.

4. Organizator popisa će biti ______________i on je dužan da do dana početka popisa pripremi dovoljan broj odgovarajućih obrazaca popisnih lista i drugih pomoćnih obrazaca.

Da bi se za vreme popisa smanjio posao članovima komisije oko pisanja podataka i da bi se mogli iše angažovati na utvrđivanju količine i kvaliteta svih predmeta popisa, zaposleni na radnom mestu robno-materijalne evidencije će za pojedine kategorije sredstava i za pojedine komisije pripremiti odgovarajuće popisne liste s upisanim sledećim podacima: nomenklaturni broj, naziv i vrsta, jedinica mere i eventualni drugi podaci osim podataka o količini i vrednosti.

Komisije su dužne da popišu sve predmete popisa koji se nalaze na popisnom mestu.

Imovina za koju već nisu prethodno upisani navedeni podaci komisija sama upisuje u popisnu listu.

5. Za vreme popisa radnici imenovani u popisnim komisijama biće oslobođeni od radnih zadataka.

6. Za vreme popisa obavezno je prisustvo odgovornog rukovaoca materijalnim i novčanim vrednostima koje se popisuju, odnosno drugog ovlašćenog lica koje ga zamenjuje.

Dostaviti:

 1. Članovima Komisija
 2. Arhivi
 3. Računovodstvu

                                                                                                                    Direktor

                                                                                                   ________________________