Odluka o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada

Servis računara online zakazivanje

Odluka o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada

Sl. list SRJ br. 9/98, 25/2000, Sl. list SCG br. 1/2003, Sl. glasnik RS br. 15/2010

 

1. Ovom odlukom propisuje se Jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (u daljem tekstu: Jedinstveni kodeks šifara).

2. Jedinstveni kodeks šifara sadrži šifre za sledeća obeležja:

1) zanimanje;

2) vrsta stručne spreme;

3) stepen stručne spreme;

4) posebna znanja i veštine;

5) otežano zapošljavanje;

6) prestanak radnog odnosa;

7) prava za vreme nezaposlenosti;

8) prestanak vođenja evidencije o nezaposlenim licima;

9) organizacija za zapošljavanje – organizaciona jedinica;

10) država;

11) opština;

12) naselje (mesto).

3. Jedinstveni kodeks šifara sadrži sledeće šifarnike:

1) šifarnik zanimanja i stručne spreme;

2) šifarnik škola;

3) šifarnik stepena stručne spreme;

4) šifarnik posebnih znanja i veština;

5) šifarnik faktora otežanog zapošljavanja;

6) šifarnik razloga prestanka radnog odnosa;

7) šifarnik vrste prava koja ostvaruju nezaposlena lica;

8) šifarnik razloga prestanka vođenja evidencije o nezaposlenim licima;

9) šifarnik razloga prestanka korišćenja prava koja ostvaruju nezaposlena lica;

10) šifarnik organizacija za zapošljavanje – organizacionih jedinica;

11) šifarnik država;

12) šifarnik opština u SRJ;

13) šifarnik gradskih naselja u SRJ.

4. Šifre utvrđene u jedinstvenom kodeksu upisuju se u propisane obrasce prijava i izveštaja za vođenje evidencija u oblasti rada.

5. Jedinstveni kodeks šifara glasi:

 

JEDINSTVENI KODEKS ŠIFARA ZA UNOŠENJE I ŠIFRIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA

 

1. ŠIFARNIK ZANIMANJA I STRUČNE SPREME

———————————————————————————-
Šifra Zanimanje
———————————————————————————-

I POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

01. Proizvođači bilja

10.01.01 Manipulant u proizvodnji bilja

20.01.00 Pomoćni-priučeni proizvođač bilja

20.01.01 Pomoćnik ratara – povrtara

20.01.11 Pomoćnik voćara – vinogradara

20.01.21 Pomoćnik cvećara – vrtlara

20.01.41 Poljoprivredni traktorista

30.01.00 Proizvođač bilja

30.01.01 Ratar

30.01.02 Povrtar

30.01.11 Voćar

30.01.12 Vinogradar

30.01.21 Cvećar

30.01.31 Poljoprivrednik za proizvodnju i zaštitu bilja

30.01.41 Rukovalac poljoprivrednih mašina

30.01.51 Hidromeliorator

40.01.00 Poljoprivredni tehničar za proizvodnju bilja – ratarski tehničar

40.01.01 Ratarsko-povrtarski tehničar

40.01.11 Voćarsko-vinogradarski tehničar

40.01.21 Cvećarsko-vrtlarski tehničar

40.01.31 Tehničar zaštite bilja

40.01.41 Tehničar poljoprivredne mehanizacije

40.01.51 Tehničar poljoprivrednih melioracija

40.01.61 Agroekonomski tehničar

50.01.00 Proizvođač bilja – specijalista

50.01.01 Tehničar u ratarstvu – specijalista

50.01.02 Tehničar u povrtarstvu – specijalista

50.01.03 Ratarsko-povrtarski laborant – specijalista

50.01.11 Tehničar u voćarstvu – specijalista

50.01.12 Tehničar u vinogradarstvu – specijalista

50.01.13 Voćarsko vinogradarski laborant – specijalista

50.01.21 Tehničar u cvećarstvu – specijalista

50.01.22 Procesni organizator za proizvodnju ukrasnog bilja i biodekoraciju

50.01.23 Vrtlarski laborant – specijalista

50.01.31 Tehničar zaštite bilja – specijalista

50.01.41 Tehničar poljoprivredne mehanizacije – specijalista

50.01.51 Tehničar poljoprivrednih melioracija – specijalista

61.01.00 Poljoprivredni inženjer za proizvodnju bilja

61.01.01 Ratarski operativni tehnolog

61.01.02 Povrtarski operativni tehnolog

61.01.11 Voćarski operativni tehnolog

61.01.12 Vinogradarski operativni tehnolog

61.01.21 Cvećarski operativni tehnolog

61.01.31 Operativni tehnolog zaštite bilja

61.01.41 Operativni tehnolog poljoprivredne mehanizacije

61.01.51 Operativni tehnolog poljoprivrednih melioracija

62.01.00 Poljoprivredni inženjer za proizvodnju bilja – specijalista

62.01.01 Ratarsko-povrtarski operativni tehnolog – specijalista

62.01.11 Voćarski operativni tehnolog – specijalista

62.01.12 Vinogradarski operativni tehnolog – specijalista

62.01.21 Vrtlarski operativni tehnolog – specijalista

71.01.00 Diplomirani poljoprivredni inženjer za proizvodnju bilja

71.01.01 Ratarski tehnolog

71.01.02 Povrtarski tehnolog

71.01.11 Voćarski tehnolog

71.01.12 Vinogradarski tehnolog

71.01.21 Cvećarski tehnolog

71.01.31 Tehnolog zaštite bilja

71.01.41 Tehnolog poljoprivredne mehanizacije

71.01.51 Tehnolog poljoprivrednih melioracija

71.01.61 Agroekonomista

71.01.71 Poljoprivredni inspektor

71.01.91 Organizator poslovanja u biljnoj proizvodnji

71.01.92 Organizator proizvodnje ukrasnog bilja i biodekoracije

72.01.00 Magistar poljoprivrednih nauka (proizvodnja bilja)

72.01.01 Tehnolog za proizvodnju žita – specijalista

72.01.02 Tehnolog proizvodnje industrijskog bilja – specijalista

72.01.03 Tehnolog za proizvodnju krmnog bilja – specijalista

72.01.04 Tehnolog za proizvodnju lekovitog bilja – specijalista

72.01.05 Tehnolog za proizvodnju korenasto-krtolastog povrća – specijalista

72.01.06 Tehnolog za proizvodnju kupusnjača, zeljastog i lisnatog povrća – specijalista

72.01.07 T ehnolog za proizvodnju plodovitog povrća – specijalista

72.01.08 T ehnolog za proizvodnju lukovičastog povrća – specijalista

72.01.09 Tehnolog za proizvodnju pečurki – specijalista

72.01.11 Tehnolog za proizvodnju jabučastog voća – specijalista

72.01.12 T ehnolog za proizvodnju koštičavog voća – specijalista

72.01.13 Tehnolog za proizvodnju jezgrastog voća – specijalista

72.01.14 T ehnolog za proizvodnju jagodastog voća – specijalista

72.01.15 Tehnolog za proizvodnju južnog voća – specijalista

72.01.16 Tehnolog za proizvodnju vinskog grožđa – specijalista

72.01.17 Tehnolog za proizvodnju stonog grožđa – specijalista

72.01.21 Tehnolog proizvodnje cveća – specijalista

72.01.31 T ehnolog zaštite ratarsko-povrtarskih kultura – specijalista

72.01.32 Tehnolog zaštite voćarsko-vinogradarskih kultura i proizvoda – specijalista

72.01.33 Tehnolog zaštite cveća i ukrasnog šiblja – specijalista

72.01.41 Tehnolog održavanja poljoprivredne mehanizacije – specijalista

72.01.42 Tehnolog eksploatacije poljoprivredne mehanizacije – specijalista

72.01.43 Tehnolog skladištenja i dorade poljoprivrednih proizvoda – specijalista

72.01.51 Tehnolog navodnjavanja zemljišta – specijalista

72.01.52 Tehnolog odvodnjavanja zemljišta – specijalista

72.01.53 Tehnolog kompleksne melioracije zemljišta – specijalista

72.01.81 Istraživač poljoprivrede

80.01.00 Doktor poljoprivrednih nauka (proizvodnja bilja)

80.01.81 Naučni istraživač biljne proizvodnje

80.01.82 Naučni istraživač poljoprivredne tehnike

80.01.91 Organizator poljoprivredno-prehrambenog poslovnog sistema

02. Stočari i živinari

10.02.01 Manipulant u stočarstvu

20.02.00 Pomoćni – priučeni uzgajivač stoke i živine

20.02.01 Pomoćnik stočara

20.02.21 Pomoćnik živinara

30.02.00 Uzgajivač stoke i živine

30.02.01 Uzgajivač goveda

30.02.02 Uzgajivač konja

30.02.03 Uzgajivač ovaca i koza

30.02.04 Uzgajivač svinja

30.02.05 Poljoprivrednik za uzgoj stoke

30.02.21 Uzgajivač živine

40.02.00 Poljoprivredni tehničar za uzgoj stoke i živine

40.02.01 Tehničar stočarstva

40.02.02 Trener sportskih konja

40.02.21 Tehničar živinarstva

50.02.00 Uzgajivač stoke i živine – specijalista

50.02.01 Uzgajivač goveda – specijalista

50.02.02 Uzgajivač konja – specijalista

50.02.03 Uzgajivač ovaca i koza – specijalista

50.02.04 Uzgajivač svinja – specijalista

50.02.21 Uzgajivač živine – specijalista

50.02.31 Stočarski laborant – specijalista

61.02.00 Poljoprivredni inženjer za stočarstvo i živinarstvo

61.02.01 Stočarski operativni tehnolog

62.02.31 Stočarski operativni tehnolog – specijalista

71.02.00 Diplomirani inženjer poljoprivrede (stočarstvo i živinarstvo)

71.02.01 Stočarski tehnolog

71.02.91 Organizator poslovanja u stočarskoj proizvodnji

72.02.00 M agistar poljoprivrednih nauka (stočarstvo i živinarstvo)

72.02.01 Tehnolog za uzgoj goveda – specijalista

72.02.02 Tehnolog za uzgoj konja – specijalista

72.02.03 Tehnolog za uzgoj ovaca i koza – specijalista

72.02.04 Tehnolog za uzgoj svinja – specijalista

72.02.21 Tehnolog za uzgoj živine – specijalista

72.02.81 Istraživač stočarstva

80.02.00 Doktor poljoprivrednih nauka (stočarstvo i živinarstvo)

80.02.81 Naučni istraživač stočarske proizvodnje

03. Ribari i odgajivači ostalih životinja

20.03.00 Pomoćni-priučeni ribar i odgajivač ostalih životinja

20.03.01 Ribar na jezerima

20.03.02 Ribar na rekama

20.03.03 Ribar na moru

20.03.11 Pomoćnik uzgajivača riba i školjki

30.03.00 Ribar i odgajivač ostalih životinja

30.03.11 Uzgajivač riba i školjki

30.03.21 Uzgajivač malih i egzotičnih životinja

30.03.31 Uzgajivač ptica

30.03.41 Pčelar

40.03.00 Poljoprivredni tehničar za ribarstvo i odgajanje ostalih životinja

50.03.00 Ribar i odgajivač ostalih životinja – specijalista

50.03.04 Tehničar brodarskog ribarenja

50.03.11 Uzgajivač riba – specijalista

50.03.21 Uzgajivač malih i egzotičnih životinja – specijalista

50.03.41 Pčelar – specijalista

61.03.00 Poljoprivredni inženjer za ribarstvo i odgajanje ostalih životinja

71.03.00 Diplomirani poljoprivredni inženjer za ribarstvo i odgajanje ostalih životinja

71.03.91 Organizator poslovanja uzgoja životinja

72.03.00 Magistar poljoprivrednih nauka (ribarstvo i odgajanje ostalih životinja)

72.03.11 Tehnolog za uzgoj riba – specijalista

72.03.21 Tehnolog za uzgoj malih i egzotičnih životinja – specijalista

72.03.31 Tehnolog za uzgoj ptica – specijalista

72.03.41 Tehnolog za uzgoj pčela – specijalista

80.03.00 Doktor poljoprivrednih nauka (ribarstvo i odgajanje ostalih životinja)

04. Veterinari

20.04.01 Veterinarski higijeničar

30.04.01 Veterinarski bolničar

40.04.00 Veterinarski tehničar

40.04.01 Veterinarski laborant

50.04.00 Veterinarski tehničar – specijalista

50.04.01 Veterinarski laborant – specijalista

61.04.01 Veterinarski laboratorijski analitičar

62.04.01 Veterinarski operativni analitičar – specijalista

71.04.01 Veterinar

71.04.13 Veterinar higijene i tehnologije životnih namirnica životinjskog porekla

71.04.71 Veterinarski inspektor

71.04.91 Organizator veterinarskog poslovanja

72.04.00 Magistar veterinarskih nauka

72.04.01 Specijalista epizootiologije zaraznih i parazitskih bolesti

72.04.02 Veterinar bakteriologije – specijalista

72.04.03 Specijalista virusologije

72.04.04 Specijalista parazitologije i parazitskih bolesti

72.04.05 Veterinar histologije – specijalista

72.04.06 Veterinar hirurgije – specijalista

72.04.07 Veterinar radiologije – specijalista

72.04.08 Specijalista patološke morfologije

72.04.09 Veterinar interne medicine – specijalista

72.04.10 Specijalista farmokologije i toksikologije

72.04.11 Specijalista ishrane

72.04.12 Specijalista zoohigijene

72.04.13 Veterinar higijene i tehnologije životnih namirnica životinjskog porekla – specijalista

72.04.14 Veterinar zdravstvene zaštite kopitara, preživara i svinja – specijalista

72.04.15 Veterinar zdravstvene zaštite malih i egzotičnih životinja – specijalista

72.04.16 Veterinar zdravstvene zaštite živine i ptica – specijalista

72.04.17 Veterinar zdravstvene zaštite riba – specijalista

72.04.18 Specijalista za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje

72.04.19 Specijalista zdravstvene zaštite divljači

72.04.81 Istraživač veterinarstva

80.04.00 Doktor veterinarskih nauka

80.04.81 Naučni istraživač veterinarstva

05. Prerađivači hrane i pića

10.05.01 Manipulant u prehrambenoj proizvodnji

10.05.31 Manipulant u proizvodnji pića

20.05.00 Pomoćni – priučeni prerađivač hrane i pića

20.05.01 Pomoćnik mlinara žitarica

20.05.02 Pomoćnik pekara

20.05.03 Pomoćnik testeninara

20.05.04 Pomoćnik konditora

20.05.05 Poslužilac uređaja za proizvodnju šećera

20.05.06 Poslužilac uređaja za proizvodnju i preradu skroba

20.05.07 Buregdžija

20.05.08 Izrađivač kora

20.05.11 Pomoćnik mlekara

20.05.12 Poslužilac uređaja za preradu voća i povrća

20.05.13 Pomoćnik mesara

20.05.14 Pomoćnik prerađivača riba

20.05.15 Pomoćnik kuvara industrijskih jela

20.05.16 Poslužilac uređaja za proizvodnju i preradu aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina

20.05.21 Poslužilac uređaja za proizvodnju ulja i biljnih masti

20.05.31 Poslužilac uređaja za proizvodnju pića

20.05.41 Poslužilac uređaja za proizvodnju alkohola, kvasca i kiselina

20.05.42 Pomoćnik sladara

20.05.51 Solar

20.05.52 Pripremač vode u proizvodnji vakuumirane soli

20.05.61 Poslužilac uređaja za proizvodnju koncentrovane stočne hrane

30.05.00 Prerađivač hrane i pića

30.05.01 Mlinar žitarica

30.05.02 Pekar

30.05.03 Testeninar

30.05.04 Konditor

30.05.05 Rukovalac uređaja za proizvodnju šećera

30.05.06 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu skroba

30.05.11 Mlekar

30.05.12 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu voća i povrća

30.05.13 Mesar

30.05.14 Prerađivač ribe

30.05.15 Kuvar industrijskih jela

30.05.16 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina

30.05.17 Medar

30.05.21 Uljar

30.05.31 Rukovalac uređaja za proizvodnju pića

31.05.41 Rukovalac uređaja za proizvodnju alkohola, kvasca i kiselina

30.05.42 Rukovalac uređaja za obradu ječma i slada

30.05.51 Rukovalac postrojenja za preradu soli

30.05.52 Vodar u solanama

30.05.61 Rukovalac uređaja za proizvodnju koncentrovane stočne hrane

40.05.00 Prehrambeni tehničar

40.05.00 Tehničak za biotehnologiju

40.05.01 Tehničar mlevenja žitarica

40.05.02 Tehničar proizvodnje hleba, peciva i testenina

40.05.04 Tehničar konditorske proizvodnje

40.05.05 Tehničar proizvodnje šećera

40.05.06 Tehničar proizvodnje i prerade skroba

40.05.11 Tehničar prerade mleka

40.05.12 Tehničar prerade voća i povrća

40.05.13 Tehničar prerade mesa i ribe

40.05.16 Tehničar proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina

40.05.21 Tehničar proizvodnje ulja i biljnih masti

40.05.31 Tehničar proizvodnje piva

40.05.32 Tehničar proizvodnje vina

40.05.33 Tehničar proizvodnje žestokih pića

40.05.34 Tehničar proizvodnje bezalkoholnih pića

40.05.35 Tehničar proizvodnje mineralnih voda

40.05.41 Tehničar proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina

40.05.61 Tehničar proizvodnje koncentrovane stočne hrane

40.05.71 Prehrambeni fizičko-hemijski laborant

40.05.72 Prehrambeni mikrobiološki laborant

50.05.00 Prerađivač hrane i pića – specijalista

50.05.01 Procesni organizator mlevenja žitarica

50.05.02 Procesni organizator pekarske proizvodnje

50.05.04 Procesni organizator konditorske proizvodnje

50.05.05 Procesni organizator proizvodnje šećera

50.05.06 Procesni organizator proizvodnje i prerade skroba

50.05.11 Procesni organizator prerade mleka

50.05.12 Procesni organizator prerade voća i povrća

50.05.13 Procesni organizator prerade mesa

50.05.14 Procesni organizator prerade ribe

50.05.15 Kuvar industrijskih jela – specijalista

50.05.16 Procesni organizator proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina

50.05.21 Procesni organizator proizvodnje ulja i biljnih masti

50.05.31 Tehničar proizvodnje piva – specijalista

50.05.32 Tehničar proizvodnje vina – specijalista

50.05.33 Tehničar proizvodnje žestokih pića – specijalista

50.05.34 Tehničar proizvodnje bezalkoholnih pića – specijalista

50.05.35 Tehničar proizvodnje mineralnih voda – specijalista

50.05.41 Tehničar proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina – specijalista

50.05.42 Sladar

50.05.43 Podrumar

50.05.51 Procesni organizator proizvodnje soli

50.05.61 Procesni organizator proizvodnje koncentrovane stočne hrane

50.05.71 Prehrambeni laborant – specijalista

61.05.00 Inženjer prehrambene tehnologije

61.05.01 Operativni tehnolog prerade žita

61.05.02 Op erativni tehnolog proizvodnje hleba, peciva i testenina

61.05.04 Operativni tehnolog konditorske proizvodnje

61.05.05 Operativni tehnolog proizvodnje šećera

61.05.06 Operativni tehnolog proizvodnje i prerade skroba

61.05.11 Operativni tehnolog prerade mleka

61.05.12 Operativni tehnolog prerade voća i povrća

61.05.13 Operativni tehnolog prerade mesa i ribe

61.05.16 Operativni tehnolog proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina

61.05.21 Operativni tehnolog proizvodnje ulja i biljnih masti

61.05.31 Operativni tehnolog proizvodnje pića

61.05.41 Operativni tehnolog proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina

61.05.42 Operativni tehnolog proizvodnje slada

61.05.51 Operativni tehnolog proizvodnje soli

61.05.61 Operativni tehnolog proizvodnje koncentrovane stočne hrane

62.05.71 Prehrambeni operativni analitičar – specijalista

71.05.00 Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije

71.05.01 Tehnolog prerade žita

71.05.02 Tehnolog proizvodnje hleba, peciva i testenina

71.05.04 Tehnolog konditorske proizvodnje

71.05.05 Tehnolog proizvodnje šećera

71.05.06 Tehnolog proizvodnje i prerade skroba

71.05.11 Tehnolog prerade mleka

71.05.12 Tehnolog prerade voća i povrća

71.05.13 Tehnolog prerade mesa i ribe

71.05.15 Tehnolog proizvodnje gotovih jela

71.05.16 Tehnolog proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina

71.05.21 Tehnolog proizvodnje ulja i biljnih masti

71.05.31 Tehnolog proizvodnje pića

71.05.41 Tehnolog proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina

71.05.51 Tehnolog proizvodnje soli

71.05.61 Tehnolog proizvodnje koncentrovane stočne hrane

71.05.62 Stočni nutricionista

71.05.75 Tehnolog proizvodnje i prerade biljnih proizvoda

71.05.76 Tehnolog proizvodnje i prerade animalnih proizvoda

71.05.91 Organizator poslovanja u preradi hrane i pića

72.05.00 Magistar prehrambene tehnologije

72.05.01 Tehnolog prerade žita – specijalista

72.05.02 T ehnolog proizvodnje hleba, peciva i testenina – specijalista

72.05.04 Tehnolog proizvodnje konditorskih proizvoda – specijalista

72.05.05 Tehnolog proizvodnje šećera – specijalista

72.05.06 Tehnolog proizvodnje i prerade skroba – specijalista

72.05.11 Tehnolog prerade mleka – specijalista

72.05.12 Tehnolog prerade voća i povrća – specijalista

72.05.13 Tehnolog prerade mesa i ribe – specijalista

72.05.15 Tehnolog proizvodnje gotovih jela – specijalista

72.05.16 Tehnolog proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina – specijalista

72.05.21 Tehnolog proizvodnje ulja i biljnih masti – specijalista

72.05.31 Tehnolog proizvodnje piva – specijalista

72.05.32 Tehnolog proizvodnje vina – specijalista

72.05.33 Tehnolog proizvodnje žestokih alkoholnih pića – specijalista

72.05.34 Tehnolog proizvodnje bezalkoholnih pića i mineralnih voda – specijalista

72.05.41 Tehnolog proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina – specijalista

72.05.42 Tehnolog proizvodnje slada – specijalista

72.05.61 Tehnolog proizvodnje koncentrovane stočne hrane – specijalista

72.05.82 Istraživač prehrambene tehnologije

80.05.00 Doktor prehrambene tehnologije

80.05.81 Naučni istraživač tehnologije pića

80.05.82 Naučni istraživač prehrambene tehnologije

06. Prerađivači duvana

10.06.01 Manipulant u preradi duvana

20.06.00 Pomoćni – priučeni prerađivač duvana

20.06.01 Poslužilac uređaja za preradu duvana

20.06.02 Poslu žilac uređaja za proizvodnju duvanskih proizvoda

30.06.00 Prerađivač duvana

30.06.01 Rukovalac uređaja za preradu duvana

30.06.02 Rukovalac uređaja za proizvodnju cigareta

40.06.00 Tehničar prerade duvana

40.06.01 Tehničar prerade duvana

40.06.02 Tehničar proizvodnje cigareta

50.06.00 Prerađivač duvana – specijalista

50.06.01 Tehničar prerade duvana – specijalista

61.06.00 Inženjer tehnologije prerade duvana

61.06.01 Operativni tehnolog prerade duvana

61.06.02 Operativni tehnolog proizvodnje cigareta

71.06.00 Diplomirani inženjer tehnologije prerade duvana

71.06.01 Tehnolog prerade duvana

71.06.02 Tehnolog proizvodnje cigareta

71.06.91 Organizator poslovanja duvanske proizvodnje

72.06.00 Magistar tehnologije prerade duvana

72.06.01 Tehnolog prerade duvana – specijalista

72.06.02 Tehnolog proizvodnje cigareta – specijalista

80.06.00 Doktor tehnologije prerade duvana

80.06.81 Naučni istraživač prerade duvana

II ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

09. Šumari

10.09.01 Šumarski manipulant

10.09.11 Manipulant u ozelenjavanju i uređenju naselja

20.09.00 Pomoćni – priučeni šumar

20.09.01 Pomoćnik uzgajivača šuma

20.09.04 Gonič zaprege

20.09.05 Šumski putar

20.09.06 Pomoćnik rukovaoca mehanizacije u šumarstvu

20.09.09 Ugljar

20.09.11 Pomoćnik uređivača zelenih površina

30.09.00 Šumar

30.09.01 Rasadničar u šumarstvu

30.09.02 Uzgajivač – čuvar šuma

30.09.03 Lovočuvar

30.09.06 Sekač šume motornom testerom

30.09.07 Rukovalac šumskog traktora

30.09.08 Žičničar u šumarstvu

30.09.11 Uređivač zelenih površina

30.09.12 Rukovalac mašina za ozelenjavanje naselja i uređenje predela

40.09.00 Šumarski tehničar

40.09.01 Tehničar uzgoja šuma

40.09.04 Tehničar iskorišćavanja šuma

40.09.06 Tehničar mehanizacije u šumarstvu

40.09.11 Tehničar ozelenjavanja naselja i uređenja predela

50.09.00 Šumar – specijalista

50.09.01 Organizator procesa uzgoja i zaštite šuma i drvoreda

50.09.03 Organizator procesa lovstva

50.09.04 Organizator procesa iskorišćavanja šuma

50.09.05 Organizator šumskih radova – specijalista

50.09.07 Rukovalac šumskim zglobnim traktorom

50.09.11 Organizator procesa podizanja zelenih površina i uređenja naselja

61.09.00 Inženjer šumarstva

61.09.03 Operativni organizator lovstva

61.09.06 Operativni organizator mehanizacije u šumarstvu

71.09.00 Diplomirani inženjer šumarstva

71.09.01 Tehnolog pripreme proizvodnje u šumarstvu

71.09.02 Tehnolog proizvodnih procesa u šumarstvu

71.09.04 Organizator proizvodnje u šumarstvu

71.09.05 Tehnolog zaštite šuma od erozije

71.09.09 Projektant u šumarstvu

71.09.11 Organizator podizanja i održavanja zelenih površina

71.09.12 Projektant ozelenjavanja

71.09.13 Programer ozelenjavanja

71.09.14 Inspektor u šumarstvu

71.09.91 Organizator poslovanja u šumarstvu

72.09.00 Magistar šumarstva

72.09.01 Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma – specijalista

72.09.02 Tehnolog za iskorišćavanje šuma – specijalista

72.09.05 Tehnolog za šumske komunikacije i bujice – specijalista

72.09.11 Tehnolog za uređivanje i održavanje zelenila, park-šuma i drvoreda – specijalista

72.09.15 Tehnolog za uređivanje i ekonomiku šumarstva – specijalista

72.09.81 Istraživač šumarstva

80.09.00 Doktor šumarstva

80.09.81 Naučni istraživač šumarstva

80.09.91 Organizator šumarskog poslovnog sistema

10. Prerađivači i obrađivači drveta

10.10.01 Odstranjivač piljevine i otpadaka

10.10.02 Manipulant u preradi drveta

10.10.51 Manipulant u obradi plute

10.10.61 Manipulant u proizvodnji pletenog nameštaja i galanterije od pruća

20.10.00 Pomoćni – priučeni prerađivač i obrađivač drveta

20.10.01 Pomoćnik rukovaoca uređaja za pripremu oblovine

20.10.02 Pomoćnik rukovaoca mašina i uređaja za grubu obradu drveta i ploča

20.10.05 Pomoćnik hidrotermičara drveta

20.10.06 Pripremač rezane građe za otpremu

20.10.09 Pomoćnik mašinskog obrađivača drveta pri impregnaciji

20.10.11 Pomoćnik izrađivača furnira i drvenih ploča

20.10.14 Popravljač drvenih ploča

20.10.21 Pomoćnik rukovaoca mašina za finu obradu drveta

20.10.24 Pomoćnik rukovaoca uređaja za lepljenje drveta

20.10.27 Pomoćnik rukovaoca mašina za izradu parketa

20.10.28 Pripremač elemenata lake ambalaže

20.10.29 Sastavljač masivne ambalaže

20.10.32 P omoćnik rukovaoca mašina za površinsku obradu drveta

20.10.33 Pomoćnik izrađivača mekih delova nameštaja

20.10.34 Pomoćni stolar

20.10.35 Paker nameštaja i parketa

20.10.36 Drvorezbar

20.10.38 Pomoćnik izrađivača drvene galanterije

20.10.40 Pomoćnik izrađivača sportskih rekvizita od drveta

20.10.42 Pomoćnik izrađivača muzičkih instrumenata

20.10.44 Pomoćnik brodotesara

20.10.46 Pomoćnik brodostolara

20.10.51 Pomoćnik rukovaoca mašina za obradu plute

20.10.61 Pomoćnik izrađivača pletenog nameštaja i galanterije od pruća

20.10.65 Pomoćnik kolara

20.10.66 Pomoćnik bačvara

30.10.00 Prerađivač i obrađivač drveta

30.10.01 Rukovalac mašina za pripremu oblovine za obradu

30.10.02 Rukovalac mašina za razrezivanje trupaca

30.10.03 Rukovalac mašina za krojenje rezane građe, elemenata i ploča

30.10.04 Rukovalac mašina za usitnjavanje drveta

30.10.05 Proizvođač primarnih proizvoda od drveta

30.10.06 Hidrotermičar drveta

30.10.09 Mašinski obrađivač drveta pri impregnaciji

30.10.11 Izrađivač – obrađivač furnira

30.10.12 Izrađivač furnirskih ploča

30.10.15 Oblagač drvenih ploča

30.10.21 Rukovalac mašina za finu obradu drveta

30.10.23 Drvobrusač

30.10.24 Rukovalac uređaja za lepljenje drveta

30.10.25 Krojač furnira

30.10.27 Rukovalac mašina i uređaja za izradu parketa

30.10.28 Rukovalac mašina za izradu lake ambalaže

30.10.30 Sortirer drvenih elemenata i gotovih proizvoda

30.10.31 Izrađivač elemenata montažnih kuća

30.10.32 Rukovalac mašina za površinsku obradu drveta

30.10.33 Izrađivač mekih delova nameštaja

30.10.35 Stolar za montažu, opravke i održavanje

30.10.36 Stolar za dekor i umetničke predmete od drveta

30.10.37 Stolar za izradu šablona i ortopedskih pomagala

30.10.38 Izrađivač drvene galanterije

30.10.39 Modelar drvenih kalupa i peta

30.10.40 Izrađivač sportskih rekvizita od drveta

30.10.42 Izrađivač muzičkih instrumenata od drveta

30.10.43 Livački drvomodelar

30.10.44 Brodotesar

30.10.45 Brodograditelj elemenata od drveta

30.10.46 Brodostolar

30.10.48 Izdavalac drvoprerađivačkog alata i materijala

30.10.51 Rukovalac mašina za obradu plute

30.10.61 Izrađivač pletenog nameštaja i galanterije od pruća

30.10.65 Kolar

30.10.66 Bačvar

40.10.00 Tehničar prerade i obrade drveta

40.10.01 Tehničar sortiranja i guljenja trupaca

40.10.03 Tehničar prerade drveta u strugari

40.10.05 Tehničar primarne obrade drveta

40.10.06 Tehničar sušenja drveta

40.10.11 Tehničar proizvodnje furnira

40.10.13 Tehničar proizvodnje drvenih ploča vlaknatica i iverica

40.10.21 Tehničar grube i fine obrade drveta i ploča

40.10.23 Tehničar brušenja drveta i ploča

40.10.45 Tehničar izrade drvene konstrukcije plovila

40.10.49 Tehničar drvoprerađivačke tehnologije

50.10.00 Prerađivač i obrađivač drveta – specijalista

50.10.02 R ukovalac mašina za razrezivanje trupaca – specijalista

50.10.03 Organizator procesa prerade u strugari

50.10.05 Tehničar postrojenja za sušenje drveta – specijalista

50.10.09 Organizator procesa impregnacije drveta

50.10.11 Izrađivač furnira – specijalista

50.10.12 Organizator procesa proizvodnje furnira i ploča

50.10.13 Rukovalac linije uređaja za presovanje drvenih ploča – specijalista

50.10.21 Tehničar fine obrade drveta i ploča – specijalista

50.10.22 Organizator procesa proizvodnje finalnih proizvoda od drveta

50.10.23 Drvobrusač – specijalista

50.10.24 Rukovalac uređaja za lepljenje drveta – specijalista

50.10.26 Rukovalac mašina za obradu drveta sa numeričkim upravljanjem

50.10.31 Monter drvenih objekata – specijalista

50.10.32 Rukovalac linije uređaja za površinsku obradu drveta – specijalista

50.10.33 Izrađivač mekih delova nameštaja – specijalista

50.10.35 Stolar za izradu šablona i prototipova – specijalista

50.10.36 Stolar dekora i umetničkih predmeta od drveta – specijalista

50.10.37 Stolar za izradu ortopedskih pomagala – specijalista

50.10.38 Izrađivač drvene galanterije – specijalista

50.10.40 Izrađivač sportskih rekvizita od drveta – specijalista

50.10.42 Izrađivač muzičkih instrumenata od drveta – specijalista

50.10.43 Livački drvomodelar – specijalista

50.10.45 Izrađivač drvene konstrukcije plovila – specijalista

50.10.46 Brodostolar – specijalista

50.10.61 Izrađivač pletenog nameštaja i galanterije od pruća – specijalista

61.10.00 Inženjer tehnologije prerade i obrade drveta

61.10.01 Operativni tehnolog pripreme prerade drveta

61.10.02 Operativni tehnolog prerade drveta

61.10.42 Operativni tehnolog izrade muzičkih instrumenata od drveta

71.10.00 Diplomirani inženjer prerade i obrade drveta

71.10.01 Tehnolog pripreme i prerade drveta

71.10.41 Tehnolog razvoja prerade drveta

71.10.47 Konstruktor finalnih proizvoda od drveta

71.10.91 Organizator drvoprerađivačkog poslovanja

72.10.00 Magistar tehnologije prerade i obrade drveta

72.10.01 Projektant tehnologije pripreme i prerade drveta – specijalista

72.10.41 Projektant razvoja pripreme i prerade drveta – specijalista

72.10.81 Istraživač pripreme i prerade drveta

80.10.00 Doktor tehnologije prerade i obrade drveta

80.10.81 Naučni istraživač prerade drveta

80.10.91 Organizator drvoprerađivačkog poslovnog sistema

III GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA

13. Geolozi

20.13.01 Poslužilac procesnih pumpi

20.13.02 Pomoćnik geobušača

30.13.02 Geobušač

40.13.00 Geološki tehničar

40.13.02 Tehničar geobušenja

40.13.03 Tehničar geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja

40.13.04 Tehničar istraživanja mineralnih sirovina

50.13.00 Geološki tehničar – specijalista

50.13.02 Geobušač – specijalista

50.13.04 Tehničar geoloških istraživanja za mineralne sirovine – specijalista

50.13.05 Tehničar geoloških istraživanja geofizike – specijalista

50.13.06 Tehničar geoloških istraživanja geotehnike – specijalista

50.13.07 Tehničar geoloških istraživanja hidrogeologije – specijalista

50.13.08 Tehničar geoloških istraživanja za naftu i zemni gas – specijalista

50.13.09 Geološki laborant – specijalista

61.13.00 Inženjer geologije

61.13.02 Operativni tehnolog geobušenja

61.13.16 Operativni geolog

62.13.16 Operativni geolog – specijalista

71.13.00 Diplomirani inženjer geologije

71.13.04 Geolog mineralnih sirovina

71.13.05 Geolog geofizike

71.13.06 Geolog geotehnike

71.13.07 Geolog hidrogeologije

71.13.08 Geolog za naftu i zemni gas

71.13.11 Geolog mineroloških, petroloških, sedimentoloških i geohemijskih istraživanja

71.13.12 Geolog paleontologije

71.13.13 Geolog regionalne geologije

71.13.16 Geolog – analitičar

71.13.21 Geološki inspektor

71.13.91 Organizator geološkog poslovanja

72.13.00 Magistar geologije

72.13.04 Geolog mineralnih sirovina – specijalista

72.13.05 Geolog geofizike – specijalista

72.13.06 Geolog geotehnike – specijalista

72.13.07 Geolog hidrogeologije – specijalista

72.13.08 Geolog za naftu i zemni gas – specijalista

72.13.11 Geolog mineroloških, petroloških, sedimentoloških i geohemijskih istraživanja – specijalista

72.13.12 Geolog paleontologije – specijalista

72.13.13 Geolog regionalne geologije – specijalista

72.13.81 Istraživač geologije

80.13.00 Doktor geologije

80.13.81 Naučni istraživač geologije

80.13.82 Geološki naučni istraživač za naftu i zemni gas

80.13.91 Organizator geološkog poslovnog sistema

14. Zanimanja eksploatacije nafte i zemnog gasa

30.14.01 Rukovalac postrojenja za istraživanje i proizvodnju nafte i zemnog gasa

40.14.00 Tehničar eksploatacije nafte i zemnog gasa

40.14.01 Tehničar postrojenja za istraživanje i proizvodnju nafte i zemnog gasa

50.14.00 Rukovalac postrojenja za eksploataciju nafte i zemnog gasa

50.14.01 Procesni organizator istraživanja i proizvodnje nafte i zemnog gasa

61.14.00 Inženjer rudarstva za eksploataciju nafte i zemnog gasa

61.14.01 Naftnorudarski operativni tehnolog

71.14.00 Diplomirani inženjer rudarstva za eksploataciju nafte i zemnog gasa

71.14.01 Naftnorudarski tehnolog

71.14.02 Petrolog

71.14.04 Naftnorudarski inspektor

71.14.91 O rganizator poslovanja u proizvodnji nafte i zemnog gasa

72.14.00 Magistar naftnorudarske tehnologije

72.14.01 Naftnorudarski tehnolog – specijalista

80.14.00 Doktor naftnorudarske tehnologije

80.14.81 Naučni istraživač naftnog rudarstva

80.14.91 Organizator naftnorudarskog poslovnog sistema

15. Rudari i oplemenjivači ruda

10.15.01 Rudarski manipulant

20.15.00 Pomoćni – priučeni rudar

20.15.02 Pomoćnik rudara u podzemnoj eksploataciji

20.15.03 Poslužilac postrojenja podzemne eksploatacije

20.15.11 Pomoćnik rudara površinske eksploatacije

20.15.12 Poslužilac postrojenja površinske eksploatacije

20.15.21 Poslužilac postrojenja pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina

20.15.22 P omoćnik rudara za oplemenjivanje mineralnih sirovina

20.15.23 Pripremač uzoraka ruda i koncentrata

20.15.31 Pomoćnik rukovaoca postrojenja za proizvodnju nemetalnih minerala

20.15.42 Pomoćnik minera

30.15.00 Rudar i oplemenjivač ruda

30.15.02 Rudar podzemne eksploatacije

30.15.03 Rukovalac jamske utovarne mehanizacije

30.15.04 Bušač u podzemnoj eksploataciji

30.15.05 Rukovalac jednostavne rudarske mehanizacije

30.15.11 Rudar površinske eksploatacije

30.15.12 Rukovalac bagera cikličnog delovanja

30.15.13 Rukovalac opreme za bušenje u površinskoj eksploataciji

30.15.21 Rukovalac uređaja za oplemenjivanje mineralnih sirovina

30.15.24 Rukovalac uređaja za usitnjavanje mineralnih sirovina

30.15.25 Floter rude

30.15.41 Skladištar rudarskih eksplozivnih sredstava

30.15.51 Rukovalac rudarskih transportnih postrojenja

30.15.52 Rukovalac rudarskih teških vozila

40.15.00 Rudarski tehničar

40.15.02 Rudarski tehničar podzemne eksploatacije

40.15.11 Rudarski tehničar površinske eksploatacije

40.15.22 Rudarski tehničar pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina

40.15.42 Miner

40.15.43 Serviser rudarske opreme i uređaja za spasavanje

40.15.51 Tehničar rudarskog izvoznog postrojenja

40.15.61 Rudarski dispečer

50.15.00 Rudar i oplemenjivač ruda – specijalista

50.15.02 Rudarski nadzornik podzemne eksploatacije

50.15.06 Tehničar specijalista za hidraulične podgrade

50.15.07 Tehničar specijalista na rudarskom kombajnu

50.15.08 Nadzornik provetravanja jame

50.15.11 Rudarski nadzornik površinske eksploatacije

50.15.12 Tehničar specijalista na bageru kontinuiranog delovanja

50.15.21 Procesni organizator pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina

50.15.42 Miner – specijalista

61.15.00 Inženjer rudarstva

61.15.02 Rudarski operativni tehnolog podzemne eksploatacije

61.15.08 Operativni tehnolog provetravanja jame

61.15.11 Rudarski operativni tehnolog površinske eksploatacije

61.15.21 Operativni tehnolog pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina

61.15.43 Operativni organizator spasavanja u rudniku

61.15.44 Operativni tehnolog zaštite na radu u rudniku

71.15.00 Diplomirani inženjer rudarstva

71.15.02 Rudarski tehnolog podzemne eksploatacije

71.15.05 Rudarski tehnolog eksploatacije mehanizacije u jami

71.15.08 Rudarski tehnolog provetravanja jame

71.15.11 Rudarski tehnolog površinske eksploatacije

71.15.13 Rudarski tehnolog eksploatacije mehanizacije na površinskom kopu

71.15.21 Rudarski tehnolog pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina

71.15.44 Rudarski tehnolog zaštite na radu

71.15.45 Rudarski inspektor

71.15.91 Organizator rudarskog poslovanja

72.15.00 Magistar rudarstva

72.15.02 Rudarski tehnolog podzemne eksploatacije – specijalista

72.15.11 Rudarski tehnolog površinske eksploatacije – specijalista

72.15.21 Rudarski tehnolog pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina – specijalista

72.15.81 Istraživač rudarstva

80.15.00 Doktor rudarstva

80.15.81 Naučni istraživač rudarstva

80.15.82 Naučni istraživač pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina

80.15.91 Organizator rudarskog poslovnog sistema

16. Metalurzi

10.16.01 Metalurški manipulant

10.16.85 Manipulant u proizvodnji kablova i provodnika

20.16.00 Pomoćni – priučeni poslužilac metalurških postrojenja

20.16.03 Poslužilac postrojenja za proizvodnju gvožđa

20.16.04 Poslužilac postrojenja za proizvodnju ferolegura

20.16.05 Poslužilac postrojenja za proizvodnju čelika

20.16.06 Poslužilac postrojenja za valjanje i kovanje čelika

20.16.07 Poslužilac postrojenja za proizvodnju čeličnih cevi

20.16.08 Poslužilac postrojenja za hladno valjanje i vučenje čelika

20.16.25 Poslužilac postrojenja za proizvodnju glinice, anoda i aluminijuma

20.16.29 Poslužilac postrojenja za proizvodnju bakra

20.16.31 Poslužilac postrojenja za topljenje i livenje bakra i aluminijuma

20.16.32 Poslužilac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma valjanjem

20.16.33 Poslužilac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma presovanjem i izvlačenjem

20.16.34 Poslužilac postrojenja za termičku i hemijsku obradu bakra i aluminijuma

20.16.42 Poslužilac postrojenja za proizvodnju antimona

20.16.43 P oslužilac postrojenja za proizvodnju plemenitih metala

20.16.44 Poslužilac postrojenja za preradu plemenitih metala

20.16.46 Poslužilac postrojenja za proizvodnju olova i cinka

20.16.55 Poslužilac postrojenja za preradu olova

20.16.56 Poslužilac postrojenja za preradu cinka

20.16.57 Poslužilac postrojenja za preradu uglja

20.16.61 Poslužilac postrojenja za topljenje sivog i čeličnog liva

20.16.62 Poslužilac postrojenja za kalupovanje

20.16.63 Poslužilac postrojenja za obradu odlivaka

20.16.64 Poslužilac postrojenja za zavarivanje odlivaka

20.16.65 Poslužilac postrojenja za kokilni i kalupni liv

20.16.66 Poslužilac postrojenja za livenje obojenih metala

20.16.67 Poslužilac postrojenja za livenje preciznog liva

20.16.68 Poslužilac postrojenja za centrifugalni liv

20.16.81 Pomoćnik postrojenja za termičku obradu metala

20.16.82 Pomoćnik galvanizera

20.16.86 Poslužilac postrojenja za proizvodnju metalne užadi

20.16.87 Poslužilac postrojenja za proizvodnju kablova i provodnika

30.16.00 Rukovalac metalurških postrojenja

30.16.03 Rukovalac postrojenja za proizvodnju gvožđa

30.16.04 Rukovalac postrojenja za proizvodnju ferolegura

30.16.05 Rukovalac postrojenja za proizvodnju čelika

30.16.06 Rukovalac postrojenja za toplo valjanje čelika

30.16.07 Rukovalac postrojenja za proizvodnju čeličnih cevi

30.16.08 Rukovalac postrojenja za hladno valjanje i vučenje čelika

30.16.09 Rukovalac postrojenja za kovanje i presovanje čelika

30.16.10 Rukovalac postrojenja za doradu čeličnih proizvoda

30.16.22 Pripremač metalurških uzoraka

30.16.26 Rukovalac postrojenja za proizvodnju glinice

30.16.27 Rukovalac postrojenja za proizvodnju anode

30.16.28 Rukovalac postrojenja za proizvodnju aluminijuma

30.16.29 Rukovalac postrojenja za proizvodnju sirovog bakra

30.16.30 Rukovalac postrojenja za elektrolizu bakra

30.16.31 Rukovalac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma topljenjem i livenjem

30.16.32 Rukovalac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma valjanjem i kovanjem

30.16.33 Rukovalac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma presovanjem i izvlačenjem

30.16.34 Rukovalac postrojenja za termičku i hemijsku obradu bakra i aluminijuma

30.16.42 Rukovalac postrojenja za proizvodnju antimona

30.16.43 R ukovalac postrojenja za proizvodnju plemenitih metala

30.16.44 Rukovalac postrojenja za preradu plemenitih metala

30.16.47 Rukovalac postrojenja za proizvodnju olova i cinka

30.16.55 Rukovalac postrojenja za preradu olova

30.16.56 Rukovalac postrojenja za preradu cinka

30.16.57 Rukovalac postrojenja za preradu uglja

30.16.58 Rukovalac postrojenja za preradu koksnog gasa

30.16.65 Livački jezgrar – kalupar

30.16.67 Livac lakih i obojenih metala

30.16.69 Livac preciznog liva

30.16.81 Termoobrađivač metala

30.16.82 Galvanizer

30.16.86 Rukovalac postrojenja za proizvodnju metalnih užadi

30.16.87 Rukovalac postrojenja za proizvodnju kablova i provodnika

40.16.00 Metalurški tehničar

40.16.03 Tehničar proizvodnje gvožđa

40.16.04 Tehničar proizvodnje ferolegura

40.16.05 Tehničar proizvodnje čelika

40.16.09 Tehničar kovanja i presovanja čelika

40.16.11 Tehničar valjanja čelika

40.16.22 Metalurški laborant

40.16.25 Tehničar proizvodnje glinice, anoda i aluminijuma

40.16.29 Tehničar proizvodnje bakra

40.16.35 Tehničar prerade bakra i aluminijuma

40.16.43 Tehničar proizvodnje plemenitih metala

40.16.44 Tehničar prerade plemenitih metala

40.16.47 Tehničar proizvodnje olova i cinka

40.16.49 Tehničar prerade olova i cinka

40.16.57 Tehničar prerade uglja

40.16.69 Tehničar proizvodnje odlivaka

40.16.81 Tehničar termičke obrade metala

40.16.82 Tehničar galvanizacije

40.16.86 Tehničar proizvodnje metalnih užadi

40.16.87 Tehničar proizvodnje kablova i provodnika

50.16.00 Tehničar – rukovalac metalurških postrojenja – specijalista

50.16.02 Tehničar za pripremu rude i uložaka – specijalista

50.16.03 Tehničar proizvodnje gvožđa – specijalista

50.16.04 Tehničar proizvodnje ferolegura – specijalista

50.16.05 Tehničar proizvodnje čelika – specijalista

50.16.07 Rukovalac postrojenja za proizvodnju cevi – specijalista

50.16.08 Rukovalac postrojenja za vučenje čelika – specijalista

50.16.09 Tehničar kovanja i presovanja čelika – specijalista

50.16.10 Rukovalac postrojenja za ađustiranje i doradu čeličnih proizvoda – specijalista

50.16.11 Tehničar za toplovaljani čelik – specijalista

50.16.13 Tehničar za valjanje čelika u hladnom stanju – specijalista

50.16.22 Metalurški laborant – specijalista

50.16.25 Tehničar za proizvodnju glinice – speciijalista

50.16.26 Tehničar za proizvodnju anoda – specijalista

50.16.27 Tehničar za proizvodnju aluminijuma – specijalista

50.16.29 Tehničar proizvodnje bakra – specijalista

50.16.31 Rukovalac postrojenja za livenje bakra i aluminijuma – specijalista

50.16.32 Rukovalac postrojenja za valjanje i kovanje bakra i aluminijuma – specijalista

50.16.33 Rukovalac postrojenja za presovanje i izvlačenje bakra i aluminijuma – specijalista

50.16.35 Tehničar završne obrade aluminijuma – specijalista

50.16.43 Tehničar proizvodnje plemenitih metala – specijalista

50.16.44 Tehničar prerade plemenitih metala – specijalista

50.16.47 Tehničar proizvodnje olova – specijalista

50.16.48 Tehničar proizvodnje cinka – specijalista

50.16.49 Tehničar prerade olova – specijalista

50.16.50 Tehničar prerade cinka – specijalista

50.16.57 Tehničar prerade uglja – specijalista

50.16.59 Procesni organizator prerade uglja

50.16.65 Livac sivog liva

50.16.66 Livac čeličnog liva

50.16.67 Livac bakarnog liva

50.16.68 Livac aluminijumskog liva

50.16.73 Topioničar za sivi liv – specijalista

50.16.75 Topioničar za čelični liv – specijalista

50.16.77 Topioničar za lake i obojene metale – specijalista

50.16.78 Topioničar za livačke modele – specijalista

50.16.81 Termoobrađivač metala – specijalista

50.16.82 Galvanizer – specijalista

50.16.86 Tehničar proizvodnje metalnih užadi – specijalista

50.16.87 Tehničar za proizvodnju telekomunikacionih kablova – specijalista

50.16.88 T ehničar za proizvodnju energetskih kablova – specijalista

50.16.89 Tehničar za proizvodnju lakiranih žica – specijalista

50.16.90 Tehničar za proizvodnju plastificiranjih kablova – specijalista

61.16.00 Inženjer metalurgije

61.16.03 Operativni tehnolog proizvodnje gvožđa, čelika i ferolegura

61.16.11 Operativni tehnolog plastične prerade čelika

61.16.18 Operativni tehnolog metalurške toplotehnike

61.16.19 Operativni tehnolog metalurških istraživanja

61.16.35 Operativni tehnolog prerade bakra i aluminijuma

61.16.47 Operativni tehnolog proizvodnje olova i cinka

61.16.49 Operativni tehnolog prerade olova i cinka

61.16.57 Operativni tehnolog prerade uglja

61.16.69 Operativni tehnolog proizvodnje odlivaka

61.16.81 Operativni tehnolog termičke obrade metala

61.16.82 Operativni tehnolog galvanizacije

61.16.87 Operativni tehnolog proizvodnje kablova i provodnika

71.16.00 Diplomirani inženjer metalurgije

71.16.03 Tehnolog proizvodnje gvožđa

71.16.04 Tehnolog proizvodnje ferolegura

71.16.05 Tehnolog proizvodnje čelika

71.16.09 Tehnolog prerade čelika kovanjem i presovanjem

71.16.10 Tehnolog obrade čeličnih proizvoda

71.16.11 Tehnolog prerade čelika valjanjem

71.16.18 Tehnolog metalurške toplotehnike

71.16.19 Tehnolog metalurških istraživanja

71.16.25 Tehnolog proizvodnje glinice

71.16.26 Tehnolog proizvodnje anoda

71.16.27 Tehnolog proizvodnje aluminijuma

71.16.29 Tehnolog proizvodnje bakra

71.16.35 Tehnolog prerade bakra i aluminijuma

71.16.42 Tehnolog proizvodnje antimona

71.16.43 Tehnolog proizvodnje i prerade plemenitih metala

71.16.47 Tehnolog proizvodnje olova i cinka

71.16.49 Tehnolog prerade olova i cinka

71.16.57 Tehnolog prerade uglja

71.16.65 Tehnolog proizvodnje čeličnog i sivog liva

71.16.77 Tehnolog proizvodnje lakog i obojenog liva

71.16.81 Tehnolog termičke obrade metala

71.16.82 Tehnolog galvanizacije

71.16.87 Tehnolog proizvodnje kablova i provodnika

71.16.91 Organizator metalurškog poslovanja

72.16.00 Magistar metalurgije

72.16.03 Tehnolog proizvodnje gvožđa – specijalista

72.16.04 Tehnolog proizvodnje ferolegura – specijalista

72.16.05 Tehnolog proizvodnje čelika – specijalista

72.16.09 Tehnolog prerade čelika kovanjem i presovanjem – specijalista

72.16.11 Tehnolog prerade čelika valjanjem – specijalista

72.16.18 Tehnolog metalurške toplotehnike – specijalista

72.16.19 Istraživač metalurgije

72.16.22 Tehnolog ispitivanja kvaliteta metala – specijalista

72.16.27 Tehnolog proizvodnje aluminijuma – specijalista

72.16.29 Tehnolog proizvodnje bakra – specijalista

72.16.35 Tehnolog za preradu bakra – specijalista

72.16.36 Tehnolog za preradu aluminijuma – specijalista

72.16.47 Tehnolog za proizvodnju olova – specijalista

72.16.48 Tehnolog za proizvodnju cinka – specijalista

72.16.49 Tehnolog za preradu olova – specijalista

72.16.50 Tehnolog za rafinaciju olova – specijalista

72.16.51 Tehnolog za rafinaciju cinka i kadmijuma – specijalista

72.16.52 Tehnolog za preradu cinka – specijalista

72.16.53 Tehnolog za dobijanje srebra – specijalista

72.16.54 Tehnolog za dobijanje ostalih metala pri rafinaciji cinka – specijalista

72.16.57 Tehnolog prerade uglja – specijalista

72.16.65 Tehnolog za proizvodnju sivog i čeličnog liva – specijalista

72.16.77 Tehnolog za proizvodnju lakog i obojenog liva – specijalista

72.16.81 Tehnolog termičke obrade metala – specijalista

80.16.00 Doktor metalurgije

80.16.19 Naučni istraživač metalurgije

80.16.57 Naučni istraživač prerade uglja

80.16.91 Organizator metalurškog poslovnog sistema

IV MAŠINSTVO I OBRADA METALA

18. Obrađivači metala

10.18.01 Manipulant u obradi metala

20.18.00 Pomoćni – priučeni obrađivač metala

20.18.01 Poslužilac podešenih strugova

20.18.02 Poslužilac podešenih glodalica

20.18.03 Poslužilac podešenih bušilica

20.18.04 Poslužilac podešenih rendisaljki

20.18.05 Poslužilac podešenih brusilica

20.18.06 Poslužilac podešenih oštrilica alata

20.18.07 Poslužilac uređaja za obradu metala peskarenjem

20.18.08 Pomoćnik gravera

20.18.09 Metalopolirac

20.18.11 Mašinski sekač – krojač metala

20.18.12 Brusač – sekač metala

20.18.13 Pomoćnik bravara

20.18.14 Pomoćnik brodobravara

20.18.15 Pomoćnik limara

20.18.16 Pomoćnik autolimara

20.18.17 Pomoćnik aviolimara

20.18.18 Pomoćnik brodolimara

20.18.21 Poslužilac mašina za izradu reznog alata

20.18.25 Pomoćnik izdavaoca alata

20.18.31 Pomoćnik kovača

20.18.32 Pomoćnik metalopresera

20.18.35 Poslužilac uređaja za elektrozavarivanje

20.18.36 Poslužilac uređaja za zavarivanje i rezanje gasom

20.18.38 Lemilac

20.18.43 Izrađivač sitne metalne galanterije

20.18.45 Pomoćnik zlatara

20.18.46 Pomoćnik srebrara – filigraniste

20.18.48 Izrađivač žičanih mreža i tkanina

20.18.49 Potkivač

30.18.00 Obrađivač metala

30.18.01 Metalostrugar

30.18.02 Metaloglodač

30.18.03 Metalobušač

30.18.04 Metalorendisač

30.18.05 Metalobrusač

30.18.06 Oštrač alata

30.18.08 Graver

30.18.13 Bravar

30.18.14 Brodobravar

30.18.15 Limar

30.18.16 Autolimar

30.18.17 Aviolimar

30.18.18 Brodolimar

30.18.21 Rukovalac mašina za izradu reznog alata

30.18.25 Izdavalac alata

30.18.31 Kovač

30.18.32 Metalopreser

30.18.35 Elektrozavarivač

30.18.36 Zavarivač – rezač gasom

30.18.41 Puškar

30.18.42 Kotlar – kazandžija

30.18.43 Izrađivač metalnih zanatskih proizvoda

30.18.45 Zlatar – draguljar

30.18.46 Srebrar – filigranista

30.18.48 Metalopletač

30.18.51 Obrađivač metala na mašinama sa numeričkim upravljanjem

40.18.00 Mašinski tehničar – kontrolor kvaliteta

40.18.01 Univerzalni metalostrugar

40.18.02 Univerzalni metaloglodač

40.18.03 Univerzalni metalobušač

40.18.05 Univerzalni metalobrusač

40.18.06 Univerzalni oštrač alata

40.18.13 Univerzalni bravar

40.18.15 Univerzalni limar

40.18.16 Univerzalni autolimar

40.18.17 Univerzalni aviolimar

40.18.20 Alatničar

40.18.26 Metalomodelar

40.18.31 Univerzalni kovač

40.18.37 Univerzalni zavarivač

40.18.51 Tehničar obrade metala na mašinama sa numeričkim upravljanjem

40.18.52 Tehničar mašinske robotike i fleksibilne automatike

40.18.53 Tehničar – tehnolog izrade metalnih ortopedskih pomagala

40.18.55 Tehničar – kontrolor mašinskih materijala

40.18.60 Tehničar – konstruktor alata i pribora

40.18.71 Tehničar – tehnolog obrade metala rezanjem

40.18.72 Tehničar – tehnolog obrade metala deformisanjem i odvajanjem

40.18.73 Tehničar – tehnolog zavarivanja

40.18.74 Tehničar planer obrade metala

50.18.00 Obrađivač metala – specijalista

50.18.01 Metalostrugar – specijalista

50.18.02 Metaloglodač – specijalista

50.18.03 Metalobušač – specijalista

50.18.04 Metalorendisač – specijalista

50.18.05 Metalobrusač – specijalista

50.18.06 Oštrač alata – specijalista

50.18.08 Graver – specijalista

50.18.10 Podešavač mašina za obradu metala rezanjem

50.18.13 Bravar – specijalista

50.18.14 Brodobravar – specijalista

50.18.15 Limar – specijalista

50.18.16 Autolimar – specijalista

50.18.17 Aviolimar – specijalista

50.18.21 Alatničar za rezne alate – specijalista

50.18.22 Alatničar za stezne pribore – specijalista

50.18.23 Alatničar za alate u obradi deformisanjem, odvajanjem i livenjem – specijalista

50.18.24 Alatničar za merne i kontrolne pribore – specijalista

50.18.26 Metalomodelar – specijalista

50.18.31 Kovač – specijalista

50.18.32 Metalopreser – specijalista

50.18.33 Podešavač mašina za obradu metala deformisanjem i odvajanjem

50.18.35 Elektrozavarivač – specijalista

50.18.36 Zavarivač gasom – specijalista

50.18.41 Puškar – specijalista

50.18.42 Kotlar-kazandžija – specijalista

50.18.43 Izrađivač metalnih zanatskih proizvoda – specijalista

50.18.45 Zlatar-draguljar – specijalista

50.18.46 Filigranista – specijalista

50.18.51 Obrađivač metala na mašinama sa numeričkim upravljanjem – specijalista

50.18.55 Tehničar – kontrolor kvaliteta mašinskih materijala – specijalista

61.18.00 Mašinski inženjer

61.18.60 Operativni konstruktor alata i pribora

61.18.70 Operativni tehnolog obrade metala

61.18.74 Operativni tehnolog normiranja obrade metala

61.18.75 Operativni planer obrade metala

61.18.76 Operativni tehnolog kontrole kvaliteta obrade metala

62.18.61 Operativni konstruktor za rezne alate – specijalista

62.18.62 Operativni konstruktor za stezni pribor – specijalista

62.18.63 Operativni konstruktor za alate u obradi deformisanjem, odvajanjem i livenjem – specijalista

62.18.66 Operativni konstruktor za merne i kontrolne pribore – specijalista

62.18.71 Operativni tehnolog za obradu metala rezanjem – specijalista

62.18.72 Operativni tehnolog za obradu metala deformisanjem i odvajanjem – specijalista

62.18.73 Operativni tehnolog za zavarivanje – specijalista

71.18.00 Diplomirani mašinski inženjer

71.18.60 Konstruktor alata i pribora

71.18.70 Tehnolog obrade metala

71.18.75 Planer obrade metala

71.18.76 Tehnolog kontrole kvaliteta obrade metala

71.18.91 Organizator metaloprerađivačkog poslovanja

72.18.00 Magistar mašinstva (za obradu metala)

72.18.61 Konstruktor za rezne alate – specijalista

72.18.62 Konstruktor za stezni pribor – specijalista

72.18.63 Konstruktor za alate u obradi deformisanjem, odvajanjem i livenjem – specijalista

72.18.66 Konstruktor za merne i kontrolne pribore – specijalista

72.18.71 Tehnolog za obradu metala rezanjem – specijalista

72.18.72 Tehnolog za obradu metala deformisanjem i odvajanjem – specijalista

72.18.73 Tehnolog za zavarivanje – specijalista

72.18.81 Istraživač tehnologije obrade metala

80.18.00 Doktor mašinstva (za obradu metala)

80.18.81 Naučni istraživač tehnologije obrade metala

80.18.91 Organizator metaloprerađivačkog poslovnog sistema

19. Monteri i instalateri u mašinstvu

10.19.01 Montersko – instalaterski manipulant

20.19.00 Pomoćni – priučeni monter – instalater

20.19.03 Pomoćnik brodotrasera

20.19.04 Pomoćnik brodoskelara

20.19.05 Pomoćnik brodomontera

20.19.06 Pomoćnik montera brodskih mašina

20.19.07 Pomoćnik montera cevovoda

20.19.13 Pomoćnik montera metalnih konstrukcija

20.19.18 Pomoćnik montera metalnih proizvoda široke potrošnje

20.19.21 Pomoćnik mašinskog montera

20.19.41 Pomoćnik montera birotehničkih mašina

20.19.43 Pomoćnik montera mašina za šivenje

20.19.44 Pomoćnik montera uređaja hidraulike i pneumatike

20.19.46 Pomoćnik montera opreme za merenje i kontrolu

20.19.47 Pomoćnik montera časovnika

20.19.48 Sastavljač kotrljajućih ležaja

20.19.49 Sastavljač kliznih zatvarača

20.19.63 Pomoćnik montera gasoenergetskih postrojenja

20.19.71 Pomoćnik mašinskog instalatera

20.19.72 Pomoćnik vodoinstalatera

20.19.73 Pomoćnik instalatera grejanja

20.19.74 Pomoćnik instalatera klimatizacije

30.19.00 Monter – instalater

30.19.03 Brodotraser elemenata

30.19.04 Brodoskelar

30.19.05 Brodomonter

30.19.06 Monter brodskih mašina

30.19.07 Monter cevovoda

30.19.08 Monter – ronilac

30.19.13 Monter metalnih konstrukcija

30.19.18 Monter metalnih proizvoda široke potrošnje

30.19.21 Mašinski monter

30.19.22 Monter alatnih mašina

30.19.23 Monter građevinskih i rudarskih mašina

30.19.25 Monter poljoprivrednih mašina

30.19.26 Monter liftova i žičara

30.19.31 Monter procesnih mašina i postrojenja

30.19.41 Monter birotehničkih mašina

30.19.43 Monter mašina za šivenje

30.19.44 Monter uređaja hidraulike i pneumatike

30.19.46 Monter opreme za merenje i kontrolu

30.19.47 Monter časovnika

30.19.48 Monter kotrljajućih ležaja

30.19.51 Monter drumskih vozila

30.19.53 Monter šinskih vozila

30.19.55 Monter motora sa unutrašnjim sagorevanjem

30.19.56 Monter aviomotora

30.19.61 Monter termoenergetskih postrojenja

30.19.63 Monter gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja

30.19.65 Monter hidroenergetskih postrojenja

30.19.71 Mašinski instalater

30.19.72 Vodoinstalater

30.19.73 Instalater grejanja

30.19.74 Instalater klimatizacije

40.19.00 M ašinski tehničar za brodogradnju i metalne konstrukcije

40.19.01 Tehničar – konstruktor plovila

40.19.03 Brodotraser

40.19.05 Tehničar – tehnolog gradnje plovila

40.19.11 Tehničar – konstruktor metalnih konstrukcija

40.19.13 Tehničar – tehnolog izrade metalnih konstrukcija

40.19.15 T ehničar – konstruktor metalnih proizvoda široke potrošnje

40.19.18 Tehničar – tehnolog izrade metalnih proizvoda široke potrošnje

40.19.21 Univerzalni mašinski monter

40.19.71 Univerzalni mašinski instalater

50.19.00 Monter-instalater – specijalista

50.19.03 Brodotraser – specijalista

50.19.05 Brodomonter – specijalista

50.19.06 Monter brodskih mašina – specijalista

50.19.07 Monter cevovoda – specijalista

50.19.08 Monter – ronilac – specijalista

50.19.13 Monter metalnih konstrukcija – specijalista

50.19.26 Monter liftova i žičara – specijalista

50.19.48 Monter kotrljajućih ležaja – specijalista

50.19.61 Monter termoenergetskih postrojenja – specijalista

50.19.63 Monter gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja – specijalista

50.19.65 Monter hidroenergetskih postrojenja – specijalista

50.19.72 Vodoinstalater – specijalista

50.19.73 Instalater grejanja – specijalista

50.19.74 Instalater klimatizacije – specijalista

61.19.00 M ašinski inženjer za brodogradnju i metalne konstrukcije

61.19.01 Operativni konstruktor plovila

61.19.05 Operativni tehnolog gradnje plovila

61.19.11 Operativni konstruktor metalnih konstrukcija

61.19.13 Operativni tehnolog izrade metalnih konstrukcija

61.19.15 Operativni konstruktor metalnih proizvoda široke potrošnje

61.19.18 Operativni tehnolog izrade metalnih proizvoda široke potrošnje

62.19.01 Operativni konstruktor plovila – specijalista

62.19.11 O perativni konstruktor metalnih konstrukcija – specijalista

62.19.15 Operativni konstruktor metalnih proizvoda široke potrošnje – specijalista

71.19.00 Diplomirani mašinski inženjer za brodogradnju i metalne konstrukcije

71.19.01 Konstruktor plovila

71.19.05 Tehnolog gradnje plovila

71.19.11 Konstruktor metalnih konstrukcija

71.19.13 Tehnolog izrade metalnih konstrukcija

71.19.15 Konstruktor metalnih proizvoda široke potrošnje

71.19.18 Tehnolog izrade metalnih proizvoda široke potrošnje

71.19.91 Organizator brodograđevinskog poslovanja

71.19.92 Organizator montersko – instalaterskog poslovanja

72.19.00 Magistar mašinstva za brodogradnju i metalne konstrukcije

72.19.01 Projektant specijalista za trup plovila

72.19.02 Projektant specijalista za opremu plovila

72.19.11 Projektant metalnih konstrukcija – specijalista

72.19.81 Istraživač brodogradnje

72.19.82 Istraživač metalnih konstrukcija

80.19.00 D oktor mašinstva za brodogradnju i metalne konstrukcije

80.19.81 Naučni istraživač brodogradnje

80.19.82 Naučni istraživač metalnih konstrukcija

80.19.91 Organizator brodograđevinskog poslovnog sistema

20. Mašinski konstruktori i projektanti

20.20.01 Pomoćni tehnički crtač

30.20.01 Mašinski tehnički crtač

40.20.00 Mašinski tehničar – konstruktor

40.20.01 Tehničar konstruisanja mašinskih elemenata

61.20.00 Mašinski inženjer – konstruktor

61.20.01 Operativni konstruktor mašinskih elemenata

61.20.05 Operativni konstruktor alatnih mašina

61.20.10 Operativni konstruktor brodskih mašina i uređaja

61.20.15 Operativni konstruktor motora sa unutrašnjim sagorevanjem

61.20.20 Operativni konstruktor drumskih vozila

61.20.24 Operativni konstruktor motocikala i bicikala

61.20.25 Operativni konstruktor šinskih vozila

61.20.30 Operativni konstruktor vazduhoplova

61.20.35 Operativni konstruktor mašinske mehanizacije

61.20.40 Operativni konstruktor procesnih mašina i postrojenja

61.20.50 Operativni konstruktor mašina i uređaja precizne tehnike

61.20.54 Operativni konstruktor mašina za šivenje

61.20.56 Operativni konstruktor uređaja hidraulike i pneumatike

61.20.61 Operativni konstruktor termoenergetskih postrojenja

61.20.63 Operativni konstruktor gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja

61.20.67 Operativni konstruktor hidroenergetskih postrojenja

61.20.71 Operativni konstruktor termotehničkih postrojenja

61.20.73 Operativni konstruktor rashladnih uređaja

61.20.75 Operativni konstruktor hidrotehničkih postrojenja

62.20.05 Operativni konstruktor alatnih mašina – specijalista

62.20.10 Operativni konstruktor brodskih mašina i uređaja – specijalista

62.20.15 Operativni konstruktor motora sa unutrašnjim sagorevanjem – specijalista

62.20.20 Operativni konstruktor drumskih vozila – specijalista

62.20.25 Operativni konstruktor šinskih vozila – specijalista

62.20.30 Operativni konstruktor vazduhoplova – specijalista

62.20.35 Operativni konstruktor za građevinsku mehanizaciju – specijalista

62.20.36 Operativni konstruktor za rudarsku mehanizaciju – specijalista

62.20.37 Operativni konstruktor za poljoprivrednu mehanizaciju – specijalista

62.20.38 Operativni konstruktor za kranove i dizalice – specijalista

62.20.39 Operativni konstruktor za industrijsku mehanizaciju, liftove i žičare – specijalista

62.20.41 Oper ativni konstruktor za tekstilne mašine – specijalista

62.20.42 Operativni konstruktor za postrojenja prehrambene proizvodnje – specijalista

62.20.47 Operativni konstruktor za postrojenja hemijske proizvodnje – specijalista

62.20.49 Operativni konstruktor za metalurška postrojenja – specijalista

62.20.50 Operativni konstruktor mašina i uređaja precizne tehnike – specijalista

62.20.56 Operativni konstruktor uređaja hidraulike i pneumatike – specijalista

62.20.61 Operativni konstruktor termoenergetskih postrojenja – specijalista

62.20.63 Operativni konstruktor gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja – specijalista

62.20.67 Operativni konstruktor hidroenergetskih postrojenja – specijalista

62.20.71 Operativni konstruktor termotehničkih postrojenja – specijalista

62.20.73 Oper ativni konstruktor rashladnih uređaja – specijalista

62.20.75 Operativni konstruktor hidrotehničkih postrojenja – specijalista

71.20.00 Diplomirani mašinski inženjer – konstruktor

71.20.05 Konstruktor alatnih mašina

71.20.10 Konstruktor brodskih mašina i uređaja

71.20.15 Konstruktor motora sa unutrašnjim sagorevanjem

71.20.20 Konstruktor drumskih vozila

71.20.24 Konstruktor motocikala i bicikala

71.20.25 Konstruktor šinskih vozila

71.20.30 Konstruktor vazduhoplova

71.20.35 Konstruktor mašinske mehanizacije

71.20.40 Konstruktor procesnih mašina i postrojenja

71.20.50 Konstruktor mašina i uređaja precizne tehnike

71.20.54 Konstruktor mašina za šivenje

71.20.55 Konstruktor uređaja mašinske automatike

71.20.56 Konstruktor uređaja hidraulike i pneumatike

71.20.61 Konstruktor termoenergetskih postrojenja

71.20.63 Konstruktor gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja

71.20.67 Konstruktor hidroenergetskih postrojenja

71.20.71 Konstruktor termotehničkih postrojenja

71.20.73 Konstruktor rashladnih uređaja

71.20.75 Konstruktor hidrotehničkih postrojenja

71.20.91 Organizator poslovanja mašinskog konstruisanja i projektovanja

72.20.00 Magistar tehničkih nauka za mašinske konstrukcije

72.20.06 Projektant za alatne mašine u obradi rezanjem – specijalista

72.20.07 Projektant za alatne mašine u obradi deformisanjem i odvajanjem – specijalista

72.20.10 Projektant brodskih mašina i uređaja – specijalista

72.20.15 Projektant za motore drumskih vozila – specijalista

72.20.16 Projektant za motore šinskih vozila – specijalista

72.20.17 Projektant za motore vazduhoplova – specijalista

72.20.18 Projektant za motore građevinskih i rudarskih mašina – specijalista

72.20.19 Projektant za brodske motore – specijalista

72.20.21 Projektant za putničke automobile – specijalista

72.20.22 Projektant za privredna drumska vozila – specijalista

72.20.25 Projektant šinskih vozila – specijalista

72.20.30 Projektant vazduhoplova – specijalista

72.20.35 Projektant za građevinske mašine – specijalista

72.20.36 Projektant za rudarske mašine – sepecijalista

72.20.37 Projektant za poljoprivredne mašine – specijalista

72.20.38 Projektant za kranove i dizalice – specijalista

72.20.39 Projektant za industrijsku mehanizaciju, liftove i žičare – specijalista

72.20.41 Projektant za tekstilne mašine – specijalista

72.20.42 Projektant za postrojenja prehrambene proizvodnje – specijalista

72.20.47 Projektant za postrojenja hemijske proizvodnje – specijalista

72.20.49 Projektant za metalurška postrojenja – specijalista

72.20.51 Projektant za birotehničke mašine – specijalista

72.20.52 Projektant za medicinsku i laboratorijsku opremu – specijalista

72.20.55 Projektant sistema mašinske automatike – specijalista

72.20.56 Projektant uređa ja hidraulike i pneumatike – specijalista

72.20.61 Projektant termoenergetskih postrojenja – specijalista

72.20.63 Projektant gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja – specijalista

72.20.67 Projektant hidroenergetskih postrojenja – specijalista

72.20.71 Projektant termotehničkih postrojenja – specijalista

72.20.73 Projektant rashladnih uređaja – specijalista

72.20.75 Projektant hidrotehničkih postrojenja – specijalista

72.20.81 Istraživač projektovanja mašina i uređaja

72.20.84 Istraživač projektovanja saobraćajnih sredstava

72.20.87 Istraž ivač projektovanja energetskih mašina i postrojenja

80.20.00 Doktor tehničkih nauka za mašinske konstrukcije

80.20.81 Naučni istraživač projektovanja mašina i uređaja

80.20.84 Naučni istraživač projektovanja saobraćajnih sredstava

80.20.87 Naučni istraživač projektovanja energetskih mašina i postrojenja

21. Mašinski tehnolozi

40.21.00 Mašinski tehničar – tehnolog

40.21.05 Tehničar – tehnolog proizvodnje i održavanja alatnih mašina

40.21.10 Tehničar – tehnolog proizvodnje i održavanja brodskih mašina

40.21.15 Tehničar – tehnolog proizvodnje i održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem

40.21.20 Tehničar – tehnolog proizvodnje i održavanja drumskih vozila

40.21.25 Tehničar – tehnolog proizvodnje i održavanja šinskih vozila

40.21.30 Tehničar – tehnolog proizvodnje i održavanja vazduhoplova

40.21.35 Tehničar – tehnolog proizvodnje i održavanja mašinske mehanizacije

40.21.40 Tehničar – tehnolog proizvodnje i održavanja procesnih mašina i postrojenja

40.21.50 Tehničar – tehnolog proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike

40.21.56 Tehničar – tehnolog proizvodnje i održavanja uređaja hidraulike i pneumatike

40.21.60 Tehničar – tehnolog proizvodnje i održavanja energetskih mašina i postrojenja

40.21.71 Tehničar – tehnolog proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja

40.21.73 Tehničar – tehnolog proizvodnje i održavanja rashladnih uređaja

40.21.75 Tehničar – tehnolog proizvodnje i održavanja hidrotehničkih mašina i postrojenja

50.21.00 Mašinski tehničar – tehnolog – specijalista

50.21.61 Tehničar za termoenergetska postrojenja – specijalista

50.21.69 Tehničar za mašine nuklearnog postrojenja – specijalista

50.21.81 Tehničar za ispitivanje mašina i uređaja – specijalista

50.21.84 Tehničar za ispitivanje saobraćajnih sredstava – specijalista

50.21.87 Tehničar za ispitivanje energetskih mašina i postrojenja – specijalista

61.21.00 Mašinski inženjer – tehnolog za proizvodno mašinstvo

61.21.05 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja alatnih mašina

61.21.10 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja brodskih mašina

61.21.15 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem

61.21.20 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja drumskih vozila

61.21.25 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja šinskih vozila

61.21.30 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja vazduhoplova

61.21.35 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja mašinske mehanizacije

61.21.40 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja procesnih mašina i postrojenja

61.21.50 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike

61.21.56 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja uređaja hidraulike i pneumatike

61.21.60 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja energetskih mašina i postrojenja

61.21.71 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja

61.21.73 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja rashladnih uređaja

61.21.75 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja hidrotehničkih mašina i postrojenja

61.21.76 Operativni tehnolog kontrole kvaliteta mašina i postrojenja

62.21.05 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja alatnih mašina – specijalista

62.21.10 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja brodskih mašina – specijalista

62.21.15 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem – specijalista

62.21.20 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja drumskih vozila – specijalista

62.21.25 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja šinskih vozila – specijalista

62.21.30 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja vazduhoplova – specijalista

62.21.35 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje građevinske mehanizacije – specijalista

62.21.36 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje rudarske mehanizacije – specijalista

62.21.37 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje poljoprivredne mehanizacije – specijalista

62.21.38 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje kranova i dizalica – specijalista

62.21.39 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje industrijske mehanizacije, liftova i žičara – specijalista

62.21.41 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje tekstilnih mašina – specijalista

62.21.42 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje mašina i postrojenja prehrambene proizvodnje – specijalista

62.21.47 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje mašina i po strojenja hemijske proizvodnje – specijalista

62.21.49 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje metalurških postrojenja – specijalista

62.21.50 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike – specijalista

62.21.56 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja uređaja hidraulike i pneumatike – specijalista

62.21.61 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje termoenergetskih mašina i postrojenja – specijalista

62.21.63 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje gasoenergetskih i pneumoenergetskih mašina i postrojenja – specijalista

62.21.67 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje hidroenergetskih mašina i postrojenja – specijalista

62.21.71 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja – specijalista

62.21.73 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja rashladnih uređaja – specijalista

62.21.75 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja hidrotehničkih mašina i postrojenja – specijalista

71.21.00 Di plomirani mašinski inženjer za proizvodno mašinstvo

71.21.05 Tehnolog proizvodnje i održavanja alatnih mašina

71.21.10 Tehnolog proizvodnje i održavanja brodskih mašina

71.21.15 Tehnolog proizvodnje i održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem

71.21.20 Tehnolog proizvodnje i održavanja drumskih vozila

71.21.25 Tehnolog proizvodnje i održavanja šinskih vozila

71.21.30 Tehnolog proizvodnje i održavanja vazduhoplova

71.21.32 Inspektor za perfomanse i balans vazduhoplova

71.21.33 In spektor za motorne sisteme i strukturu vazduhoplova

71.21.35 Tehnolog proizvodnje i održavanja mehanizacije

71.21.40 Tehnolog proizvodnje i održavanja procesnih mašina i postrojenja

71.21.50 Tehnolog proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike

71.21.55 T ehnolog proizvodnje i održavanja mašinske automatike

71.21.56 Tehnolog proizvodnje i održavanja uređaja hidraulike i pneumatike

71.21.60 Tehnolog proizvodnje i održavanja energetskih mašina i postrojenja

71.21.71 Tehnolog proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja

71.21.73 Tehnolog proizvodnje i održavanja rashladnih uređaja

71.21.75 Tehnolog proizvodnje i održavanja hidrotehničkih mašina i postrojenja

71.21.76 Tehnolog kontrole kvaliteta mašina i postrojenja

71.21.79 Inspektor energetskih i termotehničkih postrojenja

71.21.80 Projektant mašinskih inženjeringa

71.21.91 Organizator poslovanja u mašinogradnji

71.21.92 Organizator poslovanja u proizvodnji saobraćajnih sredstava

71.21.93 Organizator poslovanja u energetskom mašinstvu

72.21.00 Magistar tehničkih nauka za proizvodno mašinstvo

72.21.05 Tehnolog proizvodnje i održavanja alatnih mašina – specijalista

72.21.10 Tehnolog proizvodnje i održavanja brodskih mašina – specijalista

72.21.15 Tehnolog proizvodnje i održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem – specijalista

72.21.20 Tehnolog proizvodnje i održavanja drumskih vozila – specijalista

72.21.25 Tehnolog proizvodnje i održavanja šinskih vozila – specijalista

72.21.30 Tehnolog proizvodnje i održavanja vazduhoplova – specijalista

72.21.31 Tehnolog za kontrolu kvaliteta vazduhoplova – specijalista

72.21.35 Tehnolog za proizvodnju i održavanje građevinskih mašina – specijalista

72.21.36 Tehnolog za proizvodnju i održavanje rudarskih mašina – specijalista

72.21.37 Tehnolog za proizvodnju i održavanje poljoprivrednih mašina – specijalista

72.21.38 Tehnolog za proizvodnju i održavanje kranova i dizalica – specijalista

72.21.41 Tehnolog za proizvodnju i održavanje tekstilnih mašina – specijalista

72.21.42 Tehnolog za proizvodnju i održavanje mašina i postrojenja prehrambene proizvodnje- specijalista

72.21.47 Tehnolog za proizvodnju i održavanje mašina i postrojenja hemijske proizvodnje – specijalista

72.21.49 Tehnolog za proizvodnju i održavanje metalurških postrojenja – specijalista

72.21.50 Tehnolog za proizvodnju i održavanje mašina i uređaja precizne tehnike – specijalista

72.21.55 Tehnolog za proizvodnju i održavanje uređaja mašinske automatike – specijalista

72.21.61 Tehnolog za proizvodnju i održavanje termoenergetskih mašina i postrojenja – specijalista

72.21.63 Tehnolog za proizvodnju i održavanje gasoenergetskih i pneumoenergetskih mašina i postrojenja- specijalista

72.21.67 Tehnolog za proizvodnju i održavanje hidroenergetskih mašina i postrojenja – specijalista

72.21.80 Projektant mašinskog inženjeringa – specijalista

72.21.81 Istraživač tehnologije mašinogradnje

72.21.84 Istraživač tehnologije proizvodnje saobraćajnih sredstava

72.21.87 Istraživač tehnologije energetskog mašinstva

80.21.00 Doktor tehničkih nauka za proizvodno mašinstvo

80.21.81 Naučni istraživač tehnologije mašinogradnje

80.21.84 Naučni istraživač tehnologije proizvodnje saobraćajnih sredstava

80.21.87 Naučni istraživač tehnologije energetskog mašinstva

80.21.91 Organizator poslovnog sistema u mašinogradnji

80.21.92 Organizator poslovnog sistema za proizvodnju saobraćajnih sredstava

80.21.93 Organizator energetskog poslovnog sistema

22. Mehaničari i mašinisti

10.22.01 Manipulant u održavanju mašina i postrojenja

20.22.00 Pomoćni – priučeni mehaničar, mašinista

20.22.01 Pomoćnik mehaničara

20.22.20 Pomoćnik automehaničara

20.22.24 Autoperač – podmazivač

20.22.62 Punilac boca tehničkim gasovima

20.22.64 Pomoćnik mašiniste gasne stanice

20.22.65 Pomoćnik mašiniste za kompresorske stanice

20.22.71 Ložač parnih kotlova

20.22.75 Pomoćnik mašiniste za hidrotehnička postrojenja

30.22.00 Mehaničar, mašinista, mašinbravar

30.22.01 Mašinski mehaničar

30.22.05 Mehaničar za alatne mašine

30.22.10 Brodomehaničar

30.22.15 Motomehaničar

30.22.18 Mehaničar za artiljerijska oruđa

30.22.20 Automehaničar

30.22.23 Mehaničar za motocikle

30.22.24 Mehaničar za bicikle

30.22.25 Mehaničar za šinska vozila

30.22.30 Vazduhoplovni mehaničar

30.22.35 Mehaničar za građevinske mašine

30.22.36 Mehaničar za rudarske mašine

30.22.37 Mehaničar za poljoprivredne mašine

30.22.38 Mehaničar za lučku i pretovarnu mehanizaciju

30.22.41 Mehaničar za tekstilne mašine

30.22.42 Mehaničar za mašine prehrambene proizvodnje

30.22.43 Mehaničar za mašine duvanske proizvodnje

30.22.44 Mehaničar za grafičke mašine

30.22.45 Mehaničar za kožarske i obućarske mašine

30.22.46 Mehaničar za gumarske i plastičarske mašine

30.22.47 Mehaničar za mašine hemijske proizvodnje

30.22.48 Mehaničar za mašine za preradu nemetalnih materijala

30.22.49 Mehaničar za metalurška postrojenja

30.22.50 Precizni mehaničar

30.22.51 Mehaničar za birotehničke mašine

30.22.52 Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu

30.22.53 Časovničar

30.22.54 Mehaničar za mašine za šivenje

30.22.55 Mehaničar za uređaje za merenje i regulaciju

30.22.56 Mehaničar za uređaje hidraulike i pneumatike

30.22.61 Mašinista termoenergetskih postrojenja

30.22.63 Mašinista gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja

30.22.64 Mašinista gasne stanice

30.22.65 Mašinista kompresorske stanice

30.22.67 Mašinista hidroenergetskih postrojenja

30.22.68 Mehaničar za ložišne i dimovodne uređaje

30.22.71 Mašinista za parne kotlove

30.22.73 Mehaničar za rashladne uređaje

30.22.75 Mašinista za hidrotehnička postrojenja

40.22.00 Mašinski tehničar – tehnolog održavanja mašina

40.22.01 Servisni mašinski mehaničar

40.22.05 Servisni mehaničar za alatne mašine

40.22.10 Servisni brodomehaničar

40.22.15 Servisni motomehaničar

40.22.19 Aviooružar

40.22.20 Servisni automehaničar

40.22.25 Servisni mehaničar za šinska vozila

40.22.30 Servisni vazduhoplovni mehaničar

40.22.35 Servisni mehaničar za građevinske mašine

40.22.36 Servisni mehaničar za rudarske mašine

40.22.37 Servisni mehaničar za poljoprivredne mašine

40.22.38 Servisni mehaničar za lučku i pretovarnu mehanizaciju

40.22.41 Servisni mehaničar za tekstilne mašine

40.22.42 Servisni mehaničar za mašine prehrambene proizvodnje

40.22.43 Servisni mehaničar za mašine duvanske proizvodnje

40.22.44 Servisni mehaničar za grafičke mašine

40.22.45 Servisni mehaničar za kožarske i obućarske mašine

40.22.46 Servisni mehaničar za gumarske i plastičarske mašine

40.22.47 Servisni mehaničar za mašine hemijske proizvodnje

40.22.48 Servisni mehaničar za mašine za preradu nemetala

40.22.49 Servisni mehaničar za metalurška postrojenja

40.22.50 Servisni precizni mehaničar

40.22.51 Servisni mehaničar za birotehničke mašine

40.22.52 Servisni mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu

40.22.53 Servisni časovničar

40.22.54 Servisni mehaničar za mašine za šivenje

40.22.55 Servisni mehaničar za uređaje za merenje i regulaciju

40.22.56 Servisni mehaničar za uređaje hidraulike i pneumatike

40.22.61 Mehaničar za termoenergetska postrojenja

40.22.63 Mehaničar za gasoenergetska i pneumoenergetska postrojenja

40.22.67 Mehaničar za hidroenergetska postrojenja

40.22.69 Mehaničar za mašinske uređaje nuklearnih postrojenja

40.22.71 Mehaničar za termotehnička postrojenja

40.22.73 Servisni mehaničar za rashladne uređaje

40.22.75 Mehaničar za hidrotehnička postrojenja

50.22.00 Mehaničar, mašinista, mašinbravar – specijalista

50.22.05 Mehaničar za alatne mašine – specijalista

50.22.10 Brodomehaničar – specijalista

50.22.15 Motomehaničar – specijalista

50.22.18 Mehaničar za artiljerijska oruđa – specijalista

50.22.21 Automehaničar za putnička vozila – specijalista

50.22.22 Automehaničar za privredna vozila – specijalista

50.22.26 Mehaničar šinskih vozila za motore i agregate – specijalista

50.22.27 Mehaničar šinskih vozila za uređaje i mehanizme – specijalista

50.22.31 Vazduhoplovni mehaničar za motorne sisteme – specijalista

50.22.32 Vazduhoplovni mehaničar za strukture – specijalista

50.22.33 Vazduhoplovni mehaničar za tehničku kontrolu – specijalista

50.22.35 Mehaničar za građevinske mašine – specijalista

50.22.36 Mehaničar za rudarske mašine – specijalista

50.22.37 Mehaničar za poljoprivredne mašine – specijalista

50.22.38 Mehaničar za lučku i pretovarnu mehanizaciju – specijalista

50.22.41 Mehaničar za tekstilne mašine – specijalista

50.22.42 M ehaničar za mašine prehrambene proizvodnje – specijalista

50.22.43 Mehaničar za mašine duvanske proizvodnje – specijalista

50.22.44 Mehaničar za grafičke mašine – specijalista

50.22.45 Mehaničar za kožarske i obućarske mašine – specijalista

50.22.46 Mehaničar za gumarske i plastičarske mašine – specijalista

50.22.47 Mehaničar za mašine hemijske proizvodnje – specijalista

50.22.48 Mehaničar za mašine za preradu nemetala – specijalista

50.22.49 Mehaničar za metalurška postrojenja – specijalista

50.22.50 Precizni mehaničar – specijalista

50.22.51 Mehaničar za birotehničke mašine – specijalista

50.22.52 Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu – specijalista

50.22.53 Časovničar – specijalista

50.22.54 Mehaničar za mašine za šivenje – specijalista

50.22.55 Mehaničar za uređaje za merenje i regulaciju – specijalista

50.22.56 Mehaničar za uređaje hidraulike i pneumatike – specijalista

50.22.61 Mehaničar za termoenergetska postrojenja – specijalista

50.22.63 Mehaničar za gasoenergetska i pneumoenergetska postrojenja – specijalista

50.22.64 Mašinista gasne stanice – specijalista

50.22.65 Mašinista kompresorske stanice – specijalista

50.22.67 Mehaničar za hidroenergetska postrojenja – specijalista

50.22.68 Mehaničar za ložišne i dimovodne uređaje – specijalista

50.22.69 Mehaničar za mašinske uređaje nuklearnih postrojenja – specijalista

50.22.71 Mehaničar za termotehnička postrojenja – specijalista

50.22.73 Mehaničar za rashladne uređaje – specijalista

50.22.75 Mehaničar za hidrotehnička postrojenja – specijalista

V ELEKTROTEHNIKA

24. Elektroenergetičari

10.24.01 Elektroenergetski manipulant

20.24.00 Pomoćni – priučeni elektromonter

20.24.21 Pomoćnik elektromontera energetskih mašina i uređaja

20.24.32 Pomoćnik elektromontera instalacija i mašina

30.24.00 Elektromonter – instalater

30.24.03 Železnički elektroenergetičar

30.24.21 Elektromonter energetskih mašina i uređaja

30.24.31 Elektroinstalater

30.24.32 Elektromonter instalacija i mašina

30.24.35 Izrađivač kablovskog pribora i priključaka

40.24.00 Elektrotehničar energetike

40.24.01 Elektroenergetski tehničar

40.24.02 Elektroenergetski tehničar eksploatacije i održavanja

40.24.03 Elektroenergetski železnički tehničar eksploatacije i održavanja

40.24.04 Elektroenergetski aerodromski tehničar eksploatacije i održavanja

40.24.32 Elektromonterski tehničar instalacije i opreme

50.24.00 Elektroenergetičar – specijalista

50.24.02 Elektroenergetski tehničar eksploatacije i održavanja – specijalista

50.24.03 Elektroenergetski železnički tehničar eksploatacije i održavanja – specijalista

50.24.04 Elektroenergetski aerodromski tehničar eksploatacije i održavanja – specijalista

50.24.32 Elektromonterski tehničar električnih mreža – specijalista

50.24.33 Elektromonterski tehničar električnih mreža i postrojenja – specijalista

61.24.00 Inženjer elektrotehnike za energetiku

61.24.02 Elektroenergetski operativni tehnolog objekta

61.24.05 Elektroenergetski operativni projektant

61.24.06 Elektroenergetski operativni tehnolog prenosa i distribucije

62.24.04 Elektroenergetski operativni tehnolog za aerodrome – specijalista

62.24.07 Elektroenergetski operativni tehnolog zaštite od električne struje – specijalista

71.24.00 Diplomirani inženjer elektrotehnike za energetiku

71.24.01 Elektroenergetski tehnolog

71.24.02 Elektroenergetski tehnolog objekta

71.24.05 Elektroenergetski projektant

71.24.91 Organizator elektroenergetskog poslovanja

72.24.00 Magistar tehničkih nauka za elektroenergetiku

72.24.01 Elektroenergetski tehnolog – specijalista

72.24.04 Elektroenergetski tehnolog za aerodrome – specijalista

72.24.05 Elektroenergetski projektant – specijalista

72.24.81 Istraživač elektroenergetike

80.24.00 Doktor tehničkih nauka za elektroenergetiku

80.24.81 Naučni istraživač elektroenergetike

80.24.91 Organizator elektroenergetskog poslovnog sistema

25. Elektromehaničari

10.25.01 Elektromehaničarski manipulant

10.25.21 Elektromehaničarski manipulant u serijskoj proizvodnji elemenata

10.25.22 Elektromehaničarski manipulant u sastavljanju serijskih elemenata

20.25.00 Pomoćni – priučeni elektromehaničar

20.25.02 Spajač elektrotehničkih elemenata

20.25.23 Sastavljač elektrožičanih snopova

20.25.24 Elektromotač

20.25.25 Impregnator elektronamotaja

20.25.31 Pomoćnik izrađivača električnih mašina i opreme

20.25.32 Pomoćnik izrađivača električnih proizvoda za domaćinstvo

20.25.33 Pomoćnik izrađivača električnih mernih instrumenata i sklopova

20.25.41 Pomoćnik izrađivača sijalica

20.25.42 Pomoćnik izrađivača baterija

20.25.43 Sastavljač akumulatora

20.25.64 Pomoćnik autoelektričara

30.25.00 Elektromehaničar

30.25.01 Elektrotehnički crtač

30.25.31 Izrađivač električnih mašina i opreme

30.25.32 Izrađivač električnih proizvoda za domaćinstvo

30.25.33 Izrađivač električnih mernih instrumenata i sklopova

30.25.41 Izrađivač sijalica

30.25.42 Izrađivač baterija

30.25.51 Ispitivač električnih proizvoda

30.25.61 Elektromehaničar pogona

30.25.64 Autoelektričar

30.25.65 Železnički elektromehaničar

30.25.66 Brodski elektromehaničar

40.25.00 Elektrotehničar elektromehanike

40.25.01 Elektromehaničarski tehničar proizvodnje elektrotehničkih proizvoda

40.25.03 Elektromehaničarski tehničar konstruisanja električnih delova

40.25.31 Elektromehaničarski tehničar proizvodnje mašina i opreme

40.25.32 Elektromehaničarski tehničar proizvodnje mašina za domaćinstvo

40.25.33 Elektromehaničarski tehničar proizvodnje mernih instrumenata i sklopova

40.25.61 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme, proizvodnih mašina i pogona

40.25.62 Elektromehaničarski tehničar održavanja proizvoda za domaćinstvo

40.25.63 Elektromehaničarski tehničar održavanja mernih instrumenata i sklopova

40.25.64 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme drumskih vozila i pokretnih mašina

40.25.65 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme železničke vuče i vozila

40.25.66 E lektromehaničarski tehničar održavanja opreme brodova

40.25.67 E lektromehaničarski tehničar održavanja opreme žičara

40.25.68 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme, liftova i pokretnih stepenica

50.25.00 Elektromehaničar – specijalista

50.25.01 Elektromehaničarski tehničar pripreme proizvodnje električnih proizvoda – specijalista

50.25.61 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme proizvodnih mašina i pogona – specijalista

50.25.62 Elektromehaničarski tehničar održavanja proizvoda za domaćinstvo – specijalista

50.25.63 Elektromehaničarski tehničar održavanja mernih instrumenata i sklopova – specijalista

50.25.64 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme drumskih vozila i pokretnih mašina – specijalista

50.25.65 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme železničke vuče i vozila – specijalista

50.25.66 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme brodova – specijalista

50.25.67 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme žičara – specijalista

50.25.68 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme, liftova i pokretnih stepenica – specijalista

61.25.00 Inženjer elektrotehnike za elektromehaniku

61.25.01 Elektromehaničarski operativni tehnolog proizvodnje električnih proizvoda – specijalista

61.25.02 Elektromehaničarski operativni organizator proizvodnje elektrotehničkih proizvoda

61.25.03 Elektromehaničarski operativni konstruktor elektrotehničkih proizvoda – specijalista

61.25.61 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije – specijalista

61.25.01 Elektromehaničarski operativni tehnolog proizvodnje elektrotehničkih proizvoda – specijalista

61.25.02 Elektromehaničarski operativni organizator proizvodnje elektrotehničkih proizvoda

62.25.03 Elektromehaničarski operativni konstruktor elektrotehničkih proizvoda – specijalista

62.25.61 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije opreme proizvodnih mašina i pogona – specijalista

62.25.64 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije opreme drumskih vozila i pokretnih mašina – specijalista

62.25.65 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije opreme železničke vuče i vozila – specijalista

62.25.66 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije opreme brodova – specijalista

62.25.67 Elektromehaničarski operativni tehnolog eksploatacije opreme žičara, liftova i pokretnih stepenica – specijalista

71.25.00 Diplomirani inženjer elektrotehnike za elektromehaniku

71.25.01 Elektromehaničarski tehnolog proizvodnje elektrotehničkih proizvoda

71.25.02 Elektromehaničarski organizator proizvodnje elektrotehničkih proizvoda

71.25.03 Elektromehaničarski konstruktor elektrotehničkih proizvoda

71.25.61 Elektromehaničarski tehnolog eksploatacije električnih mašina, uređaja i postrojenja

71.25.91 Organizator elektromehaničarskog poslovanja

72.25.00 Magistar tehničkih nauka za elektrotehniku

72.25.01 Elektromehaničarski tehnolog proizvodnje elektrotehničkih proizvoda – specijalista

72.25.03 Konstruktor elektromehaničarskih proizvoda – specijalista

72.25.05 Elektromehaničarski projektant sistema električnih mašina, aparata, uređaja i postrojenja – specijalista

72.25.06 Elektromehaničarski tehnolog zaštite od električne struje – specijalista

72.25.07 Elektromehaničarski organizator standardizacije i metrologije – specijalista

72.25.61 Elektromehaničarski tehnolog eksploatacije električnih mašina, uređaja i postrojenja – specijalista

72.25.81 Istraživač elektromehanike

80.25.00 Doktor tehničkih nauka za elektrotehniku

80.25.81 Naučni istraživač elektromehanike

80.25.91 Organizator elektromehaničarskog poslovnog sistema

26. Elektroničari

20.26.00 Pomoćnik izrađivač – monter elektronskih proizvoda

20.26.01 Pomoćnik izrađivača elektronskih sklopova

20.26.02 Pomoćnik izrađivača štampanih ploča

20.26.03 Pomoćnik izrađivača silicijum-ploča

20.26.21 Pomoćni TV mehaničar

30.26.00 Izrađivač – monter elektronskih proizvoda

30.26.01 Izrađivač elektronskih sklopova

30.26.02 Izrađivač štampanih ploča

30.26.03 Izrađivač silicijum-ploča

30.26.21 Radio i TV mehaničar

30.26.24 Monter železničkih signalno-sigurnosnih uređaja

30.26.25 Monter elektronskih medicinskih uređaja

40.26.00 Elektrotehničar elektronike

40.26.01 Tehničar proizvodnje elektronskih proizvoda

40.26.21 Tehničar održavanja audio i video-aparata

40.26.22 Tehničar održavanja fono-uređaja i video-studija

40.26.23 Tehničar održavanja radio i televizijskih stanica

40.26.24 Tehničar održavanja elektronskih signalno-sigurnosnih uređaja

40.26.25 Tehničar održavanja medicinskih elektronskih uređaja

40.26.26 Tehničar održavanja elektronske opreme vazduhoplova

50.26.00 Elektroničar – specijalista

50.26.01 Tehničar proizvodnje elektronskih proizvoda-specijalista

50.26.21 T ehničar održavanja audio i video-aparata – specijalista

50.26.22 Tehničar održavanja fono i video-studija – specijalista

50.26.23 Tehničar održavanja radio i televizijskih stanica – specijalista

50.26.24 Tehničar održavanja elektronskih signalno-sigurnosnih uređaja – specijalista

50.26.25 Tehničar održavanja medicinskih elektronskih aparata – specijalista

50.26.26 Tehničar održavanja elektronske opreme vazduhoplova – specijalista

50.26.27 Tehničar održavanja elektronskih mernih i upravljačkih uređaja – specijalista

50.26.29 Tehničar održavanja energetsko-elektronskih uređaja – specijalista

61.26.00 Inženjer elektrotehnike za elektroniku

61.26.01 Ope rativni tehnolog proizvodnje elektronskih proizvoda

61.26.02 O perativni organizator proizvodnje elektronskih proizvoda

61.26.03 Operativni konstruktor elektronskih proizvoda

61.26.04 O perativni konstruktor energetsko-elektronskih uređaja

61.26.05 Operativni tehnolog primene i održavanja elektronskih proizvoda

61.26.26 Operativni tehnolog proizvodnje vazduhoplovne elektronike

61.26.28 Operativni tehnolog proizvodnje energetsko-elektronskih uređaja

61.26.29 Operativni tehnolog primene i održavanja energetsko-elektronskih uređaja

62.26.01 Operativni tehnolog proizvodnje elektronskih proizvoda – specijalista

62.26.02 Operativni organizator proizvodnje elektronskih proizvoda – specijalista

62.26.03 O perativni konstruktor elektronskih proizvoda – specijalista

62.26.05 Operativni tehnolog primene elektronskih proizvoda – specijalista

62.26.06 Operativni tehnolog održavanja elektronskih proizvoda – specijalista

71.26.00 Diplomirani inženjer elektrotehnike za elektroniku

71.26.01 Tehnolog proizvodnje elektronskih proizvoda

71.26.02 Organizator proizvodnje elektronskih proizvoda

71.26.03 Konstruktor elektronskih proizvoda

71.26.04 Konstruktor energetsko-elektronskih uređaja

71.26.06 Tehnolog održavanja elektronskih proizvoda

71.26.09 Tehnolog elektronskih komponenata

71.26.25 Tehnolog medicinske elektronike

71.26.26 Tehnolog vazduhoplovne elektronske opreme

71.26.91 Organizator elektroničarskog poslovanja

72.26.00 Magistar tehničkih nauka za elektroniku

72.26.01 Tehnolog proizvodnje elektronskih proizvoda – specijalista

72.26.02 Organizator proizvodnje elektronskih proizvoda – specijalista

72.26.03 Konstruktor elektronskih proizvoda – specijalista

72.26.04 Konstruktor energetsko-elektronskih uređaja – specijalista

72.26.06 Tehnolog održavanja elektronskih proizvoda – specijalista

72.26.07 Projektant elektronskih sistema – specijalista

72.26.09 Tehnolog elektronskih komponenata – specijalista

72.26.13 Tehnolog standardizacije i metrologije u elektronici – specijalista

72.26.25 Tehnolog medicinske elektronike – specijalista

72.26.26 Tehnolog vazduhoplovne elektronske opreme – specijalista

72.26.81 Istraživač elektronike

80.26.00 Doktor tehničkih nauka za elektroniku

80.26.81 Naučni istraživač elektronike

80.26.91 Organizator elektroničarskog poslovnog sistema

27. Zanimanja telekomunikacija

10.27.01 Telekomunikacioni manipulant

20.27.00 Pomoćni monter telekomunikacija

20.27.01 Pomoćnik montera telekomunikacionih vodova

20.27.02 Pomoćnik montera telekomunikacione opreme

30.27.00 Monter telekomunikacionih mreža

30.27.01 Monter telekomunikacionih vodova

30.27.02 Monter telekomunikacione opreme

40.27.00 Elektrotehničar za telekomunikacije

40.27.01 Tehničar montaže telekomunikacionih mreža

40.27.02 Tehničar održavanja telekomunikacione opreme

40.27.31 Kinooperater

50.27.00 Tehničar – monter telekomunikacija – specijalista

50.27.01 Tehničar montaže telekomunikacionih mreža – specijalista

50.27.02 Tehničar održavanja telekomunikacione opreme – specijalista

50.27.41 Tehničar održavanja telekomunikacionih uređaja – specijalista

50.27.42 Tehničar železničkih telekomunikacija – specijalista

50.27.43 Tehničar brodskih telekomunikacija – specijalista

50.27.44 Tehničar vazduhoplovnih komunikacija – specijalista

61.27.00 Inženjer elektrotehnike za telekomunikacije

61.27.01 Operativni tehnolog proizvodnje telekomunikacionih uređaja

61.27.02 Operativni organizator proizvodnje telekomunikacionih uređaja

61.27.03 Operativni konstruktor telekomunikacionih uređaja

61.27.04 Operativni tehnolog građenja telekomunikacionih mreža

61.27.05 Operativni tehnolog eksploatacije i održavanja telekomunikacionih uređaja

62.27.01 Operativni tehnolog proizvodnje telekomunikacionih uređaja – specijalista

62.27.03 Operativni konstruktor telekomunikacionih uređaja – specijalista

62.27.04 Operativni tehnolog građenja telekomunikacionih mreža – specijalista

62.27.05 Operativni tehnolog eksploatacije i održavanja telekomunikacionih uređaja – specijalista

62.27.06 Telekomunikacioni operativni tehnolog tehničke obrade zvuka i slike – specijalista

62.27.44 Operativni tehnolog vazduhoplovnih telekomunikacija – specijalista

71.27.00 Dipl omirani inženjer elektrotehnike za telekomunikacije

71.27.01 Tehnolog proizvodnje telekomunikacionih uređaja

71.27.02 Organizator proizvodnje telekomunikacionih uređaja

71.27.03 Konstruktor telekomunikacionih uređaja

71.27.04 Tehnolog građenja, održavanja i eksploatacije telekomunikacionih mreža

71.27.06 Telekomunikacioni tehnolog tehničke obrade zvuka i slike

71.27.07 Konstruktor telekomunikacionih mreža

71.27.91 Organizator telekomunikacionog poslovanja

72.27.00 Magistar tehničkih nauka za telekomunikacije

72.27.01 Tehnolog proizvodnje telekomunikacionih uređaja – specijalista

72.27.03 Konstruktor telekomunikacionih uređaja – specijalista

72.27.04 Tehnolog građenja i održavanja telekomunikacionih mreža – specijalista

72.27.05 Tehnolog eksploatacije i održavanja telekomunikacionih uređaja – specijalista

72.27.06 Telekomunikacioni tehnolog tehničke obrade zvuka i slike – specijalista

72.27.08 Projektant telekomunikacionih mreža – specijalista

72.27.44 Tehnolog vazduhoplovnih telekomunikacija – specijalista

72.27.81 Istraživač telekomunikacija

80.27.00 Doktor tehničkih nauka za telekomunikacije

80.27.81 Naučni istraživač telekomunikacija

80.27.91 Organizator telekomunikacionog poslovnog sistema

28. Zanimanja računarske tehnike

20.28.01 Pomoćnik operatera proizvodnje i održavanja računarske opreme

30.28.00 Elektromehaničar za računare

40.28.00 Elektrotehničar za računare

40.28.01 Tehničar proizvodnje i održavanja računarske opreme

50.28.00 Tehničar proizvodnje i održavanja računarske opreme – specijalista

50.28.01 Tehničar proizvodnje računarske opreme – specijalista

50.28.21 Tehničar izrade programske opreme – specijalista

61.28.00 Inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku

61.28.01 Operativni tehnolog proizvodnje računarske opreme

61.28.03 Operativni konstruktor računarske opreme

61.28.04 Operativni tehnolog održavanja računarske opreme

61.28.21 Operativni tehnolog izrade računarske programske opreme

61.28.22 Operativni tehnolog primene programske opreme

62.28.01 Operativni organizator proizvodnje računarske opreme – specijalista

62.28.03 Op erativni konstruktor računarske opreme – specijalista

62.28.04 Operativni tehnolog održavaja računarske opreme – specijalista

62.28.21 Operativni tehnolog izrade računarske opreme – specijalista

62.28.22 Operativni tehnolog primene programske opreme – specijalista

62.28.23 Operativni tehnolog inženjeringa programske opreme – specijalista

71.28.00 Diplomirani inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku

71.28.01 Tehnolog proizvodnje računarske opreme

71.28.03 Konstruktor računarske opreme

71.28.04 Tehnolog održavanja računarske opreme

71.28.21 Tehnolog izrade računarske programske opreme

71.28.22 Tehnolog primene računarske programske opreme

71.28.91 Organizator računarskog poslovanja

72.28.00 Magistar tehničkih nauka za računarsku tehniku

72.28.01 Tehnolog proizvodnje računarske opreme – specijalista

72.28.03 Konstruktor računarske opreme – specijalista

72.28.04 Tehnolog održavanja računarske opreme – specijalista

72.28.05 Projektant računarskih sistema – specijalista

72.28.21 Tehnolog izrade računarske programske opreme – specijalista

72.28.22 Tehnolog primene računarske programske opreme – specijalista

72.28.81 Istraživač računarstva

80.28.00 Doktor tehničkih nauka za računarsku tehniku

80.28.81 Naučni istraživač računarstva

80.28.91 Organizator računarskog poslovnog sistema

VI HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

31. Hemičari

10.31.01 Hemijski manipulant

20.31.00 Pomoćni izrađivač hemijskih proizvoda

20.31.01 Poslužilac hemijskih mašina i uređaja

20.31.11 Poslužilac postrojenja za proizvodnju i preradu eksploziva

20.31.21 Pomoćnik hemijskog laboranta

20.31.31 Punilac naftnih derivata

30.31.00 Izrađivač hemijskih proizvoda

30.31.01 Rukovalac hemijskih uređaja i mašina

30.31.02 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju hemijskih vlakana

30.31.11 Pirotehničar

30.31.21 Rukovalac hemijskih laboratorijskih uređaja

30.31.32 Petrohemijski destilater i rafiner

40.31.00 Hemijsko-tehnološki tehničar

40.31.01 Hemijski tehničar

40.31.21 Hemijski laborant

40.31.32 Petrohemijski tehničar

50.31.00 Tehničar neorganske hemijske tehnologije

50.31.01 Hemijski tehničar – specijalista

50.31.11 Tehničar pirotehnike – specijalista

50.31.21 Hemijski laborant – specijalista

50.31.32 Petrohemijski tehničar – specijalista

61.31.00 Inženjer za hemijsku tehnologiju

61.31.01 Hemijski operativni tehnolog

61.31.21 Operativni hemijski analitičar

61.31.32 Petrohemijski operativni tehnolog

62.31.21 Operativni hemijski analitičar – specijalista

71.31.00 Diplomirani inženjer za hemijsku tehnologiju

71.31.00 Diplomirani inženjer za farmaceutsku tehnologiju

71.31.01 Hemijski tehnolog proizvodnje

71.31.04 Hemijski tehnolog primene proizvoda

71.31.05 Projektant hemijskih procesa

71.31.21 Hemijski analitičar

71.31.32 Petrohemijski tehnolog

71.31.41 Inspektor za goriva, maziva i materijale vazduhoplova

71.31.91 Organizator hemijsko-tehnološkog poslovanja

72.31.00 Magistar tehničkih nauka za hemijsku tehnologiju

72.31.01 Hemijski tehnolog – specijalista

72.31.05 Projektant hemijskih procesa – specijalista

72.31.21 Hemijski analitičar – specijalista

72.31.22 Analitičar hemijskih analiza – specijalista

72.31.23 Specijalista fizikalne hemije

72.31.24 Specijalista makronuklearne hemije

72.31.32 Petrohemijski tehnolog – specijalista

72.31.81 Istraživač hemijske tehnologije

72.31.82 Istraživač petrohemije

80.31.00 Doktor tehničkih nauka za hemijsku tehnologiju

80.31.81 Naučni istraživač hemije i hemijske tehnologije

80.31.82 Naučni istraživač petrohemije

80.31.91 Organizator hemijsko-tehnološkog poslovnog sistema

32. Gumari i plastičari

10.32.01 Gumarski manipulant

20.32.00 Pomoćni gumar i plastičar

20.32.01 Pripremač gumarskih poluproizvoda i proizvoda

20.32.02 Pomoćnik konfekcionara gumarskih proizvoda

20.32.03 Pomoćnik vulkanizera

20.32.11 Poslužilac mašina i uređaja za preradu polimera

30.32.00 Gumar i plastičar

30.32.02 Konfekcionar gumarskih proizvoda

30.32.03 Vulkanizer

30.32.11 Rukovalac mašina i uređaja za preradu polimera

40.32.00 Tehničar za tehnologiju gume i plastike

40.32.01 Gumarski tehničar

40.32.11 Polimerista

50.32.00 Gumar i plastičar – specijalista

50.32.01 Gumarski tehničar – specijalista

61.32.00 Inženjer za tehnologiju gume i plastike

61.32.01 Gumarsko-plastičarski operativni tehnolog

71.32.00 Diplomirani inženjer za tehnologiju gume i plastike

71.32.01 Gumarsko-plastičarski tehnolog

71.32.91 Organizator gumarsko-plastičarskog poslovanja

72.32.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju gume i plastike

72.32.01 Gumarsko-plastičarski tehnolog – specijalista

72.32.81 Istraživač gumarsko-plastičarske tehnologije

80.32.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju gume i plastike

80.32.81 Naučni istraživač gumarstva i plastičarstva

80.32.91 Organizator gumarsko-plastičarskog poslovnog sistema

33. Proizvođači keramike i građevinskog materijala

10.33.01 Manipulant u proizvodnji građevinskog materijala

10.33.11 Manipulant u preradi nemetala

20.33.00 Pomoćni proizvođač keramike i građevinskog materijala

20.33.01 Poslužilac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskog materijala

20.33.02 Poslužilac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskih elemenata

20.33.11 Poslužilac mašina i uređaja za preradu nemetala

20.33.15 Lončar – grnčar

30.33.00 Proizvođač keramike i građevinskog materijala

30.33.01 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskog materijala

30.33.02 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskih elemenata

30.33.11 Rukovalac mašina i uređaja za preradu nemetala

30.33.21 Gipsomodelar

30.33.25 Monter keramičkih elektroizolacionih elemenata

40.33.00 Tehničar za tehnologiju nemetala

40.33.01 Tehničar proizvodnje građevinskog materijala

40.33.11 Tehničar prerade nemetala

40.33.21 Tehničar izrade gipsanih ortopedskih modela

50.33.00 Proizvođač keramike i građevinskog materijala – specijalista

50.33.01 Proizvođač građevinskog materijala – specijalista

50.33.11 Proizvođač nemetala – specijalista

61.33.00 Inženjer tehnologije za nemetale

61.33.11 Hemijski operativni tehnolog za nemetale

71.33.00 Diplomirani inženjer tehnologije za nemetale

71.33.11 Hemijski tehnolog za nemetale

71.33.91 Organizator keramičarsko-tehnološkog poslovanja

71.33.92 Organizator poslovanja u proizvodnji građevinskog materijala

72.33.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju nemetala

72.33.01 Hemijski tehnolog građevinskog materijala – specijalista

72.33.11 Hemijski tehnolog nemetala – specijalista

72.33.81 Istraživač hemijske tehnologije nemetala i građevinskog materijala

80.33.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju nemetala

80.33.81 Naučni istraživač nemetala i građevinskog materijala

34. Staklari

10.34.01 Staklarski manipulant

20.34.00 Pomoćni staklar

20.34.01 Poslužilac mašina i uređaja za proizvodnju stakla

20.34.11 Pomoćnik stakloduvača

20.34.21 Pomoćnik obrađivača stakla

20.34.31 Pomoćnik optičara

30.34.00 Staklar

30.34.01 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju stakla

30.34.11 Stakloduvač

30.34.21 Obrađivač stakla

30.34.31 Optičar

40.34.00 Tehničar za tehnologiju stakla

40.34.11 Tehničar stakloduvačke tehnologije

40.34.21 Tehničar obrade stakla

40.34.22 Stakloslikar

40.34.23 Brusač kristalnog stakla

40.34.31 Tehničar obrade optičkih elemenata

50.34.00 Staklar – specijalista

50.34.01 Tehničar za proizvodnju stakla – specijalista

50.34.11 Stakloduvački tehničar – specijalista

50.34.21 Obrađivač stakla – specijalista

61.34.00 Inženjer tehnologije stakla

61.34.01 Operativni tehnolog staklarstva

71.34.00 Diplomirani inženjer tehnologije stakla

71.34.01 Tehnolog staklarstva

71.34.91 Organizator staklarsko-tehnološkog poslovanja

72.34.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju stakla

72.34.81 Istraživač staklarstva

80.34.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju stakla

35. Papirničari

10.35.01 Papirničarski manipulant

20.35.00 Pomoćni izrađivač celuloze i papira

20.35.01 Poslužilac papirničarskih mašina i uređaja

30.35.00 Izrađivač celuloze i papira

30.35.01 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju celuloze i papira

30.35.11 Rukovalac mašina i uređaja za preradu papira

40.35.00 Tehničar za tehnologiju papira

40.35.01 Tehničar proizvodnje papira

40.35.11 Tehničar prerade papira

50.35.00 Izrađivač celuloze i papira – specijalista

50.35.01 Tehničar proizvodnje papira – specijalista

61.35.00 Inženjer tehnologije celuloze i papira

61.35.01 Operativni tehnolog papirničarstva

71.35.00 Diplomirani inženjer tehnologije celuloze i papira

71.35.01 Tehnolog papirničarstva

71.35.91 Organizator papirničarsko-tehnološkog poslovanja

72.35.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju celuloze i papira

72.35.01 Tehnolog papirničarstva – specijalista

72.35.81 Istraživač papirničarstva

80.35.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju celuloze i papira

80.35.81 Naučni istraživač papirničarstva

36. Grafičari

10.36.01 Grafičarski manipulant

20.36.00 Pomoćni grafičar

20.36.01 Poslužilac grafičkih mašina

20.36.25 Pomoćni grafički livac

20.36.61 Pomoćnik knjigovesca

20.36.62 Pomoćnik mašiniste grafičke obrade i prerade

20.36.63 Pomoćnik kartonažera

30.36.00 Grafičar

30.36.21 Štamparski ručni slagač

30.36.22 Grafički montažer

30.36.23 Slovoslagač na fotoslogu

30.36.25 Livac štampanih elemenata

30.36.26 Stereotipista

30.36.27 Štamparski monter – kopirista

30.36.31 Cinkograf

30.36.32 Pečatorezac

30.36.41 Reprofotograf

30.36.42 Grafički crtač – retušer

30.36.51 Štampar visoke štampe

30.36.52 Štampar ravne štampe

30.36.53 Štampar duboke štampe

30.36.61 Knjigovezac

30.36.62 Mašinista grafičke dorade i prerade

30.36.63 Kartonažer

30.36.71 Birografičar

40.36.00 Tehničar grafičarske tehnologije

40.36.22 Štamparski slagač montažer

40.36.23 Fotoslagač

40.36.28 Štamparski mašinski slagač

40.36.31 Hemigraf

40.36.41 Reprofotograf

40.36.42 Retušer

40.36.51 Mašinista visoke štampe

40.36.52 Mašinista ravne štampe – ofset

40.36.53 Mašinista duboke štampe

40.36.54 Mašinista propusne štampe

40.36.61 Knjigovezački tehničar

40.36.62 Grafički tehničar dorade i prerade

40.36.72 Grafički laborant

50.36.00 Grafičar – specijalista

50.36.22 Štamparski slagač montažer – specijalista

50.36.23 Fotoslagač – specijalista

50.36.24 Grafičko-tehnički urednik

50.36.25 Livac štamparskih elemenata – specijalista

50.36.28 Štamparski mašinski slagač – specijalista

50.36.31 Hemigraf – specijalista

50.36.41 Reprofotograf – specijalista

50.36.51 Mašinista visoke štampe – specijalista

50.36.52 Mašinista ravne štampe – specijalista

50.36.53 Mašinista duboke štampe – specijalista

50.36.54 Mašinista propusne štampe – specijalista

50.36.61 Knjigovezački tehničar – specijalista

50.36.62 Grafički tehničar dorade i prerade – specijalista

61.36.00 Inženjer grafičarstva

61.36.01 Operativni tehnolog grafičarstva

62.36.01 Operativni tehnolog grafičarstva – specijalista

71.36.00 Diplomirani inženjer grafičarstva

71.36.01 Tehnolog grafičarstva

71.36.91 Organizator grafičarsko-tehnološkog poslovanja

72.36.00 Magistar tehničkih nauka za grafičarstvo

72.36.01 Tehnolog grafičarstva – specijalista

72.36.81 Istraživač grafičarstva

80.36.00 Doktor tehničkih nauka za grafičarstvo

80.36.81 Naučni istraživač grafičarstva

80.36.91 Organizator grafičarsko-tehnološkog poslovnog sistema

VII TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO

39. Tekstilci

10.39.01 Manipulant u tekstilstvu

20.39.00 Pomoćni tekstilni radnik

20.39.01 Premotač tekstilnih vlakana

20.39.21 Pomoćnik prelca

20.39.31 Pomoćnik tkača

20.39.32 Ćilimar

20.39.40 Ručni pletač

20.39.41 Pomoćnik pletača

20.39.42 Ručni čipkar

20.39.43 Vezilja

20.39.44 Užar

20.39.45 Štoper tekstila

20.39.46 Popravljač čarapa

20.39.51 Pomoćnik apretera tekstila

20.39.52 Pomoćnik belioca tekstila

20.39.53 Pomoćnik bojadisara tekstila

20.39.54 Pomoćnik štampara tekstila

20.39.55 Pomoćnik čistača tekstila

30.39.00 Tekstilni radnik

30.39.21 Prelac

30.39.31 Tkač

30.39.32 Snovač

30.39.33 Vlaknar

30.39.34 Dorađivač vlaknina

30.39.41 Pletač

30.39.42 Čipkar

30.39.43 Vezeninar

30.39.44 Užar-mrežar

30.39.51 Apreter-dorađivač tekstila

30.39.52 Belilac tekstila

30.39.53 Bojadisar tekstila

30.39.54 Štampar tekstila

30.39.55 Čistač tekstila

40.39.01 Tekstilni tehničar

40.39.21 Tehničar predenja

40.39.32 Tehničar tkanja

40.39.33 Tehničar vlaknina

40.39.41 Tehničar pletenja

40.39.51 Oplemenjivač tekstila

50.39.00 Tekstilni tehničar – specijalista

50.39.21 Prelac – specijalista

50.39.31 Tkač – specijalista

50.39.33 Vlaknar – specijalista

50.39.41 Pletač – specijalista

50.39.51 Oplemenjivač tekstila – specijalista

61.39.00 Inženjer tehnologije tekstilstva

61.39.21 Operativni tehnolog predenja

61.39.31 Operativni tehnolog tkanja

61.39.41 Operativni tehnolog pletenja

61.39.51 Tekstilsko-hemijski operativni tehnolog

62.39.21 Operativni tehnolog predenja – specijalista

62.39.31 Operativni tehnolog tkanja – specijalista

62.39.41 Operativni tehnolog pletenja – specijalista

62.39.51 Tekstilsko-hemijski operativni tehnolog – specijalista

71.39.00 Diplomirani inženjer tehnologije tekstilstva

71.39.21 Tehnolog predenja

71.39.31 Tehnolog tkanja

71.39.41 Tehnolog pletenja

71.39.51 Tekstilsko-hemijski tehnolog

71.39.91 Organizator tekstilskog poslovanja

72.39.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju tekstilstva

72.39.21 Tehnolog predenja – specijalista

72.39.31 Tehnolog tkanja – specijalista

72.39.41 Tehnolog pletenja – specijalista

72.39.51 Tekstilsko-hemijski tehnolog – specijalista

72.39.81 Istraživač tekstilstva

80.39.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju tekstilstva

80.39.81 Naučni istraživač tekstilstva

80.39.91 Organizator tekstilskog poslovnog sistema

40. Proizvođači odeće

10.40.01 Konfekcijski manipulant

20.40.00 Pomoćni konfekcionar

20.40.01 Pomoćnik konfekcionara

20.40.23 Šivač tekstila

20.40.25 Pegler tekstilne konfekcije

20.40.31 Šivač kožne odeće

20.40.32 Šivač krznene odeće

20.40.45 Pomoćnik jorgandžije

30.40.00 Krojač i konfekcionar

30.40.22 Krojač tekstila

30.40.23 Šivač konfekcije

30.40.24 Krojač

30.40.26 Izrađivač narodnih nošnji

30.40.31 Krojač kožne odeće

30.40.32 Krojač krznene odeće

30.40.41 Šeširdžija

30.40.42 Modistkinja

30.40.43 Kapadžija

30.40.44 Kravatar

30.40.45 Jorgandžija

40.40.00 Konfekcijski tehničar

40.40.01 Konfekcionar tekstila

40.40.31 Konfekcionar kožne i krznene odeće

50.40.00 Krojač i konfekcionar – specijalista

50.40.01 Konfekcionar tekstila – specijalista

50.40.02 Modelar konfekcije

50.40.24 Krojač – specijalista

50.40.31 Konfekcionar kožne i krznene odeće – specijalista

50.40.32 Krojač krznene odeće – specijalista

61.40.00 Inženjer tehnologije za proizvodnju odeće

61.40.01 Operativni tehnolog tekstilne konfekcije

61.40.31 Operativni tehnolog kožarske i krznarske konfekcije

62.40.01 Operativni tehnolog tekstilne konfekcije – specijalista

62.40.31 Operativni tehnolog kožarske i krznarske konfekcije – specijalista

71.40.00 Diplomirani inženjer tehnologije za proizvodnju odeće

71.40.21 Tehnolog tekstilne konfekcije

71.40.31 Tehnolog kožarske konfekcije

71.40.91 Organizator tekstilsko-kožarsko-konfekcijskog poslovanja

72.40.00 Magistar tehničkih nauka za proizvodnju odeće

72.40.21 Tehnolog tekstilne konfekcije – specijalista

72.40.31 T ehnolog kožarske i krznarske konfekcije – specijalista

72.40.81 Istraživač tehnologije konfekcioniranja odeće

80.40.00 Doktor tehničkih nauka za proizvodnju odeće

80.40.81 Naučni istraživač tehnologije konfekcioniranja odeće

41. Kožari i krznari

10.41.01 Kožarsko-krznarski manipulant

20.41.00 Pomoćni obrađivač kože i krzna

20.41.01 Pomoćnik kožara i krznara

30.41.00 Obrađivač kože i krzna

30.41.21 Kožar

30.41.31 Krznar

40.41.00 Kožarsko-krznarski tehničar

40.41.01 Kožarsko-krznarski tehničar – tehnolog

50.41.00 Kožarsko-krznarski tehničar – specijalista

50.41.01 Obrađivač kože i krzna – specijalista

61.41.00 Inženjer tehnologije za kožu i krzno

61.41.01 Kožarsko-krznarski operativni tehnolog

71.41.00 Diplomirani inženjer tehnologije za kožu i krzno

71.41.01 Kožarsko-krznarski tehnolog

71.41.91 Organizator kožarsko-krznarskog poslovanja

72.41.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju kože i krzna

72.41.01 Kožarsko-krznarski tehnolog – specijalista

72.41.81 Istraživač tehnologije kože i krzna

80.41.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju kože i krzna

80.41.81 Naučni istraživač tehnologije kože i krzna

80.41.91 Organizator kožarsko-krznarskog poslovnog sistema

42. Obućari i kožni galanteristi

10.42.01 Manipulant u proizvodnji obuće i kožne galanterije

20.42.00 Pomoćni obućar i kožni galanterista

20.42.23 Pomoćnik izrađivača gornjih delova obuće

20.42.24 Pomoćnik izrađivača donjih delova obuće

20.42.29 Papučar

20.42.31 Pomoćnik izrađivača kožne galanterije

30.42.00 Izrađivač obuće i kožne galanterije

30.42.21 Obućar

30.42.23 Izrađivač gornjih delova obuće

30.42.24 Izrađivač donjih delova obuće

30.42.31 Izrađivač kožne galanterije

30.42.33 Rukavičar

30.42.34 Tašner

30.42.41 Sarač

30.42.42 Opančar

40.42.00 Tehničar za obuću i kožnu galanteriju

40.42.21 Obućarski tehničar

40.42.31 Kožarski galanterista

50.42.21 Obućar – specijalista

50.42.22 Modelar obuće

50.42.31 Kožarski galanterista – specijalista

50.42.32 Modelar kožne galanterije

50.42.41 Sarač – specijalista

61.42.00 Inženjer tehnologije za proizvodnju obuće i kožne galanterije

61.42.01 Operativni tehnolog prerade kože

62.42.01 Operativni tehnolog prerade kože – specijalista

71.42.00 Diplomirani inženjer tehnologije prerade kože

71.42.01 Tehnolog prerade kože

71.42.91 Organizator obućarsko i kožno-galanterijskog poslovanja

72.42.00 Magistar tehničkih nauka za tehnologiju prerade kože

72.42.01 Tehnolog prerade kože – specijalista

72.42.81 Istraživač tehnologije prerade kože

80.42.00 Doktor tehničkih nauka za tehnologiju prerade kože

80.42.81 Naučni istraživač prerade kože

VIII KOMUNALNE, TAPETARSKE I FARBARSKE USLUGE

45. Komunalci

10.45.01 Komunalni higijeničar

10.45.02 Čistač prostorija

10.45.03 Spremačica u zdravstvu

20.45.04 Perač rublja

20.45.05 Čistač prozora

20.45.15 Kupališni spasilac

20.45.22 Garderober

20.45.23 Garažer

20.45.31 Pomoćnik dimničara

20.45.41 Plinar

20.45.51 Grobar

20.45.61 Pomoćnik komunalnog putara

30.45.02 Rukovalac komunalnih vozila

30.45.21 Kućepazitelj

30.45.31 Dimničar

30.45.61 Komunalni putar

40.45.21 Domar

50.45.01 Procesni organizator za komunalne objekte

50.45.31 Dimničar – specijalista

50.45.43 Procesni organizator održavanja komunalnih vodoprivrednih objekata

61.45.00 Komunalni inženjer

71.45.06 Komunalni inspektor

71.45.91 Organizator komunalnog poslovanja

72.45.81 Istraživač komunalnih delatnosti

46. Tapetari

10.46.01 Tapetarski manipulant

20.46.21 Pomoćnik tapetara

30.46.21 Tapetar

30.46.22 Kolski tapetar

40.46.00 Tapetarski tehničar

40.46.24 Tapetar-dekorater

50.46.22 Kolski tapetar – specijalista

50.46.24 Tapetar-dekorater – specijalista

47. Farbari i lakireri

10.47.01 Molersko-farbarski manipulant

20.47.01 Pomoćnik molera – farbara

20.47.21 Pomoćnik metalofarbara – lakirera

20.47.41 Emajlirac

30.47.01 Moler-farbar

30.47.21 Metalofarbar – lakirer

30.47.31 Firmopisac

40.47.21 Metalofarbarski tehničar

40.47.41 Izvođač površinske zaštite

50.47.01 Moler-farbar – specijalista

50.47.31 Firmopisac – specijalista

50.47.41 Izvođač površinske zaštite – specijalista

IX GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO

50. Geodeti

20.50.01 Figurant

30.50.11 Rukovalac geodetskih aparata

40.50.00 Geodetski tehničar

40.50.21 Geometar

50.50.00 Geodetski tehničar – specijalista

50.50.21 Geometar specijalista za primenjenu geodeziju

50.50.22 Geometar specijalista za premer i katastar nepokretnosti

50.50.23 Geometar specijalista za komasacije i arondacije

61.50.00 Inženjer geodezije

61.50.21 Geodeta primenjene geodezije

61.50.22 Geodeta premera i katastra nepokretnosti

61.50.23 Geodeta komasacije i arondacije

61.50.24 Geodeta premera i katastra komunalnih objekata

61.50.31 Geodetski operativni analitičar

62.50.31 Geodetski operativni analitičar – specijalista

71.50.00 Diplomirani inženjer geodezije

71.50.21 Geodetski projektant

71.50.22 Geodetski projektant premera i katastra nepokretnosti

71.50.23 Geodetski projektant komasacije

71.50.25 Fotogrametrijski projektant

71.50.26 Projektant geodetske kartografije

71.50.27 Tehnolog primenjene geodezije

71.50.37 Geodetski analitičar

71.50.91 Organizator geodetskog poslovanja

72.50.00 Magistar geodezije

72.50.31 Geodetski analitičar – specijalista

72.50.81 Istraživač geodezije

80.50.00 Doktor geodezije

80.50.81 Naučni istraživač geodezije

51. Arhitekti i urbanisti

40.51.00 Arhitektonski tehničar

40.51.01 Tehničar visokogradnje

50.51.00 Arhitektonski tehničar – specijalista za visokogradnju

50.51.01 Procesni organizator visokogradnje

50.51.02 Procesni organizator tehničke i zvučne izolacije

50.51.03 Procesni organizator industrijalizovane gradnje

50.51.31 Razrađivač urbanističkih projekata

50.51.32 Razrađivač prostornih planova i planova zaštite životne sredine

50.51.33 Maketar

61.51.00 Inženjer visokogradnje

61.51.01 Operativni tehnolog visokogradnje

61.51.31 Urbanistički operativni analitičar

62.51.31 Urbanistički operativni analitičar – specijalista

71.51.00 Diplomirani inženjer arhitekture

71.51.01 Tehnolog visokogradnje

71.51.21 Arhitektonski projektant

71.51.22 Arhitektonski tehnolog konzervacije i revitalizacija objekata

71.51.23 Arhitektonski projektant enterijera i dizajna

71.51.24 Arhitektonsko-urbanistički projektant

71.51.31 Urbanistički analitičar

71.51.32 Arhitektonsko – urbanistički prostorni planer

72.51.00 Magistar arhitekture

72.51.31 Urbanistički analitičar – specijalista

72.51.81 Istraživač urbanizma

80.51.00 Doktor arhitekture

80.51.81 Naučni istraživač urbanizma

52. Građevinari

10.52.01 Građevinski manipulant

20.52.00 Pomoćni građevinski radnik

20.52.01 Pomoćnik armirača

20.52.02 Pomoćnik betonirca

20.52.03 Pomoćnik tesara

20.52.04 Pomoćnik zidara

20.52.06 Pomoćnik montažera – utezača

20.52.07 Pomoćnik izolatera – asfaltera

20.52.11 Pomoćnik hidrograđevinara

20.52.13 Pomoćnik građevinskog minera

20.52.31 Pomoćni rukovalac jednostavnih građevinskih mašina

30.52.01 Armirač

30.52.02 Betonirac

30.52.03 Tesar

30.52.04 Zidar

30.52.05 Vatrostalni zidar

30.52.06 Montažer – utezač

30.52.07 Izolater

30.52.08 Asfalter

30.52.09 Kaldrmar

30.52.11 Hidrograđevinar

30.52.12 Bunardžija

30.52.13 Građevinski miner

30.52.21 Izrađivač betonskih prefabrikata

30.52.22 Montažer građevinskih prefabrikovanih konstrukcija

30.52.31 Rukovalac jednostavnih građevinskih mašina

30.52.41 Građevinski tehnički crtač

30.52.51 Putar

30.52.67 Građevinski laboratorijski pripremač

40.52.00 Građevinski tehničar

40.52.11 Tehničar hidrogradnje

40.52.31 Tehničar građevinske mehanizacije

40.52.52 Građevinski tehničar mehanizovanih pružnih radova

40.52.61 Tehničar građevinskih osnovnih radova

40.52.62 Tehničar niskogradnje

40.52.67 Građevinski laborant

50.52.00 Građevinski tehničar – specijalista

50.52.01 Armirač – specijalista

50.52.02 Betonirac – specijalista

50.52.03 Tesar – specijalista

50.52.04 Zidar – specijalista

50.52.05 Vatrostalni zidar – specijalista

50.52.07 Hidroizolater

50.52.08 Procesni organizator asfaltiranja

50.52.11 Procesni organizator hidrogradnje

50.52.21 Procesni organizator izgradnje i montaže građevinskih prefabrikata

50.52.31 Procesni organizator za građevinsku mehanizaciju

50.52.32 Građevinski tehničar mehanizacije visokogradnje – specijalista

50.52.33 Gr ađevinski tehničar samohodne mehanizacije – specijali sta

50.52.34 Procesni organizator za građevinska postrojenja

50.52.62 Procesni organizator niskogradnje

50.52.63 Građevinski tehničar geotehnike i fundiranja – specijalista

50.52.64 Građevinski kalkulant

50.52.67 Građevinski laborant – specijalista

61.52.00 Inženjer građevinarstva

61.52.11 Operativni tehnolog hidrogradnje

61.52.62 Operativni tehnolog niskogradnje

61.52.65 Građevinski operativni analitičar

62.52.65 Građevinski operativni analitičar – specijalista

71.52.00 Diplomirani inženjer građevinarstva

71.52.62 Tehnolog niskogradnje

71.52.63 Tehnolog geotehnike i fundiranja

71.52.64 Građevinski tehnolog konstrukcija

71.52.65 Građevinski analitičar

71.52.66 Tehnolog organizacije gradnje

71.52.71 Građevinski projektant niskogradnje

71.52.72 Građevinski projektant konstrukcija

71.52.73 Građevinski projektant visokogradnje

71.52.74 Građevinski projektant hidrotehničke infrastrukture

71.52.75 Građevinski projektant hidrotehničkih objekata

71.52.76 Građevinski projektant puteva

71.52.77 Građevinski projektant železničkih saobraćajnica

71.52.78 Građevinski projektant melioracija

71.52.79 Građevinski inspektor

71.52.91 Organizator građevinskog poslovanja

72.52.00 Magistar tehničkih nauka za građevinarstvo

72.52.65 Građevinski analitičar – specijalista

72.52.81 Istraživač građevinarstva

80.52.00 Doktor tehničkih nauka za građevinarstvo

80.52.81 Naučni istraživač građevinarstva

80.52.91 Organizator građevinskog poslovnog sistema

53. Zanimanja završnih građevinskih radova

20.53.01 Pomoćnik podopolagača

20.53.02 Pomoćnik građevinskog keramičara

20.53.05 Pomoćnik građevinskog gipsara

20.53.08 Pomoćnik kamenoresca

20.53.09 Pomoćnik zastakljivača

30.53.01 Podopolagač

30.53.02 Građevinski keramičar

30.53.04 Teracer

30.53.05 Građevinski gipsar

30.53.06 Fasader

30.53.07 Pećar

30.53.08 Kamenorezac

30.53.09 Zastakljivač

40.53.10 Izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova

50.53.01 Podopolagač – specijalista

50.53.02 Građevinski keramičar – specijalista

50.53.04 Teracer – specijalista

50.53.05 Građevinski gipsar – specijalista

50.53.07 Pećar – specijalista

50.53.08 Kamenorezac – specijalista

50.53.09 Zastakljivač – monter – specijalista

61.53.11 Operativni tehnolog građevinskih instalacija

71.53.91 Organizator poslovanja završnih građevinskih radova

X SAOBRAĆAJ

56. Zanimanja drumskog saobraćaja

10.56.01 Saobraćajno-transportni manipulant

20.56.02 Vozač lakih motornih vozila

20.56.11 Pratilac vozila

20.56.31 Vozač zaprežnog vozila

30.56.00 Vozač drumskog vozila

30.56.01 Vozač traktora

30.56.02 Vozač putničkog automobila

30.56.03 Vozač kola hitne medicinske pomoći

30.56.04 Vozač teretnjaka

30.56.05 Vozač autobusa

30.56.06 Vozač tramvaja i trolejbusa

30.56.11 Kondukter u drumskom saobraćaju

40.56.00 Tehničar drumskog saobraćaja

40.56.01 Vozač autobusa i teretnog motornog vozila

40.56.04 Vozač teretnog motornog vozila

40.56.05 Vozač autobusa

40.56.06 Vozač tramvaja i trolejbusa

40.56.12 Tehničar drumskog saobraćaja

40.56.21 Tehničar rent a kar-a

50.56.00 Tehničar drumskog saobraćaja – specijalista

50.56.04 Vozač teretnog motornog vozila – specijalista

50.56.05 Vozač autobusa u međunarodnom saobraćaju

50.56.12 Tehničar drumskog saobraćaja – specijalista

61.56.00 Inženjer drumskog saobraćaja

61.56.12 Operativni tehnolog drumskog saobraćaja

61.56.21 Operativni organizator rent a kar-a

71.56.00 Diplomirani inženjer za drumski saobraćaj

71.56.12 Tehnolog drumskog saobraćaja

71.56.13 Tehnolog eksploatacije drumskih vozila

71.56.41 Saobraćajni inspektor

71.56.91 Organizator drumsko-saobraćajnog poslovanja

71.56.92 Organizator poslovanja rent a kar-a

72.56.00 Magistar nauka za drumski saobraćaj

72.56.14 Tehnolog drumskog saobraćaja za međunarodni transport i špediciju – specijalista

72.56.81 Istraživač drumskog saobraćaja

80.56.00 Doktor nauka za drumski saobraćaj

80.56.81 Naučni istraživač drumskog saobraćaja

80.56.91 Organizator drumsko-saobraćajnog poslovnog sistema

57. Železničari

10.57.01 Manevrista

10.57.02 Stanični manipulant

20.57.02 Saobraćajno-transportni pomoćnik

20.57.03 Ložač parnih lokomotiva

20.57.04 Čuvar pruge

20.57.13 Vozač pružnog motornog vozila

30.57.11 Vozovođa

30.57.12 Suvozač mašinovođe vučnih vozila

30.57.13 Vozač motornih pružnih vozila

30.57.14 Mašinovođa manevarke

30.57.21 Kondukter u železničkom saobraćaju

40.57.00 Tehničar železničkog saobraćaja

40.57.15 Mašinovođa parne vuče

40.57.16 Mašinovođa dizel-vuče

40.57.17 Mašinovođa elektro-vuče

40.57.31 Otpravnik vozova

40.57.41 Pregledač železničkih kola

50.57.00 Tehničar železničkog saobraćaja – specijalista

50.57.18 Mašinovođa – specijalista

50.57.31 Otpravnik vozova – specijalista

50.57.41 Pregledač železničkih kola – specijalista

61.57.00 Inženjer železničkog saobraćaja

61.57.31 Železničko-saobraćajni operativni tehnolog

62.57.31 Železničko-saobraćajni operativni tehnolog – specijalista

71.57.00 Diplomirani inženjer za železnički saobraćaj

71.57.31 Železničko-saobraćajni tehnolog

71.57.91 Organizator železničkog poslovanja

72.57.00 Magistar nauka za železnički saobraćaj

72.57.81 Istraživač železničkog saobraćaja

80.57.00 Doktor nauka za železnički saobraćaj

80.57.81 Naučni istraživač železničkog saobraćaja

80.57.91 Organizator železničkog poslovnog sistema

58. Brodari

10.58.01 Mornar

10.58.11 Čistač brodske mašine

20.58.00 Krmar

20.58.01 Pomorski kormilar

20.58.02 Kormilar unutrašnje plovidbe

20.58.03 Kormilar tegljenice

20.58.04 Skelar – splavar

20.58.11 Motorista ložač

30.58.00 Brodovođa

30.58.01 Pomorski brodovođa

30.58.02 Brodovođa unutrašnje plovidbe

30.58.11 Brodski mašinista

40.58.00 Tehničar brodskog saobraćaja

40.58.01 Pomorski nautičar

40.58.02 Nautičar unutrašnje plovidbe

40.58.05 Rukovalac plovne naprave

40.58.11 Brodomašinski tehničar

40.58.12 Mašinista plovidbe

40.58.21 Tehničar pripreme plovila

40.58.22 Tehničar brodskih komunikacija

40.58.31 Brodski stjuard

50.58.00 Tehničar brodskog saobraćaja – specijalista

50.58.01 Podoficir brodske palube

50.58.11 Podoficir brodske mašine

50.58.22 Podoficir za brodske radio-veze

50.58.41 Hidrauličar brodske prevodnice

61.58.00 Inženjer za vodni saobraćaj

61.58.01 Oficir brodske palube

61.58.02 Zapovednik broda unutrašnje plovidbe

61.58.06 Operativni tehnolog unutrašnje plovidbe

61.58.07 Operativni plovidbeni tehnolog

61.58.11 Oficir brodske mašine

61.58.12 Upravnik mašine unutrašnje plovidbe

61.58.22 Oficir pomorskih komunikacija

61.58.23 Oficir brodske elektro-opreme

61.58.41 Kapetan brodske prevodnice

62.58.01 Zapovednik broda

62.58.11 Upravnik brodskog postrojenja

62.58.22 Operativni tehnolog pomorskih komunikacija i elektronskih uređaja – specijalista

71.58.00 Diplomirani inženjer za vodni saobraćaj

71.58.01 Kapetan duge plovidbe

71.58.06 Tehnolog unutrašnje plovidbe

71.58.11 Upravnik brodske mašine

71.58.91 Organizatorbrodarskog poslovanja

72.58.00 Magistar nauka za vodni saobraćaj

72.58.81 Istraživač brodskog saobraćaja

80.58.00 Doktor nauka za vodni saobraćaj

80.58.81 Naučni istraživač brodskog saobraćaja

80.58.91 Organizator brodarskog poslovnog sistema

59. Vazduhoplovci

20.59.01 Pomoćnik vazduhoplovnog tehničara za prihvat i otpremu putnika i stvari

40.59.00 Vazduhoplovni saobraćajni tehničar

40.59.01 Vazduhoplovni tehničar prihvata i otpreme putnika i stvari

40.59.31 Vazduhoplovna stjuardesa

40.59.90 Maturant vazduhoplovne gimnazije

50.59.00 Vazduhoplovni saobraćajni tehničar – specijalista

50.59.11 Vazduhoplovni mehaničar letač

50.59.21 Tehničar pripreme kontrole letenja – specijalista

50.59.23 Teodolista osmatrač u kontroli letenja

50.59.31 Vazduhoplovna stjuardesa – specijalista

61.59.00 Inženjer vazdušnog saobraćaja

61.59.01 Vazduhoplovni operativni tehnolog

61.59.12 Profesionalni pilot aviona

61.59.13 Profesionalni pilot helikoptera

61.59.21 Kontrolor letenja

61.59.22 Operativni tehnolog za kontrolu letenja

61.59.51 Probni padobranac

62.59.12 Pilot aviona – specijalista

62.59.13 Pilot helikoptera – specijalista

62.59.14 Vazduhoplovni navigator

62.59.21 Kontrolor letenja – specijalista za radar

71.59.00 Diplomirani inženjer za vazdušni saobraćaj

71.59.01 Tehnolog vazduhoplovnog saobraćaja

71.59.12 Pilot aviona – instruktor u saobraćaju

71.59.13 Pilot helikoptera – instruktor u saobraćaju

71.59.22 Tehnolog kontrole letenja

71.59.61 Inspektor letačke operative i letačkog osoblja

71.59.62 Inspektor padobranstva

71.59.63 Inspektor saobraćajne operative i bezbednosti na aerodromu

71.59.64 Inspektor službe kontrole letenja

71.59.65 Inspektor vatrogasne službe aerodroma

71.59.66 Inspektor za sportske aerodrome i letilišta

71.59.91 Organizator vazduhoplovnog poslovanja

72.59.00 Magistar nauka za vazdušni saobraćaj

72.59.01 Projektant vazduhoplovnog saobraćaja – specijalista

72.59.81 Istraživač vazduhoplovnog saobraćaja

80.59.00 Doktor nauka za vazdušni saobraćaj

80.59.81 Naučni istraživač vazduhoplovnog saobraćaja

80.59.91 Organizator vazduhoplovnog poslovnog sistema

60. Zanimanja PTT saobraćaja

10.60.01 PTT manipulant

20.60.00 Pomoćni PTT radnik

20.60.01 Pomoćnik poštara

30.60.01 Poštar

30.60.11 Telefonista

30.60.12 Telegrafista

40.60.00 Tehničar PTT saobraćaja

40.60.01 Tehničar poštanskog saobraćaja

40.60.11 Tehničar telefonskog saobraćaja

40.60.12 Tehničar telegrafskog saobraćaja

40.60.13 Radiooperater

50.60.00 Tehničar PTT saobraćaja – specijalista

50.60.01 Tehničar poštanskog saobraćaja – specijalista

61.60.00 Inženjer PTT saobraćaja

61.60.01 Operativni tehnolog PTT saobraćaja

62.60.01 Operativni tehnolog PTT saobraćaja – specijalista

71.60.00 Diplomirani inženjer PTT saobraćaja

71.60.01 Tehnolog PTT saobraćaja

71.60.91 Organizator PTT poslovanja

72.60.00 Magistar nauka za PTT saobraćaj

72.60.01 Tehnolog za integrisane komunikacije PTT saobraćaja – specijalista

72.60.02 Tehnolog za logistiku PTT saobraćaja – specijalista

72.60.03 Tehnolog za projektovanje PTT saobraćaja – specijalista

72.60.81 Istraživač PTT saobraćaja

80.60.00 Doktor nauka za PTT saobraćaj

80.60.81 Naučni istraživač PTT saobraćaja

80.60.91 Organizator PTT poslovnog sistema

61. Zanimanja pretovarnih usluga, unutrašnjeg transporta i prevoza žičarama

10.61.01 Lučki manipulant

20.61.00 Pomoćni transportni vozač

20.61.11 Vozač viljuškara

20.61.12 Vozač traktora u unutrašnjem saobraćaju

20.61.13 Vozač elektro-kolica

20.61.14 Vozač utovarivača

20.61.31 Kranovođa

20.61.41 Žičničar

30.61.00 Rukovalac sredstava unutrašnjeg transporta

30.61.16 Rukovalac pretovarne mehanizacije

30.61.21 Rukovalac cevovodno-transportnih uređaja

30.61.31 Rukovalac dizalice

40.61.00 Tehničar unutrašnjeg transporta

40.61.31 Tehničar pretovarnog saobraćaja

40.61.32 Tehničar pretovarnog postrojenja

40.61.41 Tehničar na žičari

50.61.00 Tehničar unutrašnjeg transporta – specijalista

50.61.21 Rukovalac cevovodno-transportnih uređaja – specijalista

50.61.31 Tehničar za lučki saobraćaj – specijalista

50.61.41 Procesni organizator rada žičare

61.61.00 Inženjer unutrašnjeg transporta

61.61.31 Operativni organizator lučkog saobraćaja

61.61.33 Operativni tehnolog integralnog i industrijskog saobraćaja

61.61.34 Operativni tehnolog lučkog saobraćaja

61.61.41 Operativni tehnolog žičare

62.61.31 Operativni planer lučkog saobraćaja – specijalista

71.61.00 Diplomirani inženjer za integralni i industrijski transport

71.61.33 Tehnolog za integralni i industrijski saobraćaj

71.61.91 Organizator pretovarnog i transportnog poslovanja

72.61.00 Magistar nauka za integralni i industrijski transport

72.61.81 Istraživač pretovara i transporta

80.61.00 Doktor nauka za integralni i industrijski transport

80.61.81 Naučni istraživač pretovara i transporta

80.61.91 O rganizator pretovarnog i transportnog poslovnog sistema

XI TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

64. Trgovci

10.64.01 Trgovinski manipulant

20.64.00 Rukovalac robom – pomoćni prodavac

20.64.01 Dostavljač robe

20.64.02 Paker

30.64.00 Prodavac

30.64.11 Prodavac robe svakodnevne potrošnje

30.64.21 Prodavac u maloprodaji prehrambene robe

30.64.22 Prodavac u maloprodaji parfimerije, bižuterije i igračaka

30.64.23 Prodavac u maloprodaji kože, gume i obuće

30.64.24 Prodavac u maloprodaji građevinskog i ogrevnog materijala

30.64.25 Prodavac u maloprodaji nameštaja

30.64.26 Prodavac u maloprodaji boja, lakova i hemikalija

30.64.27 Prodavac u maloprodaji naftnih derivata i gasa

30.64.28 Prodavac u maloprodaji sportske opreme i oružja

30.64.29 Prodavac u maloprodaji autodelova

30.64.30 Prodavac u maloprodaji gvožđarske, metalne i tehničke robe

30.64.31 Prodavac u maloprodaji muzičkih instrumenata

30.64.32 Prodavac u maloprodaji foto i optičke opreme

30.64.33 Prodavac u maloprodaji knjižarsko-kancelarijske robe

30.64.34 Prodavac u maloprodaji tekstila

30.64.35 Prodavac u maloprodaji mešovite robe

30.64.36 Prodavac u maloprodaji sredstava za poljoprivredu

30.64.61 Magacioner

40.64.00 Trgovački tehničar

40.64.21 Prodavac prehrambene robe

40.64.22 Prodavac parfimerije, bižuterije, nakita i dečjih igračaka

40.64.23 Prodavac obuće i galanterije

40.64.24 Prodavac građevinskog i ogrevnog materijala

40.64.25 Prodavac nameštaja

40.64.26 Prodavac boja, lakova i hemikalija

40.64.27 Prodavac naftnih derivata i gasa

40.64.28 Prodavac sportske opreme, oružja i municije

40.64.29 Prodavac vozila, poljoprivrednih mašina i delova

40.64.30 Prodavac metalne i elektrotehničke robe

40.64.31 Prodavac muzičkih instrumenata

40.64.32 Prodavac foto i optičke opreme

40.64.33 Prodavac školskog i kancelarijskog materijala, pribora i knjiga

40.64.34 Prodavac tekstilne robe

40.64.35 Prodavac mešovite robe

40.64.36 Prodavac hemikalija za poljoprivredu

40.64.37 Prodavac konsignacione robe

40.64.41 Trgovinski aranžer

40.64.51 Komercijalni kalkulant za unutrašnju trgovinu

40.64.52 Nabavljač robe

40.64.53 Komercijalni tehničar

40.64.61 Skladištar

50.64.00 Prodavac – specijalista

50.64.41 Trgovački aranžer propagandista

50.64.54 Procesni organizator nabavke, prodaje i skladištenja robe

50.64.55 Trgovački putnik

50.64.56 Spoljnotrgovinski kalkulant

61.64.00 Ekonomista za robni promet (za trgovinu)

61.64.37 Organizator konsignacionih poslova

61.64.53 Komercijalista

61.64.54 Organizator nabavnih i prodajnih poslova

61.64.57 Trgovinski kontrolor

61.64.71 Organizator carinsko-deviznih poslova

71.64.00 Diplomirani ekonomista za unutrašnju i spoljnu trgovinu

71.64.42 Organizator ekonomske propagande

71.64.51 Komercijalista unutrašnje trgovine

71.64.58 Spoljnotrgovinski komercijalista

71.64.91 Organizator trgovinskog poslovanja

*)71.64.91 Organizator komercijalnog poslovanja (Pažnja -> dva ista broja)

71.64.93 Organizator uslužno-komercijalnog poslovanja

72.64.00 Magistar ekonomskih nauka za trgovinu

72.64.81 Istraživač trgovinskog poslovanja

72.64.91 Organizator trgovinskog poslovanja – specijalista marketinga

80.64.00 Doktor ekonomskih nauka za trgovinu

80.64.81 Naučni istraživač trgovine

80.64.91 Organizator trgovinskog poslovnog sistema

65. Zanimanja ugostiteljstva i turizma

10.65.01 Ugostiteljsko-turistički manipulant

20.65.00 Pomoćni ugostitelj

20.65.05 Roštiljdžija

20.65.06 Pripremač pica

20.65.11 Pripremač namirnica

20.65.12 Pomoćnik brodskog kuvara

20.65.13 Servir

20.65.14 Pomoćnik brodskog konobara

20.65.15 Pomoćni kuvar

20.65.16 Pomoćnik poslastičara

20.65.21 Hotelski vratar

20.65.22 Sobarica

30.65.00 Ugostitelj

30.65.13 Kelner

30.65.15 Kuvar jednostavnih jela

30.65.16 Poslastičar jednostavnih poslastica

30.65.17 Točilac pića

40.65.00 Turistički i ugostiteljski tehničar

40.65.12 Brodski kuvar

40.65.13 Konobar

40.65.14 Brodski konobar

40.65.15 Kuvar

40.65.16 Poslastičar

40.65.22 Domaćica smeštajnih jedinica

40.65.23 Recepcionar

40.65.31 Turistički tehničar

50.65.00 Turistički i ugostiteljski tehničar – specijalista

50.65.13 Konobar – specijalista

50.65.15 Kuvar – specijalista

50.65.16 Poslastičar – specijalista

50.65.17 Barmen

50.65.24 Procesni organizator smeštaja i ishrane

50.65.31 Turistički tehničar – specijalista

61.65.00 Ekonomista za turizam i viši ugostitelj

61.65.22 Hotelska domaćica

61.65.23 Operativni organizator recepcijskih poslova

61.65.25 Operativni ugostiteljski organizator

61.65.31 Operativni turistički organizator

61.65.32 Turistički vodič

61.65.33 Turistički animator

62.65.15 Kulinar

71.65.00 Diplomirani ekonomista za turizam i ugostiteljstvo i diplomirani turizmolog

71.65.91 Organizator ugostiteljsko-hotelijerskog poslovanja

71.65.92 Organizator turističkog poslovanja

72.65.00 Magistar ekonomskih nauka za turizam i ugostiteljstvo

72.65.81 Istraživač ugostiteljstva

72.65.82 Istraživač turizma

80.65.00 Doktor ekonomskih nauka za turizam i ugostiteljstvo

80.65.81 Naučni istraživač turizma i hotelijerstva

80.65.91 Org anizator ugostiteljsko-turističkog poslovnog sistema

XII EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA

66. Menadžeri i organizatori

61.66.00 Menadžer

61.66.10 Inženjer organizacije rada

61.66.30 Inženjer industrijskog menadžmenta

71.66.00 Diplomirani menadžer

71.66.10 Diplomirani inženjer organizacije rada

71.66.15 Menadžer (organizator) masovnih medija

71.66.16 Menadžer za internacionalni biznis

71.66.30 Diplomirani inženjer za proizvodni menadžment

72.66.00 Magistar menadžmenta

72.66.10 Magistar organizacije rada

72.66.16 Menadžer – specijalista za internacionalni menadžment

72.66.50 Specijalista menadžmenta

72.66.81 Istraživač menadžmenta

72.66.82 Istraživač organizacije rada

80.66.00 Doktor menadžmenta

80.66.10 Doktor organizacije rada

80.66.81 Naučni istraživač menadžmenta

80.66.82 Naučni istraživač organizacije rada

67. Ekonomisti

30.67.01 Brojač novca

30.67.02 Kasir

30.67.03 Inkasant

30.67.21 Evidentičar utrošaka

40.67.00 Ekonomski tehničar

40.67.02 Blagajnik

40.67.04 Menjač novca

40.67.05 Tehničar platnog prometa

40.67.21 Knjigovođa

40.67.41 Bankarski tehničar

50.67.00 Ekonomski tehničar – specijalista

50.67.21 Knjigovodstveni likvidator

50.67.22 Knjigovođa kontista

50.67.41 Kontrolo osnovnih bankarskih poslova

50.67.51 Carinik

61.67.00 Ekonomista za finansije, računovodstvo i bankarstvo

61.67.22 Knjigovođa bilansista

61.67.23 Kontrolor materijalno-finansijskih poslova

61.67.24 Organizator knjigovodstvenih poslova

61.67.25 Organizator materijalno – finansijskih poslova

61.67.26 Operativni organizator pribavljanja i plasiranja finansijskih sredstava

61.67.27 Kalkulant proizvodnje troškova

61.67.41 Organizator bankarskih poslova

61.67.42 Operativni inspektor prihoda

61.67.51 Organizator carinskih poslova

62.67.06 Organizator deviznih poslova – specijalista

71.67.00 Diplomirani ekonomista za opštu ekonomiju, bankarstvo i finansije

71.67.05 Analitičar platnog prometa

71.67.11 Tržišni inspektor

71.67.23 Organizator materijalno-finansijskog poslovanja

71.67.24 Računovodstveni planer – analitičar

71.67.25 Finansijski planer – analitičar

71.67.27 Organizator računovodstvenog poslovanja

71.67.28 Analitičar materijalno-finansijskih poslova

71.67.29 Analitičar društveno-ekonomskih odnosa

71.67.30 Planer investicija

71.67.41 Analitičar bankarskih poslova

71.67.42 Inspektor poslovanja korisnika društvenih sredstava

71.67.43 Analitičar monetarno-kreditnih poslova

71.67.44 Devizni inspektor

71.67.45 Budžetski inspektor

71.67.52 Carinski inspektor

71.67.61 Revizor ekonomsko-finansijskog poslovanja

71.67.91 Organizator ekonomskog poslovanja

72.67.00 Magistar ekonomskih nauka

72.67.24 Analitičar za računovodstvene poslove – specijalista

72.67.25 Analitičar za finansijske poslove – specijalista

72.67.31 Analitičar za ekonomske odnose sa inostranstvom – specijalista

72.67.32 Analitičar za društveno planiranje – specijalista

72.67.41 Analitičar za bankarske poslove – specijalista

72.67.43 Analitičar za monetarno-kreditni sistem – specijalista

72.67.44 Analitičar za kontrolu dinarskog i deviznog poslovanja – specijalista

72.67.92 Savetnik za ekonomska pitanja

80.67.00 Doktor ekonomskih nauka

80.67.81 Naučni istraživač sistema planiranja

80.67.82 Naučni istraživač finansija i računovodstva

80.67.83 Naučni istraživač bankarskog poslovanja

80.67.91 Organizator poslovnog sistema

68. Pravnici

40.68.00 Pravni tehničar

40.68.01 Pravni tehničar za opšte poslove

40.68.11 Matičar

40.68.12 Upravni tehničar

50.68.00 Pravni tehničar – specijalista

50.68.12 Organizator mesne kancelarije

50.68.31 Evidentičar stvarnih prava

50.68.32 Sudsko-administrativni izvršitelj

61.68.00 Pravnik

61.68.01 Organizator opštih poslova

61.68.12 Organizator upravnih poslova

61.68.51 Operativni organizator zaštite autorskih prava

71.68.00 Diplomirani pravnik

71.68.01 Organizator pravnog poslovanja

71.68.02 Analitičar socijalnog i porodičnog prava

71.68.12 Organizator upravnog nadzora

71.68.13 Upravni inspektor

71.68.14 Inspektor radno-pravnih odnosa

71.68.15 Pravni inspektor društvenih prihoda

71.68.16 Upravno-pravni organizator društvenih prihoda

71.68.17 Pravni analitičar komunalno-upravnih poslova

71.68.18 Analitičar upravno-pravnih poslova male privrede

71.68.19 Pravni zastupnik za boračku i invalidsku zaštitu

71.68.23 Ataše

71.68.24 Konzul

71.68.25 Zakonodavno-pravni analitičar društveno-ekonomskog uređaja

71.68.26 Zakonodavno-pravni analitičar društveno-političkog sistema

71.68.27 Organizaciono-pravni analitičar

71.68.28 Organizator pravnog poslovanja organa društveno-političkih zajednica

71.68.33 Sudija redovnog suda

71.68.34 Saradnik u sudu

71.68.36 Sudija za prekršaje

71.68.37 Javni tužilac

71.68.38 Javni prvobranilac

71.68.41 Advokat

71.68.51 Pravni zastupnik za autorska prava i industrijsku svojinu

71.68.52 Pravni zastupnik za radne odnose

71.68.53 Pravni analitičar obligacionih poslova

71.68.54 Pravni zastupnik za imovinske poslove

71.68.55 Pravni zastupnik za stambene odnose

71.68.56 Analitičar saobraćajnog prava

71.68.57 Broker

71.68.58 Pravni zastupnik za bankarske poslove

72.68.00 Magistar pravnih nauka

72.68.01 Analitičar za pozitivno pravo – specijalista

72.68.02 Analitičar za socijalno i porodično pravo – specijalista

72.68.24 Diplomata

72.68.25 Analitičar za zakonodavno-pravne poslove društveno-ekonomskog uređenja – specijalista

72.68.26 Analitičar za zakonodavno-pravne poslove društveno-političkog sistema – specijalista

72.68.27 Analitičar za sistemska i organizaciona pitanja društveno – političkih zajednica i organizacija – specijalista

72.68.29 Analitičar za međunarodno pravo – specijalista

72.68.51 Analitičar za patentno pravo – specijalista

72.68.81 Istraživač pravnog sistema

80.68.00 Doktor pravnih nauka

80.68.81 Naučni istraživač pravnog sistema

69. Informatičari i statističari

30.69.01 Unosilac podataka za računarsku obradu

40.69.00 Birotehničar

40.69.01 Računarski operater

40.69.11 Statističar obrađivač

61.69.00 Inženjer statistike i informatike

61.69.01 Operativni programer automatske obrade podataka

61.69.11 Statističar

62.69.01 Organizator automatske obrade podataka

71.69.00 Diplomirani ekonomista za statistiku i informatiku

71.69.11 Analitičar evidencije i statistike

71.69.21 Programer informacionog sistema

71.69.22 Organizator banke podataka

71.69.23 Informatičar

72.69.00 Magistar ekonomskih nauka za statistiku i informatiku

72.69.11 Projektant za statistička istraživanja – specijalista

72.69.14 Projektant za statističke uzorke – specijalista

72.69.21 Projektant za informacioni sistem – specijalista

80.69.00 Doktor ekonomskih nauka za statistiku i informatiku

80.69.81 Naučni istraživač statističkog sistema

70. Kadrovska i srodna zanimanja

40.70.21 Kadrovski administrator

50.70.21 Kadrovski administrator – specijalista

61.70.21 Operativni kadrolog

61.70.22 Operativni organizator kadrovskih odnosa

61.70.41 Operativni tehnolog zaštite na radu

61.70.42 Operativni organizator radne i socijalne zaštite kadrova

71.70.00 Diplomirani kadrolog

71.70.00 Diplomirani inženjer zaštite na radu

71.70.01 Planer kadrova i obrazovanja

71.70.02 Organizator obrazovanja kadrova

71.70.03 Analitičar sistema visokog obrazovanja

71.70.11 Planer zapošljavanja

71.70.12 Organizator profesionalnog razvoja kadrova

71.70.21 Organizator kadrovskih procesa

71.70.31 Analitičar razvoja zanimanja

71.70.41 Organizator zaštite na radu

71.70.43 Inspektor zaštite na radu

71.70.45 Organizator zaštite životne sredine

71.70.46 Inspektor zaštite životne sredine

71.70.51 Organizator studije rada

71.70.61 Organizator protokola

72.70.40 Specijalista zaštite na radu

72.70.41 Istraživač zaštite na radu

72.70.81 Istraživač kadrovskog sistema

72.70.82 Istraživač razvoja zanimanja

80.70.81 Naučni istraživač kadrovskog sistema

80.70.83 Naučni istraživač zaštite na radu

71. Administratori

20.71.00 Pomoćni administrativni radnik

20.71.01 Pomoćnik administrativog tehničara

20.71.02 Kurir

20.71.11 Pomoćni daktilograf

20.71.12 Pomoćni stenodaktilograf

30.71.01 Administrator

30.71.11 Daktilograf

40.71.00 Administrativni tehničar

40.71.01 Administrator pisarnice

40.71.12 Stenodaktilograf

40.71.21 Administrativno-tehnički sekretar

50.71.12 Debatni stenograf

50.71.21 Poslovni sekretar

72. Zanimanja odbrane, bezbednosti i zaštite

20.72.01 Čuvar

20.72.21 Pomoćni vatrogasac

30.72.01 Zaštitar imovine – portir

30.72.21 Rukovalac vatrogasnom opremom

40.72.00 Tehničar samozaštite

40.72.01 Tehničar zaštite imovine

40.72.11 Tehničar poslova odbrane

40.72.21 Vatrogasac

40.72.30 Milicioner

40.72.50 Mlađi oficir

50.72.01 Tehničar samozaštite – specijalista

50.72.21 Vatrogasac – specijalista

50.72.30 Milicioner – specijalista

61.72.11 Operativni organizator civilne zaštite

61.72.22 Operativni organizator protivpožarne zaštite

61.72.30 Operativni inspektor službe unutrašnjih poslova

61.72.50 Viši podoficir

71.72.11 Organizator opštenarodne odbrane i zaštite

71.72.22 Tehnolog protivpožarne zaštite

71.72.23 Inspektor zaštite od požara

71.72.30 Oficir milicije

71.72.31 Kriminalist

71.72.32 Inspektor službe unutrašnjih poslova

71.72.50 Oficir

72.72.22 Specijalista zaštite od požara

72.72.30 Viši oficir milicije

72.72.31 Magistar kriminalistike

72.72.50 Viši oficir

72.72.60 Magistar vojnih nauka

72.72.81 Istraživač zaštite od požara

80.72.30 Doktor policijskih nauka

80.72.60 Doktor vojnih nauka

80.72.81 Naučni istraživač zaštite od požara

73. Zanimanja osiguranja

40.73.00 Tehničar osiguranja

40.73.01 Administrator osiguranja

40.73.02 Zastupnik osiguranja

40.73.04 Likvidator šteta

40.73.06 Tarifer osiguranja

50.73.03 Procenitelj šteta u domaćinstvu

61.73.03 Procenitelj šteta na društvenoj imovini

61.73.04 Operativni analitičar likvidacije šteta

61.73.07 Preuzimač rizika osiguranja

71.73.01 Analitičar osiguranja

71.73.04 Organizator likvidacije šteta

71.73.06 Aktuar osiguranja

71.73.07 Analitičar preuzimanja rizika osiguranja

71.73.08 Projektant preventive u osiguranju

71.73.09 Projektant mreže osiguranja

71.73.10 Projektant reosiguranja

71.73.91 Organizator poslovanja osiguranja i reosiguranja

72.73.01 Analitičar osiguranja – specijalista

80.73.81 Naučni istraživač osiguranja i reosiguranja

XIII VASPITANJE I OBRAZOVANJE

75. Vaspitači i nastavnici društveno-humanističke oblasti

40.75.01 Vaspitač

40.75.02 Učitelj i saradnik u nastavi

40.75.69 Učitelj muzike

40.75.73 Učitelj baleta

61.75.01 Vaspitač predškolske dece

61.75.02 Nastavnik razredne nastave

61.75.10 Nastavnik istorije

61.75.15 Nastavnik srpskohrvatskog jezika

61.75.16 Nastavnik slovenačkog jezika

61.75.17 Nastavnik makedonskog jezika

61.75.19 Nastavnik bugarskog jezika

61.75.20 Nastavnik češkog jezika

61.75.21 Nastavnik slovačkog jezika

61.75.22 Nastavnik rusinskog jezika

61.75.25 Nastavnik ruskog jezika

61.75.26 Nastavnik francuskog jezika

61.75.27 Nastavnik italijanskog jezika

61.75.30 Nastavnik rumunskog jezika

61.75.31 Nastavnik nemačkog jezika

61.75.34 Nastavnik engleskog jezika

61.75.38 Nastavnik mađarskog jezika

61.75.39 Nastavnik albanskog jezika

61.75.40 Nastavnik turskog jezika

61.75.44 Nastavnik romskog jezika

61.75.58 Nastavnik odbrane i zaštite

61.75.59 Tiflopedagog

61.75.60 Surdopedagog

61.75.61 Nastavnik za omladinu sa smetnjama u mentalnom razvoju

61.75.62 Logopedagog

61.75.63 Nastavnik za fizički invalidnu i bolesnu omladinu

61.75.64 Nastavnik za omladinu sa poremećajem ponašanja

61.75.69 Nastavnik muzičkog vaspitanja

61.75.70 Nastavnik likovnog vaspitanja

61.75.73 Nastavnik praktične nastave klasičnog baleta

61.75.74 N astavnik praktične nastave savremenog plesa i ritmike

61.75.75 Nastavnik praktične nastave narodnih plesova i folklora

61.75.79 Nastavnik fizičke kulture

71.75.01 Profesor vaspitanja predškolske dece

71.75.02 Profesor razredne nastave

71.75.05 Profesor filozofije i logike

71.75.06 Profesor marksizma

71.75.10 Profesor istorije

71.75.13 Profesor opšte i teorije književnosti i lingvistike

71.75.14 Profesor istorije književnosti

71.75.15 Profesor srpskohrvatskog jezika

71.75.16 Profesor slovenačkog jezika

71.75.17 Profesor makedonskog jezika

71.75.19 Profesor bugarskog jezika

71.75.20 Profesor češkog jezika

71.75.21 Profesor slovačkog jezika

71.75.22 Profesor rusinskog jezika

71.75.23 Profesor staroslovenskog jezika

71.75.24 Profesor poljskog jezika

71.75.25 Profesor ruskog jezika

71.75.26 Profesor francuskog jezika

71.75.27 Profesor italijanskog jezika

71.75.28 Profesor španskog jezika

71.75.29 Profesor portugalskog jezika

71.75.30 Profesor rumunskog jezika

71.75.31 Profesor nemačkog jezika

71.75.32 Profesor švedskog jezika

71.75.33 Profesor norveškog jezika

71.75.34 Profesor engleskog jezika

71.75.35 Profesor starogrčkog jezika

71.75.36 Profesor latinskog jezika

71.75.37 Profesor grčkog jezika

71.75.38 Profesor mađarskog jezika

71.75.39 Profesor albanskog jezika

71.75.40 Profesor staroturskog i turskog jezika

71.75.41 Profesor arapskog jezika

71.75.42 Profesor hebrejskog jezika

71.75.43 Profesor indijskog jezika

71.75.44 Profesor romskog jezika

71.75.45 Profesor kineskog jezika

71.75.46 Profesor japanskog jezika

71.75.47 Profesor orijentalne filologije

71.75.49 Profesor filološke grupe predmeta

71.75.50 Profesor pedagogije

71.75.51 Profesor psihologije

71.75.52 Profesor sociologije

71.75.53 Profesor pravne grupe predmeta

71.75.54 Profesor grupe predmeta za bezbednost i unutrašnje poslove

71.75.55 Profesor ekonomske grupe predmeta

71.75.56 Profesor birotehničke grupe predmeta

71.75.57 Profesor trgovinske grupe predmeta

71.75.58 Profesor opštenarodne odbrane i društvene samozaštite

71.75.59 Profesor defektolog za osobe s oštećenjima vida

71.75.60 Profesor defektolog za osobe s oštećenjima sluha

71.75.61 Profesor defektolog za mentalno retardirane osobe

71.75.62 Profesor defektolog za osobe poremećenog glasa i govora

71.75.63 Profesor defektolog za telesno invalidne osobine

71.75.64 Profesor defektolog za osobe s poremećajima u ponašanju

71.75.66 Profesor organizacije rada

71.75.68 Profesor kulturološke grupe predmeta

71.75.69 Profesor muzičke grupe predmeta

71.75.70 Profesor likovne grupe predmeta

71.75.72 Profesor scenske grupe predmeta

71.75.73 Profesor baleta i plesa

71.75.76 Profesor restauracije i gradnje muzičkih instrumenata

71.75.79 Profesor fizičke kulture

71.75.80 Programer vaspitno-obrazovnog rada

71.75.81 Analitičar vaspitno-obrazovnog sistema

71.75.82 Prosvetni nadzornik

72.75.05 Univerzitetski asistent filozofije

72.75.10 Univerzitetski asistent istorije

72.75.11 Univerzitetski asistent arheologije

72.75.12 Univerzitetski asistent etnologije

72.75.49 Univerzitetski asistent filologije

72.75.50 Univerzitetski asistent pedagogije

72.75.51 Univerzitetski asistent psihologije

72.75.52 Univerzitetski asistent sociologije

72.75.53 Univerzitetski asistent prava

72.75.55 Univerzitetski asistent ekonomije

72.75.58 Univerzitetski asistent politologije

72.75.59 Univerzitetski asistent defektologije

72.75.65 Univerzitetski asistent socijalnog rada

72.75.66 Univerzitetski asistent organizacionih nauka

72.75.68 Univerzitetski asistent informacionih nauka

72.75.69 Univerzitetski asistent muzičkih umetnosti

72.75.70 Univerzitetski asistent likovnih umetnosti

72.75.71 Univerzitetski asistent primenjenih umetnosti

72.75.72 Univerzitetski asistent scenskih umetnosti

72.75.79 Univerzitetski asistent kineziologije

72.75.81 Projektant vaspitno-obrazovnog sistema

80.75.05 Univerzitetski profesor filozofije

80.75.10 Univerzitetski profesor istorije

80.75.11 Univerzitetski profesor arheologije

80.75.12 Univerzitetski profesor etnologije

80.75.49 Univerzitetski profesor filologije

80.75.50 Univerzitetski profesor pedagogije

80.75.51 Univerzitetski profesor psihologije

80.75.52 Univerzitetski profesor sociologije

80.75.53 Univerzitetski profesor prava

80.75.55 Univerzitetski profesor ekonomije

80.75.58 Univerzitetski profesor politologije

80.75.59 Univerzitetski profesor defektologije

80.75.65 Univerzitetski profesor socijalnog rada

80.75.66 Univerzitetski profesor organizacionih nauka

80.75.68 Univerzitetski profesor informacionih nauka

80.75.69 Univerzitetski profesor muzičkih umetnosti

80.75.70 Univerzitetski profesor likovnih umetnosti

80.75.71 Univerzitetski profesor primenjenih umetnosti

80.75.72 Univerzitetski profesor scenskih umetnosti

80.75.79 Univerzitetski profesor kineziologije

76. Nastavnici prirodno-matematičke struke

61.76.01 Nastavnik matematike

61.76.02 Nastavnik fizike

61.76.10 Nastavnik hemije

61.76.11 Nastavnik biologije

61.76.12 Nastavnik geografije

61.76.13 Nastavnik geologije

71.76.01 Profesor matematike

71.76.02 Profesor fizike

71.76.03 Profesor geofizike

71.76.04 Profesor astronomije

71.76.05 Profesor mehanike

71.76.10 Profesor hemije

71.76.11 Profesor biologije

71.76.12 Profesor geografije

71.76.13 Profesor geologije

71.76.15 Profesor ekologije i zaštite životne sredine

72.76.01 Univerzitetski asistent matematike

72.76.02 Univerzitetski asistent fizike

72.76.03 Univerzitetski asistent geofizike

72.76.04 Univerzitetski asistent astronomije

72.76.05 Univerzitetski asistent mehanike

72.76.10 Univerzitetski asistent hemije

72.76.11 Univerzitetski asistent biologije

72.76.12 Univerzitetski asistent geografiije

72.76.13 Univerzitetski asistent geologije

80.76.01 Univerzitetski profesor matematike

80.76.02 Univerzitetski profesor fizike

80.76.03 Univerzitetski profesor geofizike

80.76.04 Univerzitetski profesor astronomije

80.76.05 Univerzitetski profesor mehanike

80.76.10 Univerzitetski profesor hemije

80.76.11 Univerzitetski profesor biologije

80.76.12 Univerzitetski profesor geografije

80.76.13 Univerzitetski profesor geologije

77. Nastavnici tehničko-tehnološke struke

40.77.01 Instruktor praktične nastave

50.77.65 Instruktor vožnje

61.77.01 Nastavnik opštetehničkog obrazovanja

61.77.02 Nastavnik praktične nastave primarne obrade drveta

61.77.03 Nastavnik praktične nastave finalne obrade drveta

61.77.04 Nastavnik praktične nastave rudarstva

61.77.10 Nastavnik praktične nastave crne metalurgije

61.77.11 Nastavnik praktične nastave obojene metalurgije

61.77.15 Nastavnik praktične nastave ručne obrade metala

61.77.16 Nastavnik praktične nastave mašinske obrade metala

61.77.17 Nastavnik praktične nastave mašinske energetike

61.77.18 Nastavnik praktične nastave montaže mašina

61.77.19 Nastavnik praktične nastave održavanja mašina

61.77.20 Nastavnik praktične nastave rukovanja mašinama i uređajima

61.77.21 Nastavnik praktične nastave vazduhoplovne mehanike

61.77.22 Nastavnik praktične nastave brodogradnje

61.77.25 Nastavnik praktične nastave elektroenergetike

61.77.26 Nastavnik praktične nastave elektromehanike

61.77.30 Nastavnik praktične nastave elektronike

61.77.31 Nastavnik praktične nastave telekomunikacija

61.77.32 Nastavnik praktične nastave proizvodnje i održavanja računarske tehnike

61.77.35 Nastavnik praktične nastave hemijske tehnologije

61.77.36 Nastavnik praktične nastave gumarske tehnologije

61.77.37 Nastavnik praktične nastave plastičarske tehnologije

61.77.38 Nastavnik praktične nastave staklarske tehnologije

61.77.39 Nastavnik praktične nastave keramičarske tehnologije

61.77.40 Nastavnik praktične nastave papirničarske tehnologije

61.77.41 Nastavnik praktične nastave grafičke tehnologije

61.77.42 Nastavnik praktične nastave tekstilne tehnologije

61.77.43 Nastavnik praktične nastave konfekcije

61.77.44 Nastavnik praktične nastave prerade kože i krzna

61.77.45 Nastavnik praktične nastave proizvodnje obuće i kožne galanterije

61.77.50 Nastavnik praktične nastave visokogradnje

61.77.52 Nastavnik praktične nastave niskogradnje

61.77.51 N astavnik praktične nastave završnih građevinskih radova

61.77.53 Nastavnik praktične nastave hidrogradnje

61.77.54 Nastavnik praktične nastave proizvodnje građevinskog materijala

61.77.60 Nastavnik praktične nastave geodezije

61.77.65 Nastavnik praktične nastave drumskog saobraćaja

61.77.66 Nastavnik praktične nastave železničkog saobraćaja

61.77.67 Nastavnik praktične nastave vazduhoplovnog saobraćaja

61.77.68 Nastavnik praktične nastave pomorskog saobraćaja

61.77.69 Nastavnik praktične nastave rečnog saobraćaja

61.77.70 Nastavnik praktične nastave PTT saobraćaja

61.77.71 Nastavnik praktične nastave unutrašnjeg saobraćaja

61.77.75 Nastavnik praktične nastave zaštite na radu

61.77.76 Nastavnik praktične nastave protivpožarne zaštite

71.77.01 Profesor opštetehničkog obrazovanja

71.77.02 Profesor grupe predmeta tehnologije drveta

71.77.04 Profesor rudarske grupe predmeta

71.77.07 Profesor metalurške grupe predmeta

71.77.17 Profesor mašinsko-energetske grupe predmeta

71.77.18 Profesor mašinske grupe predmeta

71.77.22 Profesor brodograđevinske grupe predmeta

71.77.25 Profesor elektrotehničke grupe predmeta

71.77.30 Profesor elektronske grupe predmeta

71.77.31 Profesor računarske grupe predmeta

71.77.35 Profesor hemijsko-tehnološke grupe predmeta

71.77.36 Profesor gumarsko-tehnološke grupe predmeta

71.77.37 Profesor plastičarsko-tehnološke grupe predmeta

71.77.38 Profesor staklarsko-tehnološke grupe predmeta

71.77.39 Profesor keramičarsko-tehnološke grupe predmeta

71.77.40 Profesor papirničarsko-tehnološke grupe predmeta

71.77.41 Profesor grafičarsko-tehnološke grupe predmeta

71.77.42 Profesor tekstilno-tehnološke grupe predmeta

71.77.43 Profesor konfekcijsko-tehnološke grupe predmeta

71.77.44 Profesor kožarsko-krznarske tehnološke grupe predmeta

71.77.45 Profesor obućarske i kožno-galanterijske tehnološke grupe predmeta

71.77.55 Profesor arhitektonske grupe predmeta

71.77.56 Profesor građevinske grupe predmeta

71.77.60 Profesor geodetske grupe predmeta

71.77.65 Profesor grupe predmeta drumskog saobraćaja

71.77.66 Profesor grupe predmeta železničkog saobraćaja

71.77.67 Profesor grupe predmeta vaz duhoplovnog saobraćaja

71.77.68 Profesor grupe predmeta pomorskog saobraćaja

71.77.69 Profesor grupe predmeta rečnog saobraćaja

71.77.70 Profesor grupe predmeta PTT saobraćaja

71.77.71 Profesor grupe predmeta unutrašnjeg saobraćaja

71.77.75 Profesor grupe predmeta zaštite na radu

71.77.76 Profesor grupe predmeta protivpožarne zaštite

72.77.02 Univerzitetski asistent tehnologije drveta

72.77.04 Univerzitetski asistent rudarstva

72.77.07 Univerzitetski asistent metalurgije

72.77.18 Univerzitetski asistent mašinstva

72.77.19 Univerzitetski asistent brodogradnje

72.77.25 Univerzitetski asistent elektrotehnike

72.77.31 Univerzitetski asistent računarstva

72.77.35 Univerzitetski asistent hemijskog inženjerstva i hemijskih tehnologija

72.77.41 Univerzitetski asistent grafičke tehnologije

72.77.42 Univerzitetski asistent tekstilne tehnologije

72.77.55 Univerzitetski asistent arhitekture i urbanizma

72.77.56 Univerzitetski asistent građevinarstva

72.77.60 Univerzitetski asistent geodezije

72.77.72 Univerzitetski asistent tehnologije saobraćaja

72.77.75 Univerzitetski asistent zaštite na radu

80.77.02 Univerzitetski profesor tehnologije drveta

80.77.04 Univerzitetski profesor rudarstva

80.77.07 Univerzitetski profesor metalurgije

80.77.18 Univerzitetski profesor mašinstva

80.77.19 Univerzitetski profesor brodogradnje

80.77.25 Univerzitetski profesor elektrotehnike

80.77.31 Univerzitetski profesor računarstva

80.77.35 Univerzitetski profesor hemijskog inženjerstva i hemijskih tehnologija

80.77.41 Univerzitetski profesor grafičarske tehnologije

80.77.42 Univerzitetski profesor tekstilne tehnologije

80.77.55 Univerzitetski profesor arhitekture i urbanizma

80.77.56 Univerzitetski profesor građevinarstva

80.77.60 Univerzitetski profesor geodezije

80.77.72 Univerzitetski profesor tehnologije saobraćaja

80.77.75 Univerzitetski profesor zaštite na radu

78. Nastavnici biotehničke struke

61.78.01 Nastavnik praktične nastave ratarstva i povrtarstva

61.78.05 Nastavnik praktične nastave stočarstva

61.78.10 N astavnik praktične nastave voćarstva i vinogradarstva

61.78.11 Nastavnik praktične nastave prehrambene tehnologije

61.78.25 Nastavnik praktične nastave poljoprivredne mehanizacije

61.78.26 Nastavnik praktične nastave melioracije

61.78.30 Nastavnik praktične nastave kulinarstva

61.78.31 Nastavnik praktične nastave poslastičarstva

61.78.32 Na stavnik praktične nastave ugostiteljskog posluživanja

61.78.35 Nastavnik domaćiinstva

61.78.40 Nastavnik praktične nastave šumarstva

71.78.01 Profesor ratarsko – povrtarske grupe predmeta

71.78.05 Profesor stočarske grupe predmeta

71.78.10 Profesor voćarske i vinogradarske grupe predmeta

71.78.12 Profesor mlekarsko-prerađivačke grupe predmeta

71.78.13 Profesor grupe predmeta proizvodnje i prerade ulja i biljnih masti

71.78.14 Profesor grupe predmeta proizvodnje šećera i skroba

71.78.15 Profesor mesarsko-prerađivačke grupe predmeta

71.78.16 Profesor mlinarsko – pekarske grupe predmeta

71.78.17 Profesor grupe predmeta prerade voća i povrća

71.78.18 Profesor grupe predmeta prerade duvana

71.78.19 Profesor grupe predmeta proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića

71.78.25 Profesor grupe predmeta poljoprivredne mehanizacije

71.78.26 Profesor grupe predmeta melioracija

71.78.30 Profesor grupe predmeta kulinarstva

71.78.31 Profesor grupe predmeta konditorstva

71.78.32 Profesor grupe predmeta ugostiteljstva i turizma

71.78.40 Profesor šumarske grupe predmeta

72.78.01 Univerzitetski asistent agronomije

72.78.11 Univerzitetski asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije

72.78.32 Univerzitetski asistent ugostiteljstva i turizma

72.78.40 Univerzitetski asistent šumarstva

80.78.01 Univerzitetski profesor agronomije

80.78.11 Univerzitetski profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije

80.78.32 Univerzitetski profesor ugostiteljstva i turizma

80.78.40 Univerzitetski profesor šumarstva

79. Nastavnici zdravstvene struke

61.79.01 Nastavnik praktične nastave opšte i specijalne nege bolesnika

61.79.02 Nastavnik praktične nastave ginekološko-opstetričke nege

61.79.03 Nastavnik praktične nastave preventivne zdravstvene tehnike

61.79.04 Nastavnik praktične nastave zdravstvene laboratorijske tehnike

61.79.05 Nastavnik praktične nastave kozmetologije

61.79.08 Nastavnik praktične nastave fizioterapije

61.79.15 Nastavnik praktične nastave zubne tehnike – protetike

61.79.25 Nastavnik praktične nastave veterinarstva

61.79.30 Nastavnik praktične nastave farmaceutske laboratorijske tehnike

71.79.06 Profesor grupe predmeta osnovnih i socijalnih medicinskih nauka

71.79.07 Profesor grupe predmeta kliničkih medicinskih nauka

71.79.08 Profesor fizioterapije

71.79.16 Profesor stomatološke grupe predmeta

71.79.25 Profesor veterinarske grupe predmeta

71.79.30 Profesor farmaceutske grupe predmeta

71.79.31 Profesor medicinsko-biohemijske grupe predmeta

72.79.10 Univerzitetski asistent medicine

72.79.16 Univerzitetski asistent stomatologije

72.79.25 Univerzitetski asistent veterine

72.79.30 Univerzitetski asistent farmacije

72.79.31 Univerzitetski asistent medicinske biohemije

80.79.10 Univerzitetski profesor medicine

80.79.16 Univerzitetski profesor stomatologije

80.79.25 Univerzitetski profesor veterine

80.79.30 Univerzitetski profesor farmacije

80.79.31 Univerzitetski profesor medicinske biohemije

XIV DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE

82. Društveno humanistička zanimanja

40.82.00 Maturant gimnazije jezičkog ili društvenog smera

61.82.17 Vaspitač u domovima

61.82.40 Organizator rada

71.82.01 Filozof

71.82.05 Istoričar

71.82.10 Filolog

71.82.15 Pedagog

71.82.16 Andragog

71.82.17 Domski vaspitač

71.82.20 Psiholog

71.82.21 Školski psiholog

71.82.22 Klinički psiholog

71.82.23 Industrijski psiholog

71.82.25 Sociolog

71.82.30 Politolog

71.82.35 Defektolog

71.82.36 Penolog

71.82.40 Analitičar organizacije rada

72.82.00 Magistar društveno-humanističkih nauka

72.82.01 Filozof – specijalista

72.82.05 Istoričar – specijalista

72.82.10 Filolog – specijalista

72.82.15 Pedagog – specijalista

72.82.20 Psiholog – specijalista

72.82.25 Sociolog – specijalista

72.82.30 Politolog – specijalista

72.82.35 Defektolog – specijalista

72.82.40 Analitičar organizacije rada – specijalista

72.82.80 Istraživač filozofije

72.82.81 Istraživač istorije

72.82.82 Istraživač filologije

72.82.83 Istraživač pedagogije

72.82.84 Istraživač psihologije

72.82.85 Istraživač sociologije

72.82.86 Istraživač politologije

72.82.87 Istraživač defektologije

72.82.88 Istraživač organizacionih nauka

72.82.89 Istraživač informacionih nauka

72.82.90 Istraživač kineziologije

80.82.00 Doktor društveno-humanističkih nauka

80.82.80 Naučni istraživač filozofije

80.82.81 Naučni istraživač istorije

80.82.82 Naučni istraživač filologije

80.82.83 Naučni istraživač pedagogije

80.82.84 Naučni istraživač psihologije

80.82.85 Naučni istraživač sociologije

80.82.86 Naučni istraživač politologije

80.82.87 Naučni istraživač defektologije

80.82.88 Naučni istraživač organizacionih nauka

80.82.89 Naučni istraživač informacionih nauka

80.82.90 Naučni istraživač kineziologije

80.82.91 Naučni organizator vaspitno-obrazovne delatnosti

80.82.92 Naučni istraživač metodologije

XV PRIRODNO-MATEMATIČKO PODRUČJE

83. Prirodno-matematička zanimanja

40.83.00 Maturant gimnazije matematičkog ili prirodnog smera

40.83.01 Matematičko-tehnički saradnik

40.83.02 Matematičko-programerski saradnik

40.83.05 Tehničar za optičku fiziku

40.83.10 Laborant fizike

40.83.13 Laborant geofizike

40.83.20 Tehničar za mehaniku

40.83.27 Meteorološki tehničar

40.83.30 Laborant biologije

40.83.31 Tehničar za zaštitu životne sredine

40.83.32 Tehničar za mikrobiologiju

40.83.33 Tehničar za biohemiju i molekularnu biologiju

40.83.35 Tehničar za citologiju i citogenetiku

40.83.41 Tehničar za prostorno planiranje

40.83.90 Tehničar prirodno-matematičkog smera

50.83.01 Laborant matematike – specijalista

50.83.10 Laborant fizike – specijalista

50.83.13 Laborant geofizike – specijalista

50.83.14 Laborant nuklearne fizike – specijalista

50.83.25 Laborant astronomije – specijalista

50.83.30 Laborant biologije – specijalista

61.83.01 Operativni matematičar

61.83.10 Operativni fizičar

61.83.13 Operativni geofizičar

61.83.14 Operativni radiolog

61.83.20 Operativni mehaničar

61.83.25 Operativni astronom

61.83.30 Operativni biolog

61.83.31 Operativni ekolog

61.83.32 Operativni mikrobiolog

61.83.40 Operativni geograf

62.83.01 Operativni matematičar – specijalista

62.83.10 Operativni fizičar – specijalista

62.83.30 Operativni biolog – specijalista

62.83.40 Operativni geograf – specijalista

71.83.01 Matematičar

71.83.10 Fizičar

71.83.13 Geofizičar

71.83.14 Nuklearni fizičar

71.83.20 Mehaničar

71.83.25 Astronom

71.83.27 Meteorolog

71.83.30 Biolog

71.83.31 Ekolog

71.83.32 Mikrobiolog

71.83.33 Molekularni biolog

71.83.34 Inženjer zaštite životne sredine

71.83.40 Geograf

71.83.41 Prostorni planer

71.83.45 Hemičar

71.83.46 Biohemičar

71.83.47 Fizikohemičar

72.83.00 Magistar prirodno-matematičkih nauka

72.83.01 Specijalista teorijske matematike

72.83.02 Specijalista primenjene matematike

72.83.03 Specijalista matematičke statistike

72.83.04 Specijalista matematičke informatike

72.83.11 Specijalista matematičke fizike

72.83.12 Specijalista biofizike

72.83.19 Specijalista meteorologije

72.83.25 Specijalista astronomije

72.83.31 Specijalista zaštite životne sredine

72.83.33 Specijalista molekularne biologije

72.83.34 Specijalista biokibernetike

72.83.40 Specijalista geografije

72.83.45 Specijalista hemije

72.83.46 Specijalista biohemije

72.83.47 Specijalista fizikohemije

72.83.55 Specijalista za standarde i tehničke normative

72.83.56 Specijalista za metrologiju

72.83.70 Organizator prirodno-matematičke delatnosti

72.83.81 Istraživač matematike

72.83.82 Istraživač logistike

72.83.85 Istraživač fizike

72.83.86 Istraživač vakuumistike

72.83.87 Istraživač geofizike

72.83.88 Istraživač nuklearne fizike

72.83.89 Istraživač hemije

72.83.90 Istraživač mehanike

72.83.91 Istraživač astronomije

72.83.93 Istraživač biologije

72.83.94 Istraživač ekologije

72.83.95 Istraživač mikrobiologije

72.83.97 Istraživač geografije

80.83.00 Doktor prirodno-matematičkih nauka

80.83.81 Naučni istraživač matematike

80.83.82 Naučni istraživač logistike

80.83.85 Naučni istraživač fizike

80.83.86 Naučni istraživač vakuumistike

80.83.87 Naučni istraživač geofizike

80.83.88 Naučni istraživač nuklearne fizike

80.83.89 Naučni istraživač hemije

80.83.90 Naučni istraživač mehanike

80.83.91 Naučni istraživač astronomije

80.83.93 Naučni istraživač biologije

80.83.94 Naučni istraživač ekologije

80.83.95 Naučni istraživač mikrobiologije

80.83.97 Naučni istraživač geografije

XVI KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE

85. Likovni umetnici i dizajneri

40.85.00 Tehničar likovnih i primenjenih umetnosti

40.85.03 Tehničar televizijske ilustracije

40.85.11 Tehnički dizajner grafike

40.85.13 Tehnički dizajner ambalaže

40.85.31 Tehnički dizajner industrijskih proizvoda

40.85.33 Tehnički dizajner tekstila

40.85.51 Tehnički dizajner enterijera

40.85.61 Scenski dekorater

40.85.71 Likovni tehničar propagandista

61.85.00 Umetnički aranžer – dizajner

61.85.11 Likovno-grafički urednik

71.85.00 Diplomirani likovni umetnik

71.85.01 Slikar

71.85.02 Slikar primenjenih umetnosti

71.85.03 Ilustrator

71.85.11 Likovni grafičar

71.85.12 Grafički dizajner

71.85.21 Vajar

71.85.22 Vajar primenjenih umetnosti

71.85.31 Dizajner tehničkih proizvoda

71.85.32 Dizajner keramike i stakla

71.85.33 Dizajner tekstila

71.85.41 Modni kreator

71.85.51 Umetnički projektant enterijera i dizajna

72.85.00 Magistar likovnih umetnosti

72.85.81 Istraživač likovnih umetnosti

80.85.00 Doktor likovnih umetnosti

80.85.81 Naučni istraživač likovnih umetnosti

86. Scenski umetnici, muzičari i književnici

10.86.74 Studijski manipulant

20.86.20 Biletar – redar

20.86.63 Videotekar

40.86.00 Muzički i scenski izvođač

40.86.01 Artista – imitator

40.86.02 Artista – parodista

40.86.03 Artista – mađioničar

40.86.04 Artista – žongler

40.86.05 Artista – fakir

40.86.06 Artista – trapezista

40.86.07 Artista – iluzionista

40.86.08 Artista – plesač

40.86.09 Maneken

40.86.11 Pozorišni šaptač

40.86.12 Tehnički asistent kostimografa

40.86.13 Tehnički asistent scenografa

40.86.14 Tehnički asistent režisera

40.86.15 Scenski oružar – pirotehničar

40.86.16 Rekviziter

40.86.17 Scenski masker – vlasuljar

40.86.21 Najavljivač estradno-revijalnog programa

40.86.22 Tehnički voditelj predstave

40.86.41 Glumac epizodista

40.86.51 Horski pevač

40.86.52 Pevač zabavne muzike

40.86.53 Pevač narodne muzike

40.86.54 Pevač džeza

40.86.61 Tehnički horski korepetitor

40.86.62 Diskotečni muzički operater

40.86.63 Fonotekar

40.86.64 Notni arhivar

40.86.65 Prepisivač nota

40.86.71 Tehnički organizator orkestra

40.86.72 Tehnički scenarista opere i baleta

40.86.73 Tehnički asistent snimatelja tona

40.86.74 Tehnički realizator muzičkog programa

40.86.75 T ehnički producent prenosa i snimanja javnih koncerata

40.86.78 Tehnički producent estradno-revijalnog programa

40.86.81 Baletski igrač

40.86.82 Folklorni igrač – pevač

40.86.91 Muzički izvođač

50.86.42 Kaskader

50.86.73 Snimatelj tona

50.86.76 Muzički šaptač

50.86.82 Folklorni koreograf

50.86.92 Klavirštimer

61.86.21 Operativni propagandista estradnih programa

61.86.74 Operativni urednik muzičko-scenskog programa

61.86.75 Operativni muzički producent

61.86.76 Operativni urednik koncertnih programa

61.86.77 Operativni urednik muzičkih izdanja

61.86.91 Muzičar

71.86.00 Diplomirani muzičar

71.86.12 Kostimograf

71.86.13 Scenograf

71.86.14 Režiser

71.86.21 Organizator predstave

71.86.22 Organizator tehničke pripreme predstave

71.86.31 Scenarista

71.86.32 Dramaturg

71.86.33 Književnik

71.86.34 Književni kritičar

71.86.41 Glumac

71.86.51 Dirigent hora

71.86.55 Reditelj opere

71.86.56 Dramaturg opere i baleta

71.86.57 Kompozitor klasične muzike

71.86.58 Kompozitor

71.86.63 Urednik video-programa

71.86.72 Baletski koerograf

71.86.73 Ton-majstor

71.86.74 Muzički urednik

71.86.79 Urednik snimanja muzike

71.86.81 Baletski igrač – solista

71.86.83 Operski pevač – solista

71.86.84 Glumac – pevač operete i mjuzikla

71.86.85 Operski korepetitor

71.86.86 Propagandista opere i baleta

71.86.87 Baletski pedagog

71.86.88 Vokalni pozorišni pedagog

71.86.89 Muzički programer

71.86.91 Orkestarski instrumentalista

71.86.92 Vođa orkestra

71.86.93 Muzikolog

71.86.94 Etnomuzikolog

72.86.00 Magistar muzičkih i dramskih umetnosti

72.86.14 Istraživač scenskih umetnosti

72.86.41 Glumac – prvak drame

72.86.58 Istaživač muzičkih umetnosti

72.86.81 Prvak baleta

72.86.83 Prvak opere

72.86.91 Instrumentalista – solista

72.86.93 Istraživač muzikologije

72.86.95 Koncert-majstor

72.86.96 Dirigent

80.86.00 Doktor muzičkih i dramskih umetnosti

80.86.14 Naučni istraživač scenskih umetnosti

80.86.58 Naučni istraživač muzičkih umetnosti

87. Zanimanja javnog informisanja

30.87.01 Piker

30.87.02 Prikazivač filmova

40.87.11 Tehnički asistent filmskog i televizijskog snimatelja

40.87.12 Tehnički asistent snimatelja radio-emisija

40.87.13 Tehnički asistent majstora svetla

40.87.14 Farist

40.87.15 Scenski rasvetljivač

40.87.16 Tehnički asistent filmskog i televizijskog montažera

40.87.21 Novinarski reporter

40.87.51 Tehničar propagande

50.87.31 Fotoreporter

50.87.32 Kamerman snimatelj

61.87.12 Realizator programa radija i televizije

61.87.17 Operativni analitičar masovnih medija

71.87.11 Voditelj knjige snimanja

71.87.12 Reditelj radio-emisija

71.87.13 Majstor svetla

71.87.16 Filmski i televizijski montažer

71.87.17 Analitičar istraživanja masovnih medija

71.87.21 Novinar

71.87.22 Spiker

71.87.23 Redaktor

71.87.24 Karikaturista

71.87.25 Urednik u izdavačkoj delatnosti

71.87.32 Kamerman

71.87.33 Trik-snimatelj

71.87.34 Videomikser

71.87.35 Režiser fotografije

71.87.41 Organizator proizvodnje radio-programa

71.87.42 Organizator televizijske i filmske proizvodnje

71.87.43 Radio, televizijski i filmski producent

71.87.44 Filmski i televizijski organizator

71.87.51 Propagandist

72.87.81 Istraživač masovnih medija

80.87.81 Naučni istraživač masovnih medija

88. Ostala zanimanja kulture, umetnosti i informisanja

20.88.01 Pomoćnik arhivara

30.88.21 Preparator kulturnih dobara

40.88.00 Kulturološki tehničar

40.88.01 Arhivar

40.88.11 Knjižar

40.88.12 Knjižničar

40.88.33 Pomoćni arheolog

40.88.41 Korektor

40.88.43 Inokorespondent

50.88.01 Arhivar – specijalista

50.88.11 Knjižničar – dokumentalista

61.88.21 Operativni tehnolog konzervator kulturnih dobara

71.88.01 Arhivski organizator

71.88.02 Arhivista

71.88.11 Bibliotekar

71.88.12 Bibliotečki instruktor

71.88.13 Bibliotečki inspektor

71.88.14 Novinarski dokumentalista

71.88.21 Bibliotečko-arhivski konzervator

71.88.22 Konzervator – restaurator kulturnih dobara

71.88.31 Istoričar umetnosti

71.88.32 Kustos muzeja

71.88.33 Arheolog

71.88.34 Etnolog

71.88.35 Istoričar kulturnih dobara

71.88.36 Muzejski pedagog

71.88.41 Lektor

71.88.42 Terminolog

71.88.43 Prevodilac

71.88.51 Organizator kulturnih aktivnosti

72.88.11 Projektant bibliotekarskog sistema

72.88.12 Bibliotečki redaktor

72.88.13 Bibliotečki informatičar

72.88.14 Bibliograf

72.88.15 Arheograf

72.88.21 Bibliotečko-arhivski restaurator

72.88.31 Istraživač istorije umetnosti

72.88.33 Istraživač arheologije

72.88.81 Istraživač arhivistike

72.88.82 Istraživač restauriranja kulturnih dobara

72.88.83 Istraživač konzerviranja kulturnih dobara

80.88.81 Naučni istraživač kulturoloških delatnosti

XVII ZDRAVSTVO, FARMACIJA I SOCIJALNA ZAŠTITA

90. Medicinari

20.90.00 Pomoćni medicinar

20.90.02 Bolničar

20.90.81 Relaksacioni maser

30.90.02 Bolničar – negovatelj

30.90.49 Babica

30.90.81 Maser – kupeljar

40.90.00 Medicinski tehničar

40.90.02 Medicinska sestra

40.90.10 Medicinsko-laboratorijski tehničar

40.90.15 Kozmetičarska sestra

40.90.21 Pedijatrijska sestra

40.90.49 Ginekološko-akušerska sestra

40.90.55 Medicinsko-pedagoška sestra

40.90.67 Sanitarno-ekološka sestra

40.90.82 Fizioterapeutska sestra

40.90.97 Rentgenski (radiološki) tehničar

50.90.04 Medicinska sestra – specijalista u kardiovaskularno-pulmološkoj dijagnostici

50.90.06 Medicinska sestra – specijalista u nefrologiji

50.90.13 Medicinska sestra – specijalista u neurološkoj dijagnostici

50.90.14 Medicinska sestra – specijalista u psihijatriji

50.90.15 Medicinska sestra – specijalista u estetskoj medicini

50.90.19 Medicinska sestra – specijalista u transfuziologiji

50.90.21 Pedijatrijska sestra – specijalista u reanimaciji i intenzivnoj nezi

50.90.31 Medicinska sestra – specijalista instrumentiranja

50.90.38 Medicinska sestra – specijalista gipsanja

50.90.41 Medicinska sestra – specijalista u otorinolaringologiji

50.90.44 Medicinska sestra – specijalista u reanimaciji i intenzivnoj nezi

50.90.47 Medicinska sestra – specijalista u oftalmologiji

50.90.49 Akušerska sestra – specijalista

50.90.73 Medicinska sestra – specijalista u medicini rada

61.90.00 Viša medicinska sestra – viši medicinski tehničar

61.90.02 Medicinska sestra stacionarne zdravstvene zaštite

61.90.10 Viši medicinski laboratorijski tehničar

61.90.39 Protetičar – ortotičar

61.90.49 Medicinska sestra ginekološko-akušerske zaštite

61.90.67 Sanitarni ekolog

61.90.68 Medicinski dijetetičar

61.90.71 Medicinska sestra primarne zdravstvene zaštite

61.90.82 Fizioterapeut

61.90.83 Radni terapeut

61.90.94 Operativni tehnolog nuklearne medicine

61.90.97 Operativni medicinski radiolog

62.90.14 Psihijatrijska medicinska sestra – specijalista

62.90.44 Anesteziološka medicinska sestra – specijalista

62.90.47 Oftalmološka medicinska sestra – specijalista

62.90.49 Akušerska medicinska sestra – specijalista

62.90.68 Medicinski dijetetičar – specijalista

62.90.71 Patronažna medicinska sestra – specijalista

71.90.00 Doktor medicine

71.90.01 Lekar opšte medicine

71.90.02 Organizator zdravstvene nege

71.90.67 Sanitarni inspektor

71.90.91 Organizator medicinskog poslovanja

72.90.00 Magistar medicinskih nauka

72.90.01 Specijalista interne medicine

72.90.02 Specijalista pulmologije

72.90.03 Specijalista pneumologije

72.90.04 Specijalista kardiologije

72.90.05 Specijalista gastroenterologije

72.90.06 Specijalista nefrologije

72.90.07 Specijalista endokrinologije i dijabetologije

72.90.08 Specijalista hematologije

72.90.09 Specijalista medicinske citologije

72.90.11 Specijalista infektologije

72.90.12 Specijalista neuropsihijatrije

72.90.13 Specijalista neurologije

72.90.14 Specijalista psihijatrije

72.90.15 Specijalista dermatovenerologije

72.90.16 Specijalista medicinske imunologije i alergologije

72.90.17 Specijalista imunologije

72.90.18 Specijalista medicinske imunologije

72.90.19 Specijalista transfuziologije

72.90.21 Specijalista pedijatrije

72.90.22 Specijalista neonatologije

72.90.23 Specijalista neuropedijatrije

72.90.24 Specijalista dečje psihijatrije

72.90.25 Specijalista fizijatrije razvojnog doba

72.90.26 Specijalista dečje hirurgije

72.90.27 Specijalista perinatologije – akušerstva

72.90.28 Specijalista medicinske genetike

72.90.31 Specijalista opšte hirurgije

72.90.32 Specijalista neurohirurgije

72.90.33 Specijalista kardiovaskularne hirurgije

72.90.34 Specijalista torakalne hirurgije

72.90.35 Specijalista abdominalne hirurgije

72.90.36 Specijalista urologije

72.90.37 Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

72.90.38 Specijalista traumatologije

72.90.39 Specijalista ortopedije

72.90.41 Specijalista otorinolaringologije

72.90.42 Specijalista audiologije

72.90.43 Specijalista fonijatrije

72.90.44 Specijalista anestezije s reanimacijom

72.90.45 Specijalista urgentne medicine

72.90.46 Specijalista onkologije

72.90.47 Specijalista oftalmologije

72.90.48 Specijalista oftalmohirurgije

72.90.49 Specijalista ginekologije i akušerstva

72.90.50 Specijalista kliničke biohemije

72.90.51 Specijalista kliničke fiziologije

72.90.52 Specijalista patološke anatomije

72.90.53 Specijalista sudske medicine

72.90.54 Specijalista sudske psihijatrije

72.90.55 Specijalista zdravstvenog vaspitanja

72.90.56 Specijalista za bolesti zavisnosti

72.90.57 Specijalista socijalne medicine

72.90.58 Specijalista kliničke toksikologije

72.90.59 Specijalista kliničke farmakologije

72.90.61 Specijalista epidemiologije

72.90.62 Specijalista medicinske mikrobiologije

72.90.63 Specijalista kliničke mikologije

72.90.64 Specijalista mikologije

72.90.65 Specijalista virusologije

72.90.66 Specijalista parazitologije

72.90.67 Specijalista higijene i zdravstvene ekologije

72.90.68 Specijalista higijene ishrane s bolesničkom ishranom

72.90.69 Specijalista komunalne higijene s patologijom naselja

72.90.71 Specijalista opšte medicine

72.90.72 Specijalista školske medicine

72.90.73 Specijalista medicine rada

72.90.74 Specijalista sportske medicine

72.90.75 Specijalista vazduhoplovne medicine

72.90.76 Inspektor za vazduhoplovnu medicinu

72.90.77 Specijalista pomorske medicine

72.90.78 Specijalista zdravstvene informatike

72.90.79 Specijalista gerijatrije

72.90.82 Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

72.90.84 Specijalista balneoklimatologije

72.90.85 Specijalista reumatologije

72.90.86 Specijalista psihoterapije

72.90.92 Specijalista radiodijagnostike

72.90.93 Specijalista radiološke zaštite

72.90.94 Specijalista nuklearne medicine

72.90.95 Specijalista medicinske fizike u nuklearnoj medicini

72.90.96 Specijalista medicinski radiohemičar u nuklearnoj medicini

72.90.97 Specijalista radioterapije

80.90.00 Doktor medicinskih nauka

80.90.81 Naučni istraživač medicine

80.90.91 Organizator zdravstvenog poslovnog sistema

91. Stomatolozi

40.91.00 Stomatološki (zubni) tehničar

40.91.01 Stomatološka sestra

40.91.11 Stomatoprotetski laborant

50.91.01 Stomatološka sestra – specijalista

50.91.11 Stomatoprotetski laborant fiksne protetike

50.91.12 Stomatoprotetski laborant mobilne protetike

50.91.13 Ortodontski laborant

61.91.00 Viša stomatološka sestra – viši dentist

61.91.11 Operativni stomatoprotetski tehnolog

71.91.00 Doktor stomatologije

71.91.01 Stomatolog opšte stomatologije

71.91.91 Organizator stomatološkog poslovanja

72.91.00 Magistar nauka – stomatolog

72.91.01 Specijalista opšte stomatologije

72.91.02 Specijalista maksilofacijalne hirurgije

72.91.03 Specijalista bolesti usta i parodontologije

72.91.04 Specijalista socijalne stomatologije

72.91.05 Specijalista bolesti zuba i endodoncije

72.91.06 Specijalista dečje i preventivne stomatologije

72.91.07 Specijalista oralne hirurgije

72.91.08 Specijalista dentalne i oralne patologije s parodontologijom

72.91.11 Specijalista stomatološke protetike

72.91.12 Specijalista ortodoncije

80.91.00 Doktor nauka – stomatolog

80.91.81 Naučni istraživač stomatologije

92. Farmaceuti

10.92.01 Farmaceutski manipulant

20.92.01 Poslužilac farmaceutskih uređaja i mašina

20.92.31 Pomoćnik biohemijsko-zdravstvenog laboranta

30.92.01 Rukovalac farmaceutskih mašina i uređaja

40.92.00 Farmaceutski tehničar

40.92.01 Tehničar farmaceutske proizvodnje

40.92.21 Galensko-magistralni tehničar

40.92.31 Biohemijsko-zdravstveni laborant

40.92.41 Farmaceutski tehničar prometa robe

50.92.21 Galensko-magistralni tehničar – specijalista za proizvodnju

50.92.22 Galensko-magistralni tehničar – specijalista za analitiku i kontrolu

50.92.31 Laboratorijski tehničar – biohemijski smer

50.92.32 Biohemijsko-zdravstveni laborant – specijalista mikrobioloških analiza

50.92.33 Biohemijsko-zdravstveni laborant – specijalista hemato-citoloških analiza

50.92.42 Farmaceutski tehničar – specijalista obrade podataka o lekovima

61.92.00 Viši farmaceut

61.92.01 Farmaceutski operativni tehnolog proizvodnje lekova

61.92.21 Farmaceutski operativni tehnolog

61.92.31 Operativni biohemijsko-zdravstveni analitičar

61.92.51 Farmaceutski sanitarni operativni tehnolog

71.92.00 D iplomirani farmaceut

71.92.01 Farmaceutski tehnolog proizvodnje lekova

71.92.02 Farmaceutski tehnolog primene proizvoda

71.92.03 Farmaceutski tehnolog kontrole kvaliteta

71.92.04 Farmaceutski projektant

71.92.08 Organizator farmaceutske proizvodnje

71.92.31 Medicinski biohemičar

71.92.41 Farmaceut snabdevanja, prometa i nabavke lekova

71.92.91 Organizator farmaceutskog poslovanja

72.92.00 Magistar nauka – farmaceut

72.92.01 Fa rmaceutski tehnolog proizvodnje lekova – specijalista

72.92.02 Fa rmaceutski tehnolog primene proizvoda – specijalista

72.92.03 Farmaceutski tehnolog kontrole kvaliteta – specijalista

72.92.05 Farmaceut – specijalista za lekovito bilje

72.92.22 Specijalista kliničke farmacije

72.92.23 Specijalista socijalne farmacije

72.92.31 Farmaceut – specijalista medicinske biohemije

72.92.32 Farmaceut – specijalista kliničke imunohemije

72.92.33 Farmaceut – specijalista kliničke enzimologije

72.92.34 Farmaceut – specijalista laboratorijske endokrinologije

72.92.35 Farmaceut – specijalista laboratorijske hematologije

72.92.36 Farmaceut – specijalista toksikološke hemije

72.92.41 Specijalista farmaceutske informatike

72.92.51 Farmaceut – specijalista sanitarne hemije

72.92.71 Specijalista kozmetologije

72.92.81 Istraživač farmacije

80.92.00 Doktor nauka – farmaceut

80.92.81 Naučni istraživač farmacije

93. Zanimanja socijalne zaštite

20.93.01 Socijalni hranitelj dece

20.93.11 Gerontodomaćin

20.93.21 Pomoćnik negovatelja dece ometene u razvoju

40.93.21 Negovatelj dece bez roditeljskog staranja i dece ometene u razvoju

61.93.00 Viši socijalni radnik

61.93.31 Operativni organizator socijalne zaštite

71.93.00 Diplomirani socijalni radnik

71.93.31 Organizator socijalnog rada

71.93.32 Organizator socijalne zaštite odraslih i starih lica

71.93.33 Organizator zaštite dece i omladine

71.93.34 Organizator resocijalizacije lica sa društveno negativnim ponašanjem

71.93.91 Organizator poslovanja socijalne zaštite

72.93.00 Magistar nauka za socijalnu zaštitu

72.93.31 Specijalista socijalne zaštite braka i porodice

72.93.32 S pecijalista socijalne zaštite za organizovanje zajednice

72.93.33 Specijalista socijalne zaštite invalida

80.93.00 Doktor nauka za socijalnu zaštitu

80.93.81 Naučni istraživač socijalne politike

XVIII FIZIČKA KULTURA I SPORT

94. Zanimanja fizičke kulture

40.94.01 Rekreativni vodič

40.94.02 Planinarski vodič

40.94.11 Sportsko-rekreativni demonstrator

40.94.12 Sportsko-rekreativni uvežbavač

50.94.05 Alpinistički vodič

50.94.06 Jamski vodič

50.94.07 Sportsko-rekreativni vodič

50.94.12 Sportsko-rekreativni uvežbavač – specijalista

61.94.12 Instruktor sportsko-rekreativnih aktivnosti

61.94.13 Instruktor sportskog letenja i padobranstva

61.94.15 Inspektor speleologije

61.94.22 Operativni organizator sportske rekreacije

71.94.00 Diplomirani pedagog za fizičku kulturu

71.94.12 Trener rekreativaca

71.94.22 Organizator sportske rekreacije

72.94.00 Magistar nauka za fizičku kulturu i sport

72.94.81 Istraživač fizičke kulture i sporta

80.94.00 Doktor nauka za fizičku kulturu i sport

80.94.81 Naučni istraživač fizičke kulture i sporta

95. Sportisti

50.95.01 Sportski instruktor

61.95.01 Operativni trener za atletiku

61.95.05 Operativni trener za gimnastiku

61.95.08 Operativni trener za plivanje

61.95.10 Operativni trener za vaterpolo

61.95.12 Operativni trener za veslanje

61.95.17 Operativni trener za klizanje

61.95.18 Operativni trener za hokej

61.95.20 Operativni trener za skijanje

61.95.22 Operativni trener za fudbal

61.95.23 Operativni trener za košarku

61.95.24 Operativni trener za rukomet

61.95.25 Operativni trener za odbojku

61.95.26 Operativni trener za biciklizam

61.95.28 Operativni trener za konjički sport

61.95.30 Operativni trener za boks

61.95.31 Operativni trener za rvanje

61.95.33 Operativni trener za borilačke sportove

61.95.38 Operativni trener za streljaštvo

61.95.40 Operativni trener za šah

61.95.41 Operativni trener za mačevanje

61.95.44 Operativni trener za dizanje tegova i atletsku gimnastiku

61.95.46 Operativni trener za stoni tenis

61.95.47 Operativni trener za tenis

62.95.01 Operativni sportski trener – specijalista

71.95.01 Trener za atletiku

71.95.05 Trener za gimnastiku

71.95.08 Trener za plivanje

71.95.10 Trener za vaterpolo

71.95.12 Trener za veslanje

71.95.17 Trener za klizanje

71.95.18 Trener za hokej

71.95.20 Trener za skijanje

71.95.22 Trener za fudbal

71.95.23 Trener za košarku

71.95.24 Trener za rukomet

71.95.25 Trener za odbojku

71.95.26 Trener za biciklizam

71.95.28 Trener za konjički sport

71.95.30 Trener za boks

71.95.31 Trener za rvanje

71.95.33 Trener za borilačke sportove

71.95.38 Trener za streljaštvo

71.95.40 Trener za šah

71.95.41 Trener za mačevanje

71.95.44 Trener za dizanje tegova i atletsku gimnastiku

71.95.46 Trener za stoni tenis

71.95.47 Trener za tenis

71.95.91 Organizator sportskog poslovanja

72.95.01 Sportski trener – specijalista

72.95.91 Sportski menadžer

XIX OSTALO

96. Zanimanja ličnih usluga

20.96.01 Kućna pomoćnica

20.96.02 Kućna negovateljica

20.96.31 Pomoćnik manikira – pedikira

20.96.40 Pomoćni ženski frizer

20.96.41 Pomoćni muški frizer

20.96.42 Berberin

20.96.51 Pomoćni kozmetičar

30.96.31 Pedikir

30.96.40 Frizer za žene

30.96.41 Frizer za muškarce

30.96.42 Frizer – vlasuljar

30.96.51 Kozmetičarski saradnik

40.96.40 Modni ženski frizer

40.96.41 Modni muški frizer

40.96.51 Kozmetičar

50.96.41 Frizer – specijalista

50.96.51 Kozmetičar – specijalista

98. Verska zanimanja

40.98.00 Verska zanimanja sa srednjom školom

71.98.00 Verska zanimanja sa fakultetom

72.98.00 Verska zanimanja sa magistraturom

80.98.00 Verska zanimanja sa doktoratom

99. Neraspoređeni

10.99.00 Lica bez zanimanja i stručne spreme

10.99.01 Nosač

10.99.02 Presvlakač dugmadi

10.99.03 Čistač obuće

20.99.11 Četkar – metlar

20.99.12 Pomoćnik izrađivača kišobrana

20.99.15 Travar

20.99.22 Bižuter

20.99.40 Pomoćni fotograf

20.99.42 Izrađivač ramova

30.99.12 Izrađivač kišobrana

30.99.13 Serviser sportske opreme

30.99.21 Biserdžija

30.99.23 Voskar

30.99.31 Preparator životinja

30.99.32 Dreser životinja

30.99.40 Fotograf

30.99.41 Roletnar

30.99.51 Krupije

40.99.00 Maturant gimnazije

40.99.40 Fotografski operater

 

2. ŠIFARNIK ŠKOLA

——————————————————————–
Šifra Škola
——————————————————————–

000 Bez školske spreme

NEPOTPUNO OSNOVNO OBRAZOVANJE

101 Završeno 1 – 3 razreda osnovne škole

104 Završeno 4 razreda osnovne škole

105 Završeno 5 – 7 razreda osnovne škole

OSNOVNO OBRAZOVANJE

108 Završena osnovna škola

SREDNJE OBRAZOVANJE

ŠKOLE ZA KVALIFIKOVANE RADNIKE

201 Rudarske i topioničarske

204 Drvoprerađivačke

205 Metalske i mašinske (strojarske)

206 Brodograđevinske

207 Elektrotehničke i elektroveze

208 Tekstilne

209 Kožarske (obućarske i gumarske)

210 Hemijsko – tehnološke (i prehrambene)

211 Proizvodnja hartije (papira)

213 Grafičke

214 Građevinske

218 Železnički saobraćaj

219 Pomorski i rečni saobraćaj

220 Drumski (cestovni) saobraćaj

221 PTT saobraćaj

222 Ostale saobraćajne škole

228 Ostale tehničke (i bez oznake struke)

231 Poljoprivredne

233 Šumarske

234 Veterinarske

235 Trgovačke

236 Turističke i ugostiteljske

238 Lične usluge

239 Ostale škole za KV radnike

ŠKOLE ZA OSTALI STRUČNI KADAR

241 Medicinske

242 Stomatološke

243 Farmaceutske

263 Administrativno-upravne

264 Finansijsko-komercijalne (i ekonomske)

272 Umetničke

278 Verske

281 Ostale škole za ostali stručni kadar

291 Opšte (opštetehničke) srednje škole

ŠKOLE ZA VISOKOKVALIFIKOVANE RADNIKE

301 Rudarske

305 Metalske i mašinske (strojarske)

306 Brodograđevinske

307 Elektrotehničke i elektroveze

308 Tekstilne

310 Hemijsko-tehnološke (i prehrambene)

313 Grafičke

314 Građevinske

318 Železnički saobraćaj

319 Pomorski i rečni saobraćaj

320 Drumski (cestovni) saobraćaj

321 PTT saobraćaj

322 Ostale saobraćajne

328 Ostale tehničke (i bez oznake struke)

335 Trgovačke

336 Turističke i ugostiteljske

339 Ostale škole za visokokvalifikovane radnike (i bez oznake struke)

ŠKOLE ZA SREDNJI KADAR

400 Gimnazije

SREDNJE ŠKOLE ZA STRUČNI KADAR

401 Rudarske

402 Geološke

403 Metalurške

404 Drvno-industrijske (drvoprerađivačke)

405 Metalske i mašinske (strojarske)

406 Brodograđevinske

407 Elektrotehničke i elektroveze

408 Tekstilne

409 Kožarske (obućarske i gumarske)

410 Hemijsko-tehnološke (i prehrambene)

413 Grafičke

414 Građevinske

416 Arhitektonske

417 Geodetske

418 Železnički saobraćaj

419 Pomorski i rečni saobraćaj

420 Drumski (cestovni) saobraćaj

421 PTT saobraćaj

422 Ostale saobraćajne

428 Ostale tehničke (i bez oznake smera)

431 Poljoprivredne

432 Hidrometeorološke

433 Šumarske

434 Veterinarske

435 Ekonomske

436 Turističke i ugostiteljske

437 Trgovačke

441 Medicinske

442 Stomatološke

443 Farmaceutske

451 Učiteljske

454 Škole za vaspitače (odgajatelje)

455 Za fizičku kulturu

458 Ostale srednje škole za nastavni kadar

463 Administrativno-upravne

464 Lične usluge

468 Bibliotekarske

471 Muzičke

472 Ostale umetničke

478 Verske

481 Ostale škole za srednji kadar

SREDNJE USMERENO OBRAZOVANJE

503 Metalurška struka

504 Drvoprerađivačka struka

505 Mašinsko-metalska struka

506 Brodogradnja

507 Elektrotehnička struka

508 Tekstilna struka

509 Kožarsko-gumarska struka

510 Hemijsko-tehnološka struka

512 Rudarsko geološka struka

513 Grafička struka

515 Građevinska i geodetska struka

523 Saobraćajna struka

530 Energetska struka

531 Poljoprivredna struka

532 Hidrometeorološka struka

533 Šumarska struka

534 Veterinarska struka

535 Ekonomsko-komercijalna struka

536 Ugostiteljsko-turistička struka

538 Uslužna struka

541 Zdravstvena struka

550 Prirodna, matematička i informatička struka

559 Prosvetna struka

564 Pravna i birotehnička struka

570 Vatrogasna struka

573 Umetnička struka

574 Trgovačka struka

575 Prehrambena struka

576 Prevodilačka struka

577 Kulturološka struka

582 Ostale struke

VIŠE OBRAZOVANJE

VIŠE ŠKOLE

601 Rudarske

602 Geološke

604 Drvnoindustrijske (drvoprerađivačke)

605 Mašinske (strojarske)

607 Elektrotehničke i elektroveze

608 Tekstilne

609 Kožarske i obućarske

610 Hemijsko-tehnološke (i prehrambene)

613 Grafičke

614 Građevinske

617 Geodetske

618 Železnički saobraćaj

619 Pomorski i rečni saobraćaj

621 PTT saobraćaj

622 Ostale saobraćajne

628 Ostale tehničke (i bez oznake smera)

631 Poljoprivredne

635 Ekonomsko-komercijalne

636 Turističke i ugostiteljske

641 Medicinske

642 Stomatološke

651 Pedagoške

654 Stručne pedagoške škole

655 Više škole za fizičku kulturu

656 Više škole za defektologiju

658 Ostale više škole za nastavni kadar

663 Upravne i pravne

678 Verske

681 Ostale više škole

PRVI STEPEN FAKULTETA

702 Geološki

705 Mašinski (strojarski)

707 Elektrotehnički

710 Hemijsko-tehnološki

714 Građevinski

716 Arhitektonski

717 Geodetski

731 Poljoprivredni

732 Šumarski

735 Ekonomski

738 Organizacionih nauka

742 Stomatološki

751 Filozofski

752 Prirodno-matematički

754 Fakultet industrijske pedagogije

756 Defektološki

761 Pravni

771 I stepen akademija i fakulteta umetnosti

781 I stepen na ostalim fakultetima i visokim školama

VISOKO OBRAZOVANJE

FAKULTETI I VISOKE ŠKOLE

801 Rudarski

802 Geološki

803 Metalurški

805 Mašinski (strojarski)

806 Brodograđevinski

807 Elektrotehnički

810 Hemijsko-tehnološki

812 Prehrambeno-tehnološki

814 Građevinski

816 Arhitektonski

817 Geodetski

822 Saobraćajni fakultet i visoka saobraćajna škola

828 Tehnički bez oznake smera

831 Poljoprivredni

833 Šumarski

834 Veterinarski

835 Ekonomski

837 Fakultet organizacionih nauka

841 Medicinski

842 Stomatološki

843 Farmaceutski

850 Filološki

851 Filozofski i filološki

852 Prirodno-matematički

854 Fakultet industrijske pedagogije

855 Fakultet i visoka škola za fizičku kulturu

856 Defektološki fakultet

857 Za menadžment

858 Kulturološki

861 Pravni

862 Fakultet i visoka škola političkih nauka

863 Visoka upravna škola

864 Policijska akademija

878 Bogoslovsko-teološki

881 Ostali fakulteti i visoke škole

FAKULTETI I UMETNIČKE AKADEMIJE

891 Fakulteti i akademije muzičkih umetnosti

892 Fakulteti i akademije likovnih umetnosti

893 Fakulteti i akademije primenjenih umetnosti

894 Fakulteti i akademije za pozorište, film, radio i televiziju

999 NEPOZNATO

 

3. ŠIFARNIK STEPENA STRUČNE SPREME

——————————————————————–
Šifra Stepen stručne spreme
——————————————————————–

10 Lice sa završenim I stepenom stručne spreme i lice bez stručne spreme

20 Lice sa završenim II stepenom stručne spreme

30 Lice sa završenim III stepenom stručne spreme

40 Lice sa završenim IV stepenom stručne spreme

50 Lice sa završenim V stepenom stručne spreme

61 Lice sa završenim VI – 1 stepenom stručne spreme

62 Lice sa završenim VI – 2 stepenom stručne spreme

71 Lice sa završenim VII – 1 stepenom stručne spreme

72 Lice sa završenim VII – 2 stepenom stručne spreme

80 Lice sa završenim VIII stepenom stručne spreme

 

4. ŠIFARNIK POSEBNIH ZNANJA I VEŠTINA

——————————————————————–
Šifra Zvanje – veština
——————————————————————–

I POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

01.01 Kurs za protivgradnog raketaša

IV MAŠINSTVO I OBRADA METALA

18.01 Atest za zavarivanje (iskazano po DIN-u 8560)

X SAOBRAĆAJ

56.01 Vozački ispit za „A“ kategoriju

56.02 Vozački ispit za „B“ kategoriju

56.03 Vozački ispit za „C“ kategoriju

56.04 Vozački ispit za „D“ kategoriju

56.05 Vozački ispit za „E“ kategoriju

58.01 Kurs za vožnju čamca

59.01 Kurs za padobranca

60.01 Kurs za radioamatera

60.02 Kurs za radiotelegrafistu

60.03 Kurs za radioteleprinteristu

60.04 Kurs za teleprinteristu

XI TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

64.01 Kurs za rad u spoljnoj trgovini

65.01 Kurs za rukovanje životnim namirnicama

65.02 Kurs za turističkog vodiča

65.03 Kurs za turističkog animatora

XII EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA

66.01 Kurs za menadžere

67.01 Kurs za knjigovodstvene poslove u preduzeću

67.02 Kurs za računovođu

68.01 Pravosudni ispit

68.02 Ispit za sudskog tumača

69.01 Kurs za operatera na računaru

69.02 Kurs za operatera na mikrofilmu

69.03 Kurs za operatera na KOM-u

69.04 Kurs za operativni sistem DOS

69.05 Kurs za operativni sistem UNIX

69.06 Kurs za operativni sistem HVS 6

69.07 Kurs za programski jezik COBOL

69.08 Kurs za programski jezik FORTRAN

69.09 Kurs za programski jezik PASCAL

69.10 Kurs za programski jezik C

69.11 Kurs za programski jezik C+

69.12 Kurs za programski jezik C++

69.13 Kurs za programski jezik PL – I

69.14 Kurs za programski jezik ASEMBLER

69.15 Kurs za Windows 95

69.16 Kurs za MS Access

69.17 Kurs za MS Excel (Spread Sheet)

69.18 Kurs za MS Power point

69.19 Kurs za MS Word za Windows

69.20 Kurs za Corel graphics

69.21 Kurs za Visuel basic

69.22 Kurs za Oracle

69.23 Kurs za QNX

69.24 Kurs za Zim

69.25 Kurs informatike za menadžera poslovnog sistema

69.26 Kurs za aplikativne programere

69.27 Kurs za kompjutersku animaciju

69.28 Kurs za Internet

69.29 Kurs za Windows NT

69.30 Kurs za operativni sistem na IBM-ovim računarima

69.31 Kurs za bazu podataka – DBASE

69.32 Kurs za tekst editor Wordstar

69.33 Kurs za tekst editor Wordperfect

69.34 Kurs za tekst editor AMI – PRO

69.35 Kurs za tekst editor Chi Writer

69.36 Kurs za LOTUS (Spread Sheet)

69.37 Kurs za AUTOCAD

71.01 Kurs za daktilografa

71.02 Daktilograf II klase

71.03 Daktilograf I – b klase

71.04 Daktilograf I – a klase

71.05 Kurs za stenografa

71.06 Kurs za debatnog stenografa

71.07 Kurs za stenodaktilografa

71.08 Kurs za poslovnog sekretara

72.01 Dozvola za nošenje oružje

72.02 Kurs za ispitanog vatrogasca

72.03 Kurs za telohranitelja

XIII VASPITANJE I OBRAZOVANJE

77.01 Kurs za instruktora vožnje

XIV DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE

82.01 Se minar za racionalno-emocionalnu psihološku terapiju

82.02 Seminar za geštalt psihološku terapiju

82.03 Seminar za porodičnu psihološku terapiju

82.04 Seminar za transakcionu psihološku terapiju

82.05 Seminar za bihejvioralnu psihološku terapiju

82.06 Psihološki seminar o poslovnom ponašanju i komunikacijama

82.07 P sihološki seminar o veštinama komuniciranja (radionice)

82.08 Seminar za forenzičke psihologije

82.09 Seminar za radix psihološku terapiju

82.10 Seminar za psihoanalitičku terapiju

XVI KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE

85.01 Kurs za aranžiranje cveća i ikebanu

86.01 Kurs za manekena

86.02 Kurs za fotomodela

86.03 Kurs za pirotehničara

86.04 Kurs glume

86.05 Kurs za plesnog igrača

86.06 Kurs za učitelja plesa

86.07 Kurs za koreografa

87.01 Kurs za fotoreportera

87.02 Kurs za kamermana

87.03 Kurs za novinara

87.04 Kurs za spikera

87.05 Kurs za tehničkog urednika novina i časopisa

87.06 Kurs za public relations

88.01 Srpski – početni nivo

88.02 Srpski – srednji nivo

88.03 Srpski – viši ili konverzacijski nivo

88.04 Slovenački – početni nivo

88.05 Slovenački – srednji nivo

88.06 Slovenački – viši ili konverzacijski nivo

88.07 Makedonski – početni nivo

88.08 Makedonski – srednji nivo

88.09 Makedonski – viši ili konverzacijski nivo

88.10 Rusinski – početni nivo

88.11 Rusinski – srednji nivo

88.12 Rusinski – viši ili konverzacijski nivo

88.13 Mađarski – početni nivo

88.14 Mađarski – srednji nivo

88.15 Mađarski – viši ili konverzacijski nivo

88.16 Rumunski – početni nivo

88.17 Rumunski – srednji nivo

88.18 Rumunski – viši ili konverzacijski nivo

88.19 Bugarski – početni nivo

88.20 Bugarski – srednji nivo

88.21 Bugarski – viši ili konverzacijski nivo

88.22 Grčki – početni nivo

88.23 Grčki – srednji nivo

88.24 Grčki – viši ili konverzacijski nivo

88.25 Albanski – početni nivo

88.26 Albanski – srednji nivo

88.27 Albanski – viši ili konverzacijski nivo

88.28 Turski – početni nivo

88.29 Turski – srednji nivo

88.30 Turski – viši ili konverzacijski nivo

88.31 Engleski – početni nivo

88.32 Engleski – srednji nivo

88.33 Engleski – viši ili konverzacijski nivo

88.34 Nemački – početni nivo

88.35 Nemački – srednji nivo

88.36 Nemački – viši ili konverzacijski nivo

88.37 Francuski – početni nivo

88.38 Francuski – srednji nivo

88.39 Francuski – viši ili konverzacijski nivo

88.40 Italijanski – početni nivo

88.41 Italijanski – srednji nivo

88.42 Italijanski – viši ili konverzacijski nivo

88.43 Španski – početni nivo

88.44 Španski – srednji nivo

88.45 Španski – viši ili konverzacijski nivo

88.46 Portugalski – početni nivo

88.47 Portugalski – srednji nivo

88.48 Portugalski – viši ili konverzacijski nivo

88.49 Ruski – početni nivo

88.50 Ruski – srednji nivo

88.51 Ruski – viši ili konverzacijski nivo

88.52 Poljski – početni nivo

88.53 Poljski – srednji nivo

88.54 Poljski – viši ili konverzacijski nivo

88.55 Češki – početni nivo

88.56 Češki – srednji nivo

88.57 Češki – viši ili konverzacijski nivo

88.58 Slovački – početni nivo

88.59 Slovački – srednji nivo

88.60 Slovački – viši ili konverzacijski nivo

88.61 Arapski – početni nivo

88.62 Arapski – srednji nivo

88.63 Arapski – viši ili konverzacijski nivo

88.64 Kineski – početni nivo

88.65 Kineski – srednji nivo

88.66 Kineski – viši ili konverzacijski nivo

88.67 Japanski – početni nivo

88.68 Japanski – srednji nivo

88.69 Japanski – viši ili konverzacijski nivo

88.70 Grupa skandinavskih jezika – početni nivo

88.71 Grupa skandinavskih jezika – srednji nivo

88.72 Grupa skandinavskih jezika – viši ili konverzacijski nivo

88.73 Indonežanski – početni nivo

88.74 Indonežanski – srednji nivo

88.75 Indonežanski – viši ili konverzacijski nivo

88.76 Hebrejski – početni nivo

88.77 Hebrejski – srednji nivo

88.78 Hebrejski – viši ili konverzacijski nivo

88.79 Ostali slovenski jezici

88.80 Ostali jezici

88.97 Kurs za prevodioca

88.98 Kurs za simultanog prevodioca

88.99 Kurs za konsekutivnog prevodioca

XVII ZDRAVSTVO, FARMACIJA I SOCIJALNA ZAŠTITA

90.01 Kurs za akupunkturu

90.02 Kurs urgentne medicine

90.03 Kurs ultrazvuka

90.04 Kurs socijalne pedijatrije

XVIII FIZIČKA KULTURA I SPORT

94.01 Kurs za gorsku službu spašavanja

94.02 Kurs za jamskog spasioca

94.03 Kurs za instruktora za obuku neplivača

94.04 Kurs za ronioca

94.05 Kurs za spasioca davljenika

94.06 Kurs za obuku skijanja

95.01 Kurs za teniskog trenera

95.02 Kurs borilačkih veština

XIX OSTALO

99.01 Kurs za vodiča pasa

99.02 Kurs za uvođenje i kontrolu kvaliteta po ISO 9000 standardu

99.03 Stručni ispit

 

5. ŠIFARNIK FAKTORA OTEŽANOG ZAPOŠLJAVANJA

——————————————————————–
Šifra Faktor otežanog zapošljavanja
——————————————————————–

FIZIČKO-FIZIOLOŠKI I ZDRAVSTVENI FAKTORI

1. Telesna oštećenja i bolesti

1.1. slepoća

1.2. jaka, nekorigovana slabovidost

1.3. gluvoća

1.4. jaka nagluvost

1.5. govorne mane (jača mucavost)

1.6. oštećenja lokomotornog aparata

1.7. teže hronične bolesti

1.8. ostali zdravstveni faktori

2. Invalidnost

2.1. RVI ratni vojni invalid

2.2. MVI mirnodobski vojni invalid

2.3. IR invalid rada

2.4. OKI ostali kategorisani invalidi kod kojih je invalidnost posledica traumatizma van procesa rada

2.5. CŽR civilna žrtva rata

2.6. KO kategorisana omladina

2.7. ONI ostali nekategorisani invalidi

2.8. VO višestruka oštećenja sa posledicom kombinovanih smetnji

3. PSIHOLOŠKI FAKTORI

3.1. mentalna insuficijencija

3.2. neuroze i psihosomatska stanja

3.3. psihopatije i sociopatije

3.4. psihoze i psihotična stanja

3.5. bolesti zavisnosti

3.6. delinkvencija

3.7. teškoće u radnoj i socijalnoj adaptaciji

3.8. nekomunikativnost i ostali poremećaji u komunikaciji

3.9. sindrom prolongirane nezaposlenosti

4. PRELAZNI FAKTORI

4.1. starost preko 40 godina i opadanje nekih sposobnosti ili funkcija usled starenja

4.2. maloletnost do 18 godina i odsustvo radnog iskustva

4.3. opadanje ili gubljenje znanja usled dugotrajne nezaposlenosti

4.4. nedovoljno ili neodgovarajuće obrazovanje

5. OBJEKTIVNI FAKTORI

5.1 neusklađenost ponude i tražnje zaposlenja

 

6. ŠIFARNIK RAZLOGA PRESTANKA RADNOG ODNOSA

——————————————————————–
Šifra Razlog prestanka radnog odnosa
——————————————————————–

01 izrečena mera prestanka radnog odnosa zbog povrede radnih dužnosti i obaveza

02 pismena izjava zaposlenog da želi da raskine radni odnos (otkaz ugovora o radu)

03 zaključivanje sporazuma s poslodavcem o prestanku radnog odnosa

04 dopunski rad kod drugog poslodavca bez saglasnosti poslodavca kod koga je zaposleni u radnom odnosu sa punim radnim vremenom

05 ako zaposleni ne pokaže potrebna znanja i sposobnosti, a nema radnog mesta na koje može biti raspoređen

06 ako zaposleni ne ostvaruje odgovarajuće rezultate rada, a nema radnog mesta na koje može biti raspoređen

07 ako zaposleni na probnom radu nije postigao odgovarajuće rezultate rada

08 pripravnik nije položio stručni ispit

09 neopravdani izostanak s posla 5 radnih dana uzastopno

10 neopravdani izostanak s posla 7 radnih dana s prekidima u roku od 3 meseca

11 ako je u roku od godinu dana utvrđeno da je radni odnos zasnovan suprotno odredbama zakona, odnosno kolektivnog ugovora

12 ako su pri zasnivanju radnog odnosa prećutani ili dati neistiniti podaci značajni za zasnivanje radnog odnosa

13 odbijanje raspoređivanja na drugo radno mesto na koje je zaposleni raspoređen zbog potrebe procesa rada

14 odbijanje raspoređivanja iz jednog u drugo mesto rada, kod istog poslodavca

15 odbijanje raspoređivanja na drugo odgovarajuće radno mesto, pošto je utvrđeno da zaposleni nema sposobnosti za obavljanje poslova radnog mesta na koje je raspoređen

16 odbijanje raspoređivanja na drugo radno mesto, pošto je utvrđeno da zaposleni ne ostvaruje odgovarajuće rezultate rada

17 odbijanje privremenog raspoređivanja, u slučaju sile ili drugih iznenadnih okolnosti, na druge poslove za koje se traži niži stepen stručne spreme

18 odbijanje zaposlenog za čijim je radom prestala potreba da bude raspoređen na drugo odgovarajuće radno mesto sa punim radnim vremenom, kod istog poslodavca

19 odbijanje zaposlenog za čijim je radom prestala potreba da zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, kod drugog poslodavca (preuzimanje)

20 odbijanje zaposlenog za čijim je radom prestala potreba da se radno angažuje na obavljanju poslova koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, odnosno radnoj sposobnosti

21 odbijanje zaposlenog za čijim je radom prestala potreba da se stručno osposobi, prekvalifikuje ili dokvalifikuje za drugo odgovarajuće radno mesto sa punim radnim vremenom, kod istog ili drugog poslodavca

22 isplaćena jednokratna novčana naknada zaposlenom za čijim je radom prestala potreba

23 isplaćena otpremnina zaposlenom za čijim je radom prestala potreba

24 organizovanje odnosno učešće u štrajku koji nije organizovan u skladu sa Zakonom o štrajku

25 navršenih 65 godina života i 15 godina staža osiguranja

26 ako je došlo do gubitka radne sposobnosti koji je utvrđen na zakonom propisan način

27 ako je zabranjeno vršenje određenih poslova po pravosnažnoj odluci suda ili drugog organa

28 ako zaposleni odsustvuje sa rada duže od 6 meseci zbog izdržavanja kazne zakona

29 ako zaposleni odsustvuje sa rada duže od 6 meseci zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere

30 istek rada na određeno vreme u svojstvu pripravnika

31 stečaj preduzeća

32 likvidacija preduzeća

33 prestanak rada poslodavca

34 ako se zaposleni ne vrati na rad u roku od 30 dana od dana povratka sa rada iz inostranstva, vojske, ili po prestanku funkcije

35 istek rada na određeno vreme

36 istek radnog angažovanja nezaposlenog lica

37 zbog premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima

38 zbog zdravstvenog stanja zaposlenog ili članova njegove porodice

39 zbog prestanka rada u inostranstvu

40 zbog prestanka rada ostvarenog po drugom osnovu

41 zbog prestanka rada u stranim i drugim predstavništvima

42 ostali razlozi utvrđeni zakonom ili kolektivnim ugovorom

 

7. ŠIFARNIK VRSTE PRAVA KOJA OSTVARUJU NEZAPOSLENA LICA

——————————————————————–
Šifra Vrsta prava
——————————————————————–

01 informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja

02 posredovanje pri zapošljavanju

03 profesionalna orijentacija

04 priprema za zapošljavanje

05 novčana naknada za slučaj nezaposlenosti

06 novčana pomoć za vreme stručnog osposobljavanja

07 novčana pomoć invalidnom licu

08 penzijsko i invalidsko osiguranje za vreme isplate novčane naknade

09 zdravstveno osiguranje za vreme isplate novčane naknade

10 zdravstvena zaštita nezaposlenih lica koja nisu korisnici novčane naknade

11 naknada troškova prevoza i selidbe

12 privremeni smeštaj i ishrana

13 naknada troškova opštih, sanitarnih i specijalističkih zdravstvenih pregleda i troškova izdavanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za rad

14 sticanje privatizacionih kupona

 

8. ŠIFARNIK RAZLOGA PRESTANKA VOĐENJA EVIDENCIJE O NEZAPOSLENIM LICIMA*

——————————————————————–
Šifra Razlog prestanka vođenja evidencije
——————————————————————–

01 kada nezaposleno lice zasnuje radni odnos sa punim radnim vremenom na određeno vreme

02 kada nezaposleno lice zasnuje radni odnos sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme

03 kada nezaposleno lice navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja

04 kada nezaposleno lice ostvari pravo na starosnu ili invalidsku penziju, u skladu s propisima o radnim odnosima

05 kada nezaposleno lice stekne svojstvo učenika, odnosno redovnog studenta

06 kada nezaposleno lice osnuje preduzeće ili radnju ili počne da se bavi poljoprivredom kao jedinim ili osnovnim zanimanjem

07 kada nezaposleno lice otpočne korišćenje kredita za samozapošljavanje

08 kada nezaposleno lice ode na rad u inostranstvo, a ne podnese zahtev za posredovanjem u SR Jugoslaviji

09 kada nezaposleno lice odbije da prihvati ponuđeno zaposlenje koje odgovara njegovim radnim ili stručnim sposobnostima

10 kada nezaposleno lice odbije radno angažovanje

11 kada nezaposleno lice u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima postane potpuno nesposobno za rad

12 kada nezaposleno lice stupi na izdržavanje kazne zatvora, ili bude primljeno u ustanovu radi primene izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere u trajanju dužem od 6 meseci

13 kada se nezaposleno lice neopravdano ne javi, ili se ne odazove na poziv organizacije za zapošljavanje

14 kada se nezaposleno lice samo odjavi sa evidencije organizacije za zapošljavanje

15 kada nezaposleno lice promeni mesto boravka

16 u slučaju smrti nezaposlenog lica

17 u drugim slučajevima predviđenim zakonom ili drugim opštim aktom

 

9. ŠIFARNIK RAZLOGA PRESTANKA KORIŠĆENJA PRAVA KOJA OSTVARUJU NEZAPOSLENA LICA

——————————————————————–
Šifra Razlog prestanka korišćenja prava
——————————————————————–

01 kada nezaposleno lice zasnuje radni odnos ili ostvari pravo na rad po drugom osnovu

02 ka da nezaposleno lice ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu ili ostvari pravo na invalidsku penziju

03 kada nezaposleno lice osnuje preduzeće ili radnju ili počne da se bavi poljoprivredom kao jedinim ili osnovnim zanimanjem

04 kada se nezaposleno lice ne prijavi na oglas radi zasnivanja radnog odnosa

05 kada nezaposleno lice odbije da prihvati ponuđeno zaposlenje koje odgovara njegovoj stručnoj spremi određene vrste zanimanja

06 kada nezaposleno lice odbije ponuđeno zaposlenje van njegove stručne spreme u trajanju od 30 dana, a na evidenciji nema lica odgovarajućeg profila

07 kada nezaposleno lice neopravdano odbije, odnosno prekine započetu pripremu za zapošljavanje kojom mu se obezbeđuje zaposlenje

08 kad a nezaposleno lice u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima postane potpuno nesposobno za rad

09 kada nezaposleno lice stupi na izdržavanje kazne zatvora, ili bude primljeno u ustanovu radi primene izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere u trajanju dužem od 6 meseci

10 kada se nezaposleno lice neopravdano ne javi, ili se ne odazove na poziv organizacije za zapošljavanje

11 kada se nezaposleno lice samo odjavi sa evidencije organizacije za zapošljavanje

12 u slučaju smrti nezaposlenog lica

13 istekom vremena primanja novčane naknade

14 u drugim slučajevima predviđenim zakonom ili drugim opštim aktom

 

10. ŠIFARNIK ORGANIZACIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE – ORGANIZACIONIH JEDINICA

——————————————————————–
Šifra Organizacija za zapošljavanje – organizaciona jedinica
——————————————————————–

0010 Republički Zavod za tržište rada Srbije

0120 Sektor za zapošljavanje

0021 Odeljenje za posredovanje pri zapošljavanju

0022 Odeljenje za profesionalnu orijentaciju

0023 Odeljenje za pripremu za zapošljavanje i nomenklaturu zanimanja

0030 Sektor za osiguranje nezaposlenih lica i pravne poslove

0031 Odeljenje za osiguranje nezaposlenih lica

0032 Odeljenje za pravne poslove

0040 Odeljenje za razvoj i programe zapošljavanja

0041 Odeljenje za istraživanje i razvoj

0042 Odeljenje za programe zapošljavanja

0050 Sektor za zapošljavanje sredstvima od prodaje društvenog kapitala

0060 Sektor za informacioni sistem

0061 Odeljenje za projektovanje i razvoj

0062 Odeljenje za eksploataciju i razvoj

0063 Odeljenje za tehničku podršku

0064 Grupa za mikrografiju

0070 Sektor za finansijske poslove

0071 Odeljenje za finansijske poslove

0072 Računovodstvo

0080 Odeljenje interne revizije i kontrole kvaliteta rada

0090 Odeljenje za kadrovske i opšte poslove

0091 Odsek za opšte poslove

0100 Filijala Beograd

0101 Centar za profesionalnu orijentaciju

0102 Grupa za pripremu za zapošljavanje

0103 Grupa za programe zapošljavanja

0104 Odsek za osiguranje nezaposlenih lica

0105 Grupa za AOP

0106 Grupa za finansiranje

0107 Odsek za opšte poslove

0110 Odeljenje za posredovanje pri zapošljavanju

0111 Grupa za prijem prijava o slobodnim radnim mestima

0120 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Stari grad

0130 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Novi Beograd

0140 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Zemun

0150 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Voždovac

0160 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Zvezdara

0170 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Čukarica

0171 Barajevo

0180 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Mladenovac

0181 Sopot

0190 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Obrenovac

0191 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Grocka

0192 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Lazarevac

0200 Filijala Kragujevac

0210 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Kragujevac

0211 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Batočina

0212 Knić

0213 Rača

0214 Topola

0215 Aranđelovac

0216 Lapovo

0220 Služba Jagodina

0221 Despotovac

0222 Paraćin

0223 Rekovac

0224 Svilajnac

0225 Ćuprija

0300 Filijala Niš

0301 Grupa za pripremu za zapošljavanje

0302 Grupa za programe zapošljavanja

0310 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Niš

0311 Merošina

0312 Svrljig

0313 Gadžin Han

0314 Doljevac

0340 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Aleksinac

0341 Ražanj

0320 Služba Pirot

0321 Dimitrovgrad

0322 Babušnica

0323 Bela Palanka

0330 Služba Prokuplje

0331 Blace

0332 Kuršumlija

0333 Žitorađa

0400 Filijala Novi Sad

0401 Grupa za programe zapošljavanja

0410 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Novi Sad

0411 Bački Petrovac

0412 Beočin

0413 Žabalj

0414 Bečej

0415 Srbobran

0416 Titel

0417 Temerin

0418 Sremski Karlovci

0420 Od sek za posredovanje pri zapošljavanju Bačka Palanka

0421 Bač

0430 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Vrbas

0500 Filijala Priština

0510 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Priština

0511 Glogovac

0512 Podujevo

0513 Kosovo Polje

0514 Lipljan

0515 Obilić

0530 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Uroševac

0531 Kačanik

0532 Štimlje

0533 Štrpce

0540 Služba Gnjilane

0541 Kosovska Kamenica

0542 Vitina

0543 Novo Brdo

0600 Služba Bor

0601 Negotin

0602 Majdanpek

0603 Kladovo

0604 Donji Milanovac

0610 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Zaječar

0611 Knjaževac

0612 Soko Banja

0613 Boljevac

0700 Služba Valjevo

0701 Lajkovac

0702 Ljig

0703 Ub

0704 Osečina

0705 Mionica

0800 Služba Vranje

0801 Trgovište

0802 Bujanovac

0803 Preševo

0804 Surdulica

0805 Bosilegrad

0806 Vladičin Han

0900 Služba Zrenjanin

0901 Sečanj

0902 Žitište

0903 Novi Bečej

0904 Nova Crnja

1000 Služba Kikinda

1001 Ada

1002 Čoka

1003 Senta

1004 Kanjiža

1005 Novi Kneževac

1100 Služba Kosovska Mitrovica

1101 Zvečan

1102 Zubin Potok

1103 Leposavić

1104 Vučitrn

1105 Srbica

1200 Služba Kraljevo

1201 Vrnjačka Banja

1210 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Novi Pazar

1211 Tutin

1212 Raška

1300 Služba Kruševac

1301 Ćićevac

1302 Aleksandrovac

1303 Brus

1304 Trstenik

1305 Varvarin

1400 Služba Leskovac

1401 Bojnik

1402 Vlasotince

1403 Lebane

1404 Medveđa

1405 Crna Trava

1500 Služba Pančevo

1501 Alibunar

1502 Kovačica

1503 Kovin

1504 Opovo

1510 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Vršac

1511 Bela Crkva

1512 Plandište

1600 Služba Peć

1601 Istok

1602 Klina

1603 Dečani

1610 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Đakovica

1700 Služba Požarevac

1701 Kučevo

1702 Petrovac

1703 Veliko Gradište

1704 Žagubica

1705 Golubac

1706 Žabari

1707 Malo Crniće

1708 Kostolac

1710 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Smederevo

1720 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Smederevska Palanka

1721 Velika Plana

1800 Služba Prizren

1801 Orahovac

1802 Suva Reka

1803 Gora

1804 Opolje

1900 Služba Sombor

1901 Apatin

1902 Odžaci

1910 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Kula

2000 Služba Sremska Mitrovica

2001 Irig

2002 Inđija

2003 Pećinci

2004 Ruma

2005 Stara Pazova

2006 Šid

2100 Služba Subotica

2101 Bačka Topola

2102 Mali Iđoš

2200 Služba Užice

2201 Kosjerić

2202 Bajina Bašta

2203 Arilje

2204 Požega

2205 Čajetina

2206 Sjenica

2207 Nova Varoš

2208 Priboj

2209 Prijepolje

2300 Služba Čačak

2301 Lučani

2302 Gornji Milanovac

2303 Ivanjica

2400 Služba Šabac

2401 Bogatić

2402 Vladimirci

2403 Koceljeva

2410 Odsek za posredovanje pri zapošljavanju Loznica

2411 Krupanj

2412 Ljubovija

2413 Mali Zvornik

5000 Zavod za zapošljavanje Crne Gore

5010 Sektor za posredovanje i pripremu za zapošljavanje

5020 Sektor za planiranje, istraživanje, razvoj i informatiku

5030 Sektor za pravne i opšte poslove

5040 Sektor za finansijske poslove

5100 Biro rada Bar

5110 Kancelarija Budva

5120 Kancelarija Ulcinj

5200 Biro rada Berane

5210 Kancelarija Andrijevica

5220 Kancelarija Plav

5230 Kancelarija Rožaje

5300 Biro rada Bijelo Polje

5310 Kancelarija Mojkovac

5400 Biro rada Nikšić

5410 Kancelarija Žabljak

5420 Kancelarija Plužine

5430 Kancelarija Šavnik

5500 Biro rada Pljevlja

5600 Biro rada Podgorica

5610 Kancelarija Danilovgrad

5620 Kancelarija Kolašin

5630 Kancelarija Cetinje

5700 Biro rada Herceg Novi

5710 Kancelarija Kotor

5720 Kancelarija Tivat

 

11. ŠIFARNIK DRŽAVA

——————————————————————–
Šifra Država
——————————————————————–

004 Avganistan

031 Azerbejdžan

008 Albanija

012 Alžir

016 Američka Samoa

660 Angvila

024 Angola

020 Andora

010 Antarktik

028 Antigva i Barbuda

032 Argentina

533 Aruba

036 Australija

040 Austrija

050 Bangladeš

052 Barbados

044 Bahami

048 Bahrein

056 Belgija

084 Belize

112 Belorusija

204 Benin

060 Bermudi

068 Bolivija

162 Božićno Ostrvo

070 Bosna i Hercegovina

072 Bocvana

076 Brazil

086 Britanska Teritorija Indijskog Okeana

096 Brunej

074 Buve

100 Bugarska

854 Burkina Faso

108 Burundi

064 Butan

548 Vanuatu

336 Vatikan – Sveta Stolica

826 Velika Britanija

862 Venecuela

704 Vijetnam

876 Volis i Futuna, Ostrva

266 Gabon

270 Gambija

288 Gana

312 Gvadelup

328 Gvajana

320 Gvatemala

324 Gvineja

624 Gvineja Bisao

292 Gibraltar

308 Grenada

304 Grenland

300 Grčka

268 Gruzija

316 Guam

208 Danska

092 Devičanska Ostrva (Britanska)

850 Devičanska Ostrva (SAD)

212 Dominika

214 Dominikanska Republika

818 Egipat

218 Ekvador

226 Ekvatorijalna Gvineja

222 El Salvador

232 Eritreja

233 Estonija

231 Etiopija

180 Zair

894 Zambija

732 Zapadna Sahara

132 Zelenortska Ostrva

716 Zimbabve

376 Izrael

356 Indija

360 Indonezija

368 Irak

364 Iran

372 Irska

352 Island

626 Istočni Timor

380 Italija

388 Jamajka

392 Japan

887 Jemen

051 Jermenija

400 Jordan

891 Jugoslavija

710 Južna Afrika

260 Južna Francuska Teritorija

239 Južna Džordžija i Južna Sendvič Ostrva

398 Kazahstan

136 Kajmanska Ostrva

116 Kambodža

120 Kamerun

124 Kanada

634 Katar

404 Kenija

156 Kina

196 Kipar

417 Kirgistan

296 Kiribati

166 Kokosova (Kiling) Ostrva

170 Kolumbija

174 Komori

178 Kongo

410 Koreja

408 Koreja, Demokratska Narodna Republika

188 Kostarika

192 Kuba

414 Kuvajt

184 Kukova Ostrva

418 Laos

426 Lesoto

428 Letonija

422 Liban

430 Liberija

434 Libijska Arapska Džamahirija

440 Litvanija

438 Lihtenštajn

442 Luksemburg

450 Madagaskar

348 Mađarska

175 Majote

446 Makao

807 Makedonija

454 Malavi

462 Maldivi

458 Malezija

466 Mali

470 Malta

504 Maroko

474 Martinik

584 Maršalska Ostrva

478 Mauritanija

480 Mauricijus

583 Mikronezija

484 Meksiko

104 Mjanmar

508 Mozambik

498 Moldavija, Republika

492 Monako

496 Mongolija

500 Monserat

516 Namibija

520 Nauru

276 Nemačka

524 Nepal

562 Niger

566 Nigerija

558 Nikaragva

570 Niue

540 Nova Kaledonija

554 Novi Zeland

578 Norveška

574 Norfolk, Ostrvo

384 Obala Slonovače

512 Oman

586 Pakistan

585 Palau

591 Panama

598 Papua Nova Gvineja

600 Paragvaj

604 Peru

612 Pitkern

616 Poljska

630 Portoriko

620 Portugalija

638 Reinion

646 Ruanda

642 Rumunija

643 Ruska Federacija

840 SAD

882 Samoa

674 San Marino

678 Sao Tome i Principe

682 Saudijska Arabija

748 Svaziland

744 Svalbard i Jan Majen Ostrva

654 Sveta Jelena

580 Severnomarijanska Ostrva

690 Sejšelska Ostrva

686 Senegal

666 Senpjer i Mikelon

670 Sent Vinsent i Grenadini

659 Sent Kits – Nevis

662 Sent Lusija

694 Sijera Leone

702 Singapur

760 Sirijska Arapska Republika

703 Slovačka

705 Slovenija

090 Solomonska Ostrva

706 Somalija

736 Sudan

740 Surinam

764 Tajland

834 Tanzanija

762 Tadžikistan

768 Togo

772 Tokelau

776 Tonga

780 Trinidad i Tobago

798 Tuvalu

788 Tunis

795 Turkmenistan

796 Turks i Kaikos ostrva

792 Turska

800 Uganda

860 Uzbekistan

581 Ujedinjene Države Manjih Udaljenih Ostrva

784 Ujedinjeni Arapski Emirati

804 Ukrajina

858 Urugvaj

234 Farska Ostrva

608 Filipini

246 Finska

242 Fidži

238 Folklandska Ostrva (Malvini)

250 Francuska

254 Francuska Gijana

258 Francuska Polinezija

249 Francuski Metropoliten

332 Haiti

334 Herd i Mekdonald, Ostrva

528 Holandija

530 Holandski Antili

340 Honduras

344 Hongkong

191 Hrvatska

140 Centralnoafrička Republika

148 Čad

203 Češka Republika

152 Čile

262 Džibuti

756 Švajcarska

752 Švedska

724 Španija

144 Šri Lanka

 

12. ŠIFARNIK OPŠTINA U SRJ

——————————————————————–
Šifra Opština
——————————————————————–

80012 Ada

70017 Aleksandrovac

70025 Aleksinac

80039 Alibunar

20222 Andrijevica

80047 Apatin

70033 Aranđelovac

70041 Arilje

70050 Babušnica

70068 Bajina Bašta

20010 Bar

70076 Batočina

80055 Bač

80063 Bačka Palanka

80071 Bačka Topola

80080 Bački Petrovac

70084 Bela Palanka

80098 Bela Crkva

70092 Beograd – Barajevo

70106 Beograd – Voždovac

70114 Beograd – Vračar

70122 Beograd – Grocka

70149 Beograd – Zvezdara

70157 Beograd – Zemun

70165 Beograd – Lazarevac

70173 Beograd – Mladenovac

70181 Beograd – Novi Beograd

70190 Beograd – Obrenovac

70203 Beograd – Palilula

70211 Beograd – Rakovica

70220 Beograd – Savski venac

70238 Beograd – Sopot

70246 Beograd – Stari grad

70254 Beograd – Čukarica

80101 Beočin

20079 Berane

80110 Bečej

20028 Bijelo Polje

70262 Blace

70289 Bogatić

70297 Bojnik

70319 Boljevac

70327 Bor

70335 Bosilegrad

70343 Brus

20036 Budva

70351 Bujanovac

70360 Valjevo

70378 Varvarin

70386 Velika Plana

70394 Veliko Gradište

90018 Vitina

70408 Vladimirci

70416 Vladičin Han

70424 Vlasotince

70432 Vranje

80462 Vrbas

70459 Vrnjačka Banja

80128 Vršac

90026 Vučitrn

70467 Gadžin Han

90034 Glogovac

90042 Gnjilane

70475 Golubac

90336 Gora

70483 Gornji Milanovac

20044 Danilovgrad

70491 Despotovac

90069 Dečani

70505 Dimitrovgrad

70513 Doljevac

90085 Đakovica

80136 Žabalj

70521 Žabari

20052 Žabljak

70530 Žagubica

80144 Žitište

70548 Žitorađa

70556 Zaječar

90352 Zvečan

80152 Zrenjanin

90093 Zubin potok

70564 Ivanjica

80179 Inđija

80187 Irig

90107 Istok

71048 Jagodina

80195 Kanjiža

90115 Kačanik

80209 Kikinda

70572 Kladovo

90123 Klina

70599 Knić

70602 Knjaževac

80217 Kovačica

80225 Kovin

20087 Kolašin

70629 Kosjerić

90131 Kosovo Polje

90140 Kosovska Kamenica

90298 Kosovska Mitrovica

20095 Kotor

70637 Koceljeva

70645 Kragujevac – grad

70653 Kraljevo

70661 Krupanj

70670 Kruševac

80233 Kula

70688 Kuršumlija

70696 Kučevo

70700 Lajkovac

71277 Lapovo

70718 Lebane

90158 Leposavić

70726 Leskovac

90166 Lipljan

70734 Loznica

70742 Lučani

70769 Ljig

70777 Ljubovija

70785 Majdanpek

70793 Mali Zvornik

80241 Mali Iđoš

70807 Malo Crniće

70815 Medveđe

70823 Merošina

70831 Mionica

20109 Mojkovac

70840 Negotin

20117 Nikšić

70858 Niš – grad

70866 Nova Varoš

80250 Nova Crnja

80268 Novi Bečej

80276 Novi Kneževac

70874 Novi Pazar

80284 Novi Sad – grad

90182 Novo brdo

90204 Obilić

80292 Opovo

90212 Orahovac

70882 Osečina

80306 Odžaci

80314 Pančevo

70904 Paraćin

90239 Peć

70912 Petrovac

80322 Pećinci

70939 Pirot

20125 Plav

80349 Plandište

20133 Plužine

20141 Pljevlja

20176 Podgorica

90247 Podujevo

70947 Požarevac

70955 Požega

70963 Preševo

70971 Priboj

90255 Prizren

70980 Prijepolje

90263 Priština – grad

70998 Prokuplje

71005 Ražanj

71013 Rača

71021 Raška

71030 Rekovac

20150 Rožaje

80357 Ruma

80365 Senta

80373 Sečanj

71072 Sijenica

71099 Smederevo

71102 Smederevska Palanka

71129 Sokobanja

80381 Sombor

90271 Srbica

80390 Srbobran

80403 Sremska Mitrovica

80411 Sremski Karlovci

80420 Stara Pazova

80438 Subotica

90280 Suva Reka

71137 Surdulica

71056 Svilajnac

71064 Svrljig

80446 Temerin

20168 Tivat

80454 Titel

71153 Topola

71161 Trgovište

71170 Trstenik

71188 Tutin

71196 Ćićevac

71200 Ćuprija

71218 Ub

71145 Užice

20184 Ulcinj

90301 Uroševac

20192 Herceg Novi

20206 Cetinje

71226 Crna Trava

71234 Čajetina

71242 Čačak

80489 Čoka

71269 Šabac

20214 Šavnik

80497 Šid

90310 Štimlje

90328 Štrpce

 

13. ŠIFARNIK GRADSKIH NASELJA U SRJ

——————————————————————–
Šifra Grad
——————————————————————–

800015 Ada

700029 Aleksandrovac

700614 Aleksinac

700649 Aleksinački rudnik

800066 Alibunar

203564 Andrijevica

800180 Apatin

701408 Aranđelovac

701629 Arilje

701866 Babušnica

702455 Bajina Bašta

736872 Baljevac

800074 Banatski Karlovac

904678 Banja

725196 Banja Koviljača

200026 Bar

800236 Bač

800309 Bačka Palanka

800473 Bačka Topola

804665 Bački Jarak

800694 Bački Petrovac

703001 Bela Palanka

800767 Bela Crkva

726192 Belanovica

703621 Beli Potok

791008 Beograd

791016 Beograd-Deo – Voždovac

791024 Beograd-Deo – Vračar

791032 Beograd-Deo – Zvezdara

791059 Beograd-Deo – Zemun

791067 Beograd-Deo – Novi Beograd

791075 Beograd-Deo – Palilula

791083 Beograd-Deo – Rakovica

791091 Beograd-Deo – Savski venac

791105 Beograd-Deo – Stari grad

791113 Beograd-Deo – Čukarica

800902 Beočin

203971 Berane

801003 Bečej

202029 Bečići

212032 Bijela

200956 Bijelo Polje

705225 Blace

706205 Bogovina

706213 Boljevac

706418 Bor

704865 Borča

706604 Bosilegrad

707066 Brus

716502 Brza Palanka

202070 Budva

707694 Bujanovac

708402 Valjevo

709344 Velika Plana

703982 Veliki Crljeni

709492 Veliko Gradište

200204 Virpazar

900079 Vitina

710156 Vladičin Han

710717 Vlasotince

711306 Vranje

711314 Vranjska Banja

804827 Vrbas

712353 Vrnjačka Banja

801089 Vršac

900613 Vučitrn

723894 Vučje

901296 Glogovac

901725 Gnjilane

713325 Gornji Milanovac

208221 Gradac

724084 Grdelica (varoš)

703737 Grocka

207233 Gusinje

725889 Guča (varoš)

202622 Danilovgrad

713937 Despotovac (varošica)

902357 Dečani

708534 Divčibare

714364 Dimitrovgrad

703869 Dobanovci

205397 Dobrota

209945 Donja Lastva

726818 Donji Milanovac

902802 Dragaš

903370 Đakovica

801399 Žabalj

203335 Žabljak

801399 Žitište

715689 Zaječar

914509 Zvečan

212091 Zelenika

745294 Zlatibor

801542 Zrenjanin

716154 Ivanjica

212105 Igalo

801747 Inđija

801895 Irig

904848 Istok

738352 Jagodina

803766 Jaša Tomić

737135 Jošanička Banja

802018 Kanjiža

905461 Kačanik

803111 Kačarevo

802158 Kikinda

716588 Kladovo

906026 Klina

717657 Knjaževac

802255 Kovačica

802352 Kovin

204846 Kolašin

718203 Kosjerić (varoš)

906395 Kosovo Polje

906859 Kosovska Kamenica

914975 Kosovska Mitrovica

733016 Kostolac

205524 Kotor

718980 Kragujevac

719714 Kraljevo

720453 Krupanj

721107 Kruševac

802433 Kula

722103 Kuršumlija

722111 Kuršumlijska Banja

722782 Kučevo

704091 Lazarevac

723029 Lajkovac (varoš)

702927 Lapovo (varošica)

723355 Lebane

907740 Leposavić

724548 Leskovac

907758 Lešak

908444 Lipljan

725552 Loznica

726044 Lučani (varošica)

726362 Ljig

726869 Majdanpek

727008 Mali Zvornik

719811 Mataruška Banja

804215 Mačvanska Mitrovica

727539 Medveđa

728268 Mionica (varošica)

704458 Mladenovac (varoš)

205885 Mojkovac

800023 Mol

728675 Negotin

206750 Nikšić

729361 Niš

729370 Niška Banja

729884 Nova Varoš

802611 Novi Bečej

802689 Novi Kneževac

730602 Novi Pazar

802824 Novi Sad

909505 Obilić

704741 Obrenovac

704903 Ovča

802913 Opovo

909840 Orahovac

705136 Ostružnica

803014 Odžaci

804592 Palić

803138 Pančevo

731501 Paraćin

205656 Perast

802832 Petrovaradin

731960 Petrovac

202223 Petrovac na moru

910635 Peć

705144 Pećani

703648 Pinosava

732575 Pirot

207357 Plav

207713 Plužine

209082 Pljevlja

211419 Podgorica

911496 Podujevo

733083 Požarevac

733440 Požega

734233 Priboj

912417 Prizren

735078 Prijepolje

912913 Priština

736210 Prokuplje

205702 Prčanj

736813 Rača

737445 Raška

714119 Resavica

720097 Ribnica

213179 Rijeka Crnojevića

205737 Risan

209848 Rožaje

704172 Rudovci

803634 Ruma

705152 Rucka

202312 Sveti Stefan

738654 Svilajnac

739090 Svrljig

741850 Sevojno

803707 Senta

727652 Sijarinska Banja

739995 Sjenica

740527 Smederevo

740721 Smederevska Palanka

740977 Sokobanja

803979 Sombor

705101 Sopot

203157 Spuž

804045 Srbobran

802867 Sremska Kamenica

804266 Sremska Mitrovica

804355 Sremski Karlovci

804428 Stara Pazova

200786 Stari Bar

803146 Starčevo

804614 Subotica

914053 Suva Reka

741400 Surdulica

703907 Surčin

200808 Sutomore

804681 Temerin

210013 Tivat

804738 Titel

742228 Topola (varošica)

743178 Trstenik

211443 Tuzi

744123 Tutin

744328 Ćićevac

744492 Ćuprija

744883 Ub

741892 Užice

211974 Ulcinj

705195 Umka

915483 Uroševac

802883 Futog

212318 Herceg Novi

213292 Cetinje

802484 Crvenka

746061 Čačak

804908 Čoka

746606 Šabac

213632 Šavnik

805106 Šid

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SRJ“.

 

 

 

Servis računara online zakazivanje