MODEL – Model dopisa o PDV zaduženju i PDV odobrenju

__ d.o.o./preduzetnik                                                                            _____________________

__ ul.__ br. __                                                                                                     __ ul. __

PIB ___                                                                                                                 PIB __

__, __ 201_. god.

 

 

Računovodstveno odobrenje br. __

 

 

Obaveštavamo Vas da smo vas po našem računu br. __/ _ od __.201_. godine odobrili za:

 • iznos više iskazane poreske osnovice                                                __ dinara
 • iznos više iskazanog PDV po stopi od __%                                       __ dinara

Ukupno odobrenje iznosi      __dinara

 

Obaveštavamo Vas da smo vas po našim računima :

 • br. __/ _ od __.201_. godine
 • br. __/ _ od __.201_. godine
 • br. __/ _ od __.201_. godine
 • br. __/ _ od __.201_. godine

 

odobrili za

 • iznos više iskazane poreske osnovice                                                __ dinara
 • iznos više iskazanog PDV po stopi od __%                                       __ dinara

Ukupno odobrenje iznosi                                                           __dinara

 

 

Molimo da nam potvrdite da ste za iznos umanjenog PDV-a po ovom odobrenju umanjili prethodni porez u vašoj evidenciji.

 

 

Direktor

___________________________

__

 

Potvrđujemo da smo dana __ 201_. god  u našoj

evidenciji umanjili gorenavedeni iznos PDV

 

„“

m.p. ____________________________

__

 

************************************

__d.o.o.                                                                                                          _

PIB ___

__, ul. __br. __

PIB : __                                                                                                          ___

Mat.broj : __                                                                                      ul. __ br. __

Tek.račun : __

__, __ 201_. god.

 

 

 

Računovodstveno zaduženje br. __

 

 

Obaveštavamo Vas da smo vas po našem računu br. __/ _ od __.201_. godine zadužili za:

 • iznos manje iskazane poreske osnovice                                              __                                                                                                        dinara
 • iznos manje iskazanog PDV po stopi od __%                                     __                                                                                                        dinara

Ukupno zaduženje iznosi                                                              __                                                                                                     dinara

 

Obaveštavamo Vas da smo vas po našim računima :

 • br. __/ _ od __.201_ godine
 • br. __/ _ od __.201_. godine
 • br. __/ _ od __.201_. godine
 • br. __/ _ od __.201_. godine

 

zadužili za

 • iznos manje iskazane poreske osnovice                                              __                                                                                                        dinara
 • iznos manje iskazanog PDV po stopi od __%                                     __                                                                                                        dinara

Ukupno zaduženje iznosi                                                            __                                                                                                   dinara

 

 

Molimo da nam potvrdite da ste za iznos PDV-a po ovom zaduženju povećali prethodni porez u vašoj evidenciji.

 

 

 

Direktor

___________________________

__

 

 

 

Potvrđujemo da smo dana __ 201_. god u našoj

evidenciji povećali gorenavedeni iznos PDV

 

„“

m.p. ____________________________

__