Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Sl.glasnik RS br. 23/2014

1. Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj poreskog bilansa za utvrđivanje osnovice poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, način umanjenja obračunatog poreza za ulaganja u osnovna sredstva i način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva.

2. Sadržaj poreskog bilansa

Član 2

Za utvrđivanje osnovice poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, obveznik poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: obveznik) sastavlja poreski bilans na Obrascu PB 2 – Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za period od ____ do ____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

U Obrazac PB 2 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. – dobit poslovne godine;

2) pod rednim brojem 2. – gubitak poslovne godine;

3) pod red. br. 3. i 4. – dobici i gubici utvrđeni u skladu sa članom 35. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka i 108/13 – u daljem tekstu: Zakon), a u vezi sa članom 27. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“ br. 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 i 108/13). Za obveznike koji vode poslovne knjige u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji pod ovim rednim brojevima iskazuju se dobici i gubici iz Bilansa uspeha (ukoliko su evidentirani na odgovarajućim računima na kojima se iskazuju dobici, odnosno gubici od prodaje imovine, saglasno propisima o računovodstvu i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), nastali prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu imovine navedene u članu 27. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica). Za obveznike koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva pod ovim rednim brojevima iskazuju se dobici i gubici od prodaje imovine navedene u članu 27. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji su u Poslovnoj knjizi PK – 1 iskazani kao prihod (u koloni 7) ili kao rashod (u koloni 19);

4) pod red. br. 5-32. – odgovarajući rashodi u iznosima u kojima se ne priznaju u rashode u poreskom bilansu, utvrđeni u skladu sa čl. 35. do 37b Zakona, a u vezi sa čl. 7, 7a, 8, 9a, 10, 15, 16, 20, 22, 22a, 22b i 22v Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Na rednom broju 5 – Ulaganje lične imovine u poslovnu imovinu, podatak se iskazuje u iznosu prihoda koji je po tom osnovu iskazan u poslovnim knjigama;

5) pod rednim brojem 33. – iznos uzimanja koje preduzetnik vrši iz poslovne imovine, u skladu sa članom 37b Zakona, a u iznosu koji je kao rashod prikazan u poslovnim knjigama obveznika;

6) pod rednim brojem 34. – ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja, saglasno članu 35. Zakona, a u vezi sa članom 16. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koje su bile priznate na teret rashoda, a za koje, u poreskom periodu u kome se vrši otpis, nisu kumulativno ispunjeni uslovi iz člana 16. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

7) pod rednim brojem 35. – prihodi nastali ukidanjem svih neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koja, saglasno članu 35. Zakona, a u vezi sa članom 25a stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kom su izvršena;

8) pod rednim brojem 36. – prihodi ostvareni u poreskom periodu po osnovu svih otpisanih, ispravljenih i drugih potraživanja koja nisu bila priznata kao rashod, saglasno članu 35. Zakona, a u vezi sa članom 16. stav 9. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ne ulaze u osnovicu za oporezivanje;

9) pod rednim brojem 37. – prihod koji obveznik ostvari od kamata po osnovu dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije, a koji saglasno članu 65. tačka 2) Zakona ne ulaze u osnovicu za oporezivanje;

10) pod rednim brojem 38. – prihodi nastali u vezi sa rashodima koji u nekom od prethodnih poreskih perioda nisu bili priznati u skladu sa članom 7a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a koji saglasno članu 35. Zakona, a u vezi sa članom 25a stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ne ulaze u osnovicu za oporezivanje;

11) pod rednim brojem 39. – primanja koja obveznik ostvari po osnovu premija, subvencija, regresa i drugih sredstava koja su izuzeta iz dohotka za oporezivanje, saglasno odredbi člana 9. stav 1. tačka 24) Zakona;

12) pod rednim brojem 40. – iznos obračunatih troškova (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama, koje je obveznik dužan da, u skladu sa članom 59. i članom 60. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, posebno prikaže u poreskom bilansu;

13) pod rednim brojem 41. – iznos ukupno obračunatih troškova (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama, za koji se, saglasno Pravilniku o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene („Službeni glasnik RS“, broj 20/14), a u vezi sa Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Službeni glasnik RS“, br. 61/13 i 8/14 – u daljem tekstu: Pravilnik o transfernim cenama), podnosi izveštaj u skraćenom obliku, pri čemu je iznos iskazan na ovom rednom broju sadržan u iznosu iskazanom pod rednim brojem 40;

14) pod rednim brojem 42. – iznos obračunatih prihoda (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama koje je obveznik dužan da, u skladu sa članom 60. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, posebno prikaže u poreskom bilansu;

15) pod rednim brojem 43. – iznos ukupno obračunatih prihoda (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama za koji se, saglasno Pravilniku o transfernim cenama podnosi izveštaj u skraćenom obliku, pri čemu je iznos iskazan na ovom rednom broju sadržan u iznosu iskazanom pod rednim brojem 42;

16) pod rednim brojem 44. – iznos rashoda po osnovu kamate („na dohvat ruke“) obračunate na zajam, odnosno kredit dobijen od povezanog lica, koje je obveznik dužan da posebno prikaže u poreskom bilansu, saglasno članu 60. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

17) pod rednim brojem 45. – iznos prihoda po osnovu kamate („na dohvat ruke“) obračunate na zajmove, odnosno kredite date povezanim licima koje je obveznik dužan da posebno prikaže u poreskom bilansu, saglasno članu 60. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

18) pod rednim brojem 46. – zbir konačnih korekcija transfernih cena za svaku pojedinačnu transakciju sa pojedinačnim povezanim licima, odnosno za svaku vrstu transakcije sa pojedinačnim povezanim licem u skladu sa članom 60. st. 5. do 9. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji se utvrđuje u zaključku dokumentacije o transfernim cenama na način propisan odredbama člana 31. Pravilnika o transfernim cenama;

19) pod rednim brojem 47. – oporeziva dobit koja se utvrđuje računskim putem (sabiranjem i oduzimanjem iznosa sa naznačenih red. br.), a ako je ova vrednost negativna iskazuje se kao gubitak na rednom broju 48;

20) pod rednim brojem 48. – gubitak koji se utvrđuje računskim putem (sabiranjem i oduzimanjem iznosa sa naznačenih red. br.), a ako je ova vrednost negativna iskazuje se kao oporeziva dobit na rednom broju 47;

21) pod rednim brojem 49. – nominalni iznos gubitka koji je iskazan u poreskom bilansu iz prethodnih godina, koji se prenosi na teret dobiti tekuće godine, i to najviše do visine oporezive dobiti, u skladu sa članom 35. Zakona, a u vezi sa članom 32. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a podatak na ovom rednom broju unosi se pri izradi konačnog poreskog bilansa;

22) pod rednim brojem 50. – ostatak oporezive dobiti, koji se iskazuje kao pozitivna razlika iznosa sa red. br. 47. i 49;

23) pod red. br. 51. i 52. – ukupni kapitalni dobici i gubici tekuće godine koji se utvrđuju u skladu sa članom 35. Zakona, a u vezi sa čl. 27. do 29. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

24) pod red. br. 53. i 54. – kapitalni dobici i kapitalni gubici iskazani kao razlika iznosa sa red. br. 51. i 52;

25) pod rednom brojem 55. – iznos kapitalnih gubitaka iz ranijih godina koji se mogu prebiti na račun budućih kapitalnih dobitaka, u skladu sa članom 35. Zakona, a u vezi sa članom 30. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

26) pod rednim brojem 56. – ostatak kapitalnog dobitka kao razlika iznosa sa red. br. 53. i 55;

27) pod rednim brojem 57. – poreska osnovica koja se utvrđuje računskim putem (zbir iznosa sa red. br. 50. i 56).

3. Način obračuna poreskog kredita po osnovu izvršenih ulaganja u osnovna sredstva

Član 4

Način obračuna poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva za obavljanje sopstvene registrovane delatnosti obveznika, kao i ulaganja u razvoj kao nematerijalnu imovinu, iskazuje se na Obrascu PK 2 – Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva za period od ___ do ___ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac PK 2 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. – ukupan iznos ulaganja u osnovna sredstva koja su plaćena u tekućem poreskom periodu, odnosno poreskom periodu za koji se sastavlja poreski bilans;

2) pod rednim brojem 2. – iznos ulaganja u opremu plaćenu u tekućem poreskom periodu, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike Srbije;

3) pod rednim brojem 3. – iznos ulaganja izvršenih u tekućem poreskom periodu u osnovna sredstva za koja se priznaje pravo na poreski kredit, izražen kao razlika iznosa sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4. – ulaganja izvršena u razvoj koja se u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi za priznavanje takvih ulaganja kao nematerijalnih ulaganja u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI, i to u iznosu koji je u poslovnim knjigama obveznika iskazan na odgovarajućem računu grupe 01 – Nematerijalna ulaganja;

5) pod rednim brojem 5. – ukupan iznos ulaganja po osnovu koga obveznik ostvaruje pravo na poreski kredit, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 3. i 4;

6) pod rednim brojem 6. – iznos obračunatog poreskog kredita za tekući poreski period, tj. iznos od 40% izvršenih ulaganja;

7) pod rednim brojem 7. – iznos obračunatog poreskog kredita za tekući poreski period, tj. iznos od 40% izvršenih ulaganja, a najviše do 70% obračunatog poreza u tekućem poreskom periodu – poreski kredit za poreski period, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. st. 1. i 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

8) pod rednim brojem 8. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz tekućeg poreskog perioda, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. stav 5. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 6. i 7;

9) pod rednim brojem 9. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. stav 5. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

10) pod rednim brojem 10. – iznos za koji se vrši korekcija neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda, u skladu sa članom 39. Zakona, usled otuđenja osnovnih sredstava izvršenih saglasno članu 48. st. 8. i 11. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, odnosno usled gubitka prava na poreski kredit shodno članu 48. stav 12. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

11) pod rednim brojem 11. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda, koji se, posle korekcije usled otuđenja osnovnih sredstava, odnosno usled gubitka prava na poreski kredit, prenosi na račun budućih obračunskih perioda po redosledu ulaganja, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 9. i 10;

12) pod rednim brojem 12. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda, koji se koristi u tekućem poreskom periodu;

13) pod rednim brojem 13. – ostatak neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 11. i 12;

14) pod rednim brojem 14. – ukupan iznos poreskog kredita koji se koristi u tekućem poreskom periodu, a koji predstavlja zbir poreskog kredita tekućeg poreskog perioda i prenetih poreskih kredita iz ranijih poreskih perioda po redosledu ulaganja, s tim što ukupan zbir ne može iznositi više od 70% obračunatog poreza u tekućem poreskom periodu, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. st. 1, 3. i 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 7. i 12);

15) pod rednim brojem 15. – neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, a koji predstavlja zbir neiskorišćenog poreskog kredita iz tekućeg poreskog perioda i prenetog poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 8. i 13.

4. Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva

Član 5

Srazmerni iznos ulaganja koja obveznik izvrši u svoja osnovna sredstva za obavljanje sopstvene registrovane delatnosti, iskazuje se na Obrascu SU 1 – Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika za period od ____ do ____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac SU 1 unose se podaci iz poslovnih knjiga koje obveznik vodi o stanju i kretanju imovine, odnosno osnovnih sredstava, u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI. Osnovna sredstva se ne koriguju za procenjenu, odnosno fer vrednost koju taj obveznik (saglasno propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI) vrši nakon početnog priznavanja.

U Obrazac SU 1 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. – vrednost nabavljenih osnovnih sredstava, za koja obveznik može da ostvari pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, uključujući i osnovna sredstva koja su bila u upotrebi na teritoriji Republike, koja je obveznik stavio u upotrebu, odnosno koja koristi za obavljanje delatnosti, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču;

2) pod rednim brojem 2. – vrednost osnovnih sredstava – opreme za koju je izvršeno plaćanje, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike, po osnovu koje obveznik, saglasno članu 50i Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ne ostvaruje pravo na poresko oslobođenje, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču;

3) pod rednim brojem 3. – razlika iznosa sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4. – vrednost ukupnih osnovnih sredstava obveznika, koja čine osnovna sredstva za koja je izvršeno ulaganje iskazano na rednom broju 1. ovog obrasca, osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika, a za koja plaćanje dobavljaču nije u celosti izmireno do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, kao i druga osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika. Pod ovim rednim brojem ne unose se podaci o osnovnim sredstvima koja nisu stavljena u upotrebu, kao ni avansi za nabavku osnovnih sredstava;

5) pod rednim brojem 5. – srazmerno učešće (izraženo u procentu) osnovnih sredstava u koja je izvršeno ulaganje u skladu sa članom 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u ukupnoj vrednosti osnovnih sredstava (iznos sa rednog broja 3. podeljen iznosom sa rednog broja 4. pomnoženo sa 100, pri čemu se tako dobijen procenat zaokružuje na dve decimale);

6) pod rednim brojem 6. – iznos umanjenja obračunatog poreza (procenat sa rednog broja 5. ovog obrasca pomnožen iznosom sa odgovarajućeg rednog broja iz obrasca PPDG – 1S pravilnika kojim se uređuje sadržaj poreske prijave za obračun poreza na prihode od samostalne delatnosti, na kome se utvrđuje obračunati porez, i to množenjem poreske osnovice sa poreskom stopom).

Obveznik koji je pri otpočinjanju obavljanja delatnosti započeo i ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, pod red. br. 1, 2. i 4. unosi istovetne podatke, u smislu da pod ovim red. br. iskazuje ulaganja u osnovna sredstva u iznosu plaćenom dobavljaču, pri čemu se tako iskazana vrednost ne umanjuje po osnovu ispravke vrednosti osnovnih sredstava, u periodu korišćenja ovog poreskog podsticaja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje, pored podataka sa rednog broja 1. i podatak o ulaganjima u osnovna sredstva za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), kao i podatak o drugim osnovnim sredstvima, u iznosu nabavne vrednosti tih osnovnih sredstava bez umanjenja po osnovu ispravke vrednosti osnovnih sredstava.

Obveznik koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po članu 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, pod rednim brojem 4. iskazuje podatak o iznosu ulaganja iskazanih na rednom broju 1. uključujući i nabavnu vrednost osnovnih sredstava za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), uvećanih za iznos nabavne vrednosti zatečenih osnovnih sredstava, kao i ostalih osnovnih sredstava evidentiranih u poslovnim knjigama obveznika, umanjene po osnovu ispravke vrednosti tih osnovnih sredstava (u daljem tekstu: sadašnja vrednost osnovnih sredstava) za koja obveznik nema pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, na poslednji dan perioda u kome je ispunio uslove za korišćenje ovog oslobođenja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje iznos sadašnje vrednosti osnovnih sredstava za koja ne ostvaruje pravo na ovo poresko oslobođenje, i to u istom iznosu do isteka korisnog veka upotrebe predmetnih osnovnih sredstava.

5. Prelazne i završne odredbe

Član 6

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na utvrđivanje i obračunavanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i iskazivanje podataka u poreskom bilansu počev za 2013. godinu.

Obveznik koji se opredelio da počev od 1. jula 2013. godine vrši isplatu lične zarade kao svoje mesečno lično primanje, saglasno članu 68. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, broj 47/13), sastavlja i podnosi poreski bilans posebno za period od 1. januara do 30. juna 2013. godine, a posebno za period od 1. jula do 31. decembra 2013. godine.

Obveznik iz stava 2. ovog člana poreske bilanse sastavlja i podnosi na Obrascu PB 2.

Član 7

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 8/11, 13/12 i 12/13), osim odredaba člana 6. koje prestaju da važe 31. decembra 2022. godine i člana 8. tog pravilnika koje prestaju da važe 31. decembra 2016. godine.

Obrazac PK 3 – Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti za period od ___ do ___ 201_. godine i Obrazac SU 3 – Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika za period od ___ do ___ 201_. godine, koji su propisani Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 8/11, 13/12 i 12/13), a u kojima su iskazani podaci o poreskom oslobođenju, odnosno umanjenju obračunatog poreza, podnose se uz poresku prijavu koja se podnosi za period za koji se utvrđuje poreska obaveza.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac PB 2

 

__________________________________
(PIB)
__________________________________
(ime i prezime poreskog obveznika)
__________________________________
(adresa)
__________________________________
(šifra poreskog obveznika)
__________________________________
(naziv radnje)
__________________________________
(sedište)

 

PORESKI BILANS OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

ZA PERIOD OD _____ DO _____ 201__. GODINE

u dinarima bez decimala

Red. br. Pozicija Iznos
1 2 3
A. Dobit i gubitak pre oporezivanja
I Rezultat u Bilansu uspeha
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
II Dobici i gubici od prodaje imovine iz člana 27. Zakona o porezu na dobit pravnih lica
3. Dobici od prodaje imovine
4. Gubici od prodaje imovine
III Usklađivanje rashoda
5. Ulaganje lične imovine u poslovnu imovinu
6. Troškovi službenog putovanja iznad propisanog iznosa
7. Troškovi koji nisu dokumentovani
8. Ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno i duguje, do iznosa obaveza prema tom licu
9. Pokloni i prilozi dati političkim organizacijama
10. Pokloni čiji je primalac povezano lice
11. Kamate zbog neblagovremeno plaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina
12. Troškovi postupka prinudne naplate poreza i drugih dugovanja, troškovi poreskoprekršajnog i drugih postupaka koji se vode pred nadležnim organom
13. Novčane kazne, ugovorne kazne i penali
14. Zatezne kamate između povezanih lica
15. Troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti
16. Troškovi materijala i nabavna vrednost prodate robe iznad iznosa obračunatog primenom metode ponderisane prosečne cene ili FIFO metode
17. Otpremnine i novčane naknade po osnovu prestanka radnog odnosa, obračunate a neisplaćene u poreskom periodu
18. Otpremnine i novčane naknade po osnovu prestanka radnog odnosa koje su obračunate u prethodnom, a isplaćene u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans
19. Ukupan iznos amortizacije obračunat u finansijskim izveštajima
20. Ukupan iznos amortizacije obračunat za poreske svrhe
21. Izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu čovekove sredine i sportske namene i davanja učinjena ustanovama socijalne zaštite
22. Izdaci za ulaganja u oblasti kulture
23. Članarine komorama, savezima i udruženjima
24. Rashodi za reklamu i propagandu
25. Rashodi po osnovu reprezentacije
26. Ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja ako od roka za njihovu naplatu nije prošlo najmanje 60 dana, kao i otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja koja prethodno nisu bila uključena u prihode, nisu otpisana kao nenaplativa i za koja nije pružen dokaz o neuspeloj naplati
27. Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja i nisu plaćene u poreskom periodu, a po osnovu kojih je u poslovnim knjigama obveznika iskazan rashod, uključujući obračunatu a neisplaćenu ličnu zaradu preduzetnika
28. Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja, plaćene u poreskom periodu, a koje nisu bile plaćene u prethodnom poreskom periodu u kome je po tom osnovu u poslovnim knjigama obveznika bio iskazan rashod
29. Dugoročna rezervisanja koja se ne priznaju u poreskom bilansu
30. Iskorišćena dugoročna rezervisanja za izdate garancije i druga jemstva koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kome su izvršena
31. Rashodi po osnovu obezvređenja imovine
32. Rashodi po osnovu obezvređenja imovine koji se priznaju u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans, a u kome je ta imovina otuđena, upotrebljena ili je došlo do oštećenja te imovine usled više sile
IV Usklađivanje prihoda
33. Uzimanje iz poslovne imovine
34. Ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja koje su bile priznate na teret rashoda, a za koje, u poreskom periodu u kome se vrši direktni otpis, nisu kumulativno ispunjeni uslovi
35. Prihodi po osnovu neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kome su izvršena
36. Prihodi ostvareni u poreskom periodu po osnovu otpisanih, ispravljenih i drugih potraživanja koja nisu bila priznata kao rashod
37. Prihodi od kamata po osnovu dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili NBS
38. Prihodi nastali u vezi sa rashodima koji nisu bili priznati
39. Primanja ostvarena po osnovu premija, subvencija, regresa i drugih sredstava koja su izuzeta iz dohotka za oporezivanje
V Rashodi i prihodi po osnovu transfernih cena (osim kamata na zajmove, odnosno kredite)
40. Obračunati troškovi po osnovu transfernih cena
41. Obračunati troškovi po osnovu transfernih cena za koje se podnosi izveštaj u skraćenom obliku
42. Obračunati prihodi po osnovu transfernih cena
43. Obračunati prihodi po osnovu transfernih cena za koje se podnosi izveštaj u skraćenom obliku
VI Rashodi i prihodi po osnovu kamata na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica
44. Obračunati rashodi po osnovu kamata („na dohvat ruke“) na zajmove, odnosno kredite dobijene od povezanih lica
45. Obračunati prihodi po osnovu kamata („na dohvat ruke“) na zajmove, odnosno kredite odobrene povezanim licima
VII Korekcija rashoda i prihoda po osnovu transfernih cena, uključujući i kamate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica
46. Zbir konačnih korekcija (rashoda i prihoda) po osnovu transakcija sa svim pojedinačnim povezanim licima utvrđen u zaključku dokumentacije o transfernim cenama
VIII Oporeziva dobit
47. Oporeziva dobit (red. br. 1-3+4-5+6 do 17-18+19-20+21 do 27-28+29-30+31-32+33+34-35 do 39+46)>0 (ili negativan iznos sa rednog broja 48)
48. Gubitak (red. br. 2+3-4+5-6 do 17+18-19+20-21 do 27+28-29+30-31+32-33-34+35 do 39-46) > 0 (ili negativan iznos sa rednog broja 47)
49. Iznos gubitka iz poreskog bilansa iz prethodnih godina, do visine oporezive dobiti
50. Ostatak oporezive dobiti (red. br. 47-49) > 0
B. Kapitalni dobici i gubici
51. Ukupni kapitalni dobici tekuće godine
52. Ukupni kapitalni gubici tekuće godine
53. Kapitalni dobici (red. br. 51 -52)
54. Kapitalni gubici (red. br. 52-51)
55. Preneti kapitalni gubici iz ranijih godina do visine iznosa pod rednim brojem 53
56. Ostatak kapitalnog dobitka (red. br. 53-55)
V. Poreska osnovica
57. Poreska osnovica (red. br. 50+56) ≥ 0

 

 

U ___________________ Lice odgovorno za sastavljanje
poreskog bilansa
dana __________ godine ___________________________

 

Obrazac PK 2

 

__________________________________
(PIB)
__________________________________
(ime i prezime poreskog obveznika)
__________________________________
(adresa)
__________________________________
(šifra poreskog obveznika)
__________________________________
(naziv radnje)
__________________________________
(sedište)

 

PORESKI KREDIT ZA PREDUZETNIKE ZA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA

ZA PERIOD OD _____ DO _____ 201__. GODINE

Red. br. OPIS Iznos u dinarima bez decimala
1 2 3
1. Ukupan iznos ulaganja u osnovna sredstva koja su plaćena u tekućem poreskom periodu
2. Iznos ulaganja u opremu, plaćenu u tekućem poreskom periodu, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike
3. Iznos ulaganja u osnovna sredstva za koja se priznaje pravo na poreski kredit (1-2)
4. Ulaganja izvršena u razvoj koja se u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi za priznavanje takvih ulaganja kao nematerijalnih ulaganja u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI, i to u iznosu koji je u poslovnim knjigama obveznika iskazan na odgovarajućem računu grupe 01 – Nematerijalna ulaganja
5. Ukupan iznos ulaganja po osnovu koga obveznik ostvaruje pravo na poreski kredit, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 3. i 4
6. Iznos obračunatog poreskog kredita za tekući poreski period (red. br. 3 x 40%)
7. Iznos obračunatog poreskog kredita koji se koristi u tekućem poreskom periodu, a najviše do 70% obračunatog poreza
8. Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz tekućeg poreskog perioda koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda (6-7)
9. Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda
10. Iznos korekcije neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda usled otuđenja osnovnih sredstava, odnosno gubitka prava na poreski kredit
11. Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda koji, posle korekcije, može da se koristi u tekućem poreskom periodu po redosledu ulaganja (9-10)
12. Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda, koji se koristi u tekućem poreskom periodu
13. Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda (11-12)
14. Ukupni poreski kredit koji se koristi u tekućem poreskom periodu – zbir poreskog kredita tekućeg poreskog perioda i prenetih poreskih kredita iz ranijih poreskih perioda po redosledu ulaganja, a najviše do 70% obračunatog poreza (7+12)
15. Neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda – zbir neiskorišćenog poreskog kredita tekućeg poreskog perioda i prenetog poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda (8+13)

 

 

Odgovorno lice
U ___________________
dana __________ godine ___________________________

 

Obrazac SU 1

 

__________________________________
(PIB)
__________________________________
(ime i prezime poreskog obveznika)
__________________________________
(adresa)
__________________________________
(šifra poreskog obveznika)
__________________________________
(naziv radnje)
__________________________________
(sedište)

 

SRAZMERNI IZNOS ULAGANJA KOD PREDUZETNIKA

ZA PERIOD OD _____ DO _____ 201__. GODINE

Red. broj OPIS Iznos u dinarima bez decimala
1 2 3
1. Vrednost ukupno plaćenih osnovnih sredstava nabavljenih u skladu sa članom 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica
2. Vrednost plaćene opreme koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike Srbije
3. Vrednost plaćenih osnovnih sredstava nabavljenih u skladu sa članom 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica (1-2)
4. Vrednost ukupnih osnovnih sredstava
5. Srazmera ulaganja (3:4 x 100)
6. Umanjenje obračunatog poreza (red. br. 5 x odgovarajući red. br. Obrasca PPDG-1S)

 

 

Odgovorno lice
U ___________________
dana __________ godine ___________________________

 

 

Servis računara online zakazivanje