Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Češke Republike o socijalnom osiguranju

Servis računara online zakazivanje

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Češke Republike o socijalnom osiguranju

Sl.glasnik RS  Međunarodni ugovori br. 7/2002

ČLAN 1

Potvrđuje se Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Češke Republike o socijalnom osiguranju, potpisan 17. januara 2002. godine, u Beogradu, u originalu na srpskom jeziku i češkom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM 
IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I ČEŠKE REPUBLIKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Savezna Republika Jugoslavija i Češka Republika u želji da urede međusobne odnose u oblasti socijalnog osiguranja dogovorile su se o sledećem:

DEO I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Definicije pojmova

(1) U ovom sporazumu sledeći pojmovi znače:

1. „pravni propisi“ – zakoni, podzakonski akti i drugi opšti akti, koji se odnose na oblasti socijalnog osiguranja iz člana 2 stav 1 ovog sporazuma;

2. „nadležni organ“;

a) u Saveznoj Republici Jugoslaviji – savezno ministarstvo nadležno za pravne propise iz člana 2 stav 1 odredba pod a) ovog sporazuma;

b) u Češkoj Republici – ministarstvo ili drugi odgovarajući organ nadležan za pravne propise iz člana 2 stav 1 odredba pod b) ovog sporazuma;

3. „nosilac“ – organizacija, odnosno organ nadležan za sprovođenje pravnih propisa iz člana 2 stav 1 ovog sporazuma;

4. „nadležni nosilac“ – nosilac kod koga je lice osigurano u vreme podnošenja zahteva za davanje ili od koga ima ili bi imalo pravo na davanje kada bi boravilo na teritoriji države ugovornice u kojoj je poslednji put bilo osigurano;

5. „osiguranik“ – lice koje je osigurano ili je bilo osigurano prema pravnim propisima iz člana 2 ovog sporazuma;

6. „prebivalište“:

a) u Saveznoj Republici Jugoslaviji – mesto stalnog boravka;

b) u Češkoj Republici – stalno ili uobičajeno mesto boravka;

7. „boravište“ – mesto privremenog boravka;

8. „član porodice“, „dete“ – član porodice, odnosno dete prema pravnim propisima one države ugovornice koji se primenjuju;

9. „penzijski staž“ – staž osiguranja i sa njim izjednačena vremena prema pravnim propisima država ugovornica;

10. „davanje“ – davanje u naturi i novčano davanje;

11. „davanje u naturi“ – zdravstvene usluge i druga davanja, osim novčanih;

12. „novčano davanje“ – penzija, materijalno obezbeđenje nezaposlenih lica, naknada, dodatak i druga novčana davanja, uključujući njihove delove iz javnih sredstava, dodatke, usklađivanja, povećanja i kapitalne otpremnine.

(2) U ovom sporazumu ostali pojmovi imaju značenje koje im pripada prema pravnim propisima država ugovornica.

Član 2

Propisi na koje se ovaj sporazum odnosi

(1) Ovaj sporazum se odnosi:

a) na jugoslovenske pravne propise o:

1. zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu;

2. penzijskom i invalidskom osiguranju;

3. osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti;

4. novčanoj naknadi za slučaj nezaposlenosti;

5. dečjoj zaštiti

b) na češke pravne propise o:

1. zdravstvenom osiguranju;

2. zdravstvenoj zaštiti;

3. penzijskom osiguranju i o povećanju penzija zbog nesposobnosti;

4. zapošljavanju, u delu koji se odnosi na materijalno obezbeđenje nezaposlenih lica;

5. državnim socijalnim davanjima, u delu koji se odnosi na dodatak na decu, opremu za novorođenče i pogrebninu.

(2) Ovaj sporazum se odnosi na sve pravne propise kojima se obuhvataju, menjaju ili dopunjuju pravni propisi iz stava 1 ovog člana.

Član 3

Lica na koja se ovaj sporazum primenjuje

Ovaj sporazum se primenjuje na:

a) lica za koja važe ili su važili pravni propisi jedne ili obe države ugovornice;

b) druga lica koja prava izvode od lica naznačenih pod a).

Član 4

Jednaki tretman

(1) Prilikom primene pravnih propisa jedne države ugovornice, njeni državljani su izjednačeni sa državljanima druge države ugovornice.

(2) Državljanima druge države ugovornice sa prebivalištem na teritoriji treće države novčana davanja se isplaćuju pod istim uslovima kao i svojim državljanima.

(3) Stav 1 ovog člana se ne odnosi na:

1. pravne propise o učešću osiguranika i poslodavca u organima nosilaca i udruženja;

2. odredbe o teretu osiguranja iz međunarodnih ugovora zaključenih sa trećim državama;

3. pravne propise o osiguranju lica zaposlenih u službenom predstavništvu jedne od država ugovornica u trećim državama ili kod članova tog predstavništva, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Član 5

Izjednačenost teritorija

(1) Novčana davanja po propisima jedne države ugovornice, izuzev davanja za slučaj nezaposlenosti, ne mogu se umanjiti, staviti u stanje mirovanja, oduzeti ili zapleniti zbog toga što korisnik ima prebivalište na teritoriji druge države ugovornice.

(2) Stav 1 ovog člana se odnosi i na priznanje prava na davanje.

(3) U slučaju kada se korisnik prava ostvarenog prema pravnim propisima jedne države ugovornice zaposli, odnosno obavlja delatnost na teritoriji druge države ugovornice, smatra se da je zaposlen, odnosno da obavlja delatnost na teritoriji prve države ugovornice.

(4) Stav 1 ovog člana se ne primenjuje na:

a) u Saveznoj Republici Jugoslaviji – davanja po osnovu preostale radne sposobnosti, najniže penzije i zaštitnog dodatka i svih drugih davanja koja se ostvaruju zavisno od imovinskog cenzusa;

b) u Češkoj Republici – ostvarivanje prava na punu invalidsku penziju licima koja, zbog invalidnosti nastale pre navršenja 18. godine života, nisu ispunila uslove u pogledu penzijskog staža.

DEO II

PRIMENA PRAVNIH PROPISA

Član 6

Opšta odredba

Obaveza osiguranja određuje se prema pravnim propisima one države ugovornice na čijoj teritoriji lice obavlja posao, ako odredbama čl. 7 i 8 ovog sporazuma nije drugačije određeno.

Član 7

Posebne odredbe

(1) Na zaposlene u državnim i javnim službama, službene predstavnike i sa njima izjednačena lica upućene na teritoriju druge države ugovornice primenjuju se pravni propisi države ugovornice koja ih je uputila.

(2) Ako preduzeće sa sedištem na teritoriji jedne države ugovornice uputi zaposlenog na teritoriju druge države ugovornice, na njega se, do kraja 24. kalendarskog meseca od dana upućivanja, odnosno do isteka perioda koji je utvrđen ugovorom po osnovu koga je zaposleni upućen, primenjuju pravni propisi prve države ugovornice, kao da je zaposlen na njenoj teritoriji.

(3) Ako preduzeće za vazdušni i kopneni saobraćaj sa sedištem na teritoriji jedne države ugovornice uputi zaposlenog na teritoriju druge države ugovornice, primenjuju se pravni propisi prve države ugovornice, kao da je zaposlen na njenoj teritoriji.

(4) Posada broda, kao i druga lica zaposlena na brodu, podležu pravnim propisima one države ugovornice pod čijom zastavom brod plovi.

Član 8

Diplomatska i konzularna predstavništva

(1) Na službenike u diplomatskim i konzularnim predstavništvima i sa njima izjednačena lica primenjuju se pravni propisi države ugovornice koja ih je uputila.

(2) Na zaposlene u diplomatskim i konzularnim predstavništvima koji nisu službenici ili sa njima izjednačena lica, kao i na zaposlene kao privatna kućna posluga kod službenika ovih predstavništava, upućene na teritoriju druge države ugovornice primenjuju se pravni propisi države ugovornice iz koje su upućeni.

(3) Na zaposlene iz stava 2 ovog člana koji nisu upućeni, primenjuju se pravni propisi države ugovornice na čijoj su teritoriji zaposleni. Zaposleni koji su državljani druge države ugovornice, mogu se, u roku od tri meseca od dana zaposlenja, opredeliti za primenu pravnih propisa druge države ugovornice.

Član 9

Izuzeci

Na zajednički zahtev zaposlenog i njegovog poslodavca, nadležni organi dve države ugovornice, odnosno subjekti koje oni ovlaste, mogu sporazumno dogovoriti izuzetke od čl. 6 do 8 ovog sporazuma pri čemu moraju uzeti u obzir vrstu i okolnosti zaposlenja.

DEO III

POSEBNE ODREDBE

Poglavlje 1

BOLEST I MATERINSTVO

Član 10

Sabiranje staža osiguranja

Staž osiguranja navršen prema pravnim propisima obe države ugovornice se, ako je to potrebno, sabira za sticanje prava na davanje i za određivanje trajanja tog davanja, pod uslovom da se periodi ne poklapaju.

Član 11

Davanje u naturi

(1) Lice koje ima pravo na davanje prema pravnim propisima jedne države ugovornice i čije stanje za vreme boravka na teritoriji druge države ugovornice zahteva hitno pružanje neophodnih usluga, ima pravo na zdravstvene usluge od strane nosioca njegovog boravišta, a na teret nadležnog nosioca.

(2) Nadležni organi dve države ugovornice će, posebnim sporazumom, bliže utvrditi pojam hitnog pružanja neophodnih usluga iz stava 1 ovog člana.

(3) Uz prethodnu saglasnost nadležnog nosioca licu iz stava 1 ovog člana sa prebivalištem, odnosno boravištem na području druge države ugovornice mogu se pružiti i zdravstvene usluge u većem obimu ili prevoz na teritoriju prve države ugovornice.

(4) Za odobrenje korišćenja proteza, pomagala i drugih davanja u naturi veće vrednosti, neophodna je saglasnost nadležnog nosioca, izuzev kada je pružanje tih davanja neodložno, jer bi u protivnom bili ozbiljno ugroženi život ili zdravlje lica iz stava 1 ovog člana.

Član 12

Novčana davanja

(1) U slučajevima iz člana 11 ovog sporazuma novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primenjuje.

(2) Ako prema pravnim propisima jedne države ugovornice iznos novčanih davanja zavisi od broja članova porodice, nadležni nosilac uzima u obzir i članove porodice koji imaju prebivalište na teritoriji druge države ugovornice.

Član 13

Korisnici penzije

(1) Na korisnika penzije, ostvarene prema pravnim propisima obe države ugovornice, primenjuju se isključivo pravni propisi one države ugovornice na čijoj teritoriji ima prebivalište.

(2) Prilikom korišćenja zdravstvene zaštite na korisnika penzije ostvarene prema pravnim propisima samo jedne države ugovornice, koji ima prebivalište na teritoriji druge države ugovornice, primenjuju se pravni propisi te države ugovornice, kao da je pravo na penziju ostvareno prema njenim pravnim propisima, a na teret nadležnog nosioca države ugovornice prema čijim pravnim propisima je ostvareno pravo na penziju i čiji je korisnik penzije osiguranik.

(3) Korisnik penzije iz stava 2 ovog člana čije stanje, za vreme boravka na teritoriji države ugovornice prema čijim pravnim propisima je ostvareno pravo na penziju, zahteva hitno pružanje zdravstvenih usluga ima pravo na te usluge prema pravnim propisima i na teret nosioca te države ugovornice.

Član 14

Nosioci prema prebivalištu ili boravištu lica

U slučaju iz člana 11 i člana 13 stav 2 ovog sporazuma davanja odobrava:

a) u Saveznoj Republici Jugoslaviji – organizaciona jedinica nosioca zdravstvenog osiguranja u republici;

b) u Češkoj Republici – jedan od zavoda za zdravstveno osiguranje.

Član 15

Naknada troškova

(1) Nadležni nosilac nadoknađuje troškove nosiocu koji je, u skladu sa članom 11 i članom 13 stav 2 ovog sporazuma, pružio davanje izuzev administrativnih troškova.

(2) Obračun troškova iz stava 1 ovog člana vrši se po cenama propisanim za osiguranike nosioca koji je pružio davanja.

(3) Organi za vezu dveju država ugovornica mogu dogovoriti da za sve slučajeve ili za određene grupe slučajeva umesto pojedinačnog obračuna troškova uvedu paušalna plaćanja.

Poglavlje 2

STAROST, INVALIDNOST I SMRT

Član 16

Sabiranje penzijskog staža

(1) Ako je, prema pravnim propisima jedne države ugovornice, sticanje, očuvanje ili ponovno priznavanje prava na davanje uslovljeno navršenjem penzijskog staža, nosilac te države ugovornice uzima u obzir, ako je potrebno, i penzijski staž navršen prema pravnim propisima druge države ugovornice kao da je navršen prema njegovim pravnim propisima, pod uslovom da se periodi ne poklapaju.

(2) Osiguraniku – državljaninu jedne države ugovornice koji, i pored primene stava 1 ovog člana, ne ispunjava uslove za sticanje prava na davanje, nadležni nosilac uzima u obzir i penzijski staž navršen u trećoj državi sa kojom obe države ugovornice imaju zaključene sporazume o socijalnom osiguranju.

(3) Ako je, prema pravnim propisima jedne države ugovornice, pravo na određeno davanje uslovljeno navršenjem staža u određenom zanimanju, odnosno poslu ili u zanimanju za koje postoji poseban sistem, nosilac te države ugovornice uzima u obzir i penzijski staž koji je, prema pravnim propisima druge države ugovornice, navršen u istom zanimanju, odnosno poslu ili u odgovarajućem sistemu.

(4) Ako prema pravnim propisima jedne države ugovornice vreme korišćenja penzije produžava period u kome mora biti navršen penzijski staž, taj period se produžava odgovarajućim vremenom korišćenja penzije ostvarene prema pravnim propisima druge države ugovornice.

Član 17

Penzijski staž kraći od jedne godine

(1) Ako je ukupan penzijski staž, koji se prema pravnim propisima jedne države ugovornice uzima u obzir za obračunavanje davanja kraći od 12 meseci, ne odobrava se pravo na davanje, izuzev u slučaju kada, prema tim pravnim propisima, postoji pravo na davanje samo po osnovu tog penzijskog staža.

(2) Penzijski staž iz stava 1 ovog člana po osnovu koga nosilac jedne države ugovornice ne odobrava davanje, uzima u obzir nosilac druge države ugovornice za sticanje, očuvanje i ponovno priznavanje prava na davanje, kao i određivanje njegove visine, kao da je taj staž navršen prema njegovim pravnim propisima.

Član 18

Utvrđivanje novčanog davanja

(1) Ako prema pravnim propisima jedne države ugovornice postoji pravo na davanje i bez primene člana 16 ovog sporazuma, nadležni nosilac te države ugovornice utvrđuje davanje isključivo na osnovu penzijskog staža koji se uzima u obzir prema tim pravnim propisima.

(2) Ako prema pravnim propisima jedne države ugovornice postoji pravo na davanje samo uz primenu člana 16 ovog sporazuma, nadležni nosilac te države ugovornice utvrđuje davanje na taj način što:

1. prvo, obračunava iznos davanja, koji bi pripadao da je ukupan penzijski staž, koji se uzima u obzir za obračun davanja, navršen po njegovim pravnim propisima, a najviše do pune visine davanja i

2. na osnovu tako obračunatog iznosa, utvrđuje iznos davanja srazmeran odnosu između penzijskog staža navršenog isključivo po njegovim pravnim propisima i ukupnog penzijskog staža, koji se uzima u obzir za obračun davanja.

(3) Pri utvrđivanju osnova za obračun davanja iz st. 1 i 2 ovog člana, nadležni češki nosilac isključuje penzijski staž navršen prema jugoslovenskim pravnim propisima.

(4) Prilikom primene stava 2 ovog člana nadležni češki nosilac analogno utvrđuje i srazmeran iznos povećanja penzija zbog nesposobnosti.

Član 19

Umanjenje, ukidanje i obustava isplate davanja

Lica na koja se ovaj sporazum primenjuje, koja istovremeno koriste davanja ostvarena prema pravnim propisima obe države ugovornice, ne podležu njihovim pravnim propisima o umanjenju, ukidanju ili obustavi isplate davanja u slučaju njihovog istovremenog korišćenja.

Poglavlje 3

POMOĆ ZA SLUČAJ SMRTI

Član 20

Pogrebnina

Ako pravo na pogrebninu postoji prema pravnim propisima obe države ugovornice, primenjuju se isključivo pravni propisi one države ugovornice na čijoj teritoriji je umrlo lice imalo prebivalište.

Poglavlje 4

POVREDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Član 21

Davanje u naturi

(1) Lice koje po osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti ima pravo na zdravstvene usluge prema pravnim propisima jedne države ugovornice prima te usluge od nosioca na teritoriji druge države ugovornice, prema pravnim propisima koje taj nosilac primenjuje, kao da je kod njega osigurano, a na teret nadležnog nosioca. Za korišćenje proteza, pomagala i drugih zdravstvenih usluga veće vrednosti, primenjuje se odredba člana 11 stav 4 ovog sporazuma.

(2) U slučajevima iz stava 1 ovog člana zdravstvene usluge odobrava:

a) u Saveznoj Republici Jugoslaviji – organizaciona jedinica nosioca zdravstvenog osiguranja u republici;

b) u Češkoj Republici – jedan od zavoda za zdravstveno osiguranje.

(3) Na naknadu troškova nastalih prema stavu 1 ovog člana primenjuju se odredbe člana 15 ovog sporazuma.

Član 22

Profesionalne bolesti

(1) Ako je odobrenje davanja za slučaj profesionalne bolesti, prema pravnim propisima jedne države ugovornice, uslovljeno time da je bolest prvi put lekarski utvrđena na teritoriji te države ugovornice, smatra se da je taj uslov ispunjen ako je ta bolest prvi put utvrđena na teritoriji druge države ugovornice.

(2) Ako je odobrenje davanja za slučaj profesionalne bolesti, prema pravnim propisima jedne države ugovornice, uslovljeno time da je obavljanje delatnosti koja može da izazove tu bolest, trajalo određeno vreme, nadležni nosilac te države ugovornice, ako je potrebno, uzima u obzir i vreme obavljanja takve delatnosti u skladu sa pravnim propisima druge države ugovornice.

Član 23

Novčana davanja

(1) Novčano davanje za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti odobrava, prema svojim pravnim propisima, nosilac one države ugovornice na čijoj teritoriji je nastala povreda na radu, odnosno poslednji put obavljana delatnost koja može da izazove tu profesionalnu bolest.

(2) Ako lice, koje je po osnovu profesionalne bolesti primalo ili prima novčano davanje na teret nosioca jedne države ugovornice, zbog pogoršanja bolesti prouzrokovanog obavljanjem delatnosti koja, prema pravnim propisima druge države ugovornice, može da izazove profesionalnu bolest, podnese zahtev za davanje nosiocu druge države ugovornice, nosilac prve države ugovornice i dalje snosi troškove davanja, bez obzira na pogoršanje, prema svojim pravnim propisima. Nosilac druge države ugovornice odobrava davanje u visini razlike između davanja koje pripada nakon pogoršanja i davanja koje bi, po osnovu nastupanja te bolesti, pripadalo prema njegovim pravnim propisima.

Poglavlje 5

NEZAPOSLENOST

Član 24

Sabiranje staža osiguranja

(1) Staž osiguranja, navršen prema pravnim propisima jedne države ugovornice, uzima se u obzir za pravo na davanje u slučaju nezaposlenosti prema pravnim propisima druge države ugovornice, ako je nezaposleno lice u državi ugovornici u kojoj ostvaruje pravo na davanje u poslednjih dvanaest meseci pre podnošenja zahteva za to davanje bilo osigurano na osnovu zaposlenja ukupno najmanje 26 nedelja.

(2) Uslov minimalnog perioda zaposlenja od 26 nedelja ne odnosi se na nezaposlena lica čije je zaposlenje bilo predviđeno na duži rok, ali je okončano, bez njihove krivice, pre navršenih 26 nedelja ili koja imaju prebivalište na teritoriji države ugovornice u kojoj podnose zahtev za davanje.

Član 25

Trajanje primanja naknade

Trajanje primanja naknade se smanjuje za period za koji je nezaposleno lice u drugoj državi ugovornici u toku poslednjih 12 meseci pre dana podnošenja zahteva primalo novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti.

Poglavlje 6

DODATAK NA DECU

Član 26

Utvrđivanje davanja

Ako pravo na dodatak za decu postoji prema pravnim propisima obe države ugovornice, primenjuju se isključivo pravni propisi one države ugovornice na čijoj teritoriji dete ima prebivalište.

DEO IV

RAZNE ODREDBE

Član 27

Administrativne mere i organi za vezu

Nadležni organi država ugovornica će:

a) utvrditi administrativne mere za sprovođenje ovog sporazuma i

b) odrediti organe za vezu, u cilju efikasnijeg sprovođenja ovog sporazuma i jednostavnog i brzog povezivanja nosilaca obe države ugovornice.

Član 28

Obaveze organa, pravna i administrativna pomoć

(1) Nadležni organi i organi za vezu dve države ugovornice obaveštavaće se međusobno:

a) o svim preduzetim merama za sprovođenje ovog sporazuma;

b) o svim promenama njihovih pravnih propisa u vezi sa primenom ovog sporazuma.

(2) U primeni ovog sporazuma organi i nosioci država ugovornica će uzajamno pružati besplatnu službenu pomoć.

(3) Organi i nosioci država ugovornica mogu, u primeni ovog sporazuma, neposredno međusobno stupati u vezu, kao i sa zainteresovanim licima ili njihovim punomoćnicima.

(4) Organi i nosioci jedne države ugovornice ne smeju odbiti zahteve i druge podneske zbog toga što su sačinjeni na službenom jeziku druge države ugovornice.

(5) Lekarske preglede koji se obavljaju isključivo zbog primene pravnih propisa jedne države ugovornice, a odnose se na lica koja na teritoriji druge države ugovornice imaju prebivalište ili boravište, obaviće na zahtev nadležnog nosioca i na njegov teret, nosilac prema prebivalištu ili boravištu. Lekarske preglede koji se obavljaju zbog primene pravnih propisa obe države ugovornice obavlja na svoj teret nosilac prema prebivalištu tog lica.

Član 29

Oslobađanje od taksi i nadovera

(1) Oslobađanje ili smanjenje taksi predviđeno propisima jedne države ugovornice za pismene podneske ili dokumenta koja se prilažu zbog primene njenih pravnih propisa, odnosi se i na odgovarajuće pismene podneske i dokumenta koji se prilažu zbog primene ovog sporazuma ili pravnih propisa druge države ugovornice.

(12) Isprave, dokumenta i pismeni podnesci bilo koje vrste, koji se prilažu prilikom primene ovog sporazuma, ne podležu nadoveri.

Član 30

Podnošenje pismenih dokumenta

(1) Zahtevi, izjave ili pravna sredstva koja se u primeni ovog sporazuma ili pravnih propisa jedne države ugovornice podneta organu, nosiocu ili nekoj drugoj nadležnoj ustanovi jedne države ugovornice, smatraju se zahtevima, izjavama ili pravnim sredstvima podnetim organu, nosiocu ili nekoj drugoj nadležnoj ustanovi druge države ugovornice.

(2) Zahtev za davanje, podnet prema pravnim propisima jedne države ugovornice, smatra se zahtevom za odgovarajuće davanje prema pravnim propisima druge države ugovornice, izuzev ako podnosilac zahteva izričito zahteva da se odloži utvrđivanje prava na davanje u slučaju starosti prema pravnim propisima jedne od država ugovornica.

(3 Zahtevi, izjave ili pravna sredstva, koja primenom pravnih propisa jedne države ugovornice treba podneti organu, nosiocu ili nekoj drugoj nadležnoj ustanovi te države ugovornice, mogu se u istom roku podneti odgovarajućem organu, nosiocu ili nekoj drugoj ustanovi druge države ugovornice.

(4) U slučajevima iz st. 1 do 3 ovog člana navedene institucije, bez odlaganja, dostavljaju zahteve, izjave ili pravna sredstva odgovarajućim institucijama druge države ugovornice neposredno ili posredstvom organa za vezu.

Član 31

Platni promet

Nadležni nosilac vrši isplatu novčanih davanja i naknada predviđenih ovim sporazumom u drugu državu ugovornicu u svojoj nacionalnoj ili drugoj konvertibilnoj valuti.

Član 32

Izvršni postupak

(1) Izvršne odluke sudova, kao i izvršna rešenja i dokazi o zaostalim plaćanjima (isprave) nadležnih organa ili nosilaca jedne države ugovornice o doprinosima i drugim potraživanjima iz socijalnog osiguranja priznaju se u drugoj državi ugovornici.

(2) Priznavanje se može odbiti samo ako je u suprotnosti sa javnim poretkom države ugovornice u kojoj treba da se prizna odluka ili isprava.

(3) Izvršne odluke i isprave priznate u skladu sa stavom 1 ovog člana izvršavaju se u drugoj državi ugovornici. Izvršni postupak se sprovodi prema pravnim propisima koji se primenjuju za izvršenje odgovarajućih odluka ili isprava države ugovornice na čijoj teritoriji treba da se sprovede izvršenje. Odluke i isprave moraju sadržati potvrdu o njihovoj izvršnosti (klauzula o izvršenju).

Član 33

Obračun akontacija

(1) Nosilac jedne države ugovornice koji je isplaćivao akontaciju davanja može zadržati isplatu zaostataka odgovarajućeg davanja koje se odnosi na isti period, a na koje postoji pravo prema pravnim propisima druge države ugovornice.

(2) Ako je nosilac jedne države ugovornice u periodu za koji je nosilac druge države ugovornice naknadno odobrio odgovarajuće davanje, isplaćivao veće davanje od pripadajućeg, iznos koji prelazi to davanje do visine pripadajućih zaostataka smatra se akontacijom u smislu stava 1.

(3) Ako je nosilac socijalne pomoći jedne države ugovornice odobrio socijalnu pomoć u periodu za koji je, naknadno, prema pravnim propisima druge države ugovornice priznato pravo na novčana davanja, nadležni nosilac druge države ugovornice, na zahtev i za račun nosioca socijalne pomoći prve države ugovornice, zadržava zaostatke koji se odnose na isti period, do visine isplaćene socijalne pomoći, kako da se radi o isplaćenoj socijalnoj pomoći nosioca druge države ugovornice.

Član 34

Naknada štete

(1) Ako lice koje prema pravnim propisima jedne države ugovornice prima davanje za štetu koja je nastala na teritoriji druge države ugovornice i ima prema njenim pravnim propisima pravo na naknadu štete od trećeg lica, tada pravo na tu naknadu prelazi na nosioca prve države ugovornice prema njegovim pravnim propisima.

(2) Ako je pravo na naknadu štete u vezi sa istovrsnim davanjima, po osnovu istog slučaja štete, preneto, u skladu stavom 1 ovog člana, nosiocima obe države ugovornice, treće lice može isplatiti naknadu štete, sa oslobađajućim dejstvom, jednom ili drugom nosiocu. Nosioci će namiriti svoja potraživanja po ovom osnovu srazmerno davanjima koja isplaćuju.

Član 35

Rešavanje sporova

Sporove povodom tumačenja i primene ovog sporazuma rešavaće nadležni organi država ugovornica.

DEO V

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36

Prelazne odredbe

(1) Ovaj sporazum ne utvrđuje pravo na davanja za period pre njegovog stupanja na snagu.

(2) Za utvrđivanje prava na davanja prema ovom sporazumu uzima se u obzir i penzijski staž koji je prema pravnim propisima država ugovornica ostvaren pre njegovog stupanja na snagu.

(3) Ovaj sporazum važi i za osigurane slučajeve koji su nastali pre njegovog stupanja na snagu, ako prava nisu namirena kapitalizacijom.

(4) Davanja utvrđena pre stupanja na snagu ovog sporazuma neće se ponovo utvrđivati.

Član 37

Stupanje na snagu

(1) Ovaj sporazum podleže potvrđivanju.

(2) Ovaj sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca po isteku meseca u kome su razmenjeni instrumenti o potvrđivanju.

(3) Stupanje na snagu ovog sporazuma, u odnosima između Savezne Republike Jugoslavije i Češke Republike prestaje da važi:

a) Konvencija o saradnji u oblasti socijalne politike između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Čehoslovačke Republike, potpisan u Beogradu, 22. maja 1957. godine i

b) Konvencija o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Čehoslovačke Republike, potpisana u Beogradu, 22. maja 1957. godine.

Član 38

Prestanak važenja

(1) Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme. Svaka država ugovornica ga može otkazati diplomatskim putem, u pismenoj formi, uručenjem saopštenja o otkazivanju drugoj državi ugovornici, najkasnije tri meseca pre isteka tekuće kalendarske godine, pri čemu sporazum prestaje da važi 31. decembra te godine.

(2) Prava stečena po odredbama ovog sporazuma ostaju očuvana u slučaju njegovog otkazivanja.

U potvrdu ovoga opunomoćenici su potpisali ovaj sporazum i stavili pečat.

Sačinjeno u Beogradu, dana 17. januara 2002. u dva originala svaki na srpskom i češkom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako autentična.

Za Saveznu Republiku Jugoslaviju 
Dragiša Pešić, s.r.

Za Češku Republiku
Miloš Zeman, s.r.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SRJ – Međunarodni ugovori“.

 

 

Servis računara online zakazivanje