MODEL – Model dopisa o izmeni PDV prijave

Servis računara online zakazivanje

„_“ D.o.o.                                                                                     Poreska uprava 

___, ul. _ br. _                                                                                      OJ _

PIB : _

Matični broj _                                                                                         __

Tek. račun_                                                                                       ul. _ br. _

 

U __,dana___.20__. godine

 

Predmet: promena poreske prijave PPPDV za period 01._.201_.– 31._ .201_. god.

 

U prilogu dostavljamo izmenjenu poresku prijavu PPPDV za period _.20_ -_.20_. godine kojom zamenjujemo poresku prijavu PPPDV za ovaj period.

Izmene u ovoj poreskoj prijavi se sastoje u sledećem :

 

R.br.– polje

Stari podatak

Novi podatak

R.br.– polje Stari podatak

Novi podatak

001

         

002

         

003

   

103

   

004

   

104

   

005

   

105

   

006

   

106

   

007

   

107

   

008

   

108

   
009     109  

 

      110    

 

Napomene (izabrati neki od dolenavedenih razloga ili upisati drugi razlog):

  • Podaci u poreskoj prijavi se menjaju jer je prilikom obračuna PDV-a dva puta knjižena izlazna/ulazna faktura br. __ na iznos _ dinara,

ili

  • Podaci u poreskoj prijavi se menjaju jer izlazna faktura br. __ od __ godine nijebila dostavljena knjigovodstvu radi obračuna PDV-a,

ili

  • Podaci na poljima __ i __ su pogrešno upisani,

ili

  • Podaci u poreskoj prijavi se menjaju jer prilikom obračuna za period
    01._.-_._.201_. godine nije oevidentiran račun/knjigovodstveno zaduženje br. __od _. godine

ili

  • Podaci na poljima __ i __ su pogrešno upisani,

ili

  • Podaci u poreskoj prijavi se menjaju jer prilikom obračuna za period01._.-_._.201_. godine nije evidentiranračun/knjigovodstveno zaduženje br. __od _. godine.

 

Prilog :

– Obrazac izmenjene poreske prijave PPPDV za period __.20 –

__.20_. godine,

– Fotokopija____ od __20_godine,

– Knjiga evidencije ulaznih računa,

– Knjiga evidencije izlaznih računa,

– Fotokopiju ranije podnete poreske prijave PPPDV.

 

 

Direktor

__________________________

                                                                                                        __ 

 

 

Servis računara online zakazivanje