Kakav PDV tretman ima ulaganje zakupca u investiciono održavanje zakupljenog poslovnog prostora

Servis računara online zakazivanje

Kakav PDV tretman ima ulaganje zakupca u investiciono održavanje zakupljenog poslovnog prostora

„Prema odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, a u navedenom slučaju, kada je ugovorom o zakupu poslovnog prostora predviđeno, između ostalog, da će zakupodavac, pre predaje poslovnog prostora zakupcu, izvršiti promet dobara, odnosno usluga u okviru izvođenja građevinskih i drugih radova na uređenju i adaptaciji zakupljenog poslovnog prostora, a da će mu zakupac po tom osnovu naknaditi sve troškove, obveznik PDV – zakupodavac dužan je da na naknadu za promet dobara, odnosno usluga koji vrši u okviru izvođenja tih radova obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom. Obezbeđivanjem izvođenja predmetnih radova obveznik PDV – zakupac vrši ulaganja u zakupljeni poslovni prostor po kojem osnovu ima pravo na odbitak prethodnog poreza uz ispunjenje uslova propisanih Zakonom. U zavisnosti od vrste predmetnih ulaganja, obveznik PDV – zakupac nema, odnosno ima obavezu da obračuna i plati PDV. Naime, ako je reč o ulaganjima za sopstveni račun nakon kojih se prilikom prestanka ugovora o zakupu poslovni prostor može vratiti u prvobitno stanje, pri čemu to ulaganje ne utiče na visinu zakupnine koja je utvrđena u skladu sa tržišnim principima, u tom slučaju, obveznik PDV – zakupac nema obavezu da, po završetku ulaganja u zakupljeni poslovni prostor, obračuna i plati PDV, s obzirom da se ne radi o prometu usluge koja je predmet oporezivanja PDV. U ovom slučaju, ako po prestanku ugovora o zakupu zakupac ne vrati poslovni prostor u prvobitno stanje, obveznik PDV – zakupac je dužan da za izvršeni promet usluge ulaganja u zakupljeni poslovni prostor obračuna PDV po poreskoj stopi od 18% i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom. Međutim, kada je reč o ulaganjima koja faktički povećavaju vrednost i poboljšavaju uslove korišćenja zakupljenog poslovnog prostora (tzv. investiciona ulaganja), a za koja je, po prirodi stvari, izvesno da se neće uklanjati po prestanku ugovora o zakupu (npr. izgradnja prilaza za osobe sa invaliditetom, fasada, sistem za detekciju požara, instalacija za grejanje, ventilacije i sl.), u tom slučaju reč je o prometu usluge za koji obveznik PDV – zakupac ima obavezu obračunavanja i plaćanja PDV u skladu sa Zakonom. PDV obračunat i iskazan u računu koji je izdat u skladu sa Zakonom za promet usluge ulaganja, obveznik PDV – zakupodavac može da odbije kao prethodni porez uz ispunjenje Zakonom propisanih uslova.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-136/2012-04 od 10.05.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje