Konvencija o priznanju i izvršenju inostranih arbitražnih odluka

Zakon o ratifikaciji Konvencije o priznanju i izvršenju inostranih arbitražnih odluka Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 11/81 ČLAN 1 Ratifikuje se Konvencija o priznanju i izvršenju inostranih arbitražnih odluka, usvojena 10. juna 1958. godine u Njujorku na konferenciji Ujedinjenih nacija, u originalu na engleskom, španskom, ruskom, kineskom i francuskom jeziku, uz sledeće rezerve: 1. Konvencija se […]

Konvencija o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima

Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/2010, 13/2013 ČLAN 1 Potvrđuje se Konvencija o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima koja je sačinjena u Hagu 15. novembra 1965. godine u originalu na engleskom i […]

Konvencija o jednoobraznom zakonu o obliku međunarodnog testamenta, sa prilogom

Zakon o ratifikaciji Konvencije o jednoobraznom zakonu o obliku međunarodnog testamenta, sa prilogom Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 3/77 ČLAN 1 Ratifikuje se Konvencija o jednoobraznom zakonu o obliku međunarodnog testamenta, sa Prilogom, sačinjena 26. oktobra 1973. godine u Vašingtonu, u originalu na engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Konvencije, sa Prilogom, u […]

Konvencija o zastarelosti potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe

Zakon o ratifikaciji Konvencije o zastarelosti potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 5/78 ČLAN 1 Ratifikuje se Konvencija o zastarelosti potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe, usvojena 13. juna 1974. godine u Njujorku, u originalu na engleskom, kineskom, španskom, francuskom i ruskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Konvencije u originalu na francuskom […]

Evropska konvencije o akademskom priznavanju univerzitetskih kvalifikacija

Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o akademskom priznavanju univerzitetskih kvalifikacija Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 3/77 ČLAN 1 Ratifikuje se Evropska konvencija o akademskom priznavanju univerzitetskih kvalifikacija, usvojena 14. decembra 1959. godine u Parizu, u originalu na francuskom i engleskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Evropske konvencije u originalu na francuskom jeziku i u prevodu na srpskohrvatskom […]

Evropska Konvencija o ekvivalenciji diploma na osnovu kojih je moguće stupiti u visokoškolske ustanove

Zakon o ratifikaciji Evropske Konvencije o ekvivalenciji diploma na osnovu kojih je moguće stupiti u visokoškolske ustanove Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 3/77 ČLAN 1 Ratifikuje se Evropska konvencija o ekvivalenciji diploma na osnovu kojih je moguće stupiti u visokoškolske ustanove usvojena 11. decembra 1953. godine u Parizu, u originalu na francuskom i engleskom jeziku. ČLAN […]

Evropska Konvencija o zaštiti kućnih ljubimaca

Zakon o potvrđivanju Evropske Konvencije o zaštiti kućnih ljubimaca Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/2010 ČLAN 1 Potvrđuje se Evropska konvencija o zaštiti kućnih ljubimaca, sačinjena u Strazburu, 13. novembra 1987. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Evropske konvencije o zaštiti kućnih ljubimaca, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu […]

Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelnog nasleđa

Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelnog nasleđa Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 17/2014   ČLAN 1 Potvrđuje se Evropska konvencija o zaštiti audiovizuelnog nasleđa, sačinjena u Strazburu, 8. novembra 2001. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Konvencije iz člana 1. ovog zakona u originalu na engleskom jeziku […]

Evropska konvencija zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda je sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i primenjuje se neposredno

Evropska konvencija zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda je sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i primenjuje se neposredno   Iz obrazloženja: „Presudom Osnovnog suda u K… na osnovu člana 354. tačka 2. Zakonika o krivičnom postupku (dalje: ZKP), koji je bio na snazi u vreme održavanja glavnog pretresa i donošenja prvostepene presude u ovoj […]