PDV na usluge posredovanja u prodaji robe stranog lica koja se isporučuje kupcima na teritoriji Srbije ili drugih država

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Prema odredbama člana 12. st. 1. i 2. Zakona, mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluge obavlja svoju delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smata se mesto poslovne jedinice.

Mesto prometa usluga posredovanja, osim usluga posredovanja iz stava 3. tačka 4) podtačka (11) ovog člana, određuje se prema mestu prometa dobara i usluga koji je predmet posredovanja (član 12. stav 4. Zakona).

Mesto prometa dobara, saglasno odredbi člana 11. stav 1. tačka 1) Zakona, je mesto u kojem se dobro nalazi u trenutku slanja ili prevoza do primaoca ili, po njegovom nalogu, do trećeg lica, ako dobro šalje ili prevozi isporučilac, primalac ili treće lice, po njegovom nalogu.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, kada obveznik PDV vrši promet usluge posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstva (iz Mađarske), isporučuju kupcima na teritoriji Mađarske, u tom slučaju za predmetnu uslugu ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, imajući u vidu da se mesto prometa ove usluge određuje prema mestu prometa dobara koji je predmet posredovanja, a da mesto prometa dobara u slučaju kada se dobra koja se nalaze na teritoriji strane zemlje isporučuju kupcima na teritoriji te zemlje, nije Republika Srbija. Po osnovu predmetne usluge obveznik PDV – pružalac usluge ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-742/2011-04 od 20.07.2012. godine

 ——————————- ——————————- ——————————- ——————————-

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice (član 12. st. 1. i 2. Zakona).

Prema odredbi stava 4. člana 12. Zakona, mesto prometa usluga posredovanja, osim usluga posredovanja iz stava 3. tačka 4) podtačka (11) ovog člana (usluge posredovanja prilikom pružanja usluga za koje se mesto prometa utvrđuje prema mestu primaoca usluge), određuje se prema mestu prometa dobara i usluga koji je predmet posredovanja.

Mesto prometa dobara, saglasno odredbi člana 11. stav 1. tačka 1) Zakona, je mesto u kojem se dobro nalazi u trenutku slanja ili prevoza do primaoca ili, po njegovom nalogu, do trećeg lica, ako dobro šalje ili prevozi isporučilac, primalac ili treće lice, po njegovom nalogu.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, kada obveznik PDV, na osnovu zaključenog ugovora o zastupanju sa stranim licem – principalom, predstavlja dobra iz proizvodnog programa tog lica potencijalnim kupcima na teritoriji Republike Srbije, Crne Gore i Makedonije, u cilju prodaje tih dobara od strane principala kupcima na teritoriji Republike Srbije, Crne Gore i Makedonije, pri čemu se prodata dobra isporučuju iz inostranstva na teritoriju Republike Srbije, Crne Gore i Makedonije, u tom slučaju reč je o usluzi posredovanja kod prometa dobara. Na naknadu za ovu uslugu (iznos provizije koju obveznik PDV ostvaruje od stranog lica – principala po osnovu prodatih dobara) ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, imajući u vidu da mesto prometa dobara koja se iz inostranstva isporučuju na teritoriju Republike Srbije, Crne Gore i Makedonije, a samim tim i usluga posredovanja kod prometa tih dobara, nije na teritoriji Republike Srbije. Po osnovu pružanja predmetne usluge obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom.

Napominjemo, na uvoz dobara u Republiku Srbiju, saglasno članu 7. Zakona, a koja strano lice – principal isporučuje iz inostranstva kupcima na teritoriju Republike Srbije, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-529/2012-04 od 17.07.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje