Sadrži propise o porezu na dobit pravnih lica

Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom Sl.glasnik RS br. 122/2012 Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom. Lista iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 2 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku […]

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice Sl.glasnik RS br. 100/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po […]

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica Sl.glasnik RS br. 97/2015   Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit koji se plaća po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i […]

Pravilnik o načinu obračunavanja premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja

Pravilnik o načinu obračunavanja premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja Sl.glasnik RS br. 140/2004 Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se način obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i sadržina i način vođenja evidencije kojom se obezbeđuje vršenje kontrole obračuna […]

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije Sl.glasnik RS br. 41/2015 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika (u daljem tekstu: stalna poslovna jedinica) ostvari u skladu […]

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno i rezidentno pravno lice

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno i rezidentno pravno lice Sl.glasnik RS br. 100/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode […]