Kako se računovodstveno evidentiraju dodatne uplate članova privrednog društva

Servis računara online zakazivanje

Kako se računovodstveno evidentiraju dodatne uplate članova privrednog društva

 

„Dodatne uplate članova društva sa ograničenom odgovornošću uređene su odredbama čl. 178. do 180. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011 – dalje: Zakon).

Članom 178. stav 1. Zakona, propisano je da se osnivačkim aktom ili odlukom skupštine može utvrditi obaveza članova društva da, pored uplate upisanog osnovnog kapitala, izvrše dodatne uplate društvu, a stavom 2. istog člana propisano je da se dodatnim uplatama ne povećava osnovni kapital društva, kao i da dodatne uplate mogu biti samo u novcu.

Prema odredbama člana 180. Zakona, u pogledu vraćanja dodatnih uplata, propisana su sledeća pravila:

  • dodatne uplate mogu se vratiti članovima društva samo ako nisu neophodne za pokriće gubitaka društva ili za izmirenje poverilaca;
  • dodatne uplate se ne mogu vratiti članu društva pre uplate, odnosno unosa celokupnog upisanog uloga u društvo;
  • vraćanje dodatnih uplata članovima društva vrši se shodnom primenom odredaba ovog zakona o smanjenju osnovnog kapitala društva;
  • u slučaju stečaja društva, potraživanje člana društva po osnovu dodatnih uplata namiruje se tek nakon punog namirenja stečajnih poverilaca društva sa pripadajućim kamatama.

Imajući u vidu navedene odredbe Zakona, prema kojima dodatne uplate nemaju karakter osnovnog kapitala društva, kao i da eventualno vraćanje dodatnih uplata zavisi od konkretnih okolnosti (da li su potrebne za pokriće gubitka ili namirenje poverilaca društva), računovodstveno evidentiranje treba sprovesti na jedan od sledećih načina:

  • ukoliko nije izvesno da će dodatne uplate biti vraćene članovima društva, odnosno ne postoji odluka o momentu vraćanja dodatnih uplata, što znači da ne postoji sadašnja obaveza u smislu Okvira za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja, dodatne uplate treba evidentirati u okviru klase 3 – Kapital; s obzirom na to da Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006, 119/2008, 9/2009, 4/2010 i 3/2011 – dalje: Pravilnik o Kontnom okviru), nije predviđen poseban račun za evidentiranje dodatnih uplata članova društva, evidentiranje treba izvršiti u korist računa 322 – Statutarne i druge rezerve. Naime, prema članu 24. stav 5. Pravilnika o Kontnom okviru, na računu 322 iskazuju se rezerve koje se formiraju u skladu sa opštim i drugim aktom pravnog lica;
  • ukoliko se dodatne uplate vrše sa ciljem pokrića gubitka društva, u skladu sa odlukom skupštine društva i članom 180. stav 1. Zakona, gubitak se može neposredno pokriti u korist računa 350 – Gubitak ranijih godina, na teret računa 241 – Tekući (poslovni) računi ili 244 – Devizni račun (u slučaju uplata članova iz inostranstva u skladu sa zakonom);
  • ukoliko je odlukom skupštine društva utvrđena obaveza društva da izvrši povraćaj dodatnih uplata i ispunjeni su uslovi za priznavanje sadašnje obaveze u smislu Okvira za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja, računovodstveno evidentiranje dodatnih uplata vrši se u korist računa 469 – Ostale obaveze, na teret računa 241 – Tekući (poslovni) računi ili na teret računa 322 – Statutarne i druge rezerve (ukoliko je odluka o povraćaju doneta nakon prethodnog evidentiranja dodatnih uplata u korist računa 322).

Prema tome, računovodstveno evidentiranje dodatnih uplata treba izvršiti u korist (ukupnog) kapitala ili obaveza prema članovima društva, u zavisnosti od odluke skupštine društva i njihove namene u skladu sa Zakonom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 140/16/401-00-1094/12 od 20.07.2012. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje