Odredbe opšteg akta kojim se propisuje da on stupa na snagu danom usvajanja su neustavne jer Ustav uslovljava stupanje na snagu opšteg akta protekom određenog roka od dana njegovog objavljivanja

Servis računara online zakazivanje

Odredbe opšteg akta kojim se propisuje da on stupa na snagu danom usvajanja su neustavne jer Ustav uslovljava stupanje na snagu opšteg akta protekom određenog roka od dana njegovog objavljivanja

Obrazloženje:

„Ustavnom sudu podneta je inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 34. Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije, broj 289 od 1. decembra 2006. godine, sa izmenama i dopunama od 31. marta 2009. godine. U inicijativi se navodi da je odredba člana 34. Pravilnika, kojom je predviđeno da ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Republičkog odbora sindikata, po mišljenju podnosioca inicijative, nesaglasna sa odredbama člana 196. st. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno da se zakoni i svi drugi opšti akti objavljuju pre stupanja na snagu, da stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i da mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja. Takođe je predloženo da Ustavni sud obustavi od izvršenja sve pojedinačne akte donete na osnovu osporenog Pravilnika.

U odgovoru donosioca akta navedeno je, pored ostalog, da je osporeni Pravilnik donet u svemu u skladu sa članom 67. Statuta Sindikata, kojim je predviđeno da Statut i svi opšti akti sindikata stupaju na snagu po pravilu osmog dana od dana objavljivanja, ukoliko organ koji je doneo akt nije utvrdio drugi rok stupanja na snagu.

U sprovedenom postupku, Ustavni sud je utvrdio:

Osporeni Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije je, pod brojem 289, doneo Republički odbor Sindikata, na sednici od 1. decembra 2006. godine. Pravilnik je menjan i dopunjavan Odlukom Republičkog odbora Sindikata koja je doneta na sednici održanoj 31. marta 2009. godine. Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju, Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije reguliše: sticanje i raspodelu članarine i ostalih prihoda; korišćenje i raspolaganje članarinom, odnosno prihodima; formiranje i korišćenje obaveznih fondova; nadzor nad finansijsko-materijalnim poslovanjem; način finansijskog i materijalnog poslovanja (član 1.).

Osporenom odredbom člana 34. Pravilnika predviđeno je da ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Republičkog odbora sindikata.

Ustavom Republike Srbije utvrđeno je da se zakoni i svi drugi opšti akti, objavljuju pre stupanja na snagu, da stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i da mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja (član 196. st. 1. i 4.).

Polazeći od navedenog, Ustavni sud je ocenio da je osporena odredba člana 34. Pravilnika, kojom je predviđeno stupanje na snagu ovog akta danom njegovog usvajanja od strane Republičkog odbora sindikata, nesaglasna sa odredbama člana 196. st. 1. i 4. Ustava, iz razloga što Ustav uslovljava stupanje na snagu opšteg akta protekom određenog roka od dana njegovog objavljivanja, dakle ne vezuje stupanje na snagu opšteg akta za dan usvajanja, niti dopušta da se opštim aktom takva mogućnost predvidi.

Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružili su pouzdan osnov za odlučivanje, Ustavni sud je odlučio bez donošenja rešenja o pokretanju postupka, saglasno odredbi člana 53. stav 3. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br. 109/07, 99/11 i 18/13 – Odluka US).

Ustavni sud je, na osnovu člana 56. stav 3. Zakona o Ustavnom sudu, odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu osporenog Pravilnika, jer je doneo konačnu odluku.

Saglasno izloženom, Ustavni sud je, na osnovu odredaba člana 42a stav 1. tačka 2), člana 45. tačka 1) i člana 46. tačka 3) Zakona o Ustavnom sudu i člana 89. Poslovnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS“, broj 103/13), doneo Odluku kao u izreci.

Na osnovu člana 168. stav 3. Ustava, odredba člana 34. Pravilnika navedenog u tački 1. izreke prestaje da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ustavni sud, na osnovu člana 167. stav 1. tačka 1. Ustava Republike Srbije, na sednici održanoj 3. aprila 2014. godine, doneo je

ODLUKU

1. Utvrđuje se da odredba člana 34. Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije, broj 289 od 1. decembra 2006. godine, sa izmenama i dopunama od 31. marta 2009. godine, nije u saglasnosti sa Ustavom.

2. Odbacuje se zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu Pravilnika iz tačke 1.“

Odluka Ustavnog suda IUo broj 817/2012 od 3. aprila 2014. godine, objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 69/2014 od 4. jula 2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje