Sporazum između Republike Srbije i Švajcarske konfederacije o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Švajcarske konfederacije o socijalnoj sigurnosti Sl.glasnik RS  – Međunarodni ugovori br. 13/2010 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Beogradu, 11. oktobra 2010. godine, u originalu na srpskom i nemačkom jeziku. ČLAN 2 Tekst Sporazuma između Republike Srbije […]

Konvencija između Jugoslavije i Švajcarske o socijalnom osiguranju

Sadržaj : Uredba o ratifikaciji Konvencije Jugoslavije i Švajcarske o socijalnom osiguranju (Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 8/63) Uredba o ratifikaciji Konvencije o izmenama i dopunama Konvencije od  08. juna 1962. godine između Federativne narodne republike Jugoslavije i Švajcarske konfederacije o socijalnom osiguranju (Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 12/84) Odluka o ratifikaciji Administrativnog aranžmana o načinu primene […]

Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o socijalnom osiguranju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o socijalnom osiguranju Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 7/98 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o socijalnom osiguranju, potpisan 5. juna 1998. godine, u Beogradu, u originalu na srpskom jeziku i nemačkom jeziku. ČLAN 2 Tekst Sporazuma u originalnu na […]

Sporazum između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije  o socijalnoj sigurnosti Sl.glasnik RS br. 2/2012   ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Beogradu, 26. januara 2012. godine, u originalu na srpskom i nemačkom jeziku. ČLAN 2 Tekst Sporazuma između Republike Srbije i […]

Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o socijalnoj sigurnosti Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 12/2010 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Briselu, 15. jula 2010. godine, u originalu na srpskom, francuskom i holandskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Sporazuma između Republike Srbije i […]

Sporazum između Srbije i Crne Gore i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnom osiguranju

Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnom osiguranju Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 10/2004 ČLAN 1 Ratifikuje se Sporazum između Srbije i Crne Gore i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnom osiguranju, koji je potpisan u Beogradu, 27. oktobra 2003. godine, u originalu na srpskom i francuskom jeziku. ČLAN 2 […]

Sporazum između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti Sl.glasnik RS  – Međunarodni ugovori br. 12/2013 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Luksemburgu, 7. juna 2013. godine, u originalu na srpskom i francuskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Sporazuma između Republike Srbije […]

Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju

Sadržaj : Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju  (Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 9/69) Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sprovođenju Sporazuma od 12. oktobra 1968. godine između Jugoslavije i Savezne republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju (Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 8/74) ********************************** Zakon o ratifikaciji Sporazuma između […]

Sporazum između SFRJ i Savezne republike Nemačke o osiguranju u slučaju nezaposlenosti

Zakon o ratifikaciji Sporazuma između SFRJ i Savezne republike Nemačke o osiguranju u slučaju nezaposlenosti Sl.list SFRJ br. 9/69   ČLAN 1 Ratifikuje se Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o osiguranju u slučaju nezaposlenosti, potpisan u Beogradu 12. oktobra 1968. godine u originalu na srpskohrvatskom jeziku i nemačkom jeziku. ČLAN […]

Konvencija o socijalnom osiguranju između Jugoslavije i Velike Britanije

Uredba o ratifikaciji konvencije o socijalnom osiguranju između Jugoslavije i Velike Britanije Sl.list FNRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 7/58, 10/60 ČLAN 1 Ratifikuje se Konvencija o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, potpisana 24. maja 1958. godine u Londonu, koja u originalu na srpskohrvatskom i engleskom […]