Ugovor o otkupu potraživanja

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O OTKUPU POTRAŽIVANJA

Zaključen dana __.__. između:

  1. „__“ d.o.o. iz __, ul.__.br.__ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___ (u daljem tekstu „Prodavac“)
  2. „__“ d.o.o. iz __, ul.__.br.__ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___ (u daljem tekstu „Kupac“)
  3. „__“ d.o.o. iz __, ul.__.br.__ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___ (u daljem tekstu „Dužnik“)

 

Član 1.

Prodavac isključivo Kupcu ustupa svoje potraživanje koje ima prema Dužniku u iznosu od __. dinara kao i sva prava koja proističu iz tog potraživanja a koje je stečeno po osnovu __ robe.

Član 2.

Kupac u svoje ime i za svoj račun otkupljuje potraživanje iz člana 1. ovog Ugovora kao i sva prava koja proizilaze iz ovog potraživanja i obavezuje se da iznos iz člana 1. ovog Ugovora od ___. dinara uplati na račun Prodavca u roku od __ dana od dana zaključenja ovog Ugovora.

Član 3.

Prodavac garantuje kupcu zakonitost, osnovanost i dospelost potraživanja iz člana 1 ovog Ugovora i preuzima na svoj teret sve eventualne obaveze koje postoje ili mogu da nastanu prema trećim licima u vezi sa otkupljenim potraživanjem.

Član 4.

Dužnik potpisom ovog Ugovora izjavljuje da će sve svoje obaveze koje je imao prema Prodavcu, svom starom poveriocu, a po osnovu izvoza robe izvršiti u potpunosti prema Kupcu kao svom novom poveriocu.

Član 5.

Rizik naplativosti otkupljenog potraživanja snosi Kupac.

Član 6.

Sva eventualna sporna pitanja stranke će rešavati dogovorom a ukoliko on nije moguć spor će rešavati mesno i stvrno nadležan sud.

Član 7.

Ovaj Ugovor je zaključen u 6 (šest) istovetnih primeraka, po 2 primerka za svaku ugovornu stranu.

DUŽNIK PRODAVAC KUPAC

____________________ ____________________ ____________________

 

Servis računara online zakazivanje