Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča

Napomena : primenjuje se počev od 01.10.2015. godine Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča Sl.glasnik RS br. 29/2015   Sadržaj zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravo osoba sa invaliditetom na kretanje uz pomoć psa vodiča u javnom prevozu, objektima i površinama u javnoj upotrebi i u radnom prostoru. Načela Član 2 Ovim […]

Zakon o elektronskim medijima

Zakon o elektronskim medijima Sl.glasnik RS br. 83/2014, 6/2016 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se, u skladu sa međunarodnim konvencijama i standardima, organizacija i rad Regulatornog tela za elektronske medije, uslovi i način pružanja audio i audio-vizuelnih medijskih usluga, uslovi i postupak za izdavanje dozvola za pružanje audio i audio-vizuelnih […]

Zakon o javnom informisanju i medijima

Zakon o javnom informisanju i medijima Sl.glasnik RS br. 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE Javno informisanje i mediji Član 1 Javno informisanje ostvaruje se putem medija. Cilj zakonskog regulisanja Član 2 Pravila o javnom informisanju obezbeđuju i štite iznošenje, primanje i razmenu informacija, ideja i mišljenja putem medija u cilju unapređivanja vrednosti demokratskog društva, sprečavanja sukoba […]

Zakon o elektronskim komunikacijama – zaštita prava korisnika i pretplatnika

Izvod iz Zakona o elektronskim komunikacijama Sl.glasnik RS br. 44/2010, 60/2013, 62/2014 XV ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA I PRETPLATNIKA Ugovor između operatora i korisnika Član 105 Međusobna prava i obaveze operatora i korisnika uređuju se ugovorom, koji se zaključuje u pisanoj formi. Ugovor iz stava 1. ovog člana, pored elemenata utvrđenih zakonom kojim se uređuju obligacioni […]

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za vino

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za vino Sl. list SRJ br. 54/99, 39/2002, Sl. list SCG br. 56/2003, Sl. glasnik RS br. 87/2011, 38/2012, 26/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se kvalitet i drugi zahtevi koji za vino moraju biti ispunjeni u proizvodnji i prometu. Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju […]

Zakon o autorskom i srodnim pravima

Zakon o autorskom i srodnim pravima Sl. glasnik RS br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 I PREDMET ZAKONA Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava autora književnih, naučnih, stručnih i umetničkih dela (u daljem tekstu: autorsko pravo), pravo interpretatora, pravo prvog izdavača slobodnog dela, prava proizvođača fonograma, videograma, emisija, baza podataka i pravo izdavača štampanih izdanja kao […]

Tarifa od fizičkih i pravnih lica koja obavljaju usluge fotokopiranja uz naknadu i uvoznika (proizvođača) uređaja za fotokopiranje i slične tehnike kopiranja za nekomercijalno umnožavanje fotografija

Napomena : Tarifu je donela Organizacija fotografskih autora na bazi Zakona o autorskom pravu    Tarifa od fizičkih i pravnih lica koja obavljaju usluge fotokopiranja uz naknadu i uvoznika (proizvođača) uređaja za fotokopiranje i slične tehnike kopiranja za nekomercijalno umnožavanje fotografija Sl.glasnik RS br. 42/2015   Član 1 Ovim predlogom propisuju se merila za određivanje […]

Uredba o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava i sadržaju evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava kod nadležnog organa

Uredba o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava i sadržaju evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava kod nadležnog organa Sl.glasnik RS br. 45/2010   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom bliže se […]

Odluka o visini naknada posebnih troškova postupka koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu i naknada troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda

Odluka o visini naknada posebnih troškova postupka koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu i naknada troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda Sl. list SCG br. 3/2006 1. Visina naknada posebnih troškova postupka koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu i naknade troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda plaćaju se u visini utvrđenoj Tarifom naknada posebnih troškova […]

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma Sl.glasnik RS br. 45/2013 Član 1 Ovom tarifom utvrđuje se visina i način utvrđivanja autorske naknade i naknade za interpretatore i proizvođače fonograma, koju korisnici muzičkih dela, interpretacija i fonograma u Republici Srbiji plaćaju po osnovu: a) javnog saopštavanja muzičkih dela, […]