Ugovor o otkupu poljoprivrednih proizvoda

Sadržaj:

 1. Dokumentacija za podizanje novca (izjava i priznanica),
 2. Ugovor o kupoprodaji,
 3. Ugovor o kupoprodaji-AVANSNO PLAĆANJE,
 4. Dostavnica-Prijemnica o preuzimanju robe.
 5. Potvrda fizičkog lica o prodaji poljoprivrednih proizvoda

“___” d.o.o.

 __ ul. __ br. __

PIB __

mat. br. __

Broj : ____

U __, __.__.__. godine

I Z J A V A

Ovim izjavljujemo da smo novcem u gotovinskom iznosu od _____ dinara koji iznos smo isplatili sa računa ovog privrednog društva dana __ isplatili Prodavca robe _____  iz____, JMBG ___ lk.br. __ MUP __od koga smo otkupili poljoprivredne proizvode ___ u količini od ________ .

Direktor

____________________

__

P R I Z N A N I C A

Ovim potvrđujem da sam od __ direktora privrednog društva „__“ iz ___ dana __ godine primio iznos od ___ dinara naime kupoprodajne cene za prodatu robu robu – poljoprivredne proizvode ___  u količini od _____ .

U ___, ___. godine

Primio

_______________________

__ iz __ JMBG __

br. lk. __ MUP __

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

UGOVOR O KUPOPRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Zaključen dana __.__.___. godine između:

 1. ___ iz sela __, opština ___ JMBG __ br.l.k.________ MUP __ kao individualni poljoprivredni proizvođač (u daljem tekstu „Prodavac“)
 2. Privredno društvo “___” iz ___, ul. ___ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ____ (u daljem tekstu „Kupac“)

 

Član 1.

Prodavac prodaje Kupcu sledeće proizvode i to:
– ____________________ u količini od _________ m3 po ceni od_______ za 1 m3,
– ____________________ u količini od _________ m3 po ceni od_______ za 1 m3,
– ____________________ u količini od _________ m3 po ceni od_______ za 1 m3.

Kupac će platiti Prodavcu kupoprodajnu cenu iz člana 1 ovog Ugovora u gotovini odmah po prijemu robe u skladu sa ovim Ugovorom.

Član 2.

Prodavac će isporučiti Kupcu proizvode u rokovima i to:

 • ________ u količini od _________ u roku najdalje do __.__.__. godine,
 • ________ u količini od _________ u roku najdalje do __.__.__. godine,
 • ________ u količini od _________ u roku najdalje do __.__.__. godine.

Član 3.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se zakonski propisi a u slučaju spora isti će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Član 4.

Ovaj Ugovor je potpisan u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

KUPAC PRODAVAC

_____________________ _____________________

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

UGOVOR O PRODAJI PROIZVODNJE POLJOPRIVREDIH PROIZVODA

Zaključen dana __.__.__. godine između:

 1. ___ iz sela __, opština ___ JMBG __ br.l.k.________ MUP __ kao individualni poljoprivredni proizvođač (u daljem tekstu „Prodavac“)
 2. Privredno društvo “___” iz ___, ul. ___ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ____ (u daljem tekstu „Kupac“).

 

Član 1.

Prodavac prodaje Kupcu sledeće poljoprivredne proizvode koje će sam proizvesti odnosno sakupiti i to:
-____________________ u količini od _________ po ceni od_______ za ____
-____________________ u količini od _________ po ceni od ______ za ____
-____________________ u količini od _________ po ceni od ______ za ____
-____________________ u količini od _________ po ceni od ______ za ____
-____________________ u količini od _________ po ceni od ______ za ____

ČLan 2.

Prodavac će plaćanje proizvodnje poljoprivrednih i drugih proizoda izvršiti unapred tj. avansno radi podmirenja troškova nabavke đubriva, obrade zemljišta, transporta proizvoda kao i plaćanja drugih troškova koje Prodavac ima.

Prodavac garantuje Kupcu da se cene iz člana 1 ovog Ugovora neće menjati odnosno prozvode iz ovog Ugovora će isporučiti po ugovorenim cenama.

Kupac plaća unapred kupoprodajnu cenu i to:

 1. prva rata od ______ dinara do __.__.__. godine,
 2. druga rata od ______ dinara do __.__.__. godine,
 3. treća rata od ______ dinara do __.__.__. godine,
 4. četvrta rata od ______ dinara do __.__.__. godine,
 5. peta rata od ______ dinara do __.__.__. godine,
 6. šesta rata od ______ dinara do __.__.__. godine.

Član 3.

Prodavac će isporučiti Kupcu poljoprivredne i druge proizvode iz ovog Ugovora u toku __. godine prema dinamici koju će naknadno dogovoriti.

Prodavac garantuje Kupcu da će proizvodi koje prodaje po ovom Ugovoru biti zdravstveno ispravni i podobni za ljudsku upotrebu.

Član 4.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se zakonski propisi a u slučaju spora isti će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Član 5.

Ovaj Ugovor je potpisan u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

KUPAC PRODAVAC
_____________________ _____________________

D O S T A V N I C A

Ovim potvrđujem da sam od ____ poljoprivrednog proizvođača iz __________ JMBG __ dana ___.___.____ preuzeo :

 1. ____ komada-kilograma ____________________________________
 2. ____ komada-kilograma ____________________________________
 3. ____ komada-kilograma ____________________________________
 4. ____ komada-kilograma ____________________________________
 5. ____ komada-kilograma ____________________________________

U ___, __.__.__. godine.

Za Kupca „__“
_________________________

P O T V R D A

Ovim potvrđujem da sam od privrednog društva „__“ iz __ kao Kupca primio dana __.__.__. godine iznos od _____ dinara naime isplate celokupnog iznosa kupoprodajne cene za prodatu robu __________________ za koju garantujem da sam zakonit i savestan vlasnik i koja je u ispravnom stanju na dan izdavanja ove Potvrde predata Kupcu.

Iznos iz stava 1. ove Potvrde sam primio u jednoj – više rata i to:

 1. dana __.__.___. godine iznos od ______ dinara,
 2. dana __.__.___. godine iznos od ______ dinara,
 3. dana __.__.___. godine iznos od ______ dinara,
 4. dana __.__.___. godine iznos od ______ dinara,
 5. dana __.__.___. godine iznos od ______ dinara,
 6. dana __.__.___. godine iznos od ______ dinara,
 7. dana __.__.___. godine iznos od ______ dinara,

Izjavljujem da sam u potpunosti isplaćen sa kupoprodajnom cenom i da više ništa ne potražujem od privrednog društva „__“.

U __, dana __.__.__. godine

Prodavac
____________________________
iz __, ul._________________ br.__
JMBG __ br.l.k.____ MUP ___