Prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine

Servis računara online zakazivanje

Šta se smatra prihodom od autorskog prava

Prihodom od autorskih prava prema Zakonu o porezu na dohodak građana (Sl.list RS br. 24/2001… 6/2014) smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu:

 1. pisanih dela (književna, naučna, stručna, publicistička i druga dela, studije, recenzije i slično);
 2. govornih dela;
 3. dramskih i dramsko-muzičkih dela;
 4. pantomimskih i koreografskih dela čije je predstavljanje utvrđeno pismeno ili na neki drugi način;
 5. muzičkih dela sa rečima ili bez njih;
 6. kinematografskih dela i dela stvorenih na način sličan kinematografiji;
 7. dela likovne umetnosti;
 8. kartografskih dela;
 9. idejnih projekata, skica, crteža i plastičnih dela koja se odnose na arhitekturu, geografiju, topografiju ili koju drugu oblast nauke ili umetnosti;
 10. stripova, ukrštenica i slično;
 11. redakcijskih dela koja s obzirom na izbor i raspored građe, predstavljaju samostalnu duhovnu tvorevinu;
 12. prevoda, lekture, aranžmana muzičke obrade i druge prerade autorskih dela;
 13. nagrada na konkursima za izradu umetničkih, naučnih, stručnih i ostalih autorskih dela, nagrada na konkursima za izradu idejnih projekata, kao i nagrada za postignuti uspeh u nauci i umetnosti, ako ovim zakonom nije drukčije određeno;
 14. izvođenja muzičkih, književnih i drugih dela;
 15. korišćenja izvedenih muzičkih materijala;
 16. izrada prototipa umetničkih predmeta koji se ustupaju preduzećima kao modeli za umnožavanje (proizvodnju) takvih predmeta;
 17. likovnih dela iz oblasti primenjenih umetnosti;
 18. ostalih autorskih dela.

Likovnim delom iz oblasti primenjenih umetnosti smatraju se unikati koje je autor sam izradio po sopstvenoj zamisli – u nacrtu ili u materijalu – u granama primenjenih umetnosti, kao što su:

 1. plastična dela od raznih materijala (kamen, drago kamenje, drvo, metal, plemeniti metali, staklo, plastika i drugo);
 2. umetnička keramika;
 3. radovi iz oblasti unutrašnje arhitekture, fasadne arhitekture, oblikovanja prostora, kao i obavljanje nadzora nad izvođenjem tih radova;
 4. umetnička rešenja iz oblasti hortikulture;
 5. zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru (u tehnikama: freska, grafika, mozaik, intarzija, vitraž, emajl i sl.) kao i intarzirani predmeti i predmeti od emajla;
 6. umetnička grafička rešenja (plakati, prigodna grafika, serigrafija, oprema knjiga, časopisa i listova, ambalaža, godišnjaci, katalozi, prospekti, almanasi i sl.);
 7. umetnička fotografija i dela proizvedena postupkom sličnim fotografiji;
 8. umetnička obrada tekstila (tapiserija, tkani tekstil i sl.);
 9. umetnička rešenja za scenografiju i kostimografiju;
 1. modno kreatorstvo;
 2. rešenja za industrijsko oblikovanje;
 3. restauratorska i konzervatorska dela iz oblasti kulture i umetnosti;
 4. idejne skice i crteži u primenjenoj umetnosti, kao i prodati prototipovi primenjene umetnosti, ako su po postojećim običajima zadržali karakter originala.

Prihodom od prava srodnih autorskom pravu  smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu:

 1. prava interpretatora;
 2. prava proizvođača fonograma;
 3. prava proizvođača videograma;
 4. prava proizvođača emisije;
 5. prava proizvođača baze podataka.

Prihodom od prava industrijske svojine smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu:

 1. patenata;
 2. malih patenata;
 3. žigova;
 4. modela i uzoraka;
 5. tehničkih unapređenja.

 

Servis računara online zakazivanje