Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje

Sl.glasnik RS br. 114/2013

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac Dokumenta o kretanju otpada, kao i uputstvo za njegovo popunjavanje.

Član 2

Dokument o kretanju otpada i uputstvo za njegovo popunjavanje dati su na Obrascu – Dokument o kretanju otpada, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, broj 72/09).

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac

DOKUMENT O KRETANJU OTPADA

DEO A – PODACI O OTPADU (POPUNJAVA PROIZVOĐAČ/VLASNIK OTPADA)

Vrsta otpada

Klasifikacija otpada

Indeksni broj otpada

 
 

Oznaka otpada prema Q listi

Q

Masa otpada (t)

Način pakovanja otpada

Fizičko stanje otpada

Izveštaj o ispitivanju otpada

Broj

 

Datum izdavanja

 

Odredište

 

Vid prevoza

 

Posebne napomene za rukovanje i dodatne informacije

 

DEO B – PODACI O PROIZVOĐAČU/VLASNIKU OTPADA

PIB proizvođača/vlasnika

Matični broj proizvođača/vlasnika

Naziv proizvođača/vlasnika

Adresa proizvođača/vlasnika

Opština

Mesto

Poštanski broj

Ulica i broj

Telefon

Telefaks

E mail

Proizvođač/vlasnik otpada (označiti sa „x“)

Proizvođač

 

Vlasnik

 

Operater postrojenja za upravljanje otpadom

 

Predviđeni način postupanja sa otpadom

Operacija ponovnog iskorišćenja (R lista)

R___

Operacija odlaganja (D lista)

D___

Dozvola za upravljanje otpadom

Broj

Datum izdavanja

Izjava proizvođača/vlasnika otpada

„Potvrđujem da je otpad odobren za transport, da su ispunjeni svi zahtevi za pakovanje i
obeležavanje
i da je prevoznik informisan o vrsti tereta i neophodnim predostrožnostima.“

Datum predaje otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica proizvođača/vlasnika otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica proizvođača/vlasnika otpada

 

Potpis i overa

 

DEO C – PODACI O PREVOZNIKU OTPADA

PIB prevoznika otpada

Matični broj prevoznika otpada

Naziv prevoznika otpada

Adresa
prevoznika otpada

Opština

Mesto

Poštanski broj

Ulica i broj

Telefon

Telefaks

E mail

Vrsta prevoznog sredstva

Registarski broj prevoznog sredstva

Ruta kretanja otpada

Lokacija utovara

Preko (via)

Preko (via)

Preko (via)

Lokacija istovara

Izjava prevoznika otpada:

„Potvrđujem da je otpad u stanju koje odgovara opisu i da su tačni podaci dati u delu A.“

Dozvola za upravljanje otpadom

Broj

Datum izdavanja

Datum prijema otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica prevoznika otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica prevoznika otpada

 

Potpis i overa

 

Datum predaje otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica prevoznika otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica prevoznika otpada

 

Potpis i overa

 

DEO D – PODACI O PRIMAOCU OTPADA

PIB primaoca otpada

Matični broj primaoca otpada

Naziv primaoca otpada

Adresa primaoca otpada

Opština

Mesto

Poštanski broj

Ulica i broj

Telefon

Telefaks

E mail

Primalac (označiti sa „x“)

Postrojenje za skladištenje otpada

 

Postrojenje za tretman otpada

 

Postrojenje za odlaganje otpada

 

Dozvola za upravljanje otpadom

Broj

 

Datum izdavanja

 

Izjava primaoca otpada

„Potvrđujem da je otpad opisan u delu A isporučen prevoznim sredstvom tipa

______________________,

registarski broj ________________, kao i da odgovara uslovima za prihvatanje.“

Datum prijema otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica primaoca otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica primaoca otpada

 

Potpis i overa

 

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE DOKUMENTA O KRETANJU OTPADA

Obrazac Dokumenta o kretanju otpada sastoji se od četiri istovetna primerka.

Prvi primerak zadržava vlasnik otpada.

Drugi primerak zadržava prevoznik otpada.

Treći primerak zadržava primalac otpada.

Četvrti primerak primalac otpada vraća proizvođaču/vlasniku najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema otpada.

Deo A

PODACI O OTPADU (POPUNJAVA PROIZVOĐAČ/VLASNIK OTPADA)

Vrsta otpada

Pod vrstom otpada podrazumeva se poreklo otpada (industrijski, komercijalni, otpad iz domaćinstva).

Klasifikacija otpada

Klasifikacija otpada se vrši prema Katalogu otpada. Vlasnik otpada upisuje šestocifrenu oznaku iz Kataloga otpada. 
Klasifikacija otpada vrši se prema katalogu otpada i listi kategorija otpada (Q lista).

Masa otpada (t)

Masa otpada podrazumeva masu otpada izraženu u tonama.

Način pakovanja otpada

Način pakovanja podrazumeva: bure, kanister, sanduk, kese, posude pod pritiskom, kompozitno pakovanje, u rasutom stanju, ostalo (precizirati)

Fizičko stanje otpada

Upisati jednu od ponuđenih opcija: čvrsta materija – prah, čvrsta materija – komadi, viskozna pasta, tečna materija, talog.

Izveštaj o ispitivanju otpada

Proizvođač/vlasnik otpada upisuje broj i datum izdavanja Izveštaja o ispitivanju otpada koju vrši ovlašćena akreditovana laboratorija za ispitivanje otpada na zahtev proizvođača/vlasnika otpada, ukoliko je ispitivanje otpada vršeno.

Odredište

Vlasnik otpada popunjava naziv postrojenja na koje se upućuje otpad (postrojenje za tretman ili odlaganje).

Vid prevoza

Vlasnik otpada popunjava vrstu prevoza (drumski, železnički, rečni).

Posebne napomene za rukovanje i dodatne informacije

Vlasnik otpada upisuje posebne napomene za rukovanje i dodatne informacije o otpadu o kojima je potrebno da prevoznik otpada treba da bude informisan.

Deo B

PODACI O PROIZVOĐAČU/VLASNIKU OTPADA

PIB proizvođača/vlasnika

Proizvođač, odnosno vlasnik otpada upisuje svoj poreski identifikacioni broj. Ovaj broj ima 9 cifara.

Matični broj proizvođača/vlasnika

Proizvođač, odnosno vlasnik otpada upisuje matični broj preduzeća.

Naziv proizvođača/vlasnika

Proizvođač, odnosno vlasnik otpada upisuje svoj naziv.

Adresa proizvođača/vlasnika

Proizvođač, odnosno vlasnik otpada upisuje podatke o svojoj adresi – opština, mesto, poštanski broj, ulicu i broj, telefon, telefaks, kao i E mail adresu.

Proizvođač/vlasnik otpada

Proizvođač, odnosno vlasnik otpada obeležava znakom „H“ jedno od polja: proizvođač, vlasnik ili operater postrojenja za upravljanje otpadom.

Predviđeni način postupanja sa otpadom

Proizvođač, odnosno vlasnik otpada upisuje način tretmana kojem će biti podvrgnut predmetni otpad.

Dozvola za upravljanje otpadom

Ukoliko proizvođač/vlasnik otpada označi postrojenje za upravljanje otpadom, dužan je da upiše broj i datum izdavanja dozvole za upravljanje otpadom.

Izjava proizvođača/ vlasnika otpada

/

Datum predaje otpada

Proizvođač, odnosno vlasnik otpada upisuje datum predaje otpada prevozniku otpada

Ime i prezime (čitko)

U ovo polje upisuje se čitko ime i prezime lica koje je popunjava DEO A i DEO B dokumenta o kretanju otpada.

Potpis i overa

Proizvođač, odnosno vlasnik otpada svojim potpisom i pečatom u delu B garantuje tačnost navedenih podataka.

Napomena:

Ako vlasnik u roku od 15 dana ne primi primerak popunjenog Dokumenta o kretanju otpada od primaoca, pokreće postupak provere kretanja otpada preko prevoznika i primaoca i dužan je da o nalazu izvesti ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, bez odlaganja, kao i nadležni organ autonomne pokrajine ako se kretanje otpada vrši na teritoriji autonomne pokrajine.

Deo C

PODACI O PREVOZNIKU OTPADA

PIB prevoznika otpada

Prevoznik otpada upisuje svoj poreski identifikacioni broj. Ovaj broj ima 9 cifara.

Matični broj prevoznika otpada

Prevoznik otpada upisuje matični broj preduzeća.

Naziv prevoznika otpada

Prevoznik otpada upisuje svoj naziv.

Adresa prevoznika

Prevoznik otpada upisuje podatke o svojoj adresi – opština, mesto, poštanski broj, ulicu i broj, telefon, telefaks, kao i E mail adresu.

Vrsta prevoznog sredstva

Prevoznik otpada upisuje tip prevoznog sredstva (autocisterna, kamion sa kontejnerom i sl.).

Registarski broj prevoznog sredstva

Prevoznik otpada upisuje registarski broj prevoznog sredstva koje se koristi za prevoz predmetnog otpada.

Ruta kretanja otpada

Prevoznik otpada upisuje precizan prevozni put sa posebno naznačenim lokacijama utovara i istovara, kao i mestima kroz koje se kreće prevozno sredstvo sa predmetnim otpadom. Navesti najviše 3 prolazna mesta. Ukoliko je mesto utovara i istovara isto, prolazna mesta ne treba unositi.

Dozvola za upravljanje otpadom

Prevoznik otpada upisuje broj i datum izdavanja dozvole za upravljanje otpadom izdato od nadležnog organa u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Izjava prevoznika otpada

/

Datum prijema otpada

Prevoznik otpada upisuje datum prijema otpada od proizvođača, odnosno vlasnika otpada

Ime i prezime (čitko)

U ovo polje upisuje se čitko ime i prezime lica koje je popunilo DEO C dokumenta o kretanju otpada.

Potpis i overa

Prevoznik otpada svojim potpisom i pečatom u delu C garantuje tačnost navedenih podataka.

Datum predaje otpada

Prevoznik otpada upisuje datum predaje otpada primaocu opasnog otpada.

Ime i prezime (čitko)

U ovo polje upisuje se čitko ime i prezime lica koje je predalo otpad primaocu otpada.

Potpis i overa

Prevoznik otpada svojim potpisom i pečatom garantuje da je predaja izvršena navedenog dana.

Deo D

PODACI O PRIMAOCU OTPADA

PIB primaoca otpada

Primalac otpada upisuje svoj poreski identifikacioni broj. Ovaj broj ima 9 cifara.

Matični broj primaoca otpada

Primalac otpada upisuje svoj matični broj preduzeća.

Naziv primaoca otpada

Primalac otpada upisuje svoj naziv.

Adresa primaoca

Primalac otpada upisuje podatke o svojoj adresi – opština, mesto, poštanski broj, ulicu i broj, telefon, telefaks, kao i E mail adresu.

Primalac 
(označiti sa „x“)

Primalac otpada obeležava jedno od polja u zavisnosti od toga da li je postrojenje za skladištenje, tretman ili odlaganje opasnog otpada.

Dozvola za upravljanje otpadom

Primalac otpada je dužan da upiše broj i datum izdavanja dozvole za upravljanje otpadom.

Izjava primaoca otpada

Primalac opasnog otpada potpisuje izjavu da je otpad, opisan u delu A isporučen u neizmenjenom stanju, prevoznim sredstvom navedenog registarskog broja.

Datum prijema otpada

Primalac otpada upisuje datum prijema opasnog otpada od prevoznika opasnog otpada.

Ime i prezime (čitko)

U ovo polje upisuje se čitko ime i prezime lica koje je preuzelo otpad od prevoznika otpada.

Potpis i overa

Primalac otpada svojim potpisom i pečatom garantuje da je prijem izvršen navedenog dana.

 

 

Servis računara online zakazivanje