Sporazum između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti

Servis računara online zakazivanje

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti

Sl.glasnik RS   Međunarodni ugovori br. 2/2012

ČLAN 1

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Bratislavi, 2. marta 2012. godine, u originalu na srpskom i slovačkom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM
IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SLOVAČKE REPUBLIKE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI

Republika Srbija i Slovačka Republika
u daljem tekstu: „države ugovornice“
u želji da urede međusobne odnose u oblasti
socijalne sigurnosti,
dogovorile su se sledeće:

Deo I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Definicije pojmova

(1) U ovom sporazumu sledeći izrazi znače:

1. „teritorija“

– u odnosu na Republiku Srbiju – teritorija Republike Srbije,

– u odnosu na Slovačku Republiku – teritorija Slovačke Republike;

2. „pravni propisi“

zakoni, podzakonski i drugi opšti akti, koji se odnose na oblasti socijalne sigurnosti iz člana 2. ovog sporazuma;

3. „nadležni organ“

– u odnosu na Republiku Srbiju – ministarstva nadležna za pravne propise u Republici Srbiji iz člana 2. ovog sporazuma,

– u odnosu na Slovačku Republiku – Ministarstvo rada, socijalnih poslova i porodice Slovačke Republike i Ministarstvo zdravlja Slovačke Republike;

4. „nadležni nosilac“

nosilac kod koga je lice osigurano u vreme podnošenja zahteva za davanje ili od koga ima ili bi imalo pravo na davanje;

5. „nosilac“

organizacije i institucije nadležne za sprovođenje pravnih propisa iz člana 2. ovog sporazuma;

6. „osiguranik“

lice koje je osigurano ili je bilo osigurano prema pravnim propisima iz člana 2. ovog sporazuma;

7. „član porodice“

član porodice prema pravnim propisima one države ugovornice koji se primenjuju;

8. „prebivalište“ – mesto stalnog boravka;

9. „boravište“ – mesto privremenog boravka;

10. „period osiguranja“

period za koji su plaćeni doprinosi, period priznat kao takav i sa njim izjednačeni periodi;

11. „davanje“

davanje u naturi ili novčano davanje;

12. „davanje u naturi“

zdravstvena zaštita, osim novčanih davanja;

13. „novčano davanje“

penzija i druga novčana davanja, uključujući njihove delove iz javnih sredstava, dodatke, usklađivanja i povećanja.

(2) U ovom sporazumu ostali izrazi imaju značenje koje im pripada prema pravnim propisima država ugovornica.

Član 2

Pravni propisi na koje se ovaj sporazum odnosi

(1) Ovaj sporazum se odnosi na pravne propise:

– u Republici Srbiji o:

1. zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti;

2. penzijskom i invalidskom osiguranju;

3. materinstvu;

4. osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti;

5. osiguranju za slučaj nezaposlenosti i

6. dečijem dodatku.

– u Slovačkoj Republici o:

1. zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti;

2. penzijskom osiguranju;

3. novčanoj naknadi za vreme bolovanja;

4. osiguranju za slučaj povrede na radu;

5. osiguranju za slučaj nezaposlenosti, i

6. dečijem dodatku.

(2) Ovaj sporazum se odnosi na sve pravne propise kojima se menjaju, dopunjuju, objedinjuju ili zamenjuju pravni propisi iz stava 1. ovog člana.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana ovaj sporazum se odnosi i na proširenje pravnih propisa jedne države ugovornice na nove kategorije korisnika ili nova davanja, izuzev ako ta država ugovornica ne obavesti drugu državu ugovornicu, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu tih pravnih propisa, da se ovaj sporazum ne odnosi na nove kategorije korisnika ili nova davanja.

Član 3

Lica na koja se ovaj sporazum primenjuje

Ovaj sporazum se primenjuje na:

1. lica za koja važe ili su važili pravni propisi jedne ili obe države ugovornice, i

2. druga lica koja izvode prava od lica naznačenih pod tačkom 1. ovog člana.

Član 4

Jednak tretman

(1) Prilikom primene pravnih propisa jedne države ugovornice, državljani druge države ugovornice su izjednačeni sa državljanima prve države ugovornice.

(2) Stav 1. ovog člana ne odnosi se na obaveze koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju koji su zaključeni sa trećim državama.

(3) Svako lice za koje važe ili su važili pravni propisi jedne države ugovornice, kao i druga lica koja izvode svoja prava od tog lica, podleže obavezama koje proističu iz pravnih propisa druge države ugovornice i stiče prava na davanja prema tim pravnim propisima, pod istim uslovima kao i njeni državljani.

Član 5

Transfer davanja

(1) Penzija i druga novčana davanja, izuzev novčanih davanja u slučaju nezaposlenosti, ostvarena prema pravnim propisima jedne države ugovornice, isplaćuju se korisniku sa prebivalištem u drugoj državi ugovornici.

(2) Penzija i druga novčana davanja ostvarena prema pravnim propisima jedne države ugovornice ne mogu se umanjiti, izmeniti, staviti u stanje mirovanja, oduzeti ili zapleniti zbog toga što korisnik ima prebivalište u drugoj državi ugovornici, ukoliko ovim sporazumom nije drugačije određeno.

(3) Država ugovornica u kojoj je ostvareno pravo na davanje isplaćuje davanja licima iz člana 3. ovog sporazuma sa prebivalištem u trećoj državi, pod istim uslovima kao i svojim državljanima.

(4) U odnosu na Republiku Srbiju stav 1. ovog člana ne primenjuje se na razliku između pripadajuće penzije i najnižeg iznosa penzije.

Deo II

ODREDBE O PRAVNIM PROPISIMA KOJI SE PRIMENJUJU

Član 6

Opšta odredba

Obaveza osiguranja određuje se prema pravnim propisima one države ugovornice u kojoj lice radi, odnosno obavlja samostalnu delatnost, što važi i u slučaju kada se sedište poslodavca nalazi u drugoj državi ugovornici, ako odredbama čl. 7. i 8. ovog sporazuma nije drugačije određeno.

Član 7

Posebne odredbe

(1) Ako poslodavac sa sedištem na teritoriji jedne države ugovornice uputi zaposlenog koji podleže pravnim propisima te države ugovornice, na rad na teritoriju druge države ugovornice, taj zaposleni, u odnosu na taj rad, podleže pravnim propisima samo prve države ugovornice kao da radi na njenoj teritoriji. Primena pravnih propisa prve države ugovornice može trajati najduže do 24 meseca.

(2) Ako lice koje obavlja samostalnu delatnost podleže pravnim propisima jedne države ugovornice i privremeno radi za svoj račun na teritoriji druge države ugovornice ili na teritorijama obe države ugovornice, to lice, u odnosu na taj rad, podleže pravnim propisima samo prve države ugovornice. Primena pravnih propisa prve države ugovornice može trajati najduže do 24 meseca.

(3) Na lica koja putuju u službi poslodavca koji se bavi vazdušnim, drumskim, rečnim ili železničkim saobraćajem primenjuju se pravni propisi države ugovornice na čijoj teritoriji se nalazi sedište poslodavca.

(4) Na posadu morskog broda, kao i druga lica zaposlena na morskom brodu, primenjuju se pravni propisi države ugovornice pod čijom zastavom brod plovi.

(5) Na lica koja obavljaju poslove utovara i istovara broda, popravke ili nadzora broda u luci druge države ugovornice, primenjuju se pravni propisi države ugovornice kojoj luka pripada.

(6) Na zaposlene u državnim i javnim službama i sa njima izjednačena lica upućena u drugu državu ugovornicu, primenjuju se pravni propisi države ugovornice koja ih je uputila.

Član 8

Diplomatske misije i konzularna predstavništva

(1) Na zaposlene u diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima, kao i na zaposlene kao privatna kućna posluga kod članova ovih misija i predstavništava, upućene u drugu državu ugovornicu, primenjuju se pravni propisi države ugovornice iz koje su upućeni.

(2) Na zaposlene iz stava 1. ovog člana koji nisu upućeni, primenjuju se pravni propisi države ugovornice na čijoj teritoriji su zaposleni, a diplomatska misija, odnosno konzularno predstavništvo, odnosno njihovi članovi koji ih zapošljavaju, dužni su da se pridržavaju obaveza koje važe za poslodavca utvrđenih pravnim propisima te države ugovornice.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, zaposleni koji su državljani države ugovornice čija je diplomatska misija, odnosno konzularno predstavništvo,mogu se, u roku od tri meseca od dana zaposlenja, opredeliti za primenu pravnih propisa te države ugovornice.

Član 9

Izuzeci

Na zajednički zahtev zaposlenog i njegovog poslodavca, odnosno na zahtev lica koje obavlja samostalnu delatnost, nadležni organi država ugovornica mogu dogovoriti izuzetke od odredaba čl. 6. i 7. ovog sporazuma u odnosu na svako lice ili kategoriju lica.

Deo III

POSEBNE ODREDBE

Poglavlje 1.

BOLEST I MATERINSTVO

Član 10

Sabiranje perioda osiguranja

Periodi osiguranja navršeni prema pravnim propisima obe države ugovornice se, ako je to potrebno, sabiraju za sticanje prava na davanje i za određivanje trajanja tog davanja, pod uslovom da se ne poklapaju.

Član 11

Davanja u naturi za vreme boravka na teritoriji druge države ugovornice

(1) Licu, koje ispunjava uslove za pravo na davanja u naturi prema pravnim propisima jedne države ugovornice i čije stanje zahteva hitno pružanje davanja u naturi, za vreme njegovog boravka na teritoriji druge države ugovornice, pružaju se davanja u naturi u drugoj državi ugovornici u skladu sa pravnim propisima te države ugovornice na teret nadležnog nosioca.

(2) Davanje proteza, zdravstvenih pomagala i drugih sličnih davanja u naturi podleže prethodnoj saglasnosti nadležnog nosioca, osim ukoliko pružanje tih davanja nije moguće odložiti bez ozbiljnog ugrožavanja života, odnosno zdravlja lica kome se pružaju davanja.

Član 12

Davanja u naturi za vreme prebivanja na teritoriji druge države ugovornice

Licu, koje ispunjava uslove za pravo na davanja u naturi prema pravnim propisima jedne države ugovornice i ima prebivalište na teritoriji druge države ugovornice, koristi pravo na davanja u naturi na teritoriji druge države ugovornice u skladu sa njenim pravnim propisima, uz prethodno odobrenje nadležnog nosioca i na njegov teret.

Član 13

Davanja u naturi za korisnike penzija

(1) Korisnik penzije koji je ostvario penziju prema pravnim propisima obe države ugovornice, podleže isključivo pravnim propisima one države ugovornice na čijoj teritoriji ima prebivalište. Davanja u naturi se pružaju na teret nadležnog nosioca one države ugovornice na čijoj teritoriji lice ima prebivalište.

(2) Korisnik penzije koji je ostvario penziju prema pravnim propisima jedne države ugovornice i ima prebivalište u drugoj državi ugovornici, ima pravo na davanja u naturi u državi ugovornici u kojoj ima prebivalište, a na teret nadležnog nosioca.

Član 14

Davanja u naturi za upućena lica

(1) Lica iz člana 7. st. 1. i 2. i člana 8. stav 1. ovog sporazuma imaju pravo na davanja u naturi na teritoriji države ugovornice u koju su upućena prema pravnim propisima te države, a na teret nadležnog nosioca.

(2) Stav 1. ovog člana odnosi se i na članove porodice lica koja su upućena sa teritorije Republike Srbije.

Član 15

Naknada troškova

(1) Nadležni nosioci snose stvarne troškove za pružena davanja, za svaki pojedini slučaj u skladu sa odredbama čl. 11. do 14. ovog sporazuma, izuzev administrativnih troškova.

(2) Stvarne troškove za davanja u naturi obračunava nosilac koji pruža davanja, po istim cenama koje primenjuje za sopstvene osiguranike.

(3) Organi za vezu država ugovornica mogu da dogovore i druge načine plaćanja troškova.

Član 16

Novčana davanja

Novčana davanja u slučaju bolesti i materinstva pruža nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primenjuje.

Poglavlje 2.

STAROST, INVALIDNOST I SMRT

Član 17

Sabiranje perioda osiguranja

(1) Ako je prema pravnim propisima jedne države ugovornice, sticanje, očuvanje ili ponovno priznavanje prava na davanje uslovljeno navršenjem perioda osiguranja, nosilac te države ugovornice uzima u obzir, ako je potrebno, i period osiguranja navršen prema pravnim propisima druge države ugovornice, kao da je navršen prema pravnim propisima koje on primenjuje, pod uslovom da se periodi osiguranja ne poklapaju.

(2) Prilikom primene stava 1. ovog člana, period osiguranja koji se, prema pravnim propisima jedne države ugovornice računa sa uvećanim trajanjem, uzima se u obzir u drugoj državi ugovornici u efektivnom trajanju.

(3) Osiguraniku jedne od država ugovornica koji, i pored primene stava 1. ovog člana, ne ispunjava uslove za sticanje prava na davanje, nosilac uzima u obzir i period osiguranja navršen u trećoj državi sa kojom obe države ugovornice imaju zaključene međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju.

(4) Ako je prema pravnim propisima jedne države ugovornice, pravo na određeno davanje uslovljeno navršenjem perioda osiguranja u određenom zanimanju, odnosno poslu ili u zanimanju za koje postoji poseban sistem, nosilac te države ugovornice uzima u obzir i period osiguranja koji je, prema pravnim propisima druge države ugovornice, navršen u istom zanimanju, odnosno poslu ili u odgovarajućem sistemu.

Član 18

Period osiguranja kraći od 12 meseci

(1) Ako je ukupan period osiguranja, koji se prema pravnim propisima jedne države ugovornice uzima u obzir za obračunavanje davanja kraći od 12 meseci, ne odobrava se pravo na davanje, izuzev u slučaju kada prema tim pravnim propisima, postoji pravo na davanje samo po osnovu tog perioda osiguranja.

(2) Period osiguranja kraći od 12 meseci po osnovu koga ne postoji pravo na davanje prema pravnim propisima jedne države ugovornice, uzima u obzir nosilac druge države ugovornice za sticanje, očuvanje i ponovno priznavanje prava na davanje, kao i određivanje njegove visine, kao da je taj period osiguranja navršen prema pravnim propisima koje on primenjuje.

Član 19

Utvrđivanje davanja

Ako prema pravnim propisima jedne države ugovornice postoji pravo na davanje i bez primene člana 17. ovog sporazuma, nosilac te države ugovornice utvrđuje davanje isključivo na osnovu perioda osiguranja koji se uzima u obzir prema tim pravnim propisima.

Član 20

Obračun srazmernog dela davanja

(1) Ako prema pravnim propisima jedne države ugovornice postoji pravo na davanje samo uz primenu odredaba člana 17. ovog sporazuma, nosilac te države ugovornice utvrđuje davanje na taj način što:

1. obračunava teorijski iznos davanja, koji bi pripadao da je ukupan period osiguranja, koji se uzima u obzir za obračun davanja, navršen prema pravnim propisima koje on primenjuje, a iznos davanja koji ne zavisi od dužine perioda osiguranja uzima se kao teorijski iznos;

2. na osnovu tako obračunatog teorijskog iznosa, utvrđuje iznos davanja srazmeran odnosu između perioda osiguranja navršenog isključivo prema pravnim propisima koje on primenjuje i ukupnog perioda osiguranja, koji se uzima u obzir za obračun davanja;

3. u slučaju kada je ukupan period osiguranja koji se uzima u obzir primenom odredaba člana 17. ovog sporazuma duži od najdužeg perioda osiguranja prema pravnim propisima koje on primenjuje, utvrđuje iznos davanja srazmerno periodu osiguranja navršenom prema tim pravnim propisima i periodu osiguranja na osnovu kojeg se utvrđuje visina davanja u punom iznosu.

(2) Ako se iznos davanja obračunava na osnovu zarade, osnovice osiguranja, odnosno uplaćenog doprinosa u određenom periodu, nosilac uzima u obzir zaradu, osnovicu osiguranja, odnosno uplaćeni doprinos isključivo iz perioda osiguranja navršenog prema pravnim propisima koje on primenjuje.

Član 21

Posebne odredbe koje se odnose na Slovačku Republiku

Pravo na slovačku invalidsku penziju ima lice kod koga je nastupila invalidnost dok je bilo izdržavano lice na redovnom školovanju, odnosno na redovnim postdiplomskim studijama, a najduže do navršenih 26 godina života i bez obzira na dužinu perioda osiguranja, samo ukoliko se radi o licu koje ima prebivalište na teritoriji Slovačke Republike.

Član 22

Umanjenje, izmena, ukidanje i obustava isplate penzije

Nezavisno od pravnih propisa država ugovornica o umanjenju, izmeni, ukidanju ili obustavi isplate penzije zbog sticanja prava na dve ili više penzija, korišćenje penzije prema pravnim propisima jedne države ugovornice ne utiče na pravo korisnika da u drugoj državi ugovornici istovremeno koristi penziju ostvarenu prema pravnim propisima druge države ugovornice.

Poglavlje 3.

POVREDA NA RADU I PROFESIONALNA BOLEST

Član 23

Davanja u naturi

(1) Lice koje po osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti ima pravo na zdravstvenu zaštitu prema pravnim propisima jedne države ugovornice, a ima prebivalište ili boravište u drugoj državi ugovornici, koristi tu zaštitu na teret nadležnog nosioca, od nosioca na čijem području ima prebivalište ili boravište, prema pravnim propisima koje taj nosilac primenjuje, kao da je kod njega osigurano.

(2) Na naknadu troškova nastalih u skladu sa stavom 1. ovog člana primenjuju se odredbe člana 15. ovog sporazuma.

Član 24

Profesionalna bolest

(1) Ako je odobrenje davanja za slučaj profesionalne bolesti, prema pravnim propisima jedne države ugovornice, uslovljeno time da je bolest prvi put lekarski utvrđena u toj državi ugovornici, smatra se da je taj uslov ispunjen ako je ta bolest prvi put utvrđena u drugoj državi ugovornici.

(2) Ako je odobrenje davanja za slučaj profesionalne bolesti, prema pravnim propisima jedne države ugovornice, uslovljeno time da je obavljanje delatnosti koja može da izazove tu bolest, trajalo određeno vreme, nadležni nosilac te države ugovornice, ako je potrebno, uzima u obzir i vreme obavljanja takve delatnosti u skladu sa pravnim propisima druge države ugovornice.

Član 25

Novčano davanje

(1) Novčano davanje za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti odobrava, prema svojim pravnim propisima, nosilac one države ugovornice u kojoj je nastala povreda na radu, odnosno poslednji put obavljana delatnost koja može da izazove tu profesionalnu bolest.

(2) Stav 1. ovog člana ne odnosi se na lica iz člana 7. ovog sporazuma.

(3) Ako lice, koje je po osnovu profesionalne bolesti primalo ili prima novčano davanje na teret nosioca jedne države ugovornice, zbog pogoršanja bolesti prouzrokovane obavljanjem delatnosti koja, prema pravnim propisima druge države ugovornice, može da izazove profesionalnu bolest, podnese zahtev za davanje nosiocu druge države ugovornice, nosilac prve države ugovornice i dalje snosi troškove davanja, bez obzira na pogoršanje, prema svojim pravnim propisima. Nosilac druge države ugovornice odobrava davanje u visini razlike između davanja koje pripada nakon pogoršanja i davanja koje bi, po osnovu nastupanja te bolesti, pripadalo prema njegovim pravnim propisima.

Poglavlje 4.

NEZAPOSLENOST

Član 26

Sabiranje perioda osiguranja

(1) Period osiguranja navršen prema pravnim propisima jedne države ugovornice uzima se u obzir za ostvarivanje prava na novčano davanje za slučaj nezaposlenosti prema pravnim propisima druge države ugovornice, pod uslovom da se periodi osiguranja ne preklapaju i ako je lice bilo osigurano za slučaj nezaposlenosti pre podnošenja zahteva onoliki period koliko je to propisano prema pravnim propisima druge države ugovornice.

(2) Novčano davanje za slučaj nezaposlenosti odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje primenjuje.

Poglavlje 5.

DEČIJI DODATAK

Član 27

Utvrđivanje davanja

(1) Pravo na dečiji dodatak ima lice prema pravnim propisima one države ugovornice na čijoj teritoriji ima prebivalište i u slučaju kada dete ima prebivalište na teritoriji druge države ugovornice.

(2) Ako pravo na dečiji dodatak postoji prema pravnim propisima obe države ugovornice, primenjuju se isključivo pravni propisi one države ugovornice u kojoj dete ima prebivalište.

Deo IV

RAZNE ODREDBE

Član 28

Obaveze organa i organizacija, pravna i administrativna pomoć

(1) Nadležni organi država ugovornica zaključiće administrativni sporazum kojim će utvrditi neophodne mere radi efikasnijeg sprovođenja ovog sporazuma.

(2) Nadležni organi država ugovornica definišu administrativnim sporazumom organe za vezu radi efikasnije primene ovog sporazuma.

(3) Nadležni organi i organi za vezu dve države ugovornice obaveštavaće se međusobno o svim preduzetim merama za sprovođenje ovog sporazuma i svim promenama njihovih pravnih propisa u vezi sa primenom ovog sporazuma.

(4) U primeni ovog sporazuma, nosioci i organi za vezu država ugovornica uzajamno će pružati besplatnu pomoć.

(5) Lekarske preglede koji se obavljaju isključivo zbog primene pravnih propisa jedne države ugovornice, a odnose se na lica koja u drugoj državi ugovornici imaju prebivalište ili boravište, obaviće na zahtev nadležnog nosioca i na njegov teret nosilac prema prebivalištu ili boravištu. Lekarske preglede koji se obavljaju zbog primene pravnih propisa obe države ugovornice obavlja na svoj teret nosilac prema prebivalištu ili boravištu tog lica.

Član 29

Jezik i komunikacija

(1) Nadležni organi i nosioci jedne države ugovornice ne smeju odbiti zahteve i druge podneske zbog toga što su napisani na službenom jeziku druge države ugovornice.

(2) U primeni ovog sporazuma, nadležni organi i nosioci država ugovornica mogu neposredno međusobno stupati u vezu, kao i sa zainteresovanim licima ili njihovim punomoćnicima, kada je to potrebno, bez obzira na njihovo prebivalište.

Član 30

Zaštita ličnih podataka

(1) Lični podaci koje jedna država ugovornica dostavi, u skladu sa ovim sporazumom, drugoj državi ugovornici, koriste se isključivo u cilju sprovođenja ovog sporazuma.

(2) Lični podaci iz stava 1. ovog člana dobijeni od jedne države ugovornice koriste se prema propisima o zaštiti ličnih podataka države ugovornice koja je te podatke primila.

Član 31

Oslobađanje od taksi i od overa

(1) Ukoliko je pravnim propisima jedne države ugovornice utvrđeno da je bilo koji dokument, koji se podnosi nadležnom organu ili nosiocu te države ugovornice, u celini ili delimično oslobođen od taksi ili naknada uključujući konzularne i administrativne takse, to će se oslobađanje odnositi i na istovetne dokumente koji se podnose nadležnom organu ili nosiocu druge države ugovornice prilikom sprovođenja ovog sporazuma.

(2) Svaki zvaničan dokument koji je neophodan za primenu ovog sporazuma izuzima se od overe od strane diplomatskih ili konzularnih organa.

(3) Kopije dokumenata čiju verodostojnost potvrđuje nosilac jedne države ugovornice, nosilac druge države ugovornice smatraće verodostojnim bez daljeg overavanja.

Član 32

Podnošenje zahteva i pravnih lekova

(1) Zahtevi, izjave ili pravna sredstva koja su u primeni ovog sporazuma ili pravnih propisa jedne države ugovornice podneta nadležnom organu ili nosiocu te države ugovornice, smatraju se zahtevima, izjavama ili pravnim sredstvima podnetim nadležnom organu, nosiocu ili nekoj drugoj nadležnoj službi druge države ugovornice.

(2) Zahtev za davanje, podnet prema pravnim propisima jedne države ugovornice, smatra se istovremeno i zahtevom za odgovarajuće davanje prema pravnim propisima druge države ugovornice, ako podnosilac zahteva:

1. to izričito zahteva;

2. podnese dokaze o navršenom periodu osiguranja prema pravnim propisima druge države ugovornice.

(3) Zahtevi, izjave ili pravna sredstva, koja primenom pravnih propisa jedne države ugovornice treba podneti nadležnom organu ili nosiocu te države ugovornice, mogu se, u istom roku, podneti odgovarajućem nadležnom organu, ili nosiocu druge države ugovornice.

(4) U slučajevima iz st. 1, 2. i 3. ovog člana nadležni organ ili nosilac prosleđuje zahteve, izjave ili pravna sredstva, bez odlaganja, nadležnom organu ili nosiocu druge države ugovornice, neposredno ili posredstvom organa za vezu.

Član 33

Isplata davanja

(1) Nosilac nadležan za pružanje davanja prema ovom sporazumu izvršava svoju obavezu, sa oslobađajućim dejstvom, isplatom novčanih davanja korisnicima u svojoj nacionalnoj valuti.

(2) Nosilac jedne države ugovornice isplaćuje davanja u skladu sa ovim sporazumom, korisniku koji ima prebivalište na teritoriji druge države ugovornice, u konvertibilnoj valuti.

(3) U slučaju da jedna država ugovornica uvede devizne kontrole ili druge mere koje vode ograničavanju isplata, naknada ili finansijskih sredstava licima koje se nalaze van ove države ugovornice, ova država ugovornica, bez odlaganja, preduzima odgovarajuće mere za omogućavanje prenosa sredstava koja bi trebalo da budu isplaćena u skladu sa ovim sporazumom.

Član 34

Potraživanje preplaćenih iznosa davanja u novcu

(1) Nosilac jedne države ugovornice, koji je isplatio davanje u iznosu većem od onog koji korisniku pripada, može od nosioca druge države ugovornice zatražiti da od zaostalih iznosa davanja koje treba da isplati korisniku, zadrži preplaćeni iznos.

(2) Preplaćeni iznos iz stava 1. ovog člana direktno se isplaćuje nosiocu koji je zatražio njegovo zadržavanje.

Član 35

Izvršni postupak

Na osnovu izvršnih odluka i presuda nadležnih organa i sudova jedne države ugovornice sprovodi se izvršenje u drugoj državi ugovornici. Izvršni postupak se sprovodi prema pravnim propisima koji se primenjuju za odgovarajuće isprave ili odluke države ugovornice u kojoj treba da se sprovede izvršenje. Odluke i presude moraju sadržati potvrdu o njihovoj izvršnosti.

Član 36

Rešavanje spornih pitanja

Nadležni organi država ugovornica rešavaju, u meri u kojoj je to moguće, sva sporna pitanja koja proizlaze iz tumačenja ili primene ovog sporazuma, u skladu sa njegovim duhom i osnovnim principima.

Deo V

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

Prelazne odredbe

(1) Ovaj sporazum ne daje osnov za pravo na davanje za period pre njegovog stupanja na snagu.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana kod odlučivanja o pravu na davanja u skladu sa ovim sporazumom, uzimaju se u obzir i periodi osiguranja navršeni pre stupanja na snagu ovog sporazuma, kao i druge činjenice koje su od uticaja na pravo na davanja, a koje su nastale pre ovog datuma.

(3) Odluke o pravu na davanja donete pre stupanja na snagu ovog sporazuma ne utiču na prava koja su utvrđena na osnovu ovog sporazuma.

(4) Prilikom primene člana 7. ovog sporazuma, za lica upućena u drugu državu ugovornicu pre stupanja na snagu ovog sporazuma, kao početak izuzeća iz člana 7. ovog sporazuma smatra se dan stupanja na snagu ovog sporazuma.

Član 38

Stupanje na snagu

(1) Ovaj sporazum podleže potvrđivanju u skladu sa pravnim propisima država ugovornica.

(2) Ovaj sporazum stupa na snagu prvog dana trećeg meseca po isteku meseca u kome su se države ugovornice međusobno pismeno obavestile da su ispunjene njihove ustavne i zakonske procedure potrebne za stupanje na snagu ovog sporazuma.

(3) Stupanjem na snagu ovog sporazuma, u odnosima između Republike Srbije i Slovačke Republike prestaje da važi Konvencija o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Čehoslovačke Republike potpisana u Beogradu, 22. maja 1957. godine i Konvencija o saradnji na polju socijalne politike između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Čehoslovačke Republike potpisana u Beogradu, 22. maja 1957. godine. Prava stečena na osnovu navedenih konvencija ostaju i dalje na snazi. Na zahteve podnete do dana stupanja na snagu ovog sporazuma, primenjuju se odredbe navedenih konvencija.

Član 39

Trajanje i otkazivanje

(1) Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme. Svaka država ugovornica ga može, u tekućoj kalendarskoj godini, u pismenoj formi, diplomatskim putem, otkazati s poslednjim danom te godine, pri čemu otkazni rok ne može biti kraći od šest meseci pre isteka godine.

(2) U slučaju otkazivanja ovog sporazuma njegove odredbe se i dalje primenjuju na stečena prava, kao i na zahteve za ostvarivanje prava podnete do dana njegovog otkazivanja.

U potvrdu ovoga, dole potpisani su, propisno ovlašćeni, potpisali ovaj sporazum.

Sačinjeno u Bratislavi, dana 2. marta 2012. godine, u dva originala, na srpskom jeziku i slovačkom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako autentična.

za Republiku Srbiju

 

za Slovačku Republiku

Rasim Ljajić, s.r.

 

Jozef Mihal, s.r.

ministar rada i socijalne politike

 

zamenik premijera i ministar rada, socijalnih pitanja i porodice

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

 

 

Servis računara online zakazivanje