Evropska konvencija zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda je sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i primenjuje se neposredno

Servis računara online zakazivanje

Evropska konvencija zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda je sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i primenjuje se neposredno

 

Iz obrazloženja:

„Presudom Osnovnog suda u K… na osnovu člana 354. tačka 2. Zakonika o krivičnom postupku (dalje: ZKP), koji je bio na snazi u vreme održavanja glavnog pretresa i donošenja prvostepene presude u ovoj krivično-pravnoj stvari, a koji se primenjivao do 30.9.2013. godine, odbijena je optužba prema okrivljenom D. P. iz K, zbog krivičnog dela teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. Krivičnog zakonika (dalje: KZ) i prema okrivljenima M. S. i M. S. obojica iz K, zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu iz člana 344. stav 2. u vezi stava 1. i člana 33. KZ.

… Apelacioni javni tužilac u K. … predložio je da Apelacioni sud u K. … usvoji žalbu Osnovnog javnog tužioca u K. … i preinači pobijanu presudu tako što će okrivljenog D. P. oglasiti krivim zbog krivičnog dela teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. KZ, a okrivljene M. S. i M. S. zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu iz člana 344. stav 2. u vezi stava 1. i člana 33. KZ, i osuditi ih po zakonu.

Ovakvi žalbeni navodi su neosnovani u odnosu na krivično delo nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 2. u vezi stava 1. i u vezi člana 33. KZ, za koje je odbijena optužba prema okrivljenima M. S. i M. S. Naime, suprotno žalbenim navodima … Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud … pravilno izveo zaključak da se … radi o presuđenoj stvari…

Iz iznetog proizilazi da činjenični opis navedenog prekršaja u bitnom odgovora činjeničnom opisu krivičnog dela…

… pravilno se prvostepeni sud pozvao na odredbe člana 6. stav 1. ranijeg ZKP koji se primenjivao do 30.9.2013. godine, člana 34. stav 3. Ustava Republike Srbije (dalje: Ustav) i člana 4. Protokola broj 7 uz konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i to da se pre svega odredbom člana 4. Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (dalje: Evropska konvencija) uspostavlja garancija da se nikome neće ponovo suditi, odnosno da niko neće biti kažnjen za delo za koje je već bio pravnosnažno oslobođen ili osuđen, dakle uspostavljeno je načelo zabrane dvostrukog suđenja u istoj stvari („ne bis in idem“), a radi zaštite pojedinca od eventualne zloupotrebe njegovog dvostrukog kažnjavanja od države za isto delo…

… pravilno je prvostepeni sud imao u vidu osnovne principe našeg pravnog sistema koji zabranjuju ponovno suđenje u istoj stvari…

Takođe, prvostepeni sud je zaključio da isti princip definiše i odredba člana 6. stav 1. ranijeg ZKP i da to pravilo propisuje i Protokol broj 7. uz Evropsku konvenciju, i to u članu 4, koji predviđa da se nikome ne može ponovo suditi, niti se može ponovo kazniti u krivičnom postupku u nadležnosti iste države za delo zbog koga je već bio pravnosnažno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom i krivičnim postupkom te države.

Apelacioni sud u K. ukazuje da je Evropska konvencija, koja je doneta 4.11.1950. godine, sa Protokolom broj 7, koji je donet 22.11.1984. godine, koje je naša država ratifikovala uz izvesne rezerve koje se ne odnose na pomenuti Protokol broj 7, shodno članu 16. stav 2. Ustava, sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije, te se ima primenjivati neposredno.“

Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Kž. 1 4954/2013 od 28.04.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje