Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti Privredne komore Srbije

Servis računara online zakazivanje

Preuzeto sa sajta Privredne komore Srbije  http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Trgovina/KODEKS.pdf

UDRUŽENJE ZA TRGOVINU – Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije

U cilju promovisanja etičkog postupanja i dobrih poslovnih običaja, jačanja profesionalnog odnosa i odgovornosti prema strankama i zaposlenima, te uzajamnog poverenja i podizanja opšteg nivoa poslovanja u oblasti posredovanja u prometu nepokretnosti i partnerske saradnje, delujući pre svega na članove u okviru Grupacije,

Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Privredne komore Srbije, na osnovu Odluke donete na drugoj sednici, održanoj 02. marta 2012. godine i Odluke o izmeni i dopuni Kodeksa poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti donete na šestoj sednici, održanoj 14. novembra 2013. godine donosi:

KODEKS POSLOVNE ETIKE POSREDNIKA U PROMETU NEPOKRETNOSTI

(prečišćen tekst)

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti (u daljem tekstu: Kodeks) utvrđuje osnovne etičke principe i norme profesionalnog ponašanja posrednika u prometu nepokretnosti (u daljem tekstu: Posrednik).

Član 2.

Odredbe Kodeksa su obavezujuće za sve posrednike koji posluju na teritoriji Republike Srbije koji su prihvatili Kodeks. Svaki Posrednik je u obavezi da upozna svoje zaposlene sa odredbama Kodeksa i da obezbedi dosledno poštovanje njegovih odredbi.

Za povredu Kodeksa koju učini zaposleni odgovoran je Posrednik u čije ime i za čiji račun je zaposleni radio.

Posrednik će omogućiti da ovaj kodeks bude dostupan svim strankama putem internet stranice Posrednika i na sajtu Grupacije.

OPŠTA NAČELA

Član 3.

Posrednik prihvata obavezu delovanja u skladu sa načelima odgovornosti, istinitosti, transparentnosti, postupanja u dobroj veri i poštovanja dobrih poslovnih običaja prema nalogodavcima, poslovnom okruženju, vlastitim zaposlenima i drugim posrednicima.

Svaki Posrednik će primenom važećeg zakonodavstva poštovati načela etike u poslovnim odnosima.

Usluge posredovanja treba da budu ponuđene na tržištu na društveno odgovoran način. 2

Član 4.

U obavljanju posredničkog posla, Posrednik je obavezan da postupa savesno i pošteno, u skladu sa Zakonom i dobrim poslovnim običajima, da gradi poverenje štiteći interes nalogodavca i trećeg lica, da nastupa nepristrasno u cilju realizacije posla, vodeći računa o dostojanstvu posredničkog poziva.

Radi postupanja u skladu sa stavom 1. ovog člana, posrednici se obavezuju da podižu nivo stručnih znanja svojih zaposlenih koji obavljaju poslove posredovanja.

Član 5.

Posrednici su obavezni da štite interese nalogodavca i da ga obaveštavaju o svim okolnostima značajnim za posao, koje su Posredniku poznate.

Posrednik je dužan prema nalogodavcu postupati sa pažnjom dobrog privrednika.

Rad zaposlenog kod Posrednika, ili lica koje je Posrednik odredio da obavi neki posao, smatra se radom Posrednika.

Član 6.

Posrednik ne sme da koristi zabludu, neinformisanost i neukost nalogodavca radi pribavljanja koristi.

OBAVEZE POSREDNIKA

Član 7.

Posrednik će da upozori nalogodavca na obavezu zaključivanja pisanog ugovora o posredovanju ili nalogu (u daljem tekstu: Ugovor).

Sve odredbe Ugovora treba da budu formulisane na jasan i precizan način koji ne ostavlja sumnju u pogledu njihovog smisla i značenja.

Ako Ugovor sa nalogodavcem sadrži, osim zakonom propisanih i druge podatke u vezi sa poslom, Posrednik ne sme da zloupotrebi poverenje nalogodavca, odnosno da iskoristi nedostatak iskustva, znanja ili dobru veru nalogodavca.

Član 8.

Pre zaključenja Ugovora Posrednik je obavezan da upozna nakogodavca sa opštim uslovima poslovanja i da mu omogući da samostalno odluči o prihvatanju istih i o zaključenju Ugovora.

Član 9.

U slučaju oglašavanja nepokretnosti koje su predmet poslovanja u sredstvima javnog informisanja, ili na drugi uobičajen način, Posrednik je dužan da objavi pun naziv privrednog subjekta, a po potrebi i druge podatke koji su značajni za poslovanje. 3

Član 10.

Posrednik će nastojati da svoje obaveze iz Ugovora izvrši u propisanim rokovima, a kod gledanja nepokretnosti dužan je da vodi računa o propisanim terminima gledanja, poštujući interese nalogodavca i trećeg lica.

Bez dogovora sa vlasnikom nepokretnosti Posrednik ne sme upućivati stranke na samostalno razgledanje nepokretnosti.

Uspostavljanje veze između nalogodavca i trećeg lica, radi pregovaranja o pravnom poslu smatra se:

 • ako Posrednik neposredno odvede, ili uputi, nalogodavca ili treće lice u razgledanje predmetne nepokretnosti;
 • ako Posrednik organizuje susret između nalogodavca i trećeg lica radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla.

Član 11.

Posrednik mora da posluje u prostoru adekvatnom za poslovanje, koji je u celini odvojen od stambenog prostora i koji ima posebnu prostoriju za poverljive razgovore sa strankama.

Posrednik mora da poseduje tehničku opremu neophodnu za obavljanje delatnosti.

PRAVA POSREDNIKA

Član 12.

Posredniku za obavljeno posredovanje pripada posrednička naknada (u daljem tekstu: provizija).

Pri određivanju visine provizije, Posrednik će se pridržavati visine provizije određene opštim uslovima poslovanja. Posrednik je obavezan da za svoj rad naplati proviziju određenu ugovorom o posredovanju.

Nedopušteno je pribavljanje poslova nuđenjem usluga posredovanja bez naplate posredničke provizije.

Član 13.

Provizija se naplaćuje u trenutku potpisivanja predugovora, ili ugovora o kupoprodaji, zameni, ili zakupu nepokretnosti.

Član 14.

Posrednik može da ugovori pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga. Posrednik može da traži da mu se unapred isplate sredstva za odeđene troškove.

Član 15.

Posrednik ima pravo na naknadu troškova u sledećim slučajevima:

 • ako se radi o troškovima za koje je izričito bilo ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća;
 • ako je posredovanje ekskluzivno, pa je nalogodavac za vreme trajanja ugovora o ekskluzivnom posredovanju ugovorio pravni posao za koji je Posredniku dat nalog za posredovanje ugovorom o ekskluzivnom posredovanju, preko drugog posrednika;
 • ako su nastali troškovi veći od uobičajenih troškova posredovanja, a izričito je ugovoreno da će te troškove nalogodavac da nadoknadi Posredniku;
 • ako je reč o troškovima dodatnih usluga u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, pod uslovom da je to posebno ugovoreno između Posrednika i nalogodavca.

U slučaju prava Posrednika na naknadu troškova proisteklih iz ugovora o ekskluzivnom posredovanju, iznos troškova na koje Posrednik ima pravo ne može da pređe iznos posredničke provizije za posredovani posao.

UNUTRAŠNJI ODNOSI U PRIVREDNOM SUBJEKTU

Član 16.

Posrednik samostalno uređuje svoju organizaciju i pravila ponašanja. Posrednik mora da poštuje važeće propise, kolektivne i individualne ugovore, štiti ljudska i građanska prava, dostojanstvo i ugled zaposlenih.

Član 17.

Zaposleni i drugi saradnici Posrednika su dužni da profesionalno obavljaju poslove na koje su raspoređeni i promovišu poslovne interese Posrednika za kojeg rade.

Navedeno uključuje zaštitu i brigu za materijalnu i nematerijalnu imovinu Posrednika, uključujući sve oblike vlasništva i čuvanje poverljivih poslovnih informacija, kao i brigu o ugledu i odnosima sa poslovnim partnerima, državnim organima i javnošću.

Član 18.

Zaposleni i drugi saradnici Posrednika treba da vode računa o profesionalnom nastupu i primerenom izgledu pred strankama, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

Zaposleni i drugi saradnici Posrednika dužni su da strankama dokažu pripadnost Posredniku.

Pripadnost Posredniku se dokazuje ID karticom i ličnom kartom.

Član 19.

Nije dopušten sukob interesa i konkurencija privrednom subjektu kod kojeg je lice zaposleno.

Član 20.

Poslovne odluke vezane za zapošljavanje, obuku, raspoređivanje poslova, zaradu, vrednovanje i nagrađivanje radnog učinka, promociju zaposlenih, a posebno odluke o otkazu ugovora o radu treba da budu pravedne.

Nije dopuštena diskriminacija i uznemiravanje zaposlenih zbog pola, rase, verske, nacionalne ili političke pripadnosti, invaliditeta, porodičnog i drugog statusa.

Član 21.

Posrednik je dužan da obezbedi sigurne uslove rada, što podrazumeva da svoje zaposlene neće izlagati zdravstvenim i drugim rizicima, odnosno da će im pružiti odgovarajuće informacije i obuku. 5

Član 22.

Posrednik će u okviru raspoloživih mogućnosti svojim zaposlenima obezbediti adekvatnu zaradu, uzimajući u obzir radni učinak, kvalifikacije i radno iskustvo.

Radno vreme će biti u skladu sa važećim propisima.

Zarade i naknade će biti isplaćivane na vreme i u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom (ako postoji) i ugovorom o radu.

ODNOS PREMA DRUGIM POSREDNICIMA

Član 23.

Posrednici su obavezni da poštuju osnovna etička načela, čime se isključuju radnje koje bi mogle da štete drugim posrednicima, a posebno:

 • iznošenje neistinitih podataka o poslovanju, radi pribavljanja poslova i klijenata;
 • omalovažavanje drugih posrednika na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i klijenata;
 • nerealne procene nepokretnosti radi pribavljanja poslova i klijenata;
 • istupanje u sredstvima informisanja sa namerom lične promocije, a na štetu drugih posrednika.

Član 24.

Posrednik čiji je kupac/zakupac gledao nepokretnost preko drugog posrednika, mora da posredovanje u kupoprodaji/zakupu predmetne nepokretnosti obavi u saradnji samo sa tim posrednikom, uz podelu posredničke provizije sa istim.

Posrednici mogu da urede međusobne odnose posebnim ugovorom.

Posrednik koji je vodio kupca/zakupca da gleda nepokretnost koja je u ponudi drugog posrednika, predmetnu nepokretnost može da uvrsti u svoju ponudu, samo ukoliko na standardan način prikupljanja ponuda dobije istu nepokretnost, uz obavezu pismenog obaveštavanja posrednika preko kojeg je predmetna nepokretnost viđena prvi put, u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata od dobijanja ponude.

Kada posrednik vodi kupca/zakupca da gleda nepokretnost koja je u ponudi drugog posrednika, mora da posredovanje u kupoprodaji/zakupu predmetne nepokretnosti obavi u saradnji sa tim posrednikom, uz podelu provizije ta dva posrednika, izuzev ukoliko neki treći posrednik koji u svojoj ponudi ima predmetnu nepokretnost može da obezbedi nižu cenu za kupca/zakupca, bez smanjivanja posredničke provizije, a prvi posrednik u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata pismeno potvrdi da ne može da postigne iste, ili bolje uslove za kupca/zakupca.

Posrednik koji vodi svog klijenta u svojstvu kupca/zakupca da gleda nepokretnost preko drugog posrednika, ne sme ni na koji način nuditi usluge svog privrednog subjekta klijentu drugog posrednika.

Ukoliko posrednik koji ima zainteresovanog kupca/zakupca započne saradnju sa drugim posrednikom čiji je cilj prodaja, odnosno izdavanje nepokretnosti, a koji naknadno prekine saradnju i time onemogući dalji tok posla sa prodavcem/zakupodavcem kojeg zastupa u tom pravnom poslu, lice ovlašćeno za zastupanje posrednika koji ima zainteresovanog prodavca/zakupodavca dužno je da o problemu blagovremeno pismeno obavesti lice ovlašćeno za zastupanje drugog posrednika.

U slučaju da u roku od 24 (dvadesetičetiri) sata od prijema obaveštenja lice ovlašćeno za zastupanje drugog posrednika ne omogući nastavak saradnje, posrednik koji ima zainteresovanog kupca/zakupca prema drugom posredniku nema više nikakvih obaveza i istu nepokretnost može da potraži u ponudi trećeg posrednika..

REŠAVANJE SPOROVA

Član 25.

Za nadzor nad poštovanjem Kodeksa nadležna je Grupacija.

Radi postupanja po obaveštenjima/prijavama posrednika i nalogodavaca da posrednik posluje u suprotnosti sa pravilima ovog kodeksa, Grupacija osniva Arbitražnu komisiju. Arbitražnu komisiju čini pet članova, koji u Grupaciji zastupaju privredne subjekte, članove Grupacije.

Članovi Arbitražne komisije se biraju na sednici Grupacije, odlukom većine prisutnih članova, na period od 2 (dve) godine.

Za postupanje po prijavi da posrednik posluje u suprotnosti sa pravilima ovog Kodeksa, predsednik Grupacije slučajnim izborom određuje tri člana Arbitražne komisije za članove Arbitražnog veća koje odlučuje o prijavi.

Arbitražno veće bira predsednika veća koji je nadležan za vođenje postupka.

Arbitražno veće donosi odluke glasanjem, većinom glasova svih članova Arbitražnog veća. Članovi Arbitražnog veća nemaju pravo da se uzdrže od glasanja.

Ukoliko Arbitražna komisija utvrdi da postoji osnovana sumnja da je učinjena povreda Kodeksa, podneće prijavu za pokretanje postupka nadležnom sudu časti pri privrednoj komori, zbog povrede dobrih poslovnih običaja i poslovne etike.

Sud časti će u prethodnom postupku ili u toku postupka nastojati da se nastali spor potpisnika Kodeksa sa nalogodavcima i drugim posrednicima reši sporazumno i dobrovoljnim ispunjenjem obaveze.

U slučaju da Arbitražna komisija oceni da nisu ispunjeni uslovi za pokretanje postupka pred sudom časti, posrednik koji je ukazao na kršenje Kodeksa može da pokrene isti.

Pravosnažna odluka suda časti kojom je Posrednik oglašen odgovornim za povredu Kodeksa i poslovne etike, obavezno se razmatra na sednici Grupacije.

DONOŠENJE, STUPANJE NA SNAGU I OBJAVLJIVANJE KODEKSA

Član 26.

Kodeks se donosi na sednici Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Privredne komore Srbije većinom glasova svih članova.

Svaki član Grupacije dužan je da prilikom pristupanja Grupaciji da pisanu izjavu o prihvatanju Kodeksa, na obrascu propisanom Kodeksom.

Obrazac izjave o prihvatanju Kodeksa dat je u prilogu koji je sastavni deo Kodeksa.

Kodeks stupa na snagu kad ga prihvati većina posrednika članova Grupacije posrednika za promet nepokretnosti.

O stupanju na snagu Kodeksa, Grupacija će obavestiti sve posrednike i Udruženje za trgovinu Privredne komore Srbije.

Kodeks će svi posrednici objaviti na svojim internet stranicama i na drugi način učiniti dostupnim strankama, zaposlenima i drugim zainteresovanim licima.

Budući, novoosnovani posrednici moći će da prihvate Kodeks prilikom pristupanja Grupaciji, potpisivanjem izjave o prihvatanju Kodeksa.

Član 27.

Predlog za izmene i dopune Kodeksa može da podnese svaki posrednik i isti se razmatra na sednici Grupacije posrednika.

Izmene i dopune Kodeksa donose se na sednici Grupacije posrednika, većinom glasova svih članova.

Na pojave i ponašanja koja nisu regulisana Kodeksom, primenjivaće se odredbe propisa koji regulišu ovu materiju i delatnost posrednika u prometu nepokretnosti.

                                                                                        Privredna komora Srbije – Predsednik Grupacije

                                                                                                                    Damir Borić

 1. novembar 2013. godine

Beograd

 

Servis računara online zakazivanje