Ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV na iznos koji obveznik potražuje po osnovu pokrića troškova

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 4. stav 1. Zakona, promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Prema odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, u slučaju kada obveznik PDV potražuje od inopartnera novčana sredstva na ime pokrića troškova (npr. troškovi za dobijanje atesta i dozvola za stavljanje lekova u promet, troškova kotizacija i dr), ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, s obzirom da se ne radi o naknadi za promet dobara, odnosno usluga, koji vrši ovaj obveznik PDV. Za predmetna novčana potraživanja obveznik PDV ne izdaje račun niti drugi dokument koji služi kao račun u smislu člana 42. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-529/2011-04 od 21.06.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje