Otkaz radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja

Otkaz radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja

„Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), u članu 103. stav 5. propisano je da, ako poslodavac posumnja u opravdanost razloga za odsustvovanje sa rada u smislu stava 1. ovog člana, može da podnese zahtev nadležnom zdravstvenom organu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposlenog, u skladu sa zakonom.

Prema članu 179. tačka 6) Zakona, ako se utvrdi da je zaposleni neopravdano koristio bolovanje ili ga zloupotrebio, poslodavac može da mu otkaže ugovor o radu.

Prema tome, tek kada nadležni zdravstveni organ utvrdi da je zaposleni neopravdano koristio bolovanje ili ga zloupotrebio, poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu saglasno članu 179. tačka 6) Zakona.

U članu 187. Zakona propisana je i posebna zaštita zaposlenoj ženi za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta od otkaza ugovora o radu.“

(Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-230/2010-02 od 06.07.2010. godine