Kakav PDV tretman imaju usluge prevoza koje su povezane sa uvozom dobara i kako se ti podaci iskazuju u poreskoj prijavi PPPDV

Servis računara online zakazivanje

Kakav PDV tretman imaju usluge prevoza koje su povezane sa uvozom dobara i kako se ti podaci iskazuju u poreskoj prijavi PPPDV

1. Obveznik PDV koji vrši promet usluga prevoza koje su povezane sa uvozom dobara, tj. usluge prevoza od odredišta u inostranstvu do prvog odredišta u Republici Srbiji, nema obavezu da za promet predmetnih usluga obračuna i plati PDV, pod uslovom da je vrednost tih usluga sadržana u osnovici za obračunavanje PDV pri uvozu dobara, tj. ako poseduje dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih troškova (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom) i prevozni dokument. S tim u vezi, u osnovicu za obračunavanje PDV kod uvoza dobara uračunavaju se troškovi prevoza nastali do prvog odredišta u Republici Srbiji, a prvim odredištem u Republici Srbiji smatra se mesto koje je naznačeno u otpremnici ili drugom prevoznom dokumentu, a ako nije naznačeno, mesto prvog pretovara u Republici Srbiji. Napominjemo, za ostvarivanje predmetnog poreskog oslobođenja nije od uticaja činjenica da li dobra koja se prevoze uvozi pravno ili fizičko lice.

Međutim, ako vrednost usluga prevoza koje su povezane sa uvozom dobara, nije sadržana u osnovici za obračunavanje PDV pri uvozu dobara, odnosno ako obveznik PDV koji vrši promet predmetne usluge ne poseduje neki od dokaza propisanih za ostvarivanje poreskog oslobođenja, na promet predmetnih usluga, u delu prevoza koji se obavlja na teritoriji Republike Srbije, PDV se obračunava i plaća na propisani način.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 5. stav 1. Zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Prema odredbama člana 12. st. 1. i 2. Zakona, mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluge obavlja delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice.

Odredbom člana 12. stav 3. tačka 2) Zakona propisano je, da se izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, mestom prometa usluga smatra mesto gde se obavlja prevoz, a ako se prevoz obavlja i u Republici i u inostranstvu ( dalje: međunarodni transport), odredbe ovog zakona primenjuju se samo na deo prevoza izvršen u Republici.

U skladu sa odredbom člana 7. Zakona, uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike.

Prema odredbi člana 19. stav 1. Zakona, osnovica kod uvoza dobara je vrednost uvezenog dobra utvrđena po carinskim propisima.

Saglasno odredbi stava 2. istog člana Zakona, u osnovicu iz stava 1. ovog člana uračunava se i:

1) akciza, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi, osim PDV;

2) svi sporedni troškovi koji su nastali do prvog odredišta u Republici.

Prvim odredištem, u smislu stava 2. tačka 2) ovog člana, smatra se mesto koje je naznačeno u otpremnici ili drugom prevoznom dokumentu, a ako nije naznačeno, mesto prvog pretovara dobara u Republici (član 19. stav 3. Zakona).

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za prevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara, ako je vrednost tih usluga sadržana u osnovici iz člana 19. stav 2. ovog zakona.

Prema odredbi člana 2. stav 1. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 120/2012 i 40/2015 – dalje: Pravilnik), poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona za prevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara, obveznik može da ostvari ako ima dokaz da je vrednost tih usluga (dalje: sporedni troškovi) sadržana u osnovici za obračun PDV pri uvozu dobara.

Dokaz iz stava 1. ovog člana je dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih troškova (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom), kao i prevozni dokument za izvršene usluge prevoza (stav 2. istog člana Pravilnika).

  1. Podaci o prometu usluge prevoza koja je povezana sa uvozom dobara iskazuju se u poreskoj prijavi PDV koja se podnosi na Obrascu PPPDV, samo u delu prevoza koji je izvršen na teritoriji Republike Srbije (od granice do odredišta u Republici Srbiji). S tim u vezi, deo naknade za uslugu prevoza koja je povezana sa uvozom dobara, a koji se odnosi na deo te usluge izvršen na teritoriji Republike Srbije, iskazuje se u delu III, na rednom broju 1. – u polju 001 Obrasca PPPDV, ako je promet predmetne usluge oslobođen PDV u skladu sa odredbom člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona. Ako je promet usluge prevoza koja je povezana sa uvozom dobara oporeziv PDV (deo prevoza koji je izvršen na teritoriji Republike Srbije), iznos naknade za taj deo predmetne usluge iskazuje se u delu III, na rednom broju 3 – u polju 003, a iznos pripadajućeg PDV u polju 103 Obrasca PPPDV.

* * *

Prema odredbi člana 13. stav 3. tač. 1) i 3) Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 123/2012, 115/2013 i 66/2014 – dalje: Pravilnik), u delu III. Obrasca PPPDV iskazuju se podaci o iznosima naknada za promet dobara i usluga, iznosima PDV i drugi podaci, i to pod rednim brojem 1. – kod prometa dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u polje 001 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet, a pod rednim brojem 3. – kod prometa dobara i usluga po opštoj stopi, u polje 003 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet, bez PDV, a u polje 103 podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet, uvećanom za iznos PDV koji se duguje po drugom osnovu.

U delu III. Obrasca PPPDV ne iskazuju se podaci o aktivnostima kod kojih se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen u skladu sa članom 6. Zakona, o prometu dobara i usluga za koji se u skladu sa Zakonom smatra da je izvršen u inostranstvu i o drugim aktivnostima koje nisu predmet oporezivanja PDV u skladu sa Zakonom (član 13. stav 8. Pravilnika).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00059/2014-04 od 28.07.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje